12.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23/2008

z dnia 11 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem określającym takie środki.

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które bardziej precyzyjnie określą wspólne podstawowe standardy. Należy określić wymagania funkcjonalne dotyczące oprogramowania do projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP). Należy rozważyć potrzebę dokonywania regularnego, co najmniej raz na dwa lata, przeglądu tych wymogów, aby upewnić się, że nadążają one za postępem technicznym, w szczególności jeżeli chodzi o wielkość dostępnej biblioteki obrazów wirtualnych.

(3)

Oprogramowanie TIP powinno być wykorzystywane do polepszania wyników pracy operatorów urządzeń prześwietlających, którzy sprawdzają bagaż podręczny i bagaż rejestrowany, przy pomocy projekcji wirtualnych obrazów niebezpiecznych przedmiotów w obrębie rentgenowskiego obrazu torby. Powinien zostać określony minimalny i maksymalny udział procentowy obrazów wirtualnych niebezpiecznych przedmiotów, których projekcja ma być nakładana na obraz toreb. W oparciu o reakcję operatorów urządzeń prześwietlających oprogramowanie TIP powinno informować ich, czy reakcja ta była prawidłowa, tzn. czy właściwie zidentyfikowali wirtualne obrazy niebezpiecznych przedmiotów. Oprócz tego biblioteka wirtualnych obrazów wykorzystywana na potrzeby oprogramowania TIP powinna być systematycznie powiększana i aktualizowana, aby uwzględnić nowe niebezpieczne przedmioty i zapobiec zjawisku przyzwyczajania się do tych samych wirtualnych obrazów.

(4)

Informacje o wymaganiach funkcjonalnych dotyczących sprzętu stosowanego do kontroli w zakresie ochrony, w tym oprogramowania TIP, nie powinny być podawane do wiadomości publicznej ze względu na możliwość ich nieuprawnionego wykorzystania w celu obejścia kontroli w zakresie ochrony. Informacje te mogą być udostępniane wyłącznie regulatorom i producentom urządzeń.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 3).

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1477/2007 (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 załącznik jest niejawny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.