4.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/65


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 451/2008

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 3696/93 (2) ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

(2)

Należy ustanowić aktualną CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce.

(3)

Struktura klasyfikacji produktów zgodna z odpowiadającą im działalnością produkcyjną pozwala uniknąć niepowiązanych ze sobą systemów kodowania oraz ułatwia identyfikację według producentów działających na odnośnych rynkach.

(4)

Istnieje potrzeba stworzenia struktury wyjściowej, w ramach której dane statystyczne dotyczące produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego i transportu mogłyby być porównywane.

(5)

Zaktualizowana CPA jest ważnym elementem działań Komisji mających na celu ulepszenie statystyk wspólnotowych; celem jest poprawa ładu gospodarczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym dzięki bardziej porównywalnym i odpowiednim danym.

(6)

W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga norm statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty na rynku wewnętrznym mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. W związku z tym różne kategorie w ramach CPA powinny być interpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Wiarygodne i porównywalne statystyki są konieczne w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dokonania oceny swojej konkurencyjności i są przydatne dla instytucji wspólnotowych w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji.

(8)

Ustanowienie wspólnej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania ani dostarczania danych. Uzyskanie zbiorczych danych w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości koniecznym do zarządzania rynkiem wewnętrznym jest możliwe, pod warunkiem że państwa członkowskie korzystają z klasyfikacji produktów bezpośrednio powiązanych z klasyfikacją wspólnotową.

(9)

Należy wprowadzić przepis umożliwiający państwom członkowskim, w celu spełnienia wymogów krajowych, dodawanie do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowych kategorii w oparciu o CPA.

(10)

Porównywalność statystyk gospodarczych w skali międzynarodowej wymaga, aby państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikacje produktów, które są bezpośrednio powiązane z Centralną Klasyfikacją Produktów (CKP) w wersji 2, przyjętą przez Komisję Statystyczną ONZ.

(11)

W związku ze stosowaniem CPA konieczne jest, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3) wspomagał Komisję, w szczególności w zakresie badania problemów wynikających z wdrożenia klasyfikacji CPA i wprowadzania zmian do klasyfikacji CPA.

(12)

Ustanowienie nowej klasyfikacji statystycznej produktów oznacza konieczność zmiany odesłań do klasyfikacji CPA. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93.

(13)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). W szczególności Komisja powinna otrzymać uprawnienia do dokonywania zmian klasyfikacji CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i gospodarczego oraz dostosowania jej do innych klasyfikacji społeczno-ekonomicznych. Ponieważ są to środki mające zakres ogólny i służą zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez dodanie do niego nowych elementów, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE.

(14)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie nowej CPA, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i może być lepiej zrealizowany na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Stosownie do zapisanej w tym samym artykule zasady proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do realizacji tego celu.

(15)

Skonsultowano się z Komitetem ds. Programów Statystycznych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia nową wspólną klasyfikację CPA w obrębie Wspólnoty, zwaną dalej „CPA”, w celu zapewnienia powiązania z rzeczywistością gospodarczą i porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi.

2.   Pojęcie „produkt” oznacza rezultat działalności gospodarczej w postaci towarów lub usług.

3.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do korzystania z klasyfikacji wyłącznie dla celów statystycznych.

Artykuł 2

Poziomy i struktura CPA

1.   CPA obejmuje:

a)

pierwszy poziom obejmujący pozycje oznaczone alfabetycznie (sekcje);

b)

drugi poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem dwucyfrowym (działy);

c)

trzeci poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem trzycyfrowym (grupy);

d)

czwarty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem czterocyfrowym (klasy);

e)

piąty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem pięciocyfrowym (kategorie); oraz

f)

szósty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem sześciocyfrowym (podkategorie).

2.   Klasyfikacja CPA jest zawarta w załączniku.

Artykuł 3

Stosowanie CPA

Komisja stosuje CPA do wszystkich statystyk klasyfikujących produkty według działalności.

Artykuł 4

Krajowe klasyfikacje produktów według działalności gospodarczej

1.   Państwa członkowskie mogą wykorzystać CPA do stworzenia zagregowanych lub szczegółowych dostosowań krajowych, dla specyficznych potrzeb lub ze względów funkcjonalnych, w oparciu o podkategorie CPA.

2.   Klasyfikacje te są powiązane z CPA zgodnie z następującymi zasadami:

a)

klasyfikacje, które są bardziej zagregowane niż CPA, obejmują dokładne agregacje podkategorii CPA;

b)

klasyfikacje, które są bardziej szczegółowe niż CPA, obejmują pozycje, które w całości zawierają się w podkategoriach CPA.

Klasyfikacje, które ustalono zgodnie z niniejszym ustępem, mogą mieć inne kody.

3.   Państwa członkowskie mogą korzystać z krajowej klasyfikacji produktów według działalności gospodarczej ustalonej na podstawie CPA. W takim przypadku przekazują one Komisji projekty definiujące klasyfikację krajową. W terminie 3 miesięcy od otrzymania takiego projektu Komisja sprawdza zgodność przewidzianej klasyfikacji krajowej z ust. 2 i przekazuje ją do wiadomości innych państw członkowskich. Krajowe klasyfikacje państw członkowskich zawierają tabelę zgodności między klasyfikacjami krajowymi a CPA.

Artykuł 5

Działania Komisji

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia upowszechnianie, utrzymanie i promowanie CPA, w szczególności poprzez:

a)

redagowanie, uaktualnianie i publikowanie not wyjaśniających do CPA;

b)

sporządzanie i publikowanie wytycznych stosowania CPA;

c)

publikowanie tabel zgodności pomiędzy: nową a poprzednią wersją CPA; poprzednią a nową wersją CPA; CPA i Nomenklaturą Scaloną (CN) znajdującą się w załączniku 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5); oraz

d)

prace nad poprawą zgodności z innymi klasyfikacjami.

Artykuł 6

Środki wdrożenia

1.   Następujące środki mające na celu wdrożenie i aktualizację niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2:

a)

decyzje konieczne w przypadku problemów wynikających z wdrożenia CPA, w tym przypisania produktów do konkretnej klasy; oraz

b)

środki techniczne zapewniające w pełni skoordynowane przejście z poprzedniej wersji CPA.

2.   Przyjmuje się następujące środki służące zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3:

a)

zmiany CPA mające na celu uwzględnienie rozwoju technologicznego lub gospodarczego;

b)

zmiany CPA mające na celu dostosowanie do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.

3.   Należy uwzględnić zasadę stanowiącą, że korzyści z aktualizacji CPA muszą przewyższać jej koszty, oraz zasadę stanowiącą, że dodatkowe koszty i obciążenia muszą mieścić się w rozsądnych granicach.

Artykuł 7

Komitet

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1 i 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Artykuł 8

Uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93

Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 z dniem 1 stycznia 2008 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(2)  Dz.U. L 342 z 31.12.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(3)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 360/2008 (Dz.U. L 111 z 23.4.2008, s. 9).


ZAŁĄCZNIK

Klasyfikacja produktów wg działalności — CPA 2008

(g.i.n.: gdzie indziej niesklasyfikowane; (*): częściowo)

Kod

Pozycja

CPC wersja 2

A

PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE ROLNICTWO

 

01

Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające rolnictwo

 

01.1

Rośliny inne niż wieloletnie

 

01.11

Zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu

 

01.11.1

Pszenica

 

01.11.11

Pszenica durum

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pozostała pszenica

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej

 

01.11.20

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej

01121

01122

01.11.3

Jęczmień, żyto i owies

 

01.11.31

Jęczmień

01151

01152

01.11.32

Żyto

01161

01162

01.11.33

Owies

01171

01172

01.11.4

Sorgo, proso i pozostałe zboża

 

01.11.41

Sorgo

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Pozostałe zboża

01190

01.11.5

Słoma i plewy zbóż

 

01.11.50

Słoma i plewy zbóż

01913

01.11.6

Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

 

01.11.61

Fasola

01241

01.11.62

Groch

01242

01.11.69

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01249

01.11.7

Warzywa strączkowe suszone

 

01.11.71

Fasola

01701

01.11.72

Bób i bobik

01702

01.11.73

Ciecierzyca (cieciorka)

01703

01.11.74

Soczewica

01704

01.11.75

Groch

01705

01.11.79

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01709

01.11.8

Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny

 

01.11.81

Nasiona soi

01411

01412

01.11.82

Orzeszki ziemne w łupinach

01421

01422

01.11.83

Orzeszki ziemne łuskane

21421

01.11.84

Nasiona bawełny

01431

01432

01.11.9

Pozostałe nasiona oleiste

 

01.11.91

Nasiona lnu

01441

01.11.92

Nasiona gorczycy

01442

01.11.93

Nasiona rzepaku i rzepiku

01443

01.11.94

Nasiona sezamu

01444

01.11.95

Nasiona słonecznika

01445

01.11.99

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01446

01449

01.12

Ryż niełuskany

 

01.12.1

Ryż niełuskany

 

01.12.10

Ryż niełuskany

01131

01132

01.13

Warzywa świeże lub schłodzone, włączając melony oraz rośliny korzeniowe i bulwiaste

 

01.13.1

Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe

 

01.13.11

Szparagi

01211

01.13.12

Kapusta

01212

01.13.13

Kalafiory i brokuły

01213

01.13.14

Sałata

01214 (*)

01.13.15

Cykoria

01214 (*)

01.13.16

Szpinak

01215

01.13.17

Karczochy

01216

01.13.19

Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściowe i łodygowe

01219

01.13.2

Arbuzy i melony

 

01.13.21

Arbuzy

01221

01.13.29

Melony

01229

01.13.3

Pozostałe warzywa owocowe

 

01.13.31

Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

01231

01.13.32

Ogórki

01232

01.13.33

Bakłażany (oberżyny)

01233

01.13.34

Pomidory

01234

01.13.39

Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01235

01239

01.13.4

Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste

 

01.13.41

Marchew i rzepa

01251

01.13.42

Czosnek

01252

01.13.43

Cebula

01253

01.13.44

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

01254

01.13.49

Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

01259

01.13.5

Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

 

01.13.51

Ziemniaki

01510

01.13.52

Ziemniaki słodkie (pataty, bataty)

01591

01.13.53

Maniok (cassava)

01592

01.13.59

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

01593

01599

01.13.6

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

 

01.13.60

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

01260

01.13.7

Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych

 

01.13.71

Buraki cukrowe

01801

01.13.72

Nasiona buraków cukrowych

01803

01.13.8

Grzyby, włączając trufle

 

01.13.80

Grzyby, włączając trufle

01270

01.13.9

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

01.13.90

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01290

01.14

Trzcina cukrowa

 

01.14.1

Trzcina cukrowa

 

01.14.10

Trzcina cukrowa

01802

01809

01.15

Tytoń nieprzetworzony

 

01.15.1

Tytoń nieprzetworzony

 

01.15.10

Tytoń nieprzetworzony

01970

25010

01.16

Rośliny włókniste

 

01.16.1

Rośliny włókniste

 

01.16.11

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

01921

01.16.12

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

01922

01.16.19

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01929

01.19

Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie

 

01.19.1

Rośliny pastewne

 

01.19.10

Rośliny pastewne

01911

01912

01919

01.19.2

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów

 

01.19.21

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe

01962

01.19.22

Nasiona kwiatów

01963

01.19.3

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych; pozostałe surowe produkty roślinne

 

01.19.31

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

01940

01.19.39

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01990

01.2

Rośliny wieloletnie

 

01.21

Winogrona

 

01.21.1

Winogrona

 

01.21.11

Winogrona stołowe

01330 (*)

01.21.12

Pozostałe winogrona świeże

01330 (*)

01.22

Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

 

01.22.1

Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

 

01.22.11

Awokado

01311

01.22.12

Banany, plantany itp.

01312

01313

01.22.13

Daktyle

01314

01.22.14

Figi

01315

01.22.19

Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe

01316

01317

01318

01319

01.23

Owoce cytrusowe

 

01.23.1

Owoce cytrusowe

 

01.23.11

Pomelo i grejpfruty

01321

01.23.12

Cytryny i limonki

01322

01.23.13

Pomarańcze

01323

01.23.14

Mandarynki, klementynki i tangeryny

01324

01.23.19

Pozostałe owoce cytrusowe

01329

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

 

01.24.1

Jabłka

 

01.24.10

Jabłka

01351

01.24.2

Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe

 

01.24.21

Gruszki

01352 (*)

01.24.22

Pigwy

01352 (*)

01.24.23

Morele

01353

01.24.24

Wiśnie i czereśnie

01354

01.24.25

Brzoskwinie

01355 (*)

01.24.26

Nektaryny

01355 (*)

01.24.27

Śliwki

01356 (*)

01.24.28

Owoce tarniny

01356 (*)

01.24.29

Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01359

01.25

Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy

 

01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium

 

01.25.11

Owoce kiwi

01342

01.25.12

Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

01343

01.25.13

Truskawki i poziomki

01344

01.25.19

Porzeczki, agrest i owoce z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), gdzie indziej niesklasyfikowane

01341

01349

01.25.2

Nasiona owoców

 

01.25.20

Nasiona owoców

01360

01.25.3

Orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych

 

01.25.31

Migdały

01371

21422

01.25.32

Kasztany jadalne

01373

21429 (*)

01.25.33

Orzechy laskowe

01374

21423

01.25.34

Orzeszki pistacjowe

01375

21429 (*)

01.25.35

Orzechy włoskie

01376

21429 (*)

01.25.39

Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

01.25.90

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane

01391

01399

01.26

Owoce oleiste

 

01.26.1

Oliwki

 

01.26.11

Oliwki stołowe

01450 (*)

01.26.12

Oliwki do produkcji oliwy

01450 (*)

01.26.2

Orzechy kokosowe

 

01.26.20

Orzechy kokosowe

01460

21429 (*)

01.26.9

Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

01.26.90

Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01491

01499

01.27

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów

 

01.27.1

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów

 

01.27.11

Kawa niepalona

01610

01.27.12

Herbata

01620

01.27.13

Maté (herbata paragwajska)

01630

01.27.14

Ziarna kakaowe

01640

01.28

Rośliny przyprawowe i aromatyczne oraz rośliny wykorzystywane do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

 

01.28.1

Rośliny przyprawowe i aromatyczne nieprzetworzone

 

01.28.11

Pieprz surowy z rodzaju Piper

01651

01.28.12

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone

01652

01.28.13

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe

01653

01.28.14

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

01654

01.28.15

Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca

01655

01.28.16

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe

01656

01.28.17

Imbir surowy, suszony

01657

01.28.18

Wanilia surowa

01658

01.28.19

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

01690

01.28.2

Szyszki chmielowe

 

01.28.20

Szyszki chmielowe

01659

01.28.3

Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych

 

01.28.30

Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych

01930 (*)

01.29

Pozostałe rośliny wieloletnie

 

01.29.1

Kauczuk naturalny

 

01.29.10

Kauczuk naturalny

01950

01.29.2

Choinki świąteczne cięte

 

01.29.20

Choinki świąteczne cięte

03241

01.29.3

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu

 

01.29.30

Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu

03250

01.3

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

 

01.30

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

 

01.30.1

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

 

01.30.10

Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

01961 (*)

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego

 

01.41

Bydło mleczne żywe oraz surowe mleko bydła mlecznego

 

01.41.1

Bydło mleczne żywe

 

01.41.10

Bydło mleczne żywe

0211 (*)

01.41.2

Surowe mleko bydła mlecznego

 

01.41.20

Surowe mleko bydła mlecznego

0221

01.42

Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz nasienie bydlęce

 

01.42.1

Pozostałe żywe bydło i bawoły

 

01.42.11

Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt

0211 (*)

01.42.12

Cielęta żywe

0211 (*)

01.42.2

Nasienie bydlęce

 

01.42.20

Nasienie bydlęce

02411

01.43

Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe

 

01.43.1

Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe

 

01.43.10

Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe

02130

01.44

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

 

01.44.1

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

 

01.44.10

Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe

02121

01.45

Owce i kozy żywe; surowe mleko owcze i kozie oraz wełna strzyżona z owiec i kóz

 

01.45.1

Owce i kozy, żywe

 

01.45.11

Owce żywe

02122

01.45.12

Kozy żywe

02123

01.45.2

Mleko owcze i kozie, surowe

 

01.45.21

Mleko owcze surowe

02291

01.45.22

Mleko kozie surowe

02292

01.45.3

Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży

 

01.45.30

Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży

02941

01.46

Świnie żywe

 

01.46.1

Świnie żywe

 

01.46.10

Świnie żywe

02140

01.47

Drób żywy i jaja

 

01.47.1

Drób żywy

 

01.47.11

Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku Gallus domesticus

02151

01.47.12

Indyki

02152

01.47.13

Gęsi

02153

01.47.14

Kaczki i perliczki

02154

02155

01.47.2

Jaja świeże w skorupkach

 

01.47.21

Jaja kurze, świeże w skorupkach

02310

01.47.22

Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach

02320

01.47.23

Jaja wylęgowe

02330

01.49

Pozostałe zwierzęta hodowlane i produkty pochodzenia zwierzęcego

 

01.49.1

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane

 

01.49.11

Króliki żywe domowe

02191

01.49.12

Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

02193

02194

01.49.13

Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie

02195

01.49.19

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego

 

01.49.21

Miód naturalny

02910

01.49.22

Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

02293

02299

01.49.23

Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich

02920

01.49.24

Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

02930

01.49.25

Kokony jedwabników nadające się do motania

02944

01.49.26

Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione

02960

01.49.27

Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych

02419

02420

01.49.28

Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

02943

01.49.3

Skóry futerkowe surowe oraz skóry i skórki surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

01.49.31

Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych

02955 (*)

01.49.32

Skóry futerkowe jagnięce surowe

02955 (*)

01.49.39

Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane

02959

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych

 

01.61

Usługi wspomagające produkcję roślinną

 

01.61.1

Usługi wspomagające produkcję roślinną

 

01.61.10

Usługi wspomagające produkcję roślinną

86119

01.62

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 

01.62.1

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 

01.62.10

Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

86121

01.63

Usługi następujące po zbiorach

 

01.63.1

Usługi następujące po zbiorach

 

01.63.10

Usługi następujące po zbiorach

86111

01.64

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

 

01.64.1

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

 

01.64.10

Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin

86112

01.7

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

 

01.70

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

 

01.70.1

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

 

01.70.10

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

86130

02

Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem

 

02.1

Drzewa i krzewy leśne oraz usługi związane ze szkółkami leśnymi

 

02.10

Drzewa i krzewy leśne oraz usługi związane ze szkółkami leśnymi

 

02.10.1

Sadzonki drzew i krzewów leśnych; nasiona drzew i krzewów leśnych

 

02.10.11

Sadzonki drzew i krzewów leśnych

01961 (*)

02.10.12

Nasiona drzew i krzewów leśnych

01360

02.10.2

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

 

02.10.20

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

86140 (*)

02.10.3

Drzewa leśne

 

02.10.30

Drzewa leśne

03300

02.2

Drewno nieobrobione

 

02.20

Drewno nieobrobione

 

02.20.1

Drewno nieobrobione

 

02.20.11

Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

03110

02.20.12

Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

03120 (*)

02.20.13

Drewno okrągłe z drzew tropikalnych

03120 (*)

02.20.14

Drewno opałowe

03130 (*)

02.3

Dziko rosnące produkty leśne, z wyłączeniem drewna

 

02.30

Dziko rosnące produkty leśne, z wyłączeniem drewna

 

02.30.1

Gumy naturalne

 

02.30.11

Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne

03211

02.30.12

Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne

03219

02.30.2

Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

 

02.30.20

Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony

03220

02.30.3

Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów zdobniczych

 

02.30.30

Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów zdobniczych

03249

02.30.4

Dziko rosnące jadalne produkty leśne

 

02.30.40

Dziko rosnące jadalne produkty leśne

03230

02.4

Usługi związane z leśnictwem

 

02.40

Usługi związane z leśnictwem

 

02.40.1

Usługi związane z leśnictwem

 

02.40.10

Usługi związane z leśnictwem

86140 (*)

03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo

 

03.0

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo

 

03.00

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo

 

03.00.1

Ryby żywe

 

03.00.11

Ryby żywe ozdobne

04111

03.00.12

Ryby żywe morskie, z wyłączeniem hodowlanych

04119 (*)

03.00.13

Ryby żywe słodkowodne, z wyłączeniem hodowlanych

04119 (*)

03.00.14

Ryby żywe morskie hodowlane

04119 (*)

03.00.15

Ryby żywe słodkowodne hodowlane

04119 (*)

03.00.2

Ryby świeże lub schłodzone

 

03.00.21

Ryby świeże lub schłodzone morskie, z wyłączeniem hodowlanych

04120 (*)

03.00.22

Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne, z wyłączeniem hodowlanych

04120 (*)

03.00.23

Ryby świeże lub schłodzone morskie hodowlane

04120 (*)

03.00.24

Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne hodowlane

04120 (*)

03.00.3

Skorupiaki niezamrożone

 

03.00.31

Skorupiaki niezamrożone, z wyłączeniem hodowlanych

04210 (*)

03.00.32

Skorupiaki niezamrożone hodowlane

04210 (*)

03.00.4

Mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone

 

03.00.41

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych

04220 (*)

03.00.42

Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych

0429 (*)

03.00.43

Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

04220 (*)

03.00.44

Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane

0429 (*)

03.00.5

Perły nieobrobione

 

03.00.51

Perły naturalne, nieobrobione

38210 (*)

03.00.52

Perły hodowlane, nieobrobione

38210 (*)

03.00.6

Pozostałe produkty połowów

 

03.00.61

Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii

04910

03.00.62

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

04920

03.00.63

Wodorosty morskie i pozostałe algi, z wyłączeniem hodowlanych

04930 (*)

03.00.64

Wodorosty morskie i pozostałe algi, hodowlane

04930 (*)

03.00.69

Pozostałe produkty połowów, gdzie indziej niesklasyfikowane

0 (*)

03.00.7

Usługi wspomagające rybactwo

 

03.00.71

Usługi wspomagające rybołówstwo

86150 (*)

03.00.72

Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

86150 (*)

B

PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

 

05

Węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit)

 

05.1

Węgiel kamienny

 

05.10

Węgiel kamienny

 

05.10.1

Węgiel kamienny

 

05.10.10

Węgiel kamienny

11010

05.2

Węgiel brunatny (lignit)

 

05.20

Węgiel brunatny (lignit)

 

05.20.1

Węgiel brunatny (lignit)

 

05.20.10

Węgiel brunatny (lignit)

11030 (*)

06

Ropa naftowa i gaz ziemny

 

06.1

Ropa naftowa

 

06.10

Ropa naftowa

 

06.10.1

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

 

06.10.10

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

12010

06.10.2

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

 

06.10.20

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

12030

06.2

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

 

06.20

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

 

06.20.1

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

 

06.20.10

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

12020

07

Rudy metali

 

07.1

Rudy żelaza

 

07.10

Rudy żelaza

 

07.10.1

Rudy żelaza

 

07.10.10

Rudy żelaza

14100

07.2

Rudy metali nieżelaznych

 

07.21

Rudy uranu i toru

 

07.21.1

Rudy uranu i toru

 

07.21.10

Rudy uranu i toru

13000

07.29

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych

 

07.29.1

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych

 

07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

14210

07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

14220

07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

14230

07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

14240

07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

14290 (*)

07.29.19

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

14290 (*)

08

Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania

 

08.1

Kamień, piasek i glina

 

08.11

Kamień ozdobny lub budowlany, wapień, gips, kreda i łupek

 

08.11.1

Kamień ozdobny lub budowlany

 

08.11.11

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

15120

08.11.12

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

15130

08.11.2

Wapień i gips

 

08.11.20

Wapień i gips

15200

08.11.3

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

 

08.11.30

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

16330

08.11.4

Łupek

 

08.11.40

Łupek

15110

08.12

Żwir, piasek, glina i kaolin

 

08.12.1

Żwir i piasek

 

08.12.11

Piaski naturalne

15310

08.12.12

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

15320 (*)

08.12.13

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

15320 (*)

08.12.2

Glina i kaolin

 

08.12.21

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

15400 (*)

08.12.22

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe

15400 (*)

08.9

Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

08.91

Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów

 

08.91.1

Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów

 

08.91.11

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

16110

08.91.12

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

16120

08.91.19

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

16190 (*)

08.92

Torf

 

08.92.1

Torf

 

08.92.10

Torf

11040 (*)

08.93

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

 

08.93.1

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

 

08.93.10

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

16200 (*)

08.99

Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

08.99.1

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

 

08.99.10

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

15330

08.99.2

Kamienie szlachetne i półszlachetne; diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne; pozostałe minerały

 

08.99.21

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

16310

08.99.22

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

16320

08.99.29

Pozostałe minerały

16390

09

Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie

 

09.1

Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

09.10

Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

09.10.1

Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

09.10.11

Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego

86211 (*)

09.10.12

Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

86211 (*)

09.10.13

Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportowych, prowadzone na terenie kopalni

86211 (*)

09.9

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

09.90

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

09.90.1

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

09.90.11

Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego

86219 (*)

09.90.19

Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

86219 (*)

C

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

 

10

Artykuły spożywcze

 

10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane

 

10.11

Mięso przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mięsa z drobiu

 

10.11.1

Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

 

10.11.11

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

21111

21112

10.11.12

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

21113

10.11.13

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

21115

10.11.14

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

21116

10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

21118

10.11.2

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

 

10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne

 

10.11.31

Mięso z bydła zamrożone

21131

21132

10.11.32

Mięso ze świń zamrożone

21133

10.11.33

Mięso z owiec zamrożone

21135

10.11.34

Mięso z kóz zamrożone

21136

10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

21138

10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz

 

10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

02942

10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

02951

10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

02952

10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

02953

10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

02954

10.11.5

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

 

10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

 

10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

39110 (*)

10.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

 

10.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

88111 (*)

10.12

Mięso z drobiu przetworzone i zakonserwowane

 

10.12.1

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

 

10.12.10

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Mięso z drobiu zamrożone

 

10.12.20

Mięso z drobiu zamrożone

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Tłuszcz z drobiu

 

10.12.30

Tłuszcz z drobiu

21511 (*)

21522

10.12.4

Podroby jadalne z drobiu

 

10.12.40

Podroby jadalne z drobiu

21160

10.12.5

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

 

10.12.50

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

39110 (*)

10.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu

 

10.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu

88111 (*)

10.13

Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe

 

10.13.1

Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi

 

10.13.11

Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

21171

10.13.12

Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

21172

10.13.13

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

21173

10.13.14

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

21174

10.13.15

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów

21179

10.13.16

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

 

10.13.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych

88111 (*)

10.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

88111 (*)

10.2

Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane

 

10.20

Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane

 

10.20.1

Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone

 

10.20.11

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

21221

10.20.12

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone

21225

10.20.13

Ryby zamrożone

21210

10.20.14

Filety rybne zamrożone

21222

10.20.15

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

21223

10.20.16

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

21226

10.20.2

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru

 

10.20.21

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale nie wędzone

21224

10.20.22

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

21227

21233 (*)

10.20.23

Ryby suszone, solone lub w solance

21231

10.20.24

Ryby wędzone, włączając filety

21232

10.20.25

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

21242 (*)

10.20.26

Kawior i namiastki kawioru

21243

10.20.3

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane

 

10.20.31

Skorupiaki zamrożone

21250

10.20.32

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

21261

10.20.33

Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

21269

10.20.34

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

21270

21280

10.20.4

Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

 

10.20.41

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

21291

10.20.42

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

21299

10.20.9

Wędzenie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów rybnych; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków

 

10.20.91

Wędzenie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów rybnych

88111 (*)

10.20.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków

88111 (*)

10.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane

 

10.31

Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane

 

10.31.1

Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane

 

10.31.11

Ziemniaki zamrożone

21313

10.31.12

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nie przyrządzone

21393 (*)

10.31.13

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

21392

10.31.14

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

21323 (*)

10.31.9

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków

 

10.31.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków

88111 (*)

10.31.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków

88111 (*)

10.32

Soki z owoców i warzyw

 

10.32.1

Soki z owoców i warzyw

 

10.32.11

Sok pomidorowy

21331

10.32.12

Sok pomarańczowy

21431

10.32.13

Sok grejpfrutowy

21432

10.32.14

Sok ananasowy

21433

10.32.15

Sok winogronowy

21434

10.32.16

Sok jabłkowy

21435

10.32.17

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

21339

10.32.19

Pozostałe soki z owoców i warzyw

21439

10.32.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw

 

10.32.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw

88111 (*)

10.39

Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane

 

10.39.1

Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków

 

10.39.11

Warzywa zamrożone

21311

21312

21319

10.39.12

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

21399 (*)

10.39.13

Warzywa suszone, włączając grzyby

21393 (*)

10.39.14

Warzywa i owoce, krojone i zapakowane

0 (*)

10.39.15

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

21321

10.39.16

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

21322

10.39.17

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

21329 (*)

21399

10.39.18

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

21394

10.39.2

Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane

 

10.39.21

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

21493

10.39.22

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

21494

10.39.23

Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

21495

10.39.24

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

21496

10.39.25

Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne

 

10.39.30

Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne

39120 (*)

10.39.9

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

 

10.39.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

88111 (*)

10.39.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

88111 (*)

10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne

 

10.41

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem margaryny i podobnych produktów

 

10.41.1

Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe

 

10.41.11

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

21529 (*)

10.41.12

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

21524

21525

21526

10.41.19

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Oleje roślinne surowe

 

10.41.21

Olej sojowy surowy

21531

10.41.22

Olej z orzeszków ziemnych surowy

21532

10.41.23

Oliwa z oliwek surowa

21537

10.41.24

Olej słonecznikowy surowy

21533

10.41.25

Olej z nasion bawełny surowy

21538

10.41.26

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

21534

10.41.27

Olej palmowy surowy

21535

10.41.28

Olej kokosowy surowy

21536

10.41.29

Pozostałe surowe oleje roślinne

21539 (*)

10.41.3

Linters bawełniany

 

10.41.30

Linters bawełniany

21600

10.41.4

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

 

10.41.41

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

21710

10.41.42

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

21720

10.41.5

Oleje rafinowane, z wyjątkiem pozostałości

 

10.41.51

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21541

10.41.52

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21542

10.41.53

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21547

10.41.54

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21543

10.41.55

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21548

10.41.56

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21544

10.41.57

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21545

10.41.58

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21546

10.41.59

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

21549 (*)

10.41.6

Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone

 

10.41.60

Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone

21590 (*)

10.41.7

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

 

10.41.71

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

21731

10.41.72

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

21732

10.41.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów

 

10.41.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów

88111 (*)

10.42

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

 

10.42.1

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

 

10.42.10

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

21550

10.42.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

 

10.42.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

88111 (*)

10.5

Wyroby mleczarskie

 

10.51

Mleko i przetwory mleczne

 

10.51.1

Mleko płynne przetworzone i śmietana

 

10.51.11

Mleko płynne przetworzone

22110

10.51.12

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

22120

10.51.2

Mleko w postaci stałej

 

10.51.21

Mleko odtłuszczone w proszku

22212

10.51.22

Mleko pełne w proszku

22211

10.51.3

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

 

10.51.30

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

22241

22242

22249

10.51.4

Sery i twarogi

 

10.51.40

Sery i twarogi

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Pozostałe wyroby mleczarskie

 

10.51.51

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

22230

10.51.53

Kazeina

22260

10.51.54

Laktoza i syrop laktozowy

23210 (*)

10.51.55

Serwatka

22130

22219 (*)

10.51.56

Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane

22290

10.51.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów

 

10.51.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów

88111 (*)

10.52

Lody

 

10.52.1

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

 

10.52.10

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

22270

10.52.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów

 

10.52.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów

88111 (*)

10.6

Produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe

 

10.61

Produkty przemiału zbóż

 

10.61.1

Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany

 

10.61.11

Ryż łuskany

23162

10.61.12

Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany

23161

10.61.2

Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki

 

10.61.21

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

23110

10.61.22

Mąka z pozostałych zbóż

23120

10.61.23

Mąka i mączka z suszonych części roślin

23170

10.61.24

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

23180

10.61.3

Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

 

10.61.31

Kasze i mączki z pszenicy

23130 (*)

10.61.32

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

23130 (*)

10.61.33

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

23140

10.61.4

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

 

10.61.40

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

39120 (*)

10.61.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż

 

10.61.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż

88111 (*)

10.62

Skrobia i wyroby skrobiowe

 

10.62.1

Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

10.62.11

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

23220

10.62.12

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

23230

10.62.13

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

23210 (*)

10.62.14

Olej kukurydziany

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

 

10.62.20

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

39130

10.62.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych

 

10.62.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych

88111 (*)

10.7

Wyroby piekarskie i mączne

 

10.71

Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka

 

10.71.1

Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka

 

10.71.11

Pieczywo świeże

23491

10.71.12

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże

23431

10.71.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

10.71.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek

88111 (*)

10.72

Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka

 

10.72.1

Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka

 

10.72.11

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

23410

10.72.12

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

23420

10.72.19

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane

23439

23499

10.72.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

10.72.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

88111 (*)

10.73

Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne

 

10.73.1

Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne

 

10.73.11

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

 

10.73.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

88111 (*)

10.8

Pozostałe artykuły spożywcze

 

10.81

Cukier

 

10.81.1

Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa

 

10.81.11

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

23511

23512

10.81.12

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

23520

10.81.13

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

23530

10.81.14

Melasa

23540

10.81.2

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

 

10.81.20

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

39140

10.81.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru

 

10.81.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru

88111 (*)

10.82

Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

10.82.1

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy

 

10.82.11

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

23610

10.82.12

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

23620

10.82.13

Proszek kakaowy niesłodzony

23630

10.82.14

Proszek kakaowy słodzony

23640

10.82.2

Czekolada i wyroby cukiernicze

 

10.82.21

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

23650

10.82.22

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

23660

10.82.23

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

23670

10.82.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

21499

10.82.3

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

 

10.82.30

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

39150

10.82.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

 

10.82.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

88111 (*)

10.83

Kawa i herbata przetworzone

 

10.83.1

Kawa i herbata przetworzone

 

10.83.11

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

23911

10.83.12

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

23912

10.83.13

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

23914

10.83.15

Napary („herbatki”) ziołowe

01930 (*)

10.83.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

 

10.83.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

88111 (*)

10.84

Przyprawy

 

10.84.1

Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

 

10.84.11

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

23994

10.84.12

Sosy; mieszanki przyprawy; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

23995

10.84.2

Przyprawy przetworzone

 

10.84.21

Pieprz z rodzaju Piper przetworzony

23921

10.84.22

Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone

23922

10.84.23

Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Sól spożywcza

 

10.84.30

Sól spożywcza

16200 (*)

10.84.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

 

10.84.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw

88111 (*)

10.85

Gotowe posiłki i dania

 

10.85.1

Gotowe posiłki i dania

 

10.85.11

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

21176

10.85.12

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

21241

21242 (*)

10.85.13

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

21391

10.85.14

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

23721 (*)

23722

10.85.19

Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną

23997

10.85.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań

 

10.85.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań

88111 (*)

10.86

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

 

10.86.1

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

 

10.86.10

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

23991

10.86.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej

 

10.86.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej

88111 (*)

10.89

Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

10.89.1

Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

 

10.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

23992

10.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; białka jaj

22300

23993

10.89.13

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

23996

10.89.14

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

21175

10.89.15

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące

23999 (*)

10.89.19

Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

10.89.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

88111 (*)

10.9

Gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt

 

10.91

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich

 

10.91.1

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

 

10.91.10

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

 

10.91.20

Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

23320

10.91.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich

 

10.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich

88111 (*)

10.92

Gotowa karma dla zwierząt domowych

 

10.92.1

Gotowa karma dla zwierząt domowych

 

10.92.10

Gotowa karma dla zwierząt domowych

23314

10.92.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych

 

10.92.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych

88111 (*)

11

Napoje

 

11.0

Napoje

 

11.01

Napoje spirytusowe

 

11.01.1

Napoje spirytusowe

 

11.01.10

Napoje spirytusowe

24131

24139

11.01.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych

 

11.01.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych

88111 (*)

11.02

Wina (gronowe)

 

11.02.1

Wina ze świeżych winogron; moszcz z winogron

 

11.02.11

Wina musujące ze świeżych winogron

24211

11.02.12

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

24212

11.02.2

Osad i kamień winny

 

11.02.20

Osad i kamień winny

39170

11.02.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych

 

11.02.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych

88111 (*)

11.03

Pozostałe wyroby winiarskie

 

11.03.1

Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol

 

11.03.10

Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol

24230

11.03.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich

 

11.03.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich

88111 (*)

11.04

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

 

11.04.1

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

 

11.04.10

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

24220

11.04.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych

 

11.04.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych

88111 (*)

11.05

Piwo

 

11.05.1

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

 

11.05.10

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

24310

11.05.2

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

 

11.05.20

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

39160

11.05.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa

 

11.05.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa

88111 (*)

11.06

Słód

 

11.06.1

Słód

 

11.06.10

Słód

24320

11.06.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu

 

11.06.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu

88111 (*)

11.07

Napoje bezalkoholowe; wody mineralne i pozostałe wody butelkowane

 

11.07.1

Wody mineralne i napoje bezalkoholowe

 

11.07.11

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

24410

11.07.19

Pozostałe napoje bezalkoholowe

24490

11.07.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

 

11.07.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

88111 (*)

12

Wyroby tytoniowe

 

12.0

Wyroby tytoniowe

 

12.00

Wyroby tytoniowe

 

12.00.1

Wyroby tytoniowe, z wyłączeniem odpadów

 

12.00.11

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

25020

12.00.19

Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

25090

12.00.2

Odpady tytoniowe

 

12.00.20

Odpady tytoniowe

39180

12.00.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych

 

12.00.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych

88112

13

Wyroby tekstylne

 

13.1

Przędza i nici

 

13.10

Przędza i nici

 

13.10.1

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

 

13.10.10

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

21519 (*)

13.10.2

Włókna tekstylne naturalne, przygotowane do przędzenia

 

13.10.21

Jedwab surowy (nieskręcany)

26110

13.10.22

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana

26130

13.10.23

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

26140

13.10.24

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

26150

13.10.25

Bawełna zgrzeblona lub czesana

26160

13.10.26

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nie przędzione

26170

13.10.29

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nie przędzione

26190

13.10.3

Włókna tekstylne chemiczne, odcinkowe, przygotowane do przędzenia

 

13.10.31

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

26210

13.10.32

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

26220

13.10.4

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

 

13.10.40

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

26310

13.10.5

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

 

13.10.50

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

26320

26330

26340

13.10.6

Przędza bawełniana; nici bawełniane do szycia

 

13.10.61

Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych

26360

26370

13.10.62

Nici bawełniane

26350

13.10.7

Przędza z pozostałych włókien roślinnych, włączając len, jutę, włókna kokosowe i konopie; przędza papierowa

 

13.10.71

Przędza lniana

26380 (*)

13.10.72

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

26380 (*)

13.10.8

Przędza i nici z chemicznych włókien ciągłych lub odcinkowych

 

13.10.81

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej

26420

13.10.82

Przędza zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

26430

13.10.83

Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

26440

13.10.84

Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici

26450

26460

13.10.85

Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

26410

13.10.9

Szarpanka rozwłókniona; usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu; usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici

 

13.10.91

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej

39213

13.10.92

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)

39215

13.10.93

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

88121 (*)

13.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici

88121 (*)

13.2

Tkaniny

 

13.20

Tkaniny

 

13.20.1

Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych

 

13.20.11

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

26510

13.20.12

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Tkaniny lniane

26560

13.20.14

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

26570

13.20.19

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

26590

13.20.2

Tkaniny bawełniane

 

13.20.20

Tkaniny bawełniane

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tkaniny z włókien chemicznych, z wyłączeniem tkanin specjalnych

 

13.20.31

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

26710

26720

26730

13.20.32

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotte oraz pozostałe tkaniny specjalne

 

13.20.41

Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

26810

26820

26830

13.20.42

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych

26840

13.20.43

Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych

26850

13.20.44

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

26860

13.20.45

Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów

26880

13.20.46

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

26890

13.20.5

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

 

13.20.50

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

28330

13.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

 

13.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

88121 (*)

13.3

Usługi wykończalnicze

 

13.30

Usługi wykończalnicze

 

13.30.1

Usługi wykończalnicze

 

13.30.11

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

88122 (*)

13.30.12

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

88122 (*)

13.30.13

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

88122 (*)

13.30.14

Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

88122 (*)

13.30.19

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

88122 (*)

13.9

Pozostałe wyroby tekstylne

 

13.91

Dzianiny metrażowe

 

13.91.1

Dzianiny metrażowe

 

13.91.11

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

28110

13.91.19

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

28190

28330

13.91.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

 

13.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

88121 (*)

13.92

Gotowe wyroby tekstylne

 

13.92.1

Gotowe wyroby tekstylne do użytku domowego

 

13.92.11

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

27110

13.92.12

Pościel

27120 (*)

13.92.13

Obrusy i serwety

27120 (*)

13.92.14

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

27120 (*)

13.92.15

Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe

27130

13.92.16

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

27140

13.92.2

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne

 

13.92.21

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

27150

13.92.22

Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne

27160

13.92.23

Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich

27170

13.92.24

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

27180

13.92.29

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

27190

13.92.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych

 

13.92.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych

88121 (*)

13.93

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe

 

13.93.1

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe

 

13.93.11

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

27210

13.93.12

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

27220

13.93.13

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

27230

13.93.19

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

27290

13.93.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych

 

13.93.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych

88121 (*)

13.94

Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe

 

13.94.1

Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe, z wyłączeniem szmat, kawałków szpagatu, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych

 

13.94.11

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych

27310

13.94.12

Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

27320

13.94.2

Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych

 

13.94.20

Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych

39218

13.94.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

 

13.94.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

88121 (*)

13.95

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

 

13.95.1

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

 

13.95.10

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

27922

13.95.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

 

13.95.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

88121 (*)

13.96

Pozostałe tekstylne wyroby techniczne i przemysłowe

 

13.96.1

Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową; tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej; nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym oraz wyroby tekstylne do zastosowań technicznych

 

13.96.11

Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową

27993

13.96.12

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

27994

13.96.13

Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi

27992

13.96.14

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

27997

13.96.15

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

27996

13.96.16

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

27998

13.96.17

Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.

27911

13.96.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych

 

13.96.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych

88121 (*)

13.99

Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

13.99.1

Tiule, koronki i hafty; przędza i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

 

13.99.11

Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

27912

13.99.12

Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

27913

13.99.13

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

27921

13.99.14

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału

27991 (*)

13.99.15

Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

27995

13.99.16

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

27999

13.99.19

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

38994 (*)

13.99.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

13.99.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

88121 (*)

14

Odzież

 

14.1

Odzież, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

 

14.11

Odzież skórzana

 

14.11.1

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

 

14.11.10

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

28241

14.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej

 

14.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej

88124 (*)

14.12

Odzież robocza i ochronna

 

14.12.1

Odzież robocza i ochronna męska

 

14.12.11

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne

28231 (*)

14.12.12

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne

28231 (*)

14.12.2

Odzież robocza i ochronna damska

 

14.12.21

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne

28233 (*)

14.12.22

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne

28233 (*)

14.12.3

Pozostała odzież robocza i ochronna

 

14.12.30

Pozostała odzież robocza i ochronna

28236 (*)

14.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej

 

14.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej

88123 (*)

14.13

Pozostała odzież wierzchnia

 

14.13.1

Odzież wierzchnia z dzianin metrażowych

 

14.13.11

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

28221 (*)

14.13.12

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

28221 (*)

14.13.13

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

28223 (*)

14.13.14

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

28223 (*)

14.13.2

Pozostała odzież wierzchnia męska lub chłopięca

 

14.13.21

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

28231 (*)

14.13.22

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

28231 (*)

14.13.23

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

28231 (*)

14.13.24

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

28231 (*)

14.13.3

Pozostała odzież wierzchnia damska lub dziewczęca

 

14.13.31

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

28233 (*)

14.13.32

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

28233 (*)

14.13.33

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

28233 (*)

14.13.34

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

28233 (*)

14.13.35

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

28233 (*)

14.13.4

Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze

 

14.13.40

Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze

39217

14.13.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej

 

14.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej

88123 (*)

14.14

Bielizna

 

14.14.1

Bielizna z dzianin metrażowych

 

14.14.11

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

28222 (*)

14.14.12

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych

28222 (*)

14.14.13

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

28224 (*)

14.14.14

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych

28224 (*)

14.14.2

Pozostała bielizna

 

14.14.21

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

28232 (*)

14.14.22

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

28232 (*)

14.14.23

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

28234 (*)

14.14.24

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

28234 (*)

14.14.25

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

28237

14.14.3

T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

 

14.14.30

T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

28225

14.14.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny

 

14.14.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny

88123 (*)

14.19

Pozostała odzież i dodatki odzieżowe

 

14.19.1

Odzież dla niemowląt, dresy i pozostałe rodzaje odzieży, dodatki odzieżowe i ich części (z wyłączeniem nakryć głowy), z dzianin metrażowych

 

14.19.11

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych

28227

14.19.12

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych

28228

14.19.13

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych

28229 (*)

14.19.19

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych

28229 (*)

14.19.2

Odzież dla niemowląt, pozostałe rodzaje odzieży i pozostałe dodatki odzieżowe (z wyłączeniem nakryć głowy), z wyłączeniem z dzianin metrażowych

 

14.19.21

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

28235

14.19.22

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

28236 (*)

14.19.23

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych

28238

14.19.3

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry; odzież wykonana z filcu lub włóknin; odzież wykonana z tkanin powleczonych

 

14.19.31

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

28242

14.19.32

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

28250

14.19.4

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy

 

14.19.41

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

28261

14.19.42

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy

28262

14.19.43

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

28269

14.19.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych

 

14.19.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych

88123 (*)

14.2

Wyroby futrzarskie

 

14.20

Wyroby futrzarskie

 

14.20.1

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

 

14.20.10

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

28320

14.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich

 

14.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich

88123 (*)

14.3

Wyroby dziane

 

14.31

Wyroby pończosznicze

 

14.31.1

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

 

14.31.10

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

28210

14.31.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych

 

14.31.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych

88123 (*)

14.39

Pozostała odzież dziana

 

14.39.1

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

 

14.39.10

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

28226

14.39.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej

 

14.39.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej

88123 (*)

15

Skóry i wyroby ze skór wyprawionych

 

15.1

Skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione

 

15.11

Skóry wyprawione i garbowane; skóry futerkowe wyprawione i barwione

 

15.11.1

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

 

15.11.10

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

28310

15.11.2

Skóry zamszowe; skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

 

15.11.21

Skóry zamszowe

29110 (*)

15.11.22

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

29110 (*)

15.11.3

Skóry bydlęce lub ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

 

15.11.31

Skóry bydlęce całe, odwłoszone

29120 (*)

15.11.32

Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

29120 (*)

15.11.33

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

29120 (*)

15.11.4

Skóry owcze bez wełny oraz odwłoszone skóry kozie i świńskie

 

15.11.41

Skóry owcze i jagnięce bez wełny

29130 (*)

15.11.42

Skóry kozie i koźlęce odwłoszone

29130 (*)

15.11.43

Skóry świńskie odwłoszone

29130 (*)

15.11.5

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt; skóry wtórne na bazie skóry naturalnej

 

15.11.51

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt

29130 (*)

15.11.52

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

29130 (*)

15.11.9

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych

 

15.11.99

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych

88124 (*)

15.12

Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze

 

15.12.1

Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; pozostałe wyroby skórzane

 

15.12.11

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

29210

15.12.12

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

29220

15.12.13

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

29230

15.12.19

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

29290

15.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

 

15.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

88124 (*)

15.2

Obuwie

 

15.20

Obuwie

 

15.20.1

Obuwie, z wyłączeniem obuwia sportowego, ochronnego i ortopedycznego

 

15.20.11

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

29310

15.20.12

Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego

29320

15.20.13

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

29330

15.20.14

Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

29340

15.20.2

Obuwie sportowe

 

15.20.21

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych

29420

15.20.29

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

29490

15.20.3

Obuwie ochronne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

15.20.31

Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

29510

15.20.32

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

29520

15.20.4

Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

 

15.20.40

Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

29600 (*)

15.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia

 

15.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia

88124 (*)

16

Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

 

16.1

Drewno przetarte i strugane

 

16.10

Drewno przetarte i strugane

 

16.10.1

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

 

16.10.10

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

31100

16.10.2

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków

 

16.10.21

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe

31210

16.10.22

Wełna drzewna; mączka drzewna

31220

16.10.23

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

31230

16.10.3

Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub poddane innej obróbce

 

16.10.31

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

31310

31330 (*)

16.10.32

Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

31320

16.10.39

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

31330 (*)

16.10.9

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna

 

16.10.91

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

88130 (*)

16.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna

88130 (*)

16.2

Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

 

16.21

Fornir i płyty na bazie drewna

 

16.21.1

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

 

16.21.11

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

31410

31450

16.21.12

Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy

31420

16.21.13

Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

31430

16.21.14

Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

31440

16.21.2

Fornir, arkusze do produkcji sklejki; drewno utwardzone

 

16.21.21

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

31520

16.21.9

Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli; usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych

 

16.21.91

Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli

88130 (*)

16.21.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych

88130 (*)

16.22

Gotowe płyty podłogowe

 

16.22.1

Gotowe płyty podłogowe

 

16.22.10

Gotowe płyty podłogowe

31600 (*)

16.22.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych

 

16.22.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych

88130 (*)

16.23

Pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa

 

16.23.1

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa z drewna, z wyłączeniem drewnianych budynków prefabrykowanych

 

16.23.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

31600 (*)

16.23.12

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

31600 (*)

16.23.19

Wyroby stolarskie i ciesielskie gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna

31600 (*)

16.23.2

Prefabrykowane budynki z drewna

 

16.23.20

Prefabrykowane budynki z drewna

38701

16.23.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

 

16.23.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

88130 (*)

16.24

Opakowania drewniane

 

16.24.1

Opakowania drewniane

 

16.24.11

Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna

31700 (*)

16.24.12

Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna

31700 (*)

16.24.13

Pozostałe opakowania drewniane i ich części

31700 (*)

16.24.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych

 

16.24.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych

88130 (*)

16.29

Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

 

16.29.1

Pozostałe wyroby z drewna

 

16.29.11

Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna

31911

16.29.12

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

31912

16.29.13

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna

31913

16.29.14

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Wyroby z korka, słomy lub pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

 

16.29.21

Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka

31921

16.29.22

Wyroby z korka naturalnego

31922 (*)

16.29.23

Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka

31922 (*)

16.29.24

Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane

31922 (*)

16.29.25

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

31923

16.29.9

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

 

16.29.91

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli

88130 (*)

16.29.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

88130 (*)

17

Papier i wyroby z papieru

 

17.1

Masa włóknista, papier i tektura

 

17.11

Masa włóknista

 

17.11.1

Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych

 

17.11.11

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

32111

17.11.12

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

32112 (*)

17.11.13

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

32112 (*)

17.11.14

Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych

32113

17.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

 

17.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

88140 (*)

17.12

Papier i tektura

 

17.12.1

Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych

 

17.12.11

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

32121

17.12.12

Papier i tektura czerpane

32122

17.12.13

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet

32129 (*)

17.12.14

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

32129 (*)

17.12.2

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

 

17.12.20

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

32131

17.12.3

Papier do produkcji tektury falistej

 

17.12.31

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony

32132 (*)

17.12.32

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony

32132 (*)

17.12.33

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

32134 (*)

17.12.34

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

32134 (*)

17.12.35

„Testliner” — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

32135

17.12.4

Pozostały papier niepowleczony

 

17.12.41

Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony

32133 (*)

17.12.42

Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

32136 (*)

17.12.43

Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy

32136 (*)

17.12.44

Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach

32136 (*)

17.12.5

Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

 

17.12.51

Tektura niepowleczona, szara wewnątrz

32133 (*)

17.12.59

Pozostała tektura niepowleczona

32133 (*)

17.12.6

Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste

 

17.12.60

Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste

32137

17.12.7

Papier i tektura przetworzone

 

17.12.71

Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane

32141

17.12.72

Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane

32142

17.12.73

Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi

32143 (*)

17.12.74

Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

32143 (*)

17.12.75

Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

32143 (*)

17.12.76

Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach

32149 (*)

17.12.77

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach

32149 (*)

17.12.78

Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

32143 (*)

17.12.79

Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

32143 (*)

17.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury

 

17.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury

88140 (*)

17.2

Wyroby z papieru i tektury

 

17.21

Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury

 

17.21.1

Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury

 

17.21.11

Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach

32151

17.21.12

Worki i torby z papieru

32152

17.21.13

Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej

32153 (*)

17.21.14

Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste

32153 (*)

17.21.15

Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury

32153 (*)

17.21.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

 

17.21.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

88140 (*)

17.22

Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru

 

17.22.1

Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru

 

17.22.11

Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

32193 (*)

17.22.12

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury

32199 (*)

17.22.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru

 

17.22.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru

88140 (*)

17.23

Artykuły piśmienne

 

17.23.1

Artykuły piśmienne

 

17.23.11

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny

32191

17.23.12

Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych

32192

17.23.13

Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury

32700

17.23.14

Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane

32199 (*)

17.23.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych

 

17.23.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych

88140 (*)

17.24

Tapety

 

17.24.1

Tapety

 

17.24.11

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne

32194

17.24.12

Pokrycia ścienne tekstylne

32195

17.24.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet

 

17.24.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet

88140 (*)

17.29

Pozostałe wyroby z papieru i tektury

 

17.29.1

Pozostałe wyroby z papieru i tektury

 

17.29.11

Etykiety z papieru i tektury

32197

17.29.12

Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej

32198

17.29.19

Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane

32199 (*)

17.29.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury

 

17.29.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury

88140 (*)

18

Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji

 

18.1

Usługi poligraficzne i usługi pokrewne związane z drukowaniem

 

18.11

Usługi drukowania gazet

 

18.11.1

Usługi drukowania gazet

 

18.11.10

Usługi drukowania gazet

89121 (*)

18.12

Pozostałe usługi poligraficzne

 

18.12.1

Pozostałe usługi poligraficzne

 

18.12.11

Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.

89121 (*)

18.12.12

Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych

89121 (*)

18.12.13

Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu

89121 (*)

18.12.14

Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych

89121 (*)

18.12.15

Usługi drukowania etykiet i metek

89121 (*)

18.12.16

Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice

89121 (*)

18.12.19

Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

89121 (*)

18.13

Usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania

 

18.13.1

Usługi związane z przygotowaniem do druku

 

18.13.10

Usługi związane z przygotowaniem do druku

89121 (*)

18.13.2

Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania

 

18.13.20

Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania

32800

18.13.3

Usługi wspomagające drukowanie

 

18.13.30

Usługi wspomagające drukowanie

89121 (*)

18.14

Usługi introligatorskie i podobne usługi

 

18.14.1

Usługi introligatorskie i podobne usługi

 

18.14.10

Usługi introligatorskie i podobne usługi

89121 (*)

18.2

Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji

 

18.20

Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji

 

18.20.1

Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych

 

18.20.10

Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych

89122 (*)

18.20.2

Usługi reprodukcji nagrań wideo

 

18.20.20

Usługi reprodukcji nagrań wideo

89122 (*)

18.20.3

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji

 

18.20.30

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji

89122 (*)

19

Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej

 

19.1

Produkty pieców koksowniczych

 

19.10

Produkty pieców koksowniczych

 

19.10.1

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

 

19.10.10

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

33100

19.10.2

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

 

19.10.20

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

33200

19.10.3

Pak i koks pakowy

 

19.10.30

Pak i koks pakowy

34540 (*)

19.10.9

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

 

19.10.99

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

88151 (*)

19.2

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej

 

19.20

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej

 

19.20.1

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu

 

19.20.11

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

11020

19.20.12

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

11030 (*)

19.20.13

Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu

11040 (*)

19.20.2

Paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe; oleje smarowe

 

19.20.21

Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą

33310

19.20.22

Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

33320

19.20.23

Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej, preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33330

19.20.24

Nafta inna niż lotnicza

33341

19.20.25

Paliwo typu nafty do silników odrzutowych

33342

19.20.26

Oleje napędowe

33360

19.20.27

Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33350

19.20.28

Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

33370

19.20.29

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33380

19.20.3

Gazy i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego

 

19.20.31

Propan i butan skroplone

33410

19.20.32

Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego

33420

19.20.4

Pozostałe produkty naftowe

 

19.20.41

Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski

33500 (*)

19.20.42

Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej

33500 (*)

19.20.9

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej

 

19.20.99

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej

88151 (*)

20

Chemikalia i wyroby chemiczne

 

20.1

Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

 

20.11

Gazy techniczne

 

20.11.1

Gazy techniczne

 

20.11.11

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

34210 (*)

20.11.12

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

34210 (*)

20.11.13

Powietrze ciekłe i sprężone

34250 (*)

20.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

 

20.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

88160 (*)

20.12

Barwniki i pigmenty

 

20.12.1

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali

 

20.12.11

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

34220 (*)

20.12.12

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

34220 (*)

20.12.19

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

34220 (*)

20.12.2

Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.12.21

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

34310

20.12.22

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

34320

20.12.23

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

34330

20.12.24

Środki barwiące gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory

34340

20.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

 

20.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

88160 (*)

20.13

Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne

 

20.13.1

Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne

 

20.13.11

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

33620

88152 (*)

20.13.12

Uran zubożony i tor oraz ich związki

33630

88152 (*)

20.13.13

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

33690

20.13.14

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

33710

20.13.2

Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne

 

20.13.21

Niemetale (metaloidy)

34231 (*)

20.13.22

Związki halogenów i siarki z niemetalami

34231 (*)

20.13.23

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć

34231 (*)

20.13.24

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki

34231 (*)

34232

20.13.25

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

34231 (*)

20.13.3

Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany

 

20.13.31

Związki fluorowców z metalami

34240 (*)

20.13.32

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

34240 (*)

20.13.4

Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany

 

20.13.41

Siarczki, siarczyny i siarczany

34240 (*)

20.13.42

Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu

34240 (*)

20.13.43

Węglany

34240 (*)

20.13.5

Sole pozostałych metali

 

20.13.51

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

34250 (*)

20.13.52

Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych

34250 (*)

20.13.6

Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.13.61

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

34260

20.13.62

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

34270

20.13.63

Nadtlenek wodoru

34280 (*)

20.13.64

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

34280 (*)

20.13.65

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

34290

20.13.66

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

34520

20.13.67

Piryty żelazowe wyprażone

34530

20.13.68

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione

34560

20.13.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

 

20.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

88160 (*)

20.14

Pozostałe podstawowe chemikalia organiczne

 

20.14.1

Węglowodory i ich pochodne

 

20.14.11

Węglowodory alifatyczne

34110 (*)

20.14.12

Węglowodory cykliczne

34110 (*)

20.14.13

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

34110 (*)

20.14.14

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

34110 (*)

20.14.19

Pozostałe pochodne węglowodorów

34110 (*)

20.14.2

Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe

 

20.14.21

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

34139 (*)

20.14.22

Alkohole monowodorotlenowe

34139 (*)

20.14.23

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli

34139 (*)

20.14.3

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne

 

20.14.31

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

34120

20.14.32

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

34140 (*)

20.14.33

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

34140 (*)

20.14.34

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

34140 (*)

20.14.4

Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną

 

20.14.41

Związki z aminową grupą funkcyjną

34150 (*)

20.14.42

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego

34150 (*)

20.14.43

Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne

34150 (*)

20.14.44

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

34150 (*)

20.14.5

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne; związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.14.51

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

34160 (*)

20.14.52

Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole

34160 (*)

20.14.53

Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

34180

20.14.6

Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne

 

20.14.61

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

34170 (*)

20.14.62

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

34170 (*)

20.14.63

Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne

34170 (*)

20.14.64

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

34170 (*)

20.14.7

Różne organiczne chemikalia podstawowe

 

20.14.71

Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych

34400

20.14.72

Węgiel drzewny

34510

20.14.73

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty

34540 (*)

20.14.74

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.

24110

20.14.75

Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy

34131

20.14.8

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

 

20.14.80

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

39230

20.14.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

 

20.14.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

88160 (*)

20.15

Nawozy i związki azotowe

 

20.15.1

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

 

20.15.10

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Chlorek amonu; azotyny

 

20.15.20

Chlorek amonu; azotyny

34653

20.15.3

Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne

 

20.15.31

Mocznik

34611

20.15.32

Siarczan amonu

34612

20.15.33

Azotan amonu

34613

20.15.34

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

34614

20.15.35

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

34615

20.15.39

Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny

34619

20.15.4

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

 

20.15.41

Superfosfaty

34621

20.15.49

Pozostałe nawozy fosforowe

34629

20.15.5

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne

 

20.15.51

Chlorek potasu

34631

20.15.52

Siarczan potasu

34632

20.15.59

Pozostałe nawozy potasowe

34639

20.15.6

Azotan sodu

 

20.15.60

Azotan sodu

34150 (*)

20.15.7

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.15.71

Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

34641

20.15.72

Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)

34642

20.15.73

Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)

34643

20.15.74

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor

34644

20.15.75

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

34645

20.15.76

Azotan potasu

34646

20.15.79

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane

34649

34659

20.15.8

Nawozy zwierzęce i roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.15.80

Nawozy zwierzęce i roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

34654

20.15.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

 

20.15.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

88160 (*)

20.16

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

 

20.16.1

Polimery etylenu w formach podstawowych

 

20.16.10

Polimery etylenu w formach podstawowych

34710

20.16.2

Polimery styrenu w formach podstawowych

 

20.16.20

Polimery styrenu, w formach podstawowych

34720

20.16.3

Polimery chlorku winylu lub pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

 

20.16.30

Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

34730

20.16.4

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych

 

20.16.40

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych

34740

20.16.5

Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych; wymieniacze jonów

 

20.16.51

Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.52

Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.53

Polimery akrylu w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.54

Poliamidy w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.55

Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.56

Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.57

Silikony w formach podstawowych

34790 (*)

20.16.59

Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

34790 (*)

20.16.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych

 

20.16.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych

88170 (*)

20.17

Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

 

20.17.1

Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

 

20.17.10

Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

34800

20.17.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

 

20.17.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

88170 (*)

20.2

Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne

 

20.20

Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne

 

20.20.1

Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne

 

20.20.11

Środki owadobójcze

34661

20.20.12

Środki chwastobójcze

34663 (*)

20.20.13

Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

34663 (*)

20.20.14

Środki odkażające

34664

20.20.15

Środki grzybobójcze

34662

20.20.19

Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne

34666

34669

20.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

 

20.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

88160 (*)

20.3

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające

 

20.30

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające

 

20.30.1

Farby i pokosty na bazie tworzyw sztucznych

 

20.30.11

Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym

35110 (*)

20.30.12

Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory

35110 (*)

20.30.2

Pozostałe farby i pokosty oraz związane z nimi wyroby; farby do celów artystycznych i farba drukarska

 

20.30.21

Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana

35110 (*)

20.30.22

Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające

35110 (*)

20.30.23

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne

35120

20.30.24

Farba drukarska

35130

20.30.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających

 

20.30.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających

88160 (*)

20.4

Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe

 

20.41

Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące

 

20.41.1

Gliceryna

 

20.41.10

Gliceryna

34570 (*)

20.41.2

Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła

 

20.41.20

Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła

35310

20.41.3

Mydło, środki piorące i czyszczące

 

20.41.31

Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem

35321 (*)

20.41.32

Detergenty i preparaty do prania

35322

20.41.4

Preparaty zapachowe, woski oraz pozostałe preparaty do czyszczenia

 

20.41.41

Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń

35331

20.41.42

Woski sztuczne i preparowane

35332

20.41.43

Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu

35333

20.41.44

Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia

35334

20.41.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących

 

20.41.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących

88160 (*)

20.42

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

 

20.42.1

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

 

20.42.11

Perfumy i wody toaletowe

35323 (*)

20.42.12

Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu

35323 (*)

20.42.13

Kosmetyki do manicure i pedicure

35323 (*)

20.42.14

Pudry kosmetyczne lub toaletowe

35323 (*)

20.42.15

Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane

35323 (*)

20.42.16

Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów

35323 (*)

20.42.17

Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane

35323 (*)

20.42.18

Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna

35323 (*)

20.42.19

Preparaty stosowane przed/do/po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych

 

20.42.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych

88160 (*)

20.5

Pozostałe wyroby chemiczne

 

20.51

Materiały wybuchowe; zapałki

 

20.51.1

Materiały wybuchowe gotowe; lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne; ognie sztuczne

 

20.51.11

Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe

35450 (*)

20.51.12

Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne

35450 (*)

20.51.13

Ognie sztuczne

35460 (*)

20.51.14

Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych

35460 (*)

20.51.2

Zapałki

 

20.51.20

Zapałki

38998

20.51.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek

 

20.51.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek

88160 (*)

20.52

Kleje

 

20.52.1

Kleje

 

20.52.10

Kleje

35420 (*)

20.52.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów

 

20.52.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów

88160 (*)

20.53

Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych

 

20.53.1

Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych

 

20.53.10

Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych

35410

20.53.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych

 

20.53.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych

88160 (*)

20.59

Pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

20.59.1

Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek; preparaty chemiczne i niezmieszane wyroby do stosowania w fotografice

 

20.59.11

Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny

48341

20.59.12

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane do stosowania w fotografice

48342

20.59.2

Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych

 

20.59.20

Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych

34550

20.59.3

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze

 

20.59.30

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze

35140

20.59.4

Preparaty smarowe; dodatki; środki zapobiegające zamarzaniu

 

20.59.41

Preparaty smarowe

35430 (*)

20.59.42

Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów

35430 (*)

20.59.43

Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

35430 (*)

20.59.5

Różne wyroby chemiczne

 

20.59.51

Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany

35420 (*)

20.59.52

Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

35440 (*)

20.59.53

Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice

35470

20.59.54

Węgiel aktywny

35490 (*)

20.59.55

Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby

35490 (*)

20.59.56

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane

35490 (*)

20.59.57

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu

35490 (*)

20.59.59

Pozostałe różne wyroby chemiczne

35490 (*)

20.59.6

Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka

 

20.59.60

Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka

35420 (*)

20.59.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych wyrobów chemicznych

 

20.59.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych wyrobów chemicznych

88160 (*)

20.6

Włókna chemiczne

 

20.60

Włókna chemiczne

 

20.60.1

Włókna syntetyczne

 

20.60.11

Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane

35510

20.60.12

Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów

35520 (*)

20.60.13

Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna

35520 (*)

20.60.14

Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne z syntetycznych materiałów włókienniczych

35530

20.60.2

Włókna sztuczne

 

20.60.21

Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane

35540

20.60.22

Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie

35550 (*)

20.60.23

Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego

35550 (*)

20.60.24

Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne ze sztucznych materiałów włókienniczych

35560

20.60.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych

 

20.60.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych

88160 (*)

21

Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

 

21.1

Podstawowe substancje farmaceutyczne

 

21.10

Podstawowe substancje farmaceutyczne

 

21.10.1

Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry

 

21.10.10

Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry

35210

21.10.2

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

 

21.10.20

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

35220

21.10.3

Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne; sulfonamidy

 

21.10.31

Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidy

35230 (*)

21.10.4

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

21.10.40

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

35240

21.10.5

Prowitaminy, witaminy i hormony; glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich pochodne; antybiotyki

 

21.10.51

Prowitaminy, witaminy i ich pochodne

35250 (*)

21.10.52

Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony

35250 (*)

21.10.53

Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

35250 (*)

21.10.54

Antybiotyki

35250 (*)

21.10.6

Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

21.10.60

Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane

35270 (*)

21.10.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych

 

21.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych

88160 (*)

21.2

Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

 

21.20

Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

 

21.20.1

Leki

 

21.20.11

Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki

35260 (*)

21.20.12

Leki zawierające hormony, ale nie zawierające antybiotyków

35260 (*)

21.20.13

Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale nie zawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe

35260 (*)

21.20.2

Pozostałe wyroby farmaceutyczne

 

21.20.21

Antysurowice i szczepionki

35270 (*)

21.20.22

Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

21.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

88152

88160 (*)

22

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

 

22.1

Wyroby z gumy

 

22.11

Opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane opony z gumy

 

22.11.1

Opony i dętki z gumy, nowe

 

22.11.11

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

36111

22.11.12

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

36112

22.11.13

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

36113 (*)

22.11.14

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

36113 (*)

22.11.15

Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy

36114

22.11.16

Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy

36115

22.11.2

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

 

22.11.20

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

36120

22.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy

 

22.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy

88170 (*)

22.19

Pozostałe wyroby z gumy

 

22.19.1

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

 

22.19.10

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

36210

22.19.2

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

 

22.19.20

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

36220

22.19.3

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

 

22.19.30

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

36230

22.19.4

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

 

22.19.40

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

36240

22.19.5

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

 

22.19.50

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

36250

22.19.6

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

 

22.19.60

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

36260

22.19.7

Wyroby z gumy gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu

 

22.19.71

Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit

36270 (*)

22.19.72

Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa

36270 (*)

22.19.73

Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy

 

22.19.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy

88170 (*)

22.2

Wyroby z tworzyw sztucznych

 

22.21

Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych

 

22.21.1

Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych

 

22.21.10

Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych

36310

22.21.2

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych

 

22.21.21

Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych

36320 (*)

22.21.29

Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych

36320 (*)

22.21.3

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami

 

22.21.30

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami

36330

22.21.4

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych

 

22.21.41

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych

36390 (*)

22.21.42

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe

36390 (*)

22.21.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

 

22.21.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

88170 (*)

22.22

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

22.22.1

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

22.22.11

Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu

36410 (*)

22.22.12

Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu

36410 (*)

22.22.13

Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych

36490 (*)

22.22.14

Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych

36490 (*)

22.22.19

Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych

36490 (*)

22.22.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych

 

22.22.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych

88170 (*)

22.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa

 

22.23.1

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych

 

22.23.11

Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek

36910

22.23.12

Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych

36930

22.23.13

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych

36950 (*)

22.23.14

Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych

36950 (*)

22.23.15

Linoleum i pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy

38930

22.23.19

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane

36950 (*)

22.23.2

Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych

 

22.23.20

Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych

38703

22.23.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

 

22.23.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

88170 (*)

22.29

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych

 

22.29.1

Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych

 

22.29.10

Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych

28243

22.29.2

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

22.29.21

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych

36920 (*)

22.29.23

Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych

36940

22.29.24

Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych

36960

22.29.25

Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych

36990 (*)

22.29.26

Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych

36990 (*)

22.29.29

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 

22.29.91

Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

88170 (*)

22.29.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

88170 (*)

23

Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

23.1

Szkło i wyroby ze szkła

 

23.11

Szkło płaskie

 

23.11.1

Szkło płaskie

 

23.11.11

Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej

37112

23.11.12

Szkło typu „float” i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej

37113

23.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego

 

23.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego

88180 (*)

23.12

Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce

 

23.12.1

Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce

 

23.12.11

Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie oprawione ani nie obramowane

37114

23.12.12

Szkło bezpieczne

37115

23.12.13

Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

37116

23.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce

 

23.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce

88180 (*)

23.13

Szkło gospodarcze

 

23.13.1

Szkło gospodarcze

 

23.13.11

Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

37191

23.13.12

Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych

37193 (*)

23.13.13

Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.

37193 (*)

23.13.14

Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych

37199 (*)

23.13.9

Usługi wykończeniowe w zakresie szkła gospodarczego; usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego

 

23.13.91

Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych

88180 (*)

23.13.92

Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych

88180 (*)

23.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego

88180 (*)

23.14

Włókna szklane

 

23.14.1

Włókna szklane

 

23.14.11

Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych

37121

23.14.12

Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin

37129

23.14.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych

 

23.14.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych

88180 (*)

23.19

Pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne

 

23.19.1

Pozostałe szkło w postaci półprzetworzonej

 

23.19.11

Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione

37111 (*)

23.19.12

Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach

37117

23.19.2

Szkło techniczne i pozostałe rodzaje szkła

 

23.19.21

Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych

37192

23.19.22

Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł

37194

23.19.23

Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane

37195

23.19.24

Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.

37196

23.19.25

Izolatory elektryczne szklane

37197

23.19.26

Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane

37199 (*)

23.19.9

Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne

 

23.19.91

Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne

88180 (*)

23.19.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne

88180 (*)

23.2

Wyroby ogniotrwałe

 

23.20

Wyroby ogniotrwałe

 

23.20.1

Wyroby ogniotrwałe

 

23.20.11

Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych

37310

23.20.12

Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych

37320

23.20.13

Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

37330

23.20.14

Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne

37340

23.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych

 

23.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych

88180 (*)

23.3

Materiały budowlane ceramiczne

 

23.31

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe

 

23.31.1

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe

 

23.31.10

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe

37370

23.31.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych

 

23.31.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych

88180 (*)

23.32

Cegły, płytki, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny

 

23.32.1

Cegły, płytki, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny

 

23.32.11

Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.

37350 (*)

23.32.12

Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane

37350 (*)

23.32.13

Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne

37360

23.32.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

 

23.32.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

88180 (*)

23.4

Pozostałe wyroby z porcelany i ceramiki

 

23.41

Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne

 

23.41.1

Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne

 

23.41.11

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej

37221 (*)

23.41.12

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej

37221 (*)

23.41.13

Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne

37222

23.41.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych

 

23.41.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych

88180 (*)

23.42

Wyroby sanitarne ceramiczne

 

23.42.1

Wyroby sanitarne ceramiczne

 

23.42.10

Wyroby sanitarne ceramiczne

37210

23.42.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych

 

23.42.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych

88180 (*)

23.43

Izolatory ceramiczne i elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego

 

23.43.1

Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego

 

23.43.10

Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego

37292

23.43.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego

 

23.43.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego

88180 (*)

23.44

Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych

 

23.44.1

Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych

 

23.44.11

Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej

37291 (*)

23.44.12

Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej

37291 (*)

46932

23.44.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych

 

23.44.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych

88180 (*)

23.49

Pozostałe wyroby ceramiczne

 

23.49.1

Pozostałe wyroby ceramiczne

 

23.49.11

Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów

37291 (*)

23.49.12

Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

37299

23.49.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych

 

23.49.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych

88180 (*)

23.5

Cement, wapno i gips

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Klinkier cementowy

37430

23.51.12

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego

37440

23.51.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu

 

23.51.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu

88180 (*)

23.52

Wapno i gips

 

23.52.1

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

 

23.52.10

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne

37420

23.52.2

Gips

 

23.52.20

Gips

37410

23.52.3

Dolomit kalcynowany lub spiekany

 

23.52.30

Dolomit kalcynowany lub spiekany

37450

23.52.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu

 

23.52.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu

88180 (*)

23.6

Wyroby z betonu, cementu i gipsu

 

23.61

Wyroby z betonu do celów budowlanych

 

23.61.1

Wyroby z betonu do celów budowlanych

 

23.61.11

Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia

37540

23.61.12

Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia

37550

23.61.2

Budynki prefabrykowane z betonu

 

23.61.20

Budynki prefabrykowane z betonu

38704

23.61.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych

 

23.61.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych

88180 (*)

23.62

Wyroby z gipsu do celów budowlanych

 

23.62.1

Wyroby z gipsu do celów budowlanych

 

23.62.10

Wyroby z gipsu do celów budowlanych

37530 (*)

23.62.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych

 

23.62.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych

88180 (*)

23.63

Masa betonowa prefabrykowana

 

23.63.1

Masa betonowa prefabrykowana

 

23.63.10

Masa betonowa prefabrykowana

37510 (*)

23.63.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej

 

23.63.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej

88180 (*)

23.64

Zaprawy murarskie

 

23.64.1

Zaprawy murarskie

 

23.64.10

Zaprawy murarskie

37510 (*)

23.64.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich

 

23.64.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich

88180 (*)

23.65

Wyroby z cementu wzmocnionego włóknem

 

23.65.1

Wyroby z cementu wzmocnionego włóknem

 

23.65.11

Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym

37520

23.65.12

Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp.

37570

23.65.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z cementu wzmocnionego włóknem

 

23.65.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z cementu wzmocnionego włóknem

88180 (*)

23.69

Pozostałe wyroby z betonu, gipsu i cementu

 

23.69.1

Pozostałe wyroby z betonu, gipsu i cementu

 

23.69.11

Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane

37530 (*)

23.69.19

Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane

37560

23.69.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu

 

23.69.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu

88180 (*)

23.7

Kamienie cięte, formowane i wykończone

 

23.70

Kamienie cięte, formowane i wykończone

 

23.70.1

Kamienie cięte, formowane i wykończone

 

23.70.11

Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru

37610

23.70.12

Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych

37690

23.70.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych

 

23.70.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych

88180 (*)

23.9

Wyroby ścierne i pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych

 

23.91

Wyroby ścierne

 

23.91.1

Wyroby ścierne

 

23.91.11

Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki

37910 (*)

23.91.12

Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury

37910 (*)

23.91.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych

 

23.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych

88180 (*)

23.99

Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

23.99.1

Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

23.99.11

Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane

37920

23.99.12

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

37930

23.99.13

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących

37940

23.99.14

Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów

37950

23.99.15

Korund sztuczny

37960

23.99.19

Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

37990

23.99.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

23.99.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

88180 (*)

24

Metale

 

24.1

Żeliwo, stal i żelazostopy

 

24.10

Żeliwo, stal i żelazostopy

 

24.10.1

Podstawowe rodzaje żelaza, stali i żelazostopów

 

24.10.11

Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach

41111

24.10.12

Żelazostopy

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach

41116

24.10.14

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

39350

41117

24.10.2

Stal surowa

 

24.10.21

Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej

41121

24.10.22

Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej

41122 (*)

24.10.23

Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej

41122 (*)

24.10.3

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali

 

24.10.31

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

41211

24.10.32

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

41212

24.10.33

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej

41213 (*)

24.10.34

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej

41214 (*)

24.10.35

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

41214 (*)

24.10.4

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali

 

24.10.41

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

41221

24.10.42

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej

41223 (*)

24.10.43

Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

41223 (*)

24.10.5

Wyroby płaskie walcowane ze stali, platerowane, powlekane lub pokrywane oraz wyroby płaskie walcowane ze stali krzemowej elektrotechnicznej i szybko tnącej

 

24.10.51

Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

41231 (*)

24.10.52

Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

41232

24.10.53

Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej

41233 (*)

24.10.54

Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej

41233 (*)

24.10.55

Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybko tnącej

41234

24.10.6

Pręty walcowane na gorąco, ze stali

 

24.10.61

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

41241

24.10.62

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

41242

24.10.63

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej

41243 (*)

24.10.64

Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

41243 (*)

24.10.66

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych

41275

24.10.7

Kształtowniki otwarte obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali

 

24.10.71

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

41251

24.10.72

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej

41274 (*)

24.10.73

Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

41274 (*)

24.10.74

Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali

41252

24.10.75

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali

41253

24.10.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza

 

24.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza

88213 (*)

24.2

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali

 

24.20

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali

 

24.20.1

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali

 

24.20.11

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

41281

24.20.12

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

41282

24.20.13

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

41283

24.20.14

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali

41284

24.20.2

Rury i przewody rurowe spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

 

24.20.21

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

41285 (*)

24.20.22

Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

41286 (*)

24.20.23

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

41287 (*)

24.20.24

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali

41289 (*)

24.20.3

Rury i przewody rurowe spawane o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

 

24.20.31

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

41285 (*)

24.20.32

Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

41286 (*)

24.20.33

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

41287 (*)

24.20.34

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

41288

24.20.35

Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

41289 (*)

24.20.4

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

 

24.20.40

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

41293

24.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali

 

24.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali

88213 (*)

24.3

Pozostałe wyroby ze stali poddanej wstępnej obróbce

 

24.31

Pręty ciągnione na zimno

 

24.31.1

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

 

24.31.10

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

41261

24.31.2

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej

 

24.31.20

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej

 

24.31.30

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno

 

24.31.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno

88213 (*)

24.32

Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

 

24.32.1

Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

 

24.32.10

Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

41222

41224

24.32.2

Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

 

24.32.20

Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

41231 (*)

24.32.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno

 

24.32.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno

88213 (*)

24.33

Wyroby formowane lub profilowane na zimno

 

24.33.1

Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno

 

24.33.11

Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

41262 (*)

24.33.12

Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej lub pozostałej stali stopowej

41274 (*)

24.33.2

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

 

24.33.20

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

41262 (*)

24.33.3

Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej

 

24.33.30

Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej

42190 (*)

24.33.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno

 

24.33.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno

88213 (*)

24.34

Drut ciągniony na zimno

 

24.34.1

Drut ciągniony na zimno

 

24.34.11

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

41263

24.34.12

Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej

41265 (*)

24.34.13

Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej

41265 (*)

24.34.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno

 

24.34.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno

88213 (*)

24.4

Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne

 

24.41

Metale szlachetne

 

24.41.1

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

 

24.41.10

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

41310

24.41.2

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

 

24.41.20

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

41320

24.41.3

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

 

24.41.30

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku

41330

24.41.4

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

 

24.41.40

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

41340

24.41.5

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

 

24.41.50

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

41350

24.41.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych

 

24.41.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych

88213 (*)

24.42

Aluminium

 

24.42.1

Aluminium nieobrobione plastycznie; tlenek glinu

 

24.42.11

Aluminium nieobrobione plastycznie

41431

24.42.12

Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu

41432

24.42.2

Półprodukty z aluminium i stopów aluminium

 

24.42.21

Proszki i płatki z aluminium

41531

24.42.22

Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium

41532

24.42.23

Drut z aluminium i stopów aluminium

41533

24.42.24

Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm

41534

24.42.25

Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium

41536

24.42.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium

 

24.42.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium

88213 (*)

24.43

Ołów, cynk i cyna

 

24.43.1

Ołów, cynk i cyna, nieobrobione plastycznie

 

24.43.11

Ołów nieobrobiony plastycznie

41441

24.43.12

Cynk nieobrobiony plastycznie

41442

24.43.13

Cyna nieobrobiona plastycznie

41443

24.43.2

Półprodukty z ołowiu, cynku, cyny i ich stopów

 

24.43.21

Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu

41542

24.43.22

Pył cynkowy, proszki i płatki cynku

41544

24.43.23

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów

41545

24.43.24

Pręty i druty, z cyny i stopów cyny

41547

24.43.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny

 

24.43.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny

88213 (*)

24.44

Miedź

 

24.44.1

Miedź nieobrobiona plastycznie; kamienie miedziowe; miedź cementacyjna

 

24.44.11

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna

41411

24.44.12

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

41412

24.44.13

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

41413

24.44.2

Półprodukty z miedzi i stopów miedzi

 

24.44.21

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

41511

24.44.22

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

41512

24.44.23

Druty z miedzi i jej stopów

41513

24.44.24

Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów

41514

24.44.25

Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów

41516

24.44.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi

 

24.44.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi

88213 (*)

24.45

Pozostałe metale nieżelazne

 

24.45.1

Nikiel nieobrobiony plastycznie; produkty pośrednie hutnictwa niklu

 

24.45.11

Nikiel nieobrobiony plastycznie

41422

24.45.12

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu

41421

24.45.2

Półprodukty z niklu i stopów niklu

 

24.45.21

Proszki i płatki niklu i stopów niklu

41521

24.45.22

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu

41522

24.45.23

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu

41523

24.45.24

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu

41524

24.45.3

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali

 

24.45.30

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych

 

24.45.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych

88213 (*)

24.46

Paliwo jądrowe przetworzone

 

24.46.1

Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu

 

24.46.10

Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu

33610

24.46.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego

 

24.46.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego

88152 (*)

24.5

Usługi wykonywania odlewów z metali

 

24.51

Usługi wykonywania odlewów żeliwnych

 

24.51.1

Usługi wykonywania odlewów żeliwnych

 

24.51.11

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego

89310 (*)

24.51.12

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego

89310 (*)

24.51.13

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego

89310 (*)

24.51.2

Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa

 

24.51.20

Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa

41291 (*)

24.51.3

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa

 

24.51.30

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa

41292 (*)

24.51.9

Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych

 

24.51.99

Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych

89310 (*)

24.52

Usługi wykonywania odlewów staliwnych

 

24.52.1

Usługi wykonywania odlewów staliwnych

 

24.52.10

Usługi wykonywania odlewów staliwnych

89310 (*)

24.52.2

Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo

 

24.52.20

Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo

41291 (*)

24.52.3

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa

 

24.52.30

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa

41292 (*)

24.53

Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich

 

24.53.1

Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich

 

24.53.10

Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich

89310 (*)

24.54

Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych

 

24.54.1

Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych

 

24.54.10

Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych

89310 (*)

25

Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 

25.1

Metalowe elementy konstrukcyjne

 

25.11

Konstrukcje metalowe i ich części

 

25.11.1

Budynki prefabrykowane z metalu

 

25.11.10

Budynki prefabrykowane z metalu

38702

25.11.2

Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części

 

25.11.21

Mosty i części mostów z żeliwa lub stali

42110 (*)

25.11.22

Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali

42110 (*)

25.11.23

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium

42190 (*)

25.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części

 

25.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części

88219 (*)

25.12

Metalowe elementy stolarki budowlanej

 

25.12.1

Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu

 

25.12.10

Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu

42120

25.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej

 

25.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej

88219 (*)

25.2

Zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe

 

25.21

Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania

 

25.21.1

Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania

 

25.21.11

Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie

44823

25.21.12

Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu

44825

25.21.13

Części kotłów centralnego ogrzewania

44833

25.21.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

 

25.21.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

88219 (*)

25.29

Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe

 

25.29.1

Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe

 

25.29.11

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

42210

25.29.12

Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz

42220

25.29.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 

25.29.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych

88219 (*)

25.3

Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

25.30

Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

25.30.1

Wytwornice pary i ich części

 

25.30.11

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe

42320

25.30.12

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

42330

25.30.13

Części wytwornic pary

42342

25.30.2

Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych

 

25.30.21

Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów

42310

25.30.22

Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów

42341

25.30.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

25.30.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

88219 (*)

25.4

Broń i amunicja

 

25.40

Broń i amunicja

 

25.40.1

Broń i amunicja oraz ich części

 

25.40.11

Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu

44720

25.40.12

Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt

44730

25.40.13

Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części

44740

25.40.14

Części uzbrojenia i broni wojskowej

44760

25.40.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji

 

25.40.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji

88214

25.5

Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

 

25.50

Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

 

25.50.1

Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali

 

25.50.11

Usługi kucia metali

89320 (*)

25.50.12

Usługi wytłaczania, prasowania metali

89320 (*)

25.50.13

Usługi formowania metali pozostałymi technikami

89320 (*)

25.50.2

Usługi w zakresie metalurgii proszków

 

25.50.20

Usługi w zakresie metalurgii proszków

89320 (*)

25.6

Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

 

25.61

Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale

 

25.61.1

Usługi nakładania powłok na metale

 

25.61.11

Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami

88211 (*)

25.61.12

Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi

88211 (*)

25.61.2

Pozostałe usługi obróbki metali

 

25.61.21

Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami

88211 (*)

25.61.22

Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali

88211 (*)

25.62

Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

 

25.62.1

Toczenie elementów metalowych

 

25.62.10

Toczenie elementów metalowych

88212

25.62.2

Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

 

25.62.20

Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

88213 (*)

25.7

Wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia

 

25.71

Wyroby nożownicze i sztućce

 

25.71.1

Wyroby nożownicze i sztućce

 

25.71.11

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich

42913

25.71.12

Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach

42914

25.71.13

Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure

42915

25.71.14

Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

42916

25.71.15

Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części

44750

25.71.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców

 

25.71.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców

88219 (*)

25.72

Zamki i zawiasy

 

25.72.1

Zamki i zawiasy

 

25.72.11

Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych i meblach, z metali nieszlachetnych

42992 (*)

25.72.12

Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych

42992 (*)

25.72.13

Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie

42992 (*)

25.72.14

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych

42992 (*)

25.72.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów

 

25.72.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów

88219 (*)

25.73

Narzędzia

 

25.73.1

Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie

 

25.73.10

Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie

42921 (*)

25.73.2

Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju

 

25.73.20

Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju

42921 (*)

25.73.3

Pozostałe narzędzia

 

25.73.30

Pozostałe narzędzia

42921 (*)

25.73.4

Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek

 

25.73.40

Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek

42922 (*)

25.73.5

Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze

 

25.73.50

Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze

44916

25.73.6

Pozostałe narzędzia ręczne

 

25.73.60

Pozostałe narzędzia ręczne

42922 (*)

25.73.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi

 

25.73.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi

88219 (*)

25.9

Pozostałe gotowe wyroby metalowe

 

25.91

Pojemniki metalowe

 

25.91.1

Pojemniki metalowe

 

25.91.11

Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, lecz ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

42931 (*)

25.91.12

Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

42931 (*)

25.91.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych

 

25.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych

89200

25.92

Opakowania z metali

 

25.92.1

Opakowania z metali

 

25.92.11

Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali

42931 (*)

25.92.12

Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium

42931 (*)

25.92.13

Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych

42932

25.92.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali

 

25.92.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali

88219 (*)

25.93

Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny

 

25.93.1

Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny

 

25.93.11

Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej

42941

25.93.12

Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej

42942

42946

25.93.13

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi

42943

25.93.14

Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby

42944 (*)

25.93.15

Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika

42950

25.93.16

Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi

42945

25.93.17

Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części

42991

25.93.18

Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane

42997 (*)

25.93.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 

25.93.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

88219 (*)

25.94

Elementy złączne, śruby i wkręty

 

25.94.1

Elementy złączne, śruby i wkręty

 

25.94.11

Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

42944 (*)

25.94.12

Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

42944 (*)

25.94.13

Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane

42944 (*)

25.94.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów

 

25.94.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów

88219 (*)

25.99

Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

25.99.1

Wyroby metalowe przeznaczone do łazienek i kuchni

 

25.99.11

Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium

42911

25.99.12

Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części: z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium

42912

25.99.2

Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych

 

25.99.21

Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione

42993

25.99.22

Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych

42994

25.99.23

Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych

42995

25.99.24

Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych

42996

25.99.25

Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych

42997 (*)

25.99.26

Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki

42998

25.99.29

Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

42999

46931

25.99.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

25.99.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

88219 (*)

26

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

 

26.1

Elementy i obwody drukowane, elektroniczne

 

26.11

Elementy elektroniczne

 

26.11.1

Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), katodą zimną lub fotokatodą, włączając lampy elektronopromieniowe