18.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 31/2008

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 oraz ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota i Republika Madagaskaru wynegocjowały i parafowały umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalnych połowów na wodach Republiki Madagaskaru.

(2)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tej umowy.

(3)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszego rozporządzenia (1).

Artykuł 2

Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w protokole do umowy zostają rozdzielone między państwa członkowskie w sposób następujący:

Kategoria połowów

Rodzaj statku

Państwo członkowskie

Licencje lub kwoty

Połowy tuńczyka

Sejnery-zamrażalnie do połowów tuńczyka

Hiszpania

23

Francja

19

Włochy

1

Połowy tuńczyka

Taklowce powierzchniowe o tonażu większym niż 100 GT

Hiszpania

25

Francja

13

Portugalia

7

Zjednoczone Królestwo

5

Połowy tuńczyka

Taklowce powierzchniowe o tonażu mniejszym lub równym 100 GT

Francja

26

Połowy gatunków głębinowych

Połowowe kampanie eksperymentalne taklami lub sznurami stawnymi dennymi kotwiczonymi

Francja

5

Jeżeli wnioski o licencje z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o licencje z innych państw członkowskich.

Artykuł 3

Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszej umowy, powiadamiają Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w obszarze połowowym Madagaskaru zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2).

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

M. L. RODRIGUES

Przewodniczący


(1)  Tekst umowy patrz: Dz.U. L 331 z 17.12.2007, str. 7.

(2)  Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.