19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/8


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 249/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (2),

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W następstwie dochodzenia („pierwotne dochodzenie”) Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1425/2006, nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej.

1.1.   Wszczęcie przeglądu okresowego

(2)

Zakres wszczętego z inicjatywy Komisji częściowego przeglądu okresowego wyżej wspomnianego rozporządzenia ogranicza się do przypadku Xinhui Alida Polythene Limited (dalej: „Xinhui Alida” albo „przedsiębiorstwo”), chińskiego producenta eksportującego podlegającego obowiązującym środkom antydumpingowym. Niniejszy częściowy przegląd okresowy został wszczęty z inicjatywy Komisji na podstawie dowodów prima facie, dostarczonych przez Xinhui Alida.

(3)

Przegląd okresowy został wszczęty przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Z dowodów przedłożonych Komisji przez Xinhui Alida wynika, że dotyczące go okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki, uległy zmianie i że zmiany te mają charakter trwały.

(4)

Według informacji prima facie, które posiada Komisja, przedsiębiorstwo prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, na co wskazuje jego oświadczenie, że spełnia ono kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Poza tym przedsiębiorstwo stwierdza, że w porównaniu z okresem służącym za podstawę wprowadzenia obowiązujących środków trwałej zmianie uległa struktura sprzedaży przedsiębiorstwa – w odniesieniu do ilości oraz przeznaczenia – jak również jego rzeczywiste zdolności produkcyjne. Ponadto przedsiębiorstwo zapewnia, iż porównanie jego wartości normalnej opartej na kosztach własnych i cenach krajowych z cenami eksportowymi do Wspólnoty doprowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obowiązujących środków, przedstawiając dowody prima facie na poparcie swojej tezy.

(5)

W tej sytuacji zdaniem przedsiębiorstwa dalsze stosowanie środków na obowiązującym obecnie poziomie, opartym na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

(6)

Stwierdzając, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody dla wszczęcia częściowego przeglądu okresowego, Komisja opublikowała zawiadomienie (zwane dalej „zawiadomieniem o wszczęciu”) (3) i wszczęła dochodzenie, którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu w danym przypadku.

1.2.   Strony, których dotyczy dochodzenie

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła Xinhui Alida oraz jego przedsiębiorstwa powiązane, jak również przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie.

(8)

Komisja przesłała wnioskodawcy oraz jego przedsiębiorstwom powiązanym kwestionariusze i otrzymała odpowiedzi w stosownie wyznaczonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała również wszelkie informacje, jakie uznała za niezbędne dla celów określenia dumpingu i traktowania na zasadach rynkowych, oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Chiny,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Zjednoczone Królestwo,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakonpathom, Tajlandia,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tajlandia,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tajlandia.

1.3.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(9)

Dochodzenie objęło okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (zwany dalej „okresem objętym dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

2.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty postępowaniem

(10)

Produkt, którego dotyczy obecny przegląd, jest tożsamy z przedmiotem dochodzenia pierwotnego; są to plastikowe worki i torby o zawartości polietylenu co najmniej 20 % masy i o grubości folii nieprzekraczającej 100 mikrometrów (μm); pochodzące z ChRL oraz objęte kodami CN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 i ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923210020, 3923291020 oraz 3923299020).

2.2.   Produkt podobny

(11)

Bieżący przegląd wykazał, że Xinhui Alida nie prowadzi sprzedaży na chińskim rynku krajowym, tak więc nie stwierdzono produkcji produktu podobnego.

3.   STATUS PODMIOTU TRAKTOWANEGO NA ZASADACH RYNKOWYCH („MET”)

(12)

We wszystkich dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu pochodzącego z ChRL wartość normalna dla producentów eksportujących spełniających warunki określone w art. 2 ust. 7 lit. c) jest ustalana zgodnie z art. 2 akapity 1–6 rozporządzenia podstawowego. Kryteria te przedstawiono poniżej w skróconej formie wyłącznie dla celów informacyjnych:

decyzje handlowe są podejmowane, a koszty ponoszone z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i bez znaczącej ingerencji ze strony państwa,

zapisy księgowe są poddawane niezależnemu audytowi zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i są stosowane do wszystkich celów,

nie występują poważne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej,

prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawną,

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(13)

W myśl ustaleń służb Komisji przedsiębiorstwo udowodniło, że spełnia ono pięć kryteriów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, i w związku z tym należy przyznać mu MET.

(14)

Zarówno Xinhui Alida, jak i przemysł wspólnotowy miały możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń.

(15)

Przemysł wspólnotowy natomiast sprzeciwił się przyznaniu takiego statusu w przypadku Xinhui Alida, stwierdzając niejasną strukturę zarządu przedsiębiorstwa, a także wskazując na fakt zniszczenia przez nie pewnych dokumentów, jakich miało dostarczyć, ubiegając się o przyznanie MET.

(16)

Akt założycielski przedsiębiorstwa przewiduje, że zarząd mianowany jest przez udziałowców w proporcji do posiadanych udziałów w Xinhui Alida – tymczasem w chwili obecnej każdy z dwóch współwłaścicieli mianuje taką samą liczbę członków zarządu pomimo różnicy w wielkości udziałów. Fakt ten nie przyczynia się jednak do niejasności struktury zarządu przedsiębiorstwa. Większy z udziałowców jest większościowym udziałowcem mniejszego, tym samym obecny skład zarządu odzwierciedla prawidłowo obecny układ własności Xinhui Alida.

(17)

Co więcej, podnoszono następujące argumenty: niezdolność przedsiębiorstwa do przedłożenia oryginalnych potwierdzeń przelewów bankowych zawierających wpłatę kapitału założycielskiego, opłatę dzierżawy gruntu oraz przekazanie spłaty udziałów skarbu państwa w momencie pełnej prywatyzacji przedsiębiorstwa, ponieważ oryginały takich dokumentów nie są zgodnie z regułami obowiązującymi Xinhui Alida przechowywane dłużej niż przez 7 lat. Przedsiębiorstwo było natomiast w stanie dostarczyć poświadczenia tych transakcji ze źródeł podlegających audytowi; a zważywszy na długi czas, jaki upłynął od ich dokonania, braku oryginalnych potwierdzeń przelewów bankowych nie można uznać za okoliczność nietypową.

(18)

Rozważono wszystkie te przesłanki, jednak ostatecznie argumentację przemysłu wspólnotowego odrzucono z uwagi na brak dostatecznych dowodów, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji Komisji o traktowaniu przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych.

(19)

Skonsultowano się z Komitetem Doradczym, a strony bezpośrednio zainteresowane zostały odpowiednio poinformowane. Najważniejsze argumenty przedstawione przez przemysł wspólnotowy zostały omówione powyżej.

4.   DUMPING

4.1.   Wartość normalna

4.1.1.   Metoda ustalania wartości normalnej

(20)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego najpierw zbadano, czy sprzedaż krajowa produktu podobnego niezależnym klientom przez producenta eksportującego była reprezentatywna, to jest, czy całkowita wielkość takiej sprzedaży równała się lub też przekraczała 5 % całkowitej wielkości odpowiadającej jej sprzedaży eksportowej do Wspólnoty. Z uwagi na brak sprzedaży przez Xinhui Alida na rynku krajowym w ODP wartość normalna została wyliczona zgodnie z art. 2 ust. 3, zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

4.1.2.   Określenie wartości normalnej

(21)

Wobec braku sprzedaży na rynku krajowym, wartość normalna została oszacowana na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego poprzez zsumowanie poniesionych kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych („SG&A”) oraz średniego ważonego zysku ze średnimi kosztami produkcji notowanymi przez Xinhui Alida w ODP.

(22)

Zdaniem Xinhui Alida ponoszone przez nie koszty produkcji powinny być szacowane z uwzględnieniem różnicy w polityce amortyzacji tego przedsiębiorstwa w stosunku do British Polythene Industries plc („BPI”), jego spółki dominującej z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, z którą prowadzi ono skonsolidowaną księgowość. Xinhui Alida dostarcza dowodów na dostosowanie amortyzacji aktywów BPI przeprowadzone w ramach konsolidacji ksiąg, stwierdzając, że stopy amortyzacji stosowane w Chinach są uregulowane prawnie, co uniemożliwia pełne ujednolicenie polityki amortyzacji w ramach całego przedsiębiorstwa.

(23)

Teza ta została odrzucona, w części – ponieważ stan prawny w Chinach uległ zmianie w 2001 r. i stopy amortyzacji nie są już sztywno określone, a po części z uwagi na fakt, iż koszty produkcji przyjęte dla Xinhui Alida w ODP zaczerpnięto z prowadzonej przez przedsiębiorstwo ewidencji księgowej podlegającej audytowi, a nie z danych o kosztach dostosowanych w celu umożliwienia konsolidacji prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie. Co więcej, przedmiotowe aktywa zostały również przeanalizowane; wykazano, że po upływie 10 lat były one w większości nadal w użyciu.

(24)

Xinhui Alida stwierdziło poza tym, że koszty surowców powinny być skorygowane przy uwzględnieniu faktu, iż część kwot przekazywanych dostawcy – Horneman Chemplas (Far East) Limited – była w rzeczywistości zapłatą na rzecz Venture Hong Kong, spółki holdingowej posiadanej wspólnie przez Horneman Chemplas oraz British Polythene Industries plc (BPI). Również ten argument został odrzucony. Po pierwsze, jakkolwiek Horneman Chemplas i Xinhui Alida są wzajemnie powiązane, cena oferowana przez Horneman Chemplas spółce Xinhui Alida była rozsądną ceną rynkową, zawierającą nieznaczny narzut pokrywający cenę zapłaconą przez firmę Horneman wraz z poniesionymi przez nią kosztami. Ponadto rzeczone kwoty nie były przekazywane przez spółkę Horneman bezpośrednio na rzecz Xinhui Alida, przykładowo w formie rabatu ilościowego lub not kredytowych, ale na rzecz Venture Hong Kong, które następnie przekazywało je Xinhui Alida w postaci zastrzyków kapitałowych i innych płatności. Z tego względu nie można ich uznać za normalne obniżki ceny udzielane nabywcy przez sprzedawcę.

(25)

Dane dotyczące kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz średniego ważonego zysku pochodziły od przedsiębiorstw działających w kraju analogicznym (opis – poniżej), które odpowiedziały na przesłany im kwestionariusz.

4.1.3.   Kraj analogiczny

(26)

Dane z kraju analogicznego zostały wykorzystane na potrzeby oszacowania wartości normalnej w przypadku Xinhui Alida, wobec braku sprzedaży na rynku krajowym, na podstawie przepisów art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wyznaczyła Malezję na kraj analogiczny, jednak żadne przedsiębiorstwo z tego kraju nie było gotowe podjąć współpracy w toku dochodzenia. Udało się natomiast pozyskać do współpracy trzy przedsiębiorstwa z Tajlandii, które mogły wykazać się sprzedażą na rynek krajowy. Średnie ważone koszty SG&A i zysk obliczono na podstawie otrzymanych od nich danych i zweryfikowano na miejscu, w ich zakładach.

4.2.   Cena eksportowa

(27)

W przypadku gdy prowadzona przez Xinhui Alida sprzedaż eksportowa była dokonywana bezpośrednio do niezależnych odbiorców we Wspólnocie, ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie cen zapłaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem w ODP, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(28)

Tymczasem w przypadku Xinhui Alida przeważająca większość sprzedaży była dokonana za pośrednictwem Horneman Chemplas, przedsiębiorstwa powiązanego w Hongkongu, w celu ostatecznej odsprzedaży we Wspólnocie lub też za pośrednictwem BPI, przedsiębiorstwa powiązanego w Zjednoczonym Królestwie, w celu sprzedaży ostatecznej we Wspólnocie. W odniesieniu do sprzedaży eksportowej do Wspólnoty cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie cen odsprzedaży faktycznie zapłaconych lub należnych od pierwszego niezależnego kupca we Wspólnocie, podczas ODP, skorygowanej o koszty poniesione od momentu przywozu towaru do chwili jego odsprzedaży i marżę zysku.

4.3.   Porównanie

(29)

Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej zostało przeprowadzone na podstawie ceny ex factory i na takim samym poziomie handlu. W celu zapewnienia rzetelnego porównania uwzględniono, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, różnice w czynnikach, które – jak wykazano – miały wpływ na ceny i na porównywalność cen. Na tej podstawie w odpowiednich i uzasadnionych przypadkach dokonano dostosowania dotyczącego różnicy w poziomie upustów, rabatów, prowizji, kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, pakowania, kosztów kredytu, opłat bankowych oraz należności celnych.

(30)

Ponieważ powiązany importer w Zjednoczonym Królestwie pełni funkcję zbliżoną do roli przedstawiciela handlowego pracującego za zasadzie prowizji, w cenie eksportowej uwzględniono dostosowanie obejmujące prowizję, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego. Poziom prowizji obliczono na podstawie bezpośrednich dowodów wskazujących na istnienie narzutu i kosztów sprzedaży wynikających z pełnienia tego rodzaju obowiązków.

4.4.   Margines dumpingu

(31)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartości normalnej ze względu na rodzaj porównano ze średnią ważoną ceny eksportowej odpowiadającego rodzaju produktu objętego postępowaniem.

(32)

Margines dumpingu w przypadku Xinhui Alida, wyrażony jako odsetek ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wyniósł 4,3 %.

5.   TRWAŁY CHARAKTER ZMIAN OKOLICZNOŚCI

(33)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego zbadano również, czy zmianę okoliczności można uznać za trwałą.

(34)

Po pierwsze należy nadmienić, że przedsiębiorstwo było w stanie dowieść, że należy przyznać mu status podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych, dlatego też mogło skorzystać z naliczanego indywidualnie marginesu dumpingu. Podstawy, na jakich przyznano mu MET, należy uznać za trwałe, jako odnoszące się do długoterminowej struktury i modelu działalności przedsiębiorstwa. Po drugie, złożono zapytanie o informacje dotyczące ewolucji poszczególnych rodzajów produktu oraz wahań cen po upływie ODP, czyli od czerwca 2006 r. Przedsiębiorstwo dostarczyło dowody wykazujące, że ceny surowców wzrosły w drugiej połowie 2006 r., a następnie opadły ponownie przed końcem tego roku, utrzymując się jednak na poziomie wyższym od występującego w ciągu ODP. Zważywszy na stosowaną przez spółkę dominującą politykę cen transferowych między Xinhui Alida a spółką dominującą, jasne jest, że cena transferowa była stabilna w drugiej połowie 2006 r., podczas gdy ceny surowców poważnie wzrosły. BPI wykazała ponadto, że ceny odsprzedaży utrzymywały się w drugiej połowie 2006 r. na stałym poziomie, sprawiając, że margines dumpingu wyliczony dla ODP pozostawał wyraźnie odpowiedni do końca roku kalendarzowego 2006.

(35)

Zdaniem przedsiębiorstwa jego struktura sprzedaży – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i pod kątem przeznaczenia – uległa trwałym zmianom od czasu okresu objętego pierwotnym dochodzeniem (od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r.).

(36)

Uzyskane w toku dochodzenia dowody wskazywały, że sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa – w tym również okoliczności, na podstawie których niniejszy przegląd został wszczęty – w przewidywalnej przyszłości najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, które mogłyby wywrzeć wpływ na ustalenia poczynione w ramach bieżącego przeglądu. To zaś wskazywałoby na trwały charakter zaobserwowanych zmian, a co za tym idzie – samych wniosków z przeglądu.

6.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(37)

W świetle wyników dochodzenia uznaje się za stosowne zmienić stawkę cła antydumpingowego, jaka ma zastosowanie do przywozu produktu objętego postępowaniem przez Xinhui Alida, na 4,3 %.

7.   UJAWNIENIE INFORMACJI

(38)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierza się zalecić zmianę rozporządzenia (WE) nr 1425/2006; umożliwiono im także przedstawienie swych uwag.

(39)

Przedsiębiorstwo podważyło ogłoszone ustalenia w punktach, w których odrzucone zostały proponowane przez nie korekty, a mianowicie sposób obliczania amortyzacji w Chinach, traktowanie zysków z kursu wymiany walut w Zjednoczonym Królestwie oraz domniemanego upustu przy zakupach surowca. Nie przedstawiło ono natomiast żadnych nowych dowodów na potwierdzenie swoich tez, tak więc zostały one ponownie odrzucone.

(40)

Przemysł wspólnotowy wniósł o dostarczenie dalszych informacji w sprawie sposobu obliczania skonstruowanej wartości normalnej na podstawie danych z Tajlandii, nie przedstawiając jednak żadnych przesłanek pozwalających na refutację czy też podważenie wykorzystanej kalkulacji lub przyjętej metody,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1425/2006 wprowadza się zmiany poprzez dodanie poniższych informacji:

Kraj

Przedsiębiorstwo

Stawka cła (%)

Dodatkowy kod TARIC

Chińska Republika Ludowa

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Do tabeli zawartej w załączniku I rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 wprowadza się zmiany poprzez usunięcie poniższych informacji:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17).

(2)  Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1356/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 5).

(3)  Dz.U. C 54 z 9.3.2007, s. 5.