23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/89


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2

(EBC/2008/8)

(2008/950/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1 oraz ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „statutem ESBC”), w szczególności jego art. 5 oraz 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 106 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 statutu ESBC stanowią, że Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów we Wspólnocie.

(2)

Artykuł 106 ust. 2 Traktatu stanowi, że państwa członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości emisji. Tym samym EBC przyjmuje coroczne decyzje zatwierdzające wielkość emisji monet przez państwa członkowskie, które przyjęły euro (zwane dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”).

(3)

Artykuł 5 statutu ESBC stanowi, że w celu realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), EBC, wspomagany przez krajowe banki centralne, zbiera niezbędne informacje statystyczne, które obejmują informacje statystyczne w przedmiocie emisji banknotów oraz monet euro. Ponadto EBC zobowiązany jest gromadzić informacje dla celów art. 237 lit. d) Traktatu, który powierza EBC zadanie monitorowania wykonywania przez krajowe banki centralne ESBC ich zobowiązań wynikających z Traktatu oraz ze statutu. Zobowiązania te obejmują przestrzeganie zakazu określonego w art. 101 Traktatu oraz implementowanego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (1). W szczególności art. 6 rozporządzenia (WE) nr 3603/93 stanowi, że „przechowywanie przez (…) krajowe banki centralne monet wyemitowanych przez sektor publiczny i zapisanych na dobro sektora publicznego nie będzie traktowane jako udogodnienie kredytowe w rozumieniu art. 104 Traktatu tam, gdzie liczba tych aktywów pozostaje na poziomie poniżej 10 % monet w obiegu”.

(4)

Nie naruszając kompetencji państw członkowskich w zakresie emitowania monet euro oraz mając na uwadze zasadniczą rolę krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich (zwanych dalej „KBC”) w dystrybuowaniu monet euro, w celu wykonywania określonych powyżej zadań, EBC wraz z KBC powinien zbierać dane dotyczące banknotów i monet euro. Zebrane dane powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w przedmiocie emisji banknotów i monet euro, np. poprzez umożliwienie EBC, KBC, Komisji Wspólnot Europejskich oraz władzom krajowym emitującym monety, w ramach przysługujących im odpowiednio kompetencji: (i) planowania produkcji banknotów i monet euro; (ii) koordynowania emisji banknotów i monet euro; oraz (iii) koordynowania transferów banknotów euro pomiędzy KBC, a monet euro pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi. Ten zbiór danych powinien również umożliwić EBC monitorowanie przestrzegania jego decyzji odnoszących się do emitowania banknotów i monet euro.

(5)

W dniu 16 grudnia 2004 r. Rada Prezesów przyjęła ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu (banknote recycling framework, BRF), których ustęp 2.7 nakłada na instytucje kredytowe i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki obowiązek sprawozdawczy wobec KBC. W związku z tym zostało również postanowione, że KBC powinny implementować BRF za pomocą dostępnych im środków, takich jak instrumenty legislacyjne lub umowy, do końca 2006 r., który to okres był następnie przedłużany przez późniejsze decyzje Rady Prezesów. Jednakże, najpóźniej od daty implementacji BRF, KBC powinny otrzymywać dane przekazywane na podstawie BRF od instytucji kredytowych i innych podmiotów zajmujących się obsługą gotówki na obszarze ich jurysdykcji oraz być w stanie przekazywać je do EBC.

(6)

W celu osiągnięcia określonych powyżej celów dane dotyczące banknotów i monet euro powinny zawierać informacje w przedmiocie: (i) emisji banknotów i monet euro; (ii) ilości i jakości banknotów i monet euro w obiegu; (iii) zapasów banknotów i monet euro przechowywanych przez podmioty biorące udział w ich emisji; (iv) czynności operacyjnych odnoszących się do banknotów i monet euro podmiotów biorących udział w ich emisji, włączając w to instytucje kredytowe prowadzące w imieniu KBC systemy banknotów na zlecenie (ang. notes-to-order scheme) oraz instytucje kredytowe prowadzące poszerzone depozyty powiernicze (ang. extended custodial inventory programme) na rzecz EBC i jednego lub więcej KBC; (v) czynności operacyjnych odnoszących się do banknotów instytucji kredytowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki, które dokonują sortowania banknotów według jakości zgodnie z BRF; oraz (vi) infrastruktury dotyczącej gotówki.

(7)

Dla usprawnienia zbierania danych oraz w celu umożliwienia przekazywania opartych na nich informacji w dniu 22 listopada 2007 r. Rada Prezesów opowiedziała się za implementacją Systemu Informacji Walutowej 2 (ang. Currency Information System, zwany dalej „systemem CIS 2”) który zastępuje System Informacji Walutowej utworzony wraz z wprowadzeniem banknotów i monet euro, a który dostarczał zarówno EBC, jak i KBC odpowiednich danych walutowych od 2002 r., na podstawie odrębnego aktu prawnego EBC w przedmiocie zbierania danych dotyczących Systemu Informacji Walutowej.

(8)

Dla efektywnego i sprawnego działania systemu CIS 2 konieczne jest zapewnienie regularnej i terminowej dostępności spójnych danych. Obowiązki sprawozdawcze KBC oraz EBC powinny być tym samym określone w niniejszych wytycznych, w połączeniu z krótkim okresem równoległej sprawozdawczości na podstawie istniejących obecnie ram oraz systemu CIS 2.

(9)

Wytyczne EBC/2006/9 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów spoza strefy euro (2) ustanowiły ramy prawne, które umożliwiają przyszłym KBC Eurosystemu pożyczanie, zamawianie lub produkowanie banknotów i monet euro w celu dokonania w nie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego przed wymianą pieniądza gotówkowego w danym państwie członkowskim. Wytyczne EBC/2006/9 przewidują określone obowiązki sprawozdawcze znajdujące zastosowanie w odniesieniu do takich przyszłych KBC Eurosystemu, które powinny zostać określone bardziej szczegółowo w kontekście systemu CIS 2.

(10)

Zarówno EBC, jak i KBC korzystające z systemu CIS 2 powinny mieć dostęp do aplikacji internetowej systemu CIS 2 oraz do modułu sprawozdawczego w celu umożliwienia sprawnego i efektywnego wykorzystania danych systemu CIS 2 oraz zapewnienia wysokiego poziomu transparentności. Kwalifikowane podmioty trzecie powinny otrzymać ograniczony dostęp do danych systemu CIS 2 w celu poprawienia przepływu informacji pomiędzy EBC oraz Komisją Europejską, a także KBC oraz podmiotami krajowymi emitującymi monety.

(11)

Mając na uwadze, że system CIS 2 jest systemem dostosowanym do przetwarzania nowych danych, niezbędne jest stworzenie uproszczonej procedury efektywnego wprowadzania technicznych zmian w załącznikach do niniejszych wytycznych. Ponadto, z uwagi na techniczny charakter, wprowadzenie zmian w specyfikacji mechanizmu przekazywania danych systemu CIS 2 powinno być możliwe przy użyciu tej samej uproszczonej procedury. Tym samym kompetencja do wprowadzenia określonych zmian do niniejszych wytycznych oraz załączników do niej powinna zostać delegowana do Zarządu, który o wprowadzonych w ten sposób zmianach powinien informować Radę Prezesów.

(12)

W następstwie pozytywnej decyzji Rady Unii Europejskiej podjętej w dniu 8 lipca 2008 r. w przedmiocie uchylenia derogacji dla Słowacji, oraz zgodnie z art. 3 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Prezes Národná banka Slovenska został zaproszony do wzięcia udziału w obradach Rady Prezesów w przedmiocie niniejszych wytycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

1.   Dla celów niniejszych wytycznych:

a)

ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu” (ang. banknote recycling framework, BRF) oznaczają ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu określone w dokumencie zatytułowanym „Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu: ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki” przyjętym przez Radę Prezesów w dniu 16 grudnia 2004 r. i opublikowane na stronie internetowej EBC w dniu 6 stycznia 2005 r., z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz dokumenty odnoszące się do terminów ich implementacji na poziomie krajowym;

b)

instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (3);

c)

system CIS 2” oznacza system składający się z: (i) centralnej bazy danych umieszczonej w EBC w celu przechowywania wszelkich istotnych informacji odnoszących się do banknotów euro, monet euro, infrastruktury gotówki oraz BRF gromadzonych zgodnie z niniejszymi wytycznymi; (ii) aplikacji internetowej on-line, która pozwala na elastyczną konfigurację systemu oraz dostarcza informacji na temat przekazywania danych oraz statusu walidacji, poprawek oraz różnych rodzajów danych referencyjnych jak również ustawień systemowych; (iii) modułu sprawozdawczego do przeglądania oraz analizowania zebranych danych; oraz (iv) mechanizmu transmisji systemu CIS 2;

d)

zaopatrzenie wstępne” oznacza fizyczne dostarczanie w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego banknotów i monet euro przez przyszły KBC Eurosystemu kwalifikowanym podmiotom na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego;

e)

zaopatrzenie wtórne” oznacza dostarczanie przez kwalifikowany podmiot banknotów i monet euro objętych wcześniej zaopatrzeniem wstępnym na rzecz profesjonalnych osób trzecich mieszczących się na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego, następujące w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego. Zaopatrzenie wtórne w rozumieniu niniejszych wytycznych obejmuje dostarczenie ludności zestawów startowych zawierających monety euro;

f)

przyszły KBC Eurosystemu” oznacza krajowy bank centralny przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego;

g)

kwalifikowane podmioty trzecie” oznaczają Komisję Europejską, skarbnice narodowe, mennice oraz wyznaczone agencje publiczne lub prywatne skarbnic narodowych uczestniczących państw członkowskich;

h)

mechanizm transmisji systemu CIS 2” oznacza aplikację ESCB XML Data Integration (aplikacja EXDI). Aplikacja EXDI jest wykorzystywana do przekazywania wiadomości zawierających dane pomiędzy KBC, przyszłymi KBC Eurosystemu oraz EBC przy zachowaniu poufności, niezależnie od wspierającej jej infrastruktury technicznej (np. sieci komputerowych oraz oprogramowania);

i)

wiadomość zawierająca dane” oznacza plik zawierający dane miesięczne lub półroczne KBC lub przyszłego KBC Eurosystemu za jeden okres sprawozdawczy, lub — w przypadku korekt — za jeden lub kilka okresów sprawozdawczych w formacie danych zgodnym z mechanizmem transmisji systemu CIS 2;

j)

przyszłe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza nieuczestniczące państwo członkowskie, które spełnia kryteria określone dla przyjęcia waluty euro oraz w odniesieniu do którego podjęto decyzję o zniesieniu derogacji (na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu);

k)

dzień roboczy” oznacza dzień, w którym jest prowadzona działalność przez EBC oraz przez KBC przekazujący dane;

l)

dane rachunkowe” oznaczają nieskorygowane wartości banknotów euro w obiegu, pomniejszone o wartość nieoprocentowanej należności od odpowiedniego banku uczestniczącego w programie poszerzonego depozytu powierniczego na zakończenie okresu sprawozdawczego zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) oraz b) wytycznych EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (4);

m)

zdarzenie dotyczące danych” oznacza zdarzenie zarejestrowane w systemie CIS 2, które powoduje przesłanie zawiadomienia z systemu CIS 2 do jednego lub kilku KBC oraz do EBC. Zdarzenie dotyczące danych ma miejsce gdy: (i) KBC przesyła wiadomość zawierającą dane miesięczne lub półroczne do systemu CIS 2, wywołującą wiadomość zwrotną do tego KBC oraz do EBC; (ii) gdy wiadomości zawierające dane zostały pozytywnie zatwierdzone dla nowego okresu sprawozdawczego, wywołując wiadomość określającą status z systemu CIS 2 do KBC oraz do EBC; lub (iii) gdy w następstwie przesłania wiadomości określającej status skorygowana wiadomość zawierająca dane zostaje pozytywnie zatwierdzona przez system CIS 2, wywołując zawiadomienie o korekcie do KBC oraz do EBC.

2.   Terminy techniczne stosowane w załącznikach do niniejszych wytycznych zostały określone w załączonym glosariuszu.

Artykuł 2

Zbieranie danych dotyczących banknotów euro

1.   KBC przekazują do EBC dane systemu CIS 2 odnoszące się do banknotów euro, tzn. dane określone w sekcjach 1–4 tabeli w części 1 załącznika I z częstotliwością miesięczną, przestrzegając przy tym zasad księgowych określonych w części 3 załącznika I.

2.   KBC przekazują dane określone jako dane kategorii 1 oraz dane wywołane określonym zdarzeniem w załączniku V odnoszące się do banknotów euro nie później niż szóstego dnia roboczego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

3.   KBC przekazują dane określone jako dane kategorii 2 w załączniku V odnoszące się do banknotów euro nie później niż dziesiątego dnia roboczego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

4.   Pierwsza transmisja danych dotyczących banknotów euro nastąpi w październiku 2008 r.

5.   KBC stosują mechanizm transmisji danych systemu CIS 2 w celu przekazywania danych odnoszących się do banknotów euro do EBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

Artykuł 3

Zbieranie danych dotyczących monet euro

1.   KBC zbierają dane systemu CIS 2 odnoszące się do monet euro, tzn. dane określone w sekcjach 1–5 tabeli 1 załącznika II od odpowiednich kwalifikowanych podmiotów trzecich biorących udział w emisji monet euro w ich państwie członkowskim.

2.   KBC przekazują do EBC dane systemu CIS 2 odnoszące się do monet euro, tzn. dane określone w sekcjach 1–6 tabeli w części 1 załącznika II z częstotliwością miesięczną, przestrzegając przy tym zasad księgowych określonych w części 3 załącznika II.

3.   Wymogi zawarte w art. 2 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio do przekazywania danych dotyczących monet, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Zbieranie danych dotyczących infrastruktury gotówki oraz BRF

1.   KBC przekazują z częstotliwością półroczną do EBC dane dotyczące infrastruktury gotówki w sposób określony w załączniku III.

2.   KBC przekazują do EBC dane odnoszące się do BRF w sposób określony w załączniku III, pierwsza transmisja danych zgodnie z datami określonymi w ust. 7, a następnie z częstotliwością półroczną. Dane przekazywane do EBC oparte są na danych, które KBC były w stanie uzyskać od instytucji kredytowych oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki zgodnie z art. 2.7 BRF oraz dokumentem zatytułowanym „Data collection from credit institutions and other professional cash handlers under the Framework for banknote recycling” („Zbieranie danych od instytucji kredytowych oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki na podstawie ramowych zasad postępowania z banknotami powracającymi z obiegu”) (5).

3.   KBC wykorzystują mechanizm transmisji systemu CIS 2 do przekazywania danych odnoszących się do infrastruktury gotówki oraz do BRF, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.   Co roku, najpóźniej szóstego dnia roboczego października, KBC przekazują dane, o których mowa w ust. 1 i 2, za okres sprawozdawczy od stycznia do czerwca danego roku.

5.   Co roku, najpóźniej szóstego dnia roboczego kwietnia, KBC przekazują dane, o których mowa w ust. 1 i 2, za okres sprawozdawczy od lipca do grudnia poprzedniego roku.

6.   Dane dotyczące infrastruktury gotówki, tzn. pozycje określone w sekcjach 1.1–1.4, 2.1 oraz 2.3–2.6 tabeli w załączniku III, zostaną po raz pierwszy przekazane w październiku 2008 r.

7.   Dane dotyczące BRF, tzn. pozycje określone w sekcjach 2.2, 2.7–2.10 oraz 3 tabeli w załączniku III, zostaną przekazane po raz pierwszy w następujący sposób:

a)

w październiku 2008 r. dla Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank i Suomen Pankki;

b)

w październiku 2009 r. dla Banka Slovenije;

c)

w październiku 2010 r. dla Banque de France, Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta; oraz

d)

w październiku 2011 r. dla Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland i Banco de Portugal.

Artykuł 5

Zbieranie danych dotyczących wymiany pieniądza gotówkowego związanej z wprowadzeniem waluty euro od przyszłych KBC Eurosystemu

1.   KBC wprowadza do postanowień umownych, które zawiera z przyszłym KBC Eurosystemu na podstawie art. 3 ust. 3 wytycznych EBC/2006/9 szczególne zapisy stanowiące, że zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi zawartymi w tych wytycznych przyszły KBC Eurosystemu przekazuje do EBC co miesiąc pozycje danych określone w sekcjach 4 i 5 tabeli w załączniku I oraz sekcjach 4 i 7 tabeli w załączniku II, stosując odpowiednio zasady księgowania określone w części 3 załącznika I oraz w części 3 załącznika II dotyczące banknotów i/lub monet euro, które pożycza od i które zostają dostarczone do niego przez KBC. Jeżeli przyszły KBC Eurosystemu nie zawarł takiej umowy z KBC, EBC zawiera taką umowę z tym przyszłym KBC Eurosystemu, zawierającą obowiązki sprawozdawcze, o których mowa w tym artykule.

2.   Pierwsza transmisja danych dotyczących banknotów i/lub monet euro, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż szóstego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyszły KBC Eurosystemu po raz pierwszy otrzyma lub wyprodukuje takie banknoty lub monety euro.

3.   Wymogi określone w art. 2 ust. 2 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio do przekazywania danych odnoszących się do banknotów i monet euro, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 6

Zachowanie danych referencyjnych oraz parametrów systemowych

1.   EBC wprowadza dane referencyjne oraz parametry systemowe określone w załączniku VI do systemu CIS 2 oraz zachowuje je.

2.   EBC podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia poprawności i kompletności danych oraz parametrów systemowych.

3.   KBC przekazują do EBC terminowo parametry systemowe określone w sekcji 2.1 oraz 2.2 tabeli w załączniku IV: (i) z chwilą wejścia w życie niniejszych wytycznych; oraz (ii) z każdą późniejszą zmianą parametrów systemowych.

Artykuł 7

Kompletność oraz poprawność transmisji danych

1.   KBC podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia kompletności oraz poprawności danych wymaganych zgodnie z niniejszymi wytycznymi przed przekazaniem ich do EBC. KBC co najmniej przeprowadzają kontrole kompletności określone w załączniku V oraz kontrole kompletności określone w załączniku VI.

2.   Każdy KBC stosuje dostępne dane systemu CIS 2 w celu oznaczenia kwot emisji netto dla banknotów euro. Następnie każdy EBC uzgadnia te kwoty ze swoimi danymi rachunkowymi przed przekazaniem danych systemu CIS 2 do EBC.

3.   EBC zapewnia przeprowadzenie kontroli kompletności oraz poprawności określone w załącznikach V oraz VI przez system CIS 2, zanim dane zostaną zapisane w centralnej bazie systemu CIS 2.

4.   EBC dokonuje weryfikacji dostosowań krajowych kwot emisji netto dla banknotów euro, o których mowa w ust. 2 i przekazanych do systemu CIS 2, z odpowiednimi danymi rachunkowymi, oraz w razie niezgodności zasięga konsultacji danego KBC.

5.   Jeżeli KBC stwierdzi niespójność w swoich danych systemu CIS 2 po przekazaniu tych danych do EBC, KBC przekaże niezwłocznie poprawione dane do EBC za pomocą mechanizmu transmisji systemu CIS 2.

Artykuł 8

Dostęp do systemu CIS 2

1.   Po otrzymaniu pisemnego wniosku oraz pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy, o której mowa w ust. 2, EBC przyzna dostęp do systemu CIS 2: (i) maksymalnie czterem indywidualnym użytkownikom dla każdego KBC, każdego przyszłego KBC Eurosystemu oraz dla Komisji Europejskiej jako kwalifikowanemu podmiotowi trzeciemu; oraz (ii) jednemu indywidualnemu użytkownikowi dla każdego z pozostałych kwalifikowanych podmiotów trzecich. Dostęp przyznany każdemu użytkownikowi z kwalifikowanych podmiotów trzecich jest ograniczony do danych dotyczących monet euro oraz zostanie przyznany w pierwszym kwartale 2009 r. EBC z należytą uwagą rozpozna pisemne wnioski o dostęp do systemu CIS 2 dla dalszych indywidualnych użytkowników, w zależności od dostępności oraz pojemności.

2.   Odpowiedzialność za techniczne użytkowanie przez użytkowników indywidualnych jest określona w odrębnej umowie zawartej: (i) pomiędzy EBC a KBC w odniesieniu do jego indywidualnego użytkownika oraz indywidualnych użytkowników kwalifikowanych podmiotów trzecich na obszarze jurysdykcji państwa członkowskiego KBC; (ii) pomiędzy EBC a przyszłym KBC Eurosystemu w odniesieniu do jego indywidualnych użytkowników; oraz (iii) pomiędzy EBC a Komisją Europejską w odniesieniu do jej indywidualnych użytkowników. EBC może również włączyć w treść powyższych umów odniesienia do zasad użytkowania przez użytkownika, standardów bezpieczeństwa oraz warunków udzielania licencji znajdujących zastosowanie do systemu CIS 2.

Artykuł 9

Automatyczne powiadomienie o zdarzeniach dotyczących danych

EBC zapewnia przesyłanie przez system CIS 2 za pomocą mechanizmu transmisji systemu CIS 2 automatycznego powiadomienia o zdarzeniach dotyczących danych do KBC, który złożył wniosek o przesyłanie mu takich automatycznych powiadomień.

Artykuł 10

Przekazywanie danych systemu CIS 2 do KBC

1.   KBC, które chcą otrzymywać i przechowywać wszystkie dane systemu CIS 2 KBC oraz przyszłych KBC Eurosystemu we własnych aplikacjach poza systemem CIS 2, przekazują EBC pisemny wniosek o regularne automatyczne przesyłanie takich danych z systemu CIS 2.

2.   EBC zapewnia przesyłanie przez system CIS 2 danych do KBC, który zwróci się o udostępnienie usługi, o której mowa w ust. 1, za pomocą mechanizmu transmisji systemu CIS 2.

Artykuł 11

Rola Zarządu

1.   Za bieżące administrowanie systemem CIS 2 odpowiada Zarząd.

2.   Zgodnie z art. 17.3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Zarząd jest upoważniony do:

a)

wprowadzania technicznych zmian do załączników do niniejszych wytycznych oraz do specyfikacji mechanizmu przekazywania danych systemu CIS 2, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Banknotów oraz Komitetu ds. Technologii Informatycznych; oraz do

b)

wprowadzenia zmian w terminach pierwszej transmisji danych na podstawie niniejszych wytycznych, w przypadku decyzji Rady Prezesów w przedmiocie wydłużenia okresu przejściowego znajdującego zastosowanie do danego KBC w celu implementacji BRF, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Banknotów.

3.   Zarząd bezzwłocznie zawiadamia Radę Prezesów o wszelkich zmianach wprowadzonych na podstawie ust. 2 oraz stosuje się do decyzji podjętej w tym przedmiocie przez Radę Prezesów.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

Artykuł 13

Adresaci

Niniejsze wytyczne znajdują zastosowanie do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 11 września 2008 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1.

(2)  Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 39.

(3)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

(5)  W wersji opublikowanej na stronie internetowej EBC w styczniu 2006 r.


ZAŁĄCZNIK I

Dane dotyczące banknotów euro

CZĘŚĆ 1

Ramy sprawozdawczości dla banknotów euro

Pozycje danych

 

 

Liczba i nazwa pozycji danych

Ogólna liczba banknotów

Podział według serii/odmiany

Podział według denominacji

Podział według banku prowadzącego depozyty powiernicze (1)

Podział według „Od KBC”

Podział według „Do KBC”

Podział według „Od rodzaju zapasu” (2)

Podział według „Do rodzaju zapasów” (3)

Podział według jakości (4)

Podział według „Przypisane do roku produkcyjnego” (5)

Podział według planowania (6)

Źródło danych

1.   

Dane zbiorcze

1.1

Wytworzone banknoty

 

 

 

 

KBC

1.2

Banknoty zniszczone on-line

 

 

 

1.3

Banknoty zniszczone off-line

 

 

 

2.   

Dane dotyczace zapasów banknotów

(A)   

Zapasy w posiadaniu Eurosystemu

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

 

 

 

 

KBC

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

 

 

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

 

 

 

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

 

 (7)

 

2.5

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia (do zniszczenia) w posiadaniu KBC

 

 

 

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

 

 (7)

 

(B)   

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

2.7

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 

 

 

Banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

2.8

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 (7)

 

2.9

Zapasy logistyczne banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 

 

2.10

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 (7)

 

(C)   

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących depozyty powiernicze

2.11

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 

 

 

 

Banki prowadzące depozyty powiernicze

2.12

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

2.13

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu z uwagi na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 

 

 

2.14

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

2.15

Zapasy logistyczne banknotów w transporcie z lub do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

(D)   

Weryfikacja pozycji danych

2.16

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do transportu

 

 

 

 

Dostarczające KBC

2.17

Zapasy logistyczne oznaczone do transportu

 

 (7)

 

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

 

 

 

Odbierające KBC

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

 

 (7)

 

3.   

Dane dotyczace działań operacyjnych

(A)   

Działania operacyjne KBC

3.1

Banknoty wyemitowane przez KBC

 

 (7)

 

 

KBC

3.2

Banknoty przekazane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 (7)

 

3.3

Banknoty przekazane przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

 

3.4

Banknoty zwrócone do KBC

 

 (7)

 

 

3.5

Banknoty przekazane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC

 

 (7)

 

3.6

Banknoty przekazane z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC

 

 (7)

 

 

 

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

 

 

 

 

3.8

Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

 

 

 

(B)   

Działania operacyjne banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

3.9

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

 

 (7)

 

 

Banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

3.10

Banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

 

 (7)

 

3.11

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

 

 

 

3.12

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

 

 

 

(C)   

Działania operacyjne banków prowadzących depozyty powiernicze

3.13

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

 

Banki prowadzące depozyty powiernicze

3.14

Banknoty zwrócone do banków prowadzących depozyty powiernicze

 

 (7)

 

 

3.15

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze

 

 

 

 

3.16

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące depozyty powiernicze

 

 

 

 

KBC, banki prowadzące depozyty powiernicze

4.   

Dane dotyczace transferów banknotów

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny KBC

4.2

Transfer banknotów

 

 (7)

 

 

Odbierający KBC

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny/dostarczający KBC

4.3

Odbiór banknotów

 

 (7)

 

 

Odpowiedzialny/dostarczający KBC

 

 

 

 

Odbierający KBC

5.   

Dane dla przyszłych KBC Eurosystemu

5.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

 

 

 

 

Przyszły KBC Eurosystemu

5.2

Zaopatrzenie wstępne

 

 

 

5.3

Zaopatrzenie wtórne

 

 

 

Kwalifikowane podmioty trzecie objęte zaopatrzeniem wstępnym

CZĘŚĆ 2

Specyfikacja danych dla banknotów euro

Dla wszystkich pozycji danych, KBC i przyszłe KBC Eurosystemu przekazują liczby jako jednostki w liczbach całkowitych, niezależnie od tego, czy mają one wartość dodatnią czy ujemną.

1.   

Dane zbiorcze

Zbiorcze pozycje danych są agregowane przez wszystkie okresy sprawozdawcze, poczynając od pierwszej dostawy z drukarni przed wprowadzeniem nowej serii, odmiany lub denominacji do zakończenia okresu sprawozdawczego

1.1

Wytworzone banknoty

Banknoty, które zostały: (i) wytworzone zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów; (ii) dostarczone do zapasów logistycznych KBC lub Strategicznych Zapasów Eurosystemu w posiadaniu KBC; oraz (iii) zarejestrowane w systemie obsługi gotówki KBC (8). Banknoty przetransportowane do, lub będące w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie lub banków prowadzących depozyty powiernicze, włączając w to banknoty zniszczone (pozycje danych 1.2 i 1.3), pozostają częścią wytworzonych banknotów KBC.

1.2

Banknoty zniszczone on-line

Banknoty, które zostały zniszczone przy użyciu maszyny sortującej banknoty z wbudowaną niszczarką po sprawdzeniu ich autentyczności oraz ich jakości, przez KBC lub w imieniu KBC.

1.3

Banknoty zniszczone off-line

Wytworzone banknoty, które zostały zniszczone po sprawdzeniu ich autentyczności oraz ich jakości za pomocą środków innych niż maszyna sortująca z wbudowaną niszczarką, albo przez KBC, albo w imieniu KBC, np. banknoty uszkodzone lub banknoty odrzucone przez maszyny sortujące banknoty z jakiegokolwiek powodu. Dane te nie obejmują banknotów zniszczonych on-line (pozycja danych 1.2).

2.   

Pozycje danych odnoszące się do zapasów banknotów

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące zapasów, odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

(A)   

Zapasy w posiadaniu Eurosystemu

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

Nowe banknoty, które stanowią część Strategicznych Zapasów Eurosystemu i są przetrzymywane przez KBC w imieniu EBC.

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

Banknoty nadające się do obiegu, które stanowią część Strategicznych Zapasów Eurosystemu i są przechowywane przez KBC w imieniu EBC.

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

Nowe banknoty należące do zapasów logistycznych KBC i przetrzymywane przez KBC (w siedzibie głównej i/lub w oddziale). Ta liczba nie obejmuje nowych banknotów, które stanowią część Strategicznych Zapasów Eurosystemu.

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

Banknoty nadające się do obiegu, należące do zapasów logistycznych KBC i przetrzymywane przez KBC (w siedzibie głównej i/lub w oddziale). Ta liczba nie obejmuje nowych banknotów, które stanowią część Strategicznych Zapasów Eurosystemu.

2.5

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia (do zniszczenia) w posiadaniu KBC

Banknoty nienadające się do obiegu, znajdujące się w posiadaniu KBC, a które nie zostały jeszcze zniszczone.

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

Banknoty znajdujące się w posiadaniu KBC, których jakość i autentyczność nie została jeszcze sprawdzona przez KBC przy użyciu maszyn sortujących banknoty lub ręcznie. Banknoty, których autentyczność została sprawdzona przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie, banki prowadzące depozyty powiernicze lub przez podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki, a następnie zwrócone do KBC, są wykazywane w tej pozycji do czasu sprawdzenia ich przez KBC.

(B)   

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Niniejsze indywidualne pozycje danych odnoszą się do systemów banknotów na zlecenie, które KBC może ustanowić na obszarze swojej jurysdykcji. Dane pochodzące z pojedynczych banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie są przejazywane do KBC i agregowane dla wszystkich banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie. Te zapasy nie zaliczają się do banknotów w obiegu.

2.7

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Nowe banknoty przetransportowane z KBC znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

2.8

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Banknoty nadające się do obiegu albo przetransportowane z KBC albo wycofane z obiegu i uznawane za nadające się do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie zgodnie z BRF, znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

2.9

Zapasy logistyczne banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Banknoty uznawane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia, będące w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie zgodnie z BRF, znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

2.10

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Banknoty znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie, i których autentyczność i jakość nie została sprawdzona przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie.

(C)   

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących depozyty powiernicze

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do programu poszerzonych depozytów powierniczych. Te zapasy nie należą do banknotów znajdujących się w obiegu.

2.11

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Nowe banknoty przetransportowane z KBC znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze.

2.12

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Banknoty nadające się do obiegu, które zostały przetransportowane z KBC lub wycofane z obiegu i uznane za nadające się do obiegu przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zgodnie z BRF, będące w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze.

2.13

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu z uwagi na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zgodnie z BRF i znajdujące się w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze.

2.14

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Banknoty w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, których autentyczność i jakość nie zostały sprawdzone przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze.

2.15

Zapasy logistyczne banknotów w transporcie z lub do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Banknoty dostarczone przez KBC do banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze (lub do przedsiębiorstwa przewozu gotówki działającego na rzecz banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze), które na koniec okresu sprawozdawczego znajdują się nadal w transporcie do siedziby banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze, oraz banknoty, które KBC ma otrzymać od banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze (lub od przedsiębiorstwa przewozu gotówki działającego na rzecz banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze), które na koniec okresu sprawozdawczego znajdują się nadal w transporcie, tzn. które opuściły siedzibę banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze, ale nie dotarły jeszcze do KBC.

(D)   

Weryfikacja danych

2.16

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do transportu

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty Strategicznych Zasobów Eurosystemu w posiadaniu KBC, które są zarezerwowane dla transferów zgodnie z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów oraz zarządzania zapasami banknotów. KBC może przetransferować banknoty do zapasów logistycznych lub Strategicznych Zapasów Eurosystemu jednego lub więcej KBC, lub do własnych zapasów strategicznych. Dopóki banknoty nie zostaną faktycznie przetransportowane, stanowią one część nowych i nadających się do obiegu Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC (pozycja 2.1 lub 2.2).

2.17

Zapasy logistyczne oznaczone do transportu

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty z zapasów logistycznych KBC, które są zarezerwowane dla transferów zgodnie z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów oraz zarządzania zapasami banknotów. KBC może przetransferować banknoty do zapasów logistycznych lub Strategicznych Zapasów Eurosystemu jednego lub więcej KBC, lub do Strategicznych Zapasów Eurosystemu w jego posiadaniu. Dopóki banknoty nie zostaną faktycznie przetransportowane, stanowią one część jego nowych lub nadających się do obiegu zapasów logistycznych (pozycja danych 2.3 lub 2.4).

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które mają zostać przetransportowane do Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC (jako odbierającego KBC) przez jeden lub więcej KBC, drukarnię lub z własnych zapasów logistycznych KBC zgodnie z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów i zarządzania zapasami banknotów.

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które mają zostać przetransportowane do zapasów logistycznych KBC (jako odbierającego KBC) przez jeden lub więcej KBC, drukarnię lub ze Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC zgodnie z odrębnymi aktami prawnymi EBC dotyczącymi produkcji banknotów i zarządzania zapasami banknotów.

3.   

Pozycje danych odnoszące się do działań operacyjnych

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy.

(A)   

Działania operacyjne KBC

3.1

Banknoty wyemitowane przez KBC

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty pobrane przez podmioty trzecie w kasach KBC, niezależnie od tego, czy pobrane banknoty zostały spisane w ciężar rachunku klienta czy też nie. Ta pozycja danych nie obejmuje transferów do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie (pozycja danych 3.2) oraz banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze (pozycja danych 3.3).

3.2

Banknoty przekazane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które zostały przekazane przez KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

3.3

Banknoty przekazane przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Nowe oraz nadające się do obiegu banknoty, które zostały przekazane przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze.

3.4

Banknoty zwrócone do KBC

Banknoty powracające z obiegu do KBC, niezależnie od tego, czy zwrócone banknoty zostały spisane w dobro rachunku klienta czy też nie. Ta pozycja danych nie obejmuje banknotów przetransferowanych do KBC przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie (pozycja danych 3.5) lub banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze (pozycja danych 3.6).

3.5

Banknoty przekazane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC

Banknoty, które banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie przetransferowały do KBC.

3.6

Banknoty przekazane z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC

Banknoty, które banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze przetransferowały do KBC.

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez KBC przy użyciu maszyn sortujących banknoty lub ręcznie.

Ta pozycja danych przedstawia zapasy niesprawdzonych banknotów (pozycja danych 2.6) z poprzedniego okresu sprawozdawczego + banknoty powracające z obiegu (pozycja danych 3.4) + banknoty przetransferowane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC (pozycja danych 3.5) + banknoty przetransferowane z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC (pozycja danych 3.6) + niesprawdzone banknoty otrzymane z innych KBC (podzbiór pozycji danych 4.3) — niesprawdzone banknoty przekazane do innych KBC (podzbiór pozycji danych 4.2) — zapasy niesprawdzonych banknotów z bieżącego okresu sprawozdawczego (pozycja danych 2.6).

3.8

Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

Banknoty sprawdzone przez KBC i oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów przez KBC.

(B)   

Działania operacyjne banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

3.9

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie, tj. ogólna liczba pobrań w bankach prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

3.10

Banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie, tj. ogólna liczba depozytów w bankach prowadzących systemy banknotów na zlecenie.

3.11

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie przy użyciu maszyn sortujących banknoty lub ręcznie.

Ta pozycja danych uwzględnia zapasy niesprawdzonych banknotów (pozycja danych 2.10) z poprzedniego okresu sprawozdawczego + banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie (pozycja danych 3.10) — niesprawdzone banknoty przetransferowane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC — zapasy niesprawdzonych banknotów (pozycja danych 2.10) z bieżącego okresu sprawozdawczego.

3.12

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie i oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z BRF.

(C)   

Działania operacyjne banków prowadzących depozyty powiernicze

3.13

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące depozyty powiernicze, tj. ogólna liczba pobrań w bankach prowadzących depozyty powiernicze.

3.14

Banknoty zwrócone do banków prowadzących depozyty powiernicze

Banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących depozyty powiernicze, tj. ogólna liczba depozytów w bankach prowadzących depozyty powiernicze.

3.15

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Banknoty, których autentyczność oraz jakość zostały sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze przy użyciu maszyn sortujących banknoty lub ręcznie zgodnie z BRF.

Ta pozycja danych przedstawia zapasy niesprawdzonych banknotów (pozycja danych 2.14) z poprzedniego okresu sprawozdawczego + banknoty zwrócone do banków prowadzących depozyty powiernicze (pozycja danych 3.14) — zapasy niesprawdzonych banknotów (pozycja danych 2.14) z bieżącego okresu sprawozdawczego.

3.16

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze i oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z BRF

4.   

Pozycje danych odnoszące się do transferów banknotów

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy.

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

Nowe banknoty, które zostały wyprodukowane zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów i które zostały dostarczone z drukarni do KBC (jako KBC odpowiedzialnego za produkcję), lub przez KBC (jako KBC odpowiedzialnego za produkcję) do innego KBC.

4.2

Transfer banknotów

Banknoty przetransferowane z KBC do innego KBC lub wewnętrznie z własnych zapasów logistycznych do Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC, lub odwrotnie.

4.3

Odbiór banknotów

Banknoty otrzymane przez KBC od innego KBC lub przetransferowane wewnętrznie z własnych zapasów logistycznych do Strategicznych Zapasów Eurosystemu znajdujących się w posiadaniu KBC, lub odwrotnie.

5.   

Pozycje danych dla przyszłych KBC Eurosystemu

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

5.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

Zapasy banknotów euro znajdujących się w posiadaniu przyszłych KBC Eurosystemu dla celu wymiany pieniądza gotówkowego.

5.2

Zaopatrzenie wstępne

Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym przez przyszłe KBC Eurosystemu do kwalifikowanych podmiotów spełniających warunki otrzymania banknotów euro w celu dokonania zaopatrzenia wstępnego przed datą wymiany pieniądza gotówkowego zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9.

5.3

Zaopatrzenie wtórne

Banknoty euro objęte zaopatrzeniem wtórnym przez kwalifikowane podmioty do profesjonalnych osób trzecich zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9 i znajdujące się w posiadaniu tych profesjonalnych osób trzecich na ich terenie przed wymianą pieniądza gotówkowego.

CZĘŚĆ 3

Zasady księgowania systemu CIS 2 dla transferów banknotów

1.   Wprowadzenie

Niniejsza część określa wspólne zasady księgowania dla dostaw banknotów z drukarni, transferów pomiędzy KBC oraz transferów pomiędzy różnymi rodzajami zapasów w ramach tego samego KBC w celu zapewnienia zgodności danych w systemie CIS 2. Przyszłe uczestniczące KBC Eurosystemu stosują te zasady odpowiednio.

2.   Rodzaje transakcji

Są cztery rodzaje transakcji dla transferów banknotów:

rodzaj transakcji 1 (dostawa bezpośrednia): bezpośrednia dostawa nowych banknotów z drukarni do właściwego KBC, który jest jednocześnie odbierającym KBC,

rodzaj transakcji 2 (dostawa pośrednia bez tymczasowego składowania): pośrednia dostawa nowych banknotów z drukarni przez właściwy KBC do innego KBC. Banknoty są dostarczane do odbierającego KBC przez właściwy KBC, bez tymczasowego składowania we właściwym KBC,

rodzaj transakcji 3 (dostawa pośrednia z tymczasowym składowaniem): pośrednia dostawa nowych banknotów z drukarni przez właściwy KBC do innego KBC. Banknoty są przechowywane przez przynajmniej jeden dzień we właściwym KBC przed ich przetransportowaniem przez właściwy KBC do odbierającego KBC,

rodzaj transakcji 4 (transfer): transfer (nowych, nadających się do obiegu, niesprawdzonych lub nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia) zapasów banknotów pomiędzy (i) dwoma różnymi KBC (jako dostarczającym i odbierającym KBC), ze zmianą lub bez zmiany rodzaju zapasów (zapasy logistyczne/Strategiczne Zapasy Eurosystemu); lub (ii) pomiędzy dwoma rodzajami zapasów w ramach jednego KBC.

3.   Uzgodnienie danych dotyczących transferów banknotów

Dwa KBC uczestniczące w transferze banknotów w razie potrzeby uzgadniają między sobą wielkości oraz podziały danych podlegających przekazaniu.

W celu zsynchronizowania księgowości dostarczającego i odbierającego KBC każdy transfer banknotów jest księgowany przez dostarczający i odbierający KBC po zakończeniu transferu banknotu, tzn. gdy odbierający KBC potwierdził odbiór banknotów i zarejestrował je w swoim lokalnym systemie zarządzania gotówką. Jeżeli banknoty zostaną dostarczone późnym wieczorem ostatniego dnia roboczego miesiąca i nie mogą zostać zarejestrowane tego dnia w lokalnym systemie zarządzania gotówką odbierającego KBC, dostarczający i odbierający KBC muszą między sobą ustalić, czy zaksięgować transfer banknotów w bieżącym miesiącu czy w następnym miesiącu.

4.   Oznaczanie banknotów dla celów transferu

Dla celów systemu CIS 2 horyzont czasowy w kontekście oznaczania stanowi liczbę miesięcy, jaką należy wziąć pod uwagę przy określaniu zapasów banknotów, które są oznaczone jako zarezerwowane do transferu lub oznaczone do spodziewanego odbioru. Dla oczekiwanych dostaw z drukarni, zgodnie z wymogami odrębnego aktu prawnego EBC dotyczącego produkcji banknotów, „zapasy oznaczone do odbioru” są księgowane, nawet jeżeli banknoty nie zostały jeszcze wyprodukowane i ich dostawa może być opóźniona lub w inny sposób utrudniona w wyniku nieprzewidzianych okoliczności. Długość horyzontu czasowego jest określona w odrębnym akcie prawnym EBC dotyczącym zarządzania zapasami banknotów.

5.   Zasady księgowania

W poniższej tabeli w tej sekcji znak „+” oznacza, że w systemie CIS 2 księgowany jest wzrost, a znak „–” oznacza, że księgowane jest zmniejszenie.

5.1.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 1

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostawa do Strategicznych Zapasów Eurosystemu

Dostawa do zapasów logistycznych

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Po dostawie z drukarni

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Po dostawie z drukarni

1.1

Wytworzone banknoty

 

+

 

+

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

 

+

 

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

 

 

 

+

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

+ (9)

 

 

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

 

 

+ (9)

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

 

+

z: „do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

 

+

z: „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne

5.2.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 2

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostawa do Strategicznych Zapasów Eurosystemu

Dostawa do zapasów logistycznych

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Po dostawie z drukarni/właściwy KBC do odbierającego KBC

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Przy odbiorze z właściwego KBC

Po dostawie z drukarni/właściwy KBC do odbierającego KBC

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Przy odbiorze z właściwego KBC

1.1

Wytworzone banknoty

 

 

+

 

 

+

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

 

 

+

 

 

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

 

 

 

 

 

+

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

 

+ (10)

 

 

 

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

+

z: „do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

 

 

+

z: „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne

 

 

4.2

Transfer banknotów

+

z:

„do KBC” = odbierający KBC,

„z rodzaju zapasów” = produkcja,

„do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu,

jakość = nowe,

planowanie = zaplanowane

 

 

+

z:

„do KBC” = odbierający KBC,

„z rodzaju zapasów” = produkcja,

„do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne,

jakość = nowe,

planowanie = zaplanowane

 

 

4.3

Odbiór banknotów

 

 

+

z:

„do KBC” = właściwy KBC,

„do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu,

jakość = nowe

 

 

+

z:

„do KBC” = właściwy KBC,

„do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne,

jakość = nowe

Dla miesiąca, w którym nastąpiła dostawa z drukarni do odbierającego KBC, po pierwsze, wypełnienie zobowiązania drukarni do dostarczenia w stosunku do właściwego KBC jest księgowane przez podanie danych pod pozycją danych 4.1 („dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC”). Po drugie, transfer nowych banknotów przez właściwy KBC do odbierającego KBC jest księgowany przez podanie danych pod pozycją danych 4.2 („transfer banknotów”).

5.3.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 3 z docelowym rodzajem zapasów ESS

Liczba i nazwa pozycji danych

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Po dostawie z drukarni do właściwego KBC

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Po transferze do odbierającego KBC

Przy odbiorze z właściwego KBC

1.1

Wytworzone banknoty

+

 

+

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

+

 

+

2.16

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do transportu

+ (11)

 

 

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

 

+ (11)

 

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

+

z: „do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

 

 

 

4.2

Transfer banknotów

 

 

+

z:

„do KBC” = odbierający KBC,

„z rodzaju zapasów” = produkcja,

„do rodzaju zapsów” = zapasy logistyczne,

jakość = nowe,

planowanie = zaplanowane

 

4.3

Odbiór banknotów

 

 

 

+

z:

„do KBC” = właściwy KBC,

„do rodzaju zapsów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu,

jakość = nowe

Różnice pomiędzy rodzajem transakcji 3 a rodzajem transakcji 2 w rozumieniu zasad księgowości systemu CIS 2 polegają na tym, że: (i) banknoty otrzymane z drukarni są księgowane przez właściwy KBC jako „wytworzone banknoty” i dodawane do Strategicznych Zapasów Eurosystemu lub zapasów logistycznych właściwego KBC na okres tymczasowego składowania; oraz (ii) po dostawie z drukarni są one oznaczane do transferu na okres tymczasowego składowania i w ramach horyzontu czasowego dla oznaczania.

5.4.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 3 z docelowym rodzajem zapasów w postaci zapasów logistycznych

Liczba i nazwa pozycji danych

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Właściwy KBC

Odbierający KBC

Po dostawie z drukarni do właściwego KBC

Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów

Po transferze do odbierającego KBC

Przy odbiorze z właściwego KBC

1.1

Wytworzone banknoty

+

 

+

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

+

 

+

2.17

Zapasy logistyczne oznaczone do transportu

+ (12)

 

 

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

 

+ (12)

 

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

+

z: „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne

 

 

 

4.2

Transfer banknotów

 

 

+

z:

„do KBC” = odbierający KBC,

„z rodzaju zapsów” = produkcja,

„do rodzaju zapsów” = zapasy logistyczne,

jakość = nowe,

planowanie = zaplanowane

 

4.3

Odbiór banknotów

 

 

 

+

z:

„do KBC” = właściwy KBC,

„do rodzaju zapsów” = zapasy logistyczne,

jakość = nowe

Różnice pomiędzy rodzajem transakcji 3 a rodzajem transakcji 2 w rozumieniu zasad księgowości systemu CIS 2 polegają na tym, że: (i) banknoty otrzymane z drukarni są księgowane przez właściwy KBC jako „wytworzone banknoty” i dodawane do Strategicznych Zapasów Eurosystemu lub zapasów logistycznych właściwego KBC na okres tymczasowego składowania; oraz (ii) po dostawie z drukarni są one oznaczane do transferu na okres tymczasowego składowania i w ramach horyzontu czasowego dla oznaczania.

5.5.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 4 (banknoty nowe i nadające się do obiegu)

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostarczający KBC

Odbierający KBC

Dostarczający KBC

Odbierający KBC

Po decyzji o transferze

Po transferze do odbierającego KBC

Przy odbiorze z właściwego KBC

1.1

Wytworzone banknoty

 

 

+

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

 

 

+

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

 

 

lub: –

lub: +

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

 

 

lub: –

lub: +

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

 

 

lub: –

lub: +

2.16

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do transportu

+ (13)

 

 

2.17

Zapasy logistyczne oznaczone do transportu

lub: + (13)

 

lub: –

 

2.18

Strategiczne Zapasy Eurosystemu oznaczone do odbioru

 

+ (13)

 

2.19

Zapasy logistyczne oznaczone do odbioru

 

lub: + (13)

 

lub: –

4.2

Transfer banknotów

 

 

+

z: „do KBC” = odbierający KBC

 

4.3

Odbiór banknotów

 

 

 

+

z: „od KBC” = dostarczający KBC

Pozycje danych 4.2 („transfer banknotów”) oraz 4.3 („odbiór banknotów”) są wprowadzane wraz z informacją dotyczącą: (i) docelowego rodzaju zapsów (Strategiczne Zapasy Eurosystemu/zapasy logistyczne); (ii) podziału według jakości (nowe/nadające się do obiegu) oraz podziału według planowania (zaplanowane/ad hoc).

5.6.   Zasady księgowania dla rodzaju transakcji 4 (banknoty niesprawdzone i nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia)

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostarczający KBC

Odbierający KBC

Po transferze do odbierającego KBC

Przy odbiorze z właściwego KBC

1.1

Wytworzone banknoty

+

2.5

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia (do zniszczenia) w posiadaniu KBC

+

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

lub: –

lub: +

4.2

Transfer banknotów

+

z:

„do KBC” = odbierający KBC,

„z rodzaju zapsów = zapasy logistyczne,”

do rodzaju zapsów = zapasy logistyczne,

planowanie = ad hoc

 

4.3

Odbiór banknotów

 

+

z:

„od KBC” = dostarczający KBC,

„do rodzaju zapsów” = zapasy logistyczne

Pozycje danych 4.2 („transfer banknotów”) oraz 4.3 („odbiór banknotów”) są wprowadzane wraz z informacją, czy banknoty objęte transferem były niesprawdzone lub nie nadawały się do obiegu ze względu na stopień zużycia.

Nie przeprowadza się oznaczania banknotów niesprawdzonych lub nienadających się do obiegu z uwagi na stopień zużycia.


(1)  Dane w podziale według każdego banku prowadzącego depozyty powiernicze.

(2)  Przekazywana jest informacja dotycząca rodzaju zapasów, z którego zostały pobrane transportowane banknoty u dostarczającego KBC, np. produkcja (dostawa z drukarni), Strategiczne Zapasy Eurosystemu lub zapasy logistyczne.

(3)  Przekazywana jest informacja w przedmiocie rodzaju zapasów, do którego zostały przetransportowane banknoty u odbierającego KBC, np. Strategiczne Zapasy Eurosystemu, zapasy logistyczne.

(4)  Przekazywana jest informacja, czy transportowane banknoty są nowe, nadające się do obiegu, niesprawdzone lub nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia. Jeżeli transportowane są banknoty o różnej jakości, podczas gdy pozostałe podziały pozostają identyczne, zgłoszeniu podlega odrębny ruch dla każdej odmiany jakości.

(5)  Przekazywana jest informacja odnośnie do roku kalendarzowego, do którego produkcja została przypisana w oddzielnym akcie prawnym dotyczącym produkcji banknotów. Jeżeli dostarczone banknoty odnoszą się do różnych oddzielnych aktów prawnych EBC dotyczących produkcji banknotów, z których każdy odnosi się do innego roku kalendarzowego, podczas gdy pozostałe podziały pozostają identyczne, zgłoszeniu podlegają odrębne dostawy.

(6)  Przekazywana jest informacja, czy transfer został zaplanowany zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym produkcji banknotów, czy był to transfer ad hoc.

(7)  Podmioty wskazane jako źródło danych mogą określić podział według serii lub odmiany dla mieszanych wiązek lub mieszanych paczek zawierających banknoty różnych serii i/lub odmiany według metod statystycznych.

(8)  Wszystkie banknoty, które zostały wytworzone i następnie oznaczone jako wzór, są odejmowane od tej pozycji danych.

(9)  W ramach określonego horyzontu czasowego dla oznaczania.

(10)  W ramach określonego horyzontu czasowego dla oznaczania.

(11)  W ramach określonego horyzontu czasowego dla oznaczania.

(12)  W ramach określonego horyzontu czasowego dla oznaczania.

(13)  W ramach określonego horyzontu czasowego dla oznaczania.


ZAŁĄCZNIK II

Pozycje danych dotyczące monet euro

CZĘŚĆ 1

Ramy sprawozdawczości dla monet euro

Pozycja danych

 

 

Liczba i nazwa pozycji danych

Ogólna liczba monet

Ogólna wartość nominalna monet

Podział według serii

Podział według denominacji

Podział według podmiotu (1)

Podział „Z państwa członkowskiego”

Podział „Do państwa członkowskiego”

Źródło danych

1.

Pozycje danych dotyczące obiegu

 

 

1.1

Krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu

 

 

 

 

 

Podmioty emitujące monety (2)

1.2

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (liczba)

 

 

1.3

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (wartość)

 

 

 

2.

Pozycje danych dotyczące zapasów monet

 

2.1

Zapasy monet

 

 

 

 

 

 

Podmioty emitujące monety (2)

3.

Pozycje danych dotyczące działań operacyjnych

 

3.1

Monety wyemitowane do społeczeństwa

 

 

 

 

 

 

Podmioty emitujące monety (2)

3.2

Monety wycofane ze społeczeństwa

 

 

 

 

 

 

3.3

Sprawdzone monety

 

 

 

 

 

 

3.4

Monety oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

 

 

 

 

 

 

4.

Pozycje danych dotyczące transferów monet

 

4.1

Transfer monet przeznaczonych do obiegu

 

 

 

 

 

Odbierające państwo członkowskie

Podmioty emitujące monety (2)

4.2

Odbiór monet przeznaczonych do obiegu

 

 

 

 

 

Dostarczające państwo członkowskie

 

5.

Pozycje danych dla obliczenia krajowej emisji brutto

 

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety

 

 

 

 

 

Podmioty emitujące monety (2)

5.2

Liczba zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich w posiadaniu instytucji emitujących monety

 

 

5.3

Wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich w posiadaniu instytucji emitujących monety

 

 

 

6.

Dodatkowe pozycje danych

 

6.1

Nadwyżka monet (3)

 

 

 

 

 

Podmioty emitujące monety (2)

6.2

Niedobór monet (3)

 

 

 

 

 

6.3

Wartość zapasów zapisanych w dobro prawnemu emitentowi przez KBC

 

 

 

KBC

7.

Pozycje danych dla przyszłych uczestniczących państw członkowskich

 

7.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

 

 

 

 

 

Przyszłe KBC Eurosystemu oraz podmioty trzecie emitujące monety (4)

7.2

Zaopatrzenie wstępne

 

 

 

 

 

Przyszły KBC Eurosystemu

7.3

Zaopatrzenie wtórne

 

 

 

 

 

Kwalifikowane podmioty trzecie objęte zaopatrzeniem wstępnym

CZĘŚĆ 2

Specyfikacja dotycząca pozycji danych dla monet euro

Dla pozycji danych 1.3, 5.3 oraz 6.3 liczby przekazywane są jako wartość z dwoma miejscami dziesiętnymi, niezależnie od tego, czy mają one wartość dodatnią czy ujemną. Dla pozostałych pozycji danych liczby przekazywane są jako jednostki w liczbach całkowitych, niezależnie od tego, czy mają one wartość dodatnią czy ujemną.

1.   

Pozycje danych dotyczące monet w obiegu

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

1.1

Krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu

KBC obliczają krajową emisję netto monet przeznaczonych do obiegu, stosując jedną z poniższych równorzędnych formuł:

Formuła 1 Krajowa emisja netto = zbiorcza liczba wszystkich monet wyemitowanych do społeczeństwa (zbiorcza pozycja danych 3.1) — zbiorcza liczba wszystkich monet wycofanych ze społeczeństwa (zbiorcza pozycja danych 3.2).

Formuła 2 Krajowa emisja netto = monety wytworzone — zbiorcza liczba wszystkich dostaw (zbiorcza pozycja danych 4.1) + zbiorcza liczba wszystkich odbiorów (zbiorcza pozycja danych 4.2) — utworzone zapasy — monety zniszczone.

1.2

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (liczba)

Zbiorcza liczba monet kolekcjonerskich wprowadzonych do obiegu, zagregowana według wartosci nominalnych. KBC wyliczają tą liczbę, stosując odpowiednio tę samą formułę co w przypadku pozycji danych 1.1, z wyłączeniem zbiorczej liczby wszystkich dostaw oraz zbiorczej liczby wszystkich odbiorów, które nie znajdują zastosowania.

1.3

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (wartość)

Ogólna wartość nominalna monet kolekcjonerskich wprowadzonych do obiegu, zagregowana o wszystkie nominały. KBC obliczają tą liczbę, stosując odpowiednio tą samą formułę co dla pozycji danych 1.1, z wyłączeniem zbiorczej liczby wszystkich dostaw oraz zbiorczej liczby wszystkich odbiorów, które nie znajdują zastosowania.

2.   

Pozycje danych dotyczące zapasów monet

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

2.1

Zapasy monet

Monety przeznaczone do obiegu, które znajdują się w posiadaniu KBC oraz podmiotów trzecich emitujących monety, jeśli działają one w uczestniczącym państwie członkowskim, niezależnie od tego, czy monety: (i) nie są wytworzone lub nie spisane w dobro prawnych emitentów; (ii) wytworzone, ale nie zapisane w dobro prawnych emitentów; lub (iii) wytworzone i zapisane w dobro prawnych emitentów.

Zapasy monet w posiadaniu mennic obejmują jedynie monety, które przeszły końcowe testy jakości, niezależnie od ich opakowania oraz statusu dostawy.

Zapasy monet oznaczonych jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia, ale które nie zostały jeszcze zniszczone, podlegają zgłoszeniu.

3.   

Pozycje danych dotyczące działań operacyjnych

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy.

3.1

Monety wyemitowane do społeczeństwa

Monety przeznaczone do obiegu, które zostały dostarczone i zapisane w ciężar (sprzedane) przez KBC oraz podmioty trzecie emitujące monety społeczeństwu.

3.2

Monety wycofane ze społeczeństwa

Monety przeznaczone do obiegu, które zostały złożone przez społeczeństwo w KBC oraz podmiotach trzecich emitujących monety.

3.3

Sprawdzone monety

Monety przeznaczone do obiegu, których jakość i autentyczność zostały sprawdzone przez KBC oraz podmioty trzecie emitujące monety.

3.4

Monety oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

Monety przeznaczone do obiegu sprawdzone oraz oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez KBC oraz podmioty trzecie emitujące monety.

4.   

Pozycje danych dotyczące transferów monet

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy.

4.1

Transfer monet przeznaczonych do obiegu

Monety przeznaczone do obiegu dostarczone według wartości nominalnej przez KBC oraz podmioty trzecie emitujące monety (przyszłych) uczestniczących państw członkowskich do podmiotów emitujących monety innych (przyszłych) uczestniczących państw członkowskich.

4.2

Odbiór monet przeznaczonych do obiegu

Monety przeznaczone do obiegu otrzymane według wartości nominalnej przez KBC oraz podmioty trzecie emitujące monety (przyszłych) uczestniczących państw członkowskich od podmiotów emitujących monety z innych (przyszłych) uczestniczących państw członkowskich.

5.   

Pozycje danych dla obliczenia krajowej emisji brutto

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące zapasów, obejmują cały okres sprawozdawczy. W uczestniczących państwach członkowskich, w których KBC jest jedynym emitentem monet, suma wartości nominalnych zapasów opisanych w pozycjach danych 5.1 oraz 5.3 odpowiada wartości nominalnej wykazanej w pozycji danych 6.3.

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu będące w posiadaniu podmiotów emitujących monety

Monety przeznaczone do obiegu zapisane w dobro prawnych emitentów i będące w posiadaniu KBC oraz podmiotów trzecich emitujących monety.

5.2

Liczba zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich będących w posiadaniu instytucji emitujących monety

Ogólna liczba monet kolekcjonerskich zapisanych w dobro prawnych emitentów i będących w posiadaniu KBC oraz podmiotów trzecich emitujących monety.

5.3

Wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich będących w posiadaniu instytucji emitujących monety

Ogólna wartość nominalna monet kolekcjonerskich zapisanych w dobro prawnych emitentów i będących w posiadaniu KBC oraz podmiotów trzecich emitujących monety.

6.   

Dodatkowe pozycje danych

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące zapasów, obejmują cały okres sprawozdawczy.

6.1

Nadwyżka monet

Monety przeznaczone do obiegu przekraczające określony minimalny poziom zapasów monet na poziomie krajowym. Te zapasy monet mogą zostać dostarczone do innego (przyszłego) uczestniczącego państwa członkowskiego na wniosek. KBC określa maksymalny poziom zapasów monet, o ile ma to zastosowanie we współpracy z emitentem prawnym.

6.2

Niedobór monet

Niedobór monet przeznaczonych do obiegu poniżej określonego poziomu minimalnego zapasów monet na poziomie krajowym. KBC, o ile ma to zastosowanie we współpracy z emitentem prawnym, określa minimalny poziom zapasów monet.

6.3

Wartość zapasów zapisanych w dobro prawnemu emitentowi/emitentom przez KBC

Zapasy KBC monet przeznaczonych do obiegu oraz monet kolekcjonerskich, które zostały zapisane w dobro prawnemu emitentowi/emitentom, niezależnie od ich statusu jako prawnego środka płatniczego. Obejmuje to zapasy zapisane w dobro prawnemu emitentowi państwa członkowskiego KBC oraz zapasy, które zostały otrzymane od innego uczestniczącego państwa członkowskiego według wartości nominalnej (otrzymane monety są zapisywane w dobro prawnego emitenta dostarczającego państwa członkowskiego, ale stają się częścią zapisanych w dobro zapasów otrzymującego KBC).

Dostawy i/lub odbiory według kosztów produkcji nie mają wpływu na tą pozycję danych.

7.   

Pozycje danych dla przyszłych uczestniczących państw członkowskich

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

7.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

Monety euro przeznaczone do obiegu w posiadaniu przyszłych uczestniczących KBC Eurosystemu oraz podmiotów trzecich emitujących monety przyszłych uczestniczących państw członkowskich dla celu wymiany pieniądza gotówkowego.

7.2

Zaopatrzenie wstępne

Monety euro przeznaczone do obiegu będące w posiadaniu kwalifikowanego podmiotu trzeciego spełniającego wymogi do otrzymania monet euro przeznaczonych do obiegu dla celu dokonania zaopatrzenia wstępnego przed wymianą pieniądza gotówkowego zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9.

7.3

Zaopatrzenie wtórne

Monety euro przeznaczone do obiegu objęte zaopatrzeniem wtórnym przez kwalifikowane podmioty trzecie zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9. Dla celów sprawozdawczych systemu CIS 2 pozycja ta obejmuje monety euro przekazane w zestawach startowych ogółowi społeczeństwa.

CZĘŚĆ 3

Zasady księgowania systemu CIS 2 dla transferów monet euro pomiędzy (przyszłymi) uczestniczącymi państwami członkowskimi

1.   Wprowadzenie

Niniejsza część określa wspólne zasady księgowania transferów monet pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi, w szczególności pomiędzy KBC, w celu zapewnienia zgodności danych w systemie CIS 2 dotyczących krajowej emisji monet w ujęciu netto i brutto. Z uwagi na to, że w transfery monet mogą być zaangażowane zarówno KBC/przyszłe KBC Eurosystemu, jak i podmioty trzecie emitujące monety, podmioty te określane są dalej łącznie pod nazwą „państwa członkowskie”.

Przyszłe uczestniczące państwa członkowskie stosują te zasady odpowiednio.

2.   Transfery monet pomiędzy dostarczającym a odbierającym państwem członkowskim

Dla transferów monet pomiędzy państwami członkowskimi rozróżnia się pomiędzy transferem według wartości nominalnej a transferem według wartości produkcji. W obu przypadkach transfery pomiędzy podmiotami emitującymi monety dostarczającego państwa członkowskiego a odbierającego państwa członkowskiego nie prowadzą do zmian w krajowej emisji netto.

W poniższej tabeli w tej sekcji znak „+” oznacza, że w systemie CIS 2 księgowany jest wzrost, a znak „–” oznacza, że księgowany jest spadek.

2.1.   Zasady księgowania dla transferów monet przeznaczonych do obiegu według wartości nominalnej

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostarczające państwo członkowskie

Odbierające państwo członkowskie

2.1

Zapasy monet

+

4.1

Transfer monet przeznaczonych do obiegu

+

 

4.2

Odbiór monet przeznaczonych do obiegu

 

+

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety

()

(zob. uwagę c) poniżej)

+

(zob. uwagę d) poniżej)

6.3

Wartość zapasów zapisanych w dobro prawnego emitenta przez KBC

()

(zob. uwagę c) poniżej)

+

(zob. uwagę d) poniżej)

a)

„Monety wyemitowane do społeczeństwa” w dostarczającym państwie członkowskim (pozycja danych 3.1) oraz „monety wycofane ze społeczeństwa” w odbierającym państwie członkowskim (pozycja danych 3.2) pozostają bez zmian.

b)

Zapisy księgowe odnoszące się do „wytworzonych” monet w ramach systemów zarządzania gotówką dostarczającego państwa członkowskiego oraz odbierającego państwa członkowskiego pozostają bez zmian (tam, gdzie ma to zastosowanie).

c)

„Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety” (pozycja danych 5.1) w dostarczającym państwie członkowskim podlegają albo zwiększeniu, jeżeli dostarczone monety zostały wcześniej zapisane w dobro prawnego emitenta w dostarczającym państwie członkowskim, lub pozostają bez zmian, jeżeli dostarczone monety zostały wcześniej wytworzone, ale nie zostały zapisane w dobro prawnego emitenta.

d)

„Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety” (pozycja danych 5.1) w odbierającym państwie członkowskim podlegają zwiększeniu, ponieważ otrzymane monety reprezentują monety zapisane w dobro (tzn. zapisane w dobro prawnego emitenta w dostarczającym państwie członkowskim).

e)

Powyższe zapisy księgowe mają następujący wpływ na krają emisję brutto:

dostarczające państwo członkowskie: bez zmian, jeśli dostarczane monety zostały uprzednio wytworzone i zapisane w dobro prawnego emitenta, lub zwiększenie, jeśli dostarczone monety zostały uprzednio wytworzone, ale nie zostały zapisane w dobro prawnego emitenta,

odbierające państwo członkowskie: bez zmian.

2.2.   Zasady księgowania dla transferów monet przeznaczonych do obiegu według wartości produkcji

Liczba i nazwa pozycji danych

Dostarczające państwo członkowskie

Odbierające państwo członkowskie

2.1

Zapasy monet

+

a)

Nie wprowadza się zapisów pod pozycją „transfer i odbiór monet przeznaczonych do obiegu”.

b)

Transfery według wartości produkcji nie mają wpływu na krajową emisję brutto w dostarczającym i odbierającym państwie członkowskim.

2.3.   Dostosowanie danych odnoszących się do transferów monet

Sekcja 3 części 3 załącznika I dotycząca dostosowań danych odnoszących się do transferów banknotów znajduje odpowiednie zastosowanie.


(1)  Dane są podzielone według właściwego podmiotu emitującego monety, tzn. KBC, mennice, skarbiec, wyznaczona agencja publiczna i/lub wyznaczona agencja prywatna.

(2)  Podmioty emitujące monety to KBC, mennice, skarbiec, wyznaczona agencja publiczna i/lub wyznaczona agencja prywatna.

(3)  Dane przekazywane są dobrowolnie.

(4)  Podmioty trzecie emitujące monety to KBC, mennice, skarbiec, wyznaczona agencja publiczna i/lub wyznaczona agencja prywatna.


ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące infrastruktury gotówki oraz BRF

Dla wszystkich pozycji danych liczby przekazywane są jako dodatnie liczby całkowite.

1.   

Pozycje danych dotyczących infrastruktury gotówki związanej z KBC

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

1.1

Liczba oddziałów KBC

Wszystkie oddziały KBC świadczące usługi gotówkowe na rzecz instytucji kredytowych oraz innych klientów profesjonalnych.

1.2

Zdolność przechowawcza

Całkowita zdolność przechowawcza KBC, w milionach banknotów oraz obliczona na podstawie denominacji 20 EUR.

1.3

Zdolność sortowawcza

Całkowita zdolność sortowawcza (tzn. całkowita maksymalna teoretyczna wydajność) maszyn sortujących KBC będących w użyciu, w tysiącach banknotów na godzinę oraz obliczona na podstawie denominacji 20 EUR.

1.4

Zdolność transportowa

Całkowita zdolność transportowa (tzn. maksymalna zdolność załadunku) opancerzonych pojazdów KBC będących w użyciu, w tysiącach banknotów oraz obliczona na podstawie denominacji 20 EUR.

2.   

Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki oraz BRF

Niniejsze pozycje danych odnoszą się do końca okresu sprawozdawczego.

2.1

Liczba oddziałów instytucji kredytowych

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych utworzone w uczestniczącym państwie członkowskim świadczące detaliczne lub hurtowe usługi gotówkowe.

2.2

Liczba oddziałów zamiejscowych instytucji kredytowych

Wszystkie oddziały instytucji kredytowych, które kwalifikują się jako „oddziały zamiejscowe” (remote branches) na podstawie BRF (1).

2.3

Liczba przedsiębiorstw przewozu gotówki

Wszystkie przedsiębiorstwa przewozu gotówki (cash in transit, CIT) utworzone w uczestniczącym państwie członkowskim, które dokonują transportu gotówki (2)  (3).

2.4

Liczba centrów gotówki nie stanowiących własności KBC

Wszystkie centra gotówki utworzone w uczestniczącym państwie członkowskim, które stanowią własność instytucji kredytowych, przedsiębiorstw przewozu gotówki oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki (2)  (3).

2.5

Liczba bankomatów prowadzonych przez instytucje kredytowe

Wszystkie bankomaty prowadzone pod nadzorem instytucji kredytowych utworzonych w uczestniczącym państwie członkowskim, niezależnie od tego, kto zaopatruje te bankomaty.

2.6

Liczba innych bankomatów

Wszystkie bankomaty prowadzone przez podmioty inne niż instytucje kredytowe utworzone w uczestniczącym państwie członkowskim (np. „bankomaty detaliczne” lub „bankomaty w sklepach”) (2).

2.7

Liczba urządzeń do przyjmowania i wydawania znaków pieniężnych obsługiwanych przez klientów prowadzonych przez instytucje kredytowe

Wszystkie urządzenia do przyjmowania i wydawania znaków pieniężnych w uczestniczących państwach członkowskich prowadzone przez instytucje kredytowe (1).

2.8

Liczba automatów wrzutowych obsługiwanych przez klientów, prowadzonych przez instytucje kredytowe

Wszystkie automaty wrzutowe obsługiwane przez klientów w uczestniczących państwach członkowskich prowadzone przez instytucje kredytowe (1).

2.9

Liczba urządzeń do obsługi gotówki obsługiwanych przez personel, prowadzonych przez instytucje kredytowe

Wszystkie urządzenia do obsługi gotówki obsługiwane przez personel w uczestniczących państwach członkowskich, wykorzystywane w celu powtórnego wprowadzania do obiegu przez instytucje kredytowe (1).

2.10

Liczba urządzeń do sortowania gotówki obsługiwanych przez personel, znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Wszystkie urządzenia do sortowania gotówki obsługiwane przez personel w uczestniczących państwach członkowskich, wykorzystywane w celu powtórnego wprowadzania do obiegu przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki, do których znajduje zastosowanie BRF, które są utworzone w tym państwie członkowskim.

3.   

Operacyjne pozycje danych BRF (4)

Niniejsze pozycje danych, jako dane dotyczące transakcji, obejmują cały okres sprawozdawczy i są przekazywane w odniesieniu do sztuk z podziałem na denominację.

3.1

Liczba banknotów przekazanych ponownie klientom przez instytucje kredytowe

Banknoty, które zostały otrzymane przez instytucje kredytowe, przetworzone przez urządzenia do sortowania gotówki znajdujące się na zapleczu zgodnie z BRF i które albo zostały wydane klientom, albo są wciąż przechowywane z zamiarem wydania ich klientom.

3.2

Liczba banknotów przekazanych ponownie klientom przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Banknoty otrzymane przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki od instytucji kredytowych, przetworzone przez urządzenia do sortowania gotówki znajdujące się na zapleczu zgodnie z BRF przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki i które albo zostały dostarczone do instytucji kredytowych, albo są wciąż przechowywane z zamiarem dostarczenia ich do instytucji kredytowych.

3.3

Liczba banknotów przetworzona przez urządzenia do sortowania banknotów znajdujące się na zapleczu, prowadzone przez instytucje kredytowe

Banknoty, których jakość i autentyczność została sprawdzona na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych przez personel i znajdujących się na zapleczu instytucji kredytowych działających w uczestniczącym państwie członkowskim.

3.4

Liczba banknotów przetworzona przez urządzenia do sortowania banknotów znajdujące się na zapleczu, prowadzone przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Banknoty, których jakość i autentyczność została sprawdzona na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych przez personel i znajdujących się na zapleczu pozostałych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki.

3.5

Liczba banknotów uznanych za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez instytucje kredytowe

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych przez personel i znajdujących się na zapleczu instytucji kredytowych działających w uczestniczącym państwie członkowskim.

3.6

Liczba banknotów uznanych za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Banknoty uznane za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów obsługiwanych przez personel i znajdujących się na zapleczu pozostałych podmiotów zajmujących się zawodowo obsługą gotówki, działających w uczestniczącym państwie członkowskim.


(1)  Wszystkie instytucje kredytowe, dla których BRF znajduje zastosowanie, działające w uczestniczącym państwie członkowskim.

(2)  Przekazywanie danych uzależnione jest od ich dostępności w uczestniczącym państwie członkowskim. KBC przekazuje EBC informację o zakresie jego sprawozdawczości.

(3)  KBC przekazuje informacje, obejmujące co najmniej instytucje kredytowe i/lub przedsiębiorstwa przewozu gotówki, dla których BRF znajduje zastosowanie. KBC przekazuje EBC informacje o zakresie jego sprawozdawczości.

(4)  Banknoty wprowadzone ponownie do obiegu przez oddziały zamiejscowe nie są uwzględniane.


ZAŁĄCZNIK IV

Dane referencyjne systemu CIS 2 oraz parametry systemowe utrzymywane przez EBC

EBC wprowadza dane referencyjne oraz parametry systemowe wraz z okresami ich ważności. Informacje te są widoczne dla użytkowników ze wszystkich KBC oraz przyszłych KBC Eurosystemu. Dane referencyjne oraz parametry systemowe odnoszące się do monet euro są ponadto widoczne dla użytkowników z kwalifikowanych podmiotów trzecich.

1.   

Dane referencyjne

1.1

Zaaprobowana wielkość emisji monet

Zaaprobowane wielkości emisji, oznaczone według wartości, monet euro przeznaczonych do obiegu oraz kolekcjonerskich monet euro, które (przyszłe) uczestniczące państwo członkowskie jest upoważnione wyemitować podczas określonego roku kalendarzowego zgodnie z właściwą decyzją dotyczącą emisji monet (1).

1.2

Wzorce dla logistycznych wiązek banknotów

Ilość wiązek logistycznych według denominacji oraz KBC, które wykorzystywane są jako punkt odniesienia w stosunku do corocznego planowania produkcji zgodnie z odrębnym aktem prawnym dotyczącym zarządzania wiązkami banknotów. Dodatkowo są wprowadzane oraz utrzymywane marginesy operacyjne odnoszące się do tych ilości według denominacji oraz KBC.

1.3

Udziały w kluczu kapitałowym

Udziały KBC w kluczu kapitałowym EBC obliczone na podstawie decyzji EBC/2006/21 (2) oraz wyrażone w ujęciu procentowym.

2.   

Parametry systemowe

2.1

Atrybuty KBC

Informacja dotycząca: (i) istnienia systemów banknotów na zlecenie w uczestniczącym państwie członkowskim; (ii) różnych podmiotów emitujących monety w uczestniczącym państwie członkowskim; (iii) status KBC oraz przyszłego KBC Eurosystemu w odniesieniu do zakresu sprawozdawczości danych systemu CIS 2 do EBC; (iv) czy KBC otrzymuje automatyczne powiadomienia o zdarzeniach dotyczących danych; oraz (v) czy KBC otrzymuje regularną transmisję automatyczną danych systemu CIS 2 wszystkich KBC i przyszłych KBC Eurosystemu.

2.2

Stosunki pomiędzy KBC a podmiotami prowadzącymi depozyty powiernicze

Nazwy poszczególnych banków prowadzących depozyty powiernicze oraz wskazanie KBC zarządzającego tymi bankami oraz dostarczającego im banknoty euro.

2.3

Status serii/odmiany/denominacji

Informacja czy poszczególne denominacje banknotów oraz serii monet, oraz odmiany banknotów, nie uzyskały jeszcze statusu prawnego środka płatniczego (przed uznaniem za prawny środek płatniczy), stanowią prawny środek płatniczy lub utraciły status prawnego środka płatniczego (po utracie statusu prawnego środka płatniczego).

2.4

Atrybuty pozycji danych

Dla wszystkich danych oznaczonych w załącznikach I–III, informacja w przedmiocie: (i) istniejących poziomów podziału; (ii) czy pozycja danych należy do kategorii 1, kategorii 2, czy jest to pozycja danych uzależniona od zdarzenia; oraz (iii) czy pozycja danych jest przekazywana przez KBC i/lub przyszły KBC Eurosystemu.

2.5

Poziomy tolerancji prawdopodobieństwa

Określenie poziomów tolerancji, które są stosowane do indywidualnych kontroli poprawności określonych w załączniku VI.


(1)  Właściwa decyzja dotycząca emisji monet oznacza coroczną decyzję (decyzje) EBC w przedmiocie zatwierdzenia wielkości emisji monet, z których ostatnia to decyzja EBC z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16) (Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 81).

(2)  Decyzja EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK V

Przeprowadzanie kontroli poprawności danych przesłanych przez KBC oraz przyszłe KBC Eurosystemu

1.   Wprowadzenie

Dane przesłane przez KBC i przyszłe KBC Eurosystemu podlegają kontroli pod kątem poprawności w systemie CIS 2. Z uwagi na zróżnicowany charakter pozycji danych rozróżnia się z jednej strony pomiędzy pozycjami danych kategorii 1 a pozycjami danych kategorii 2, gdzie dane muszą zostać przekazane dla każdego okresu sprawozdawczego, oraz z drugiej strony pomiędzy pozycjami danych, które są wywołane przez zdarzenie dotyczące danych, które muszą zostać przekazane, tylko jeśli określone zdarzenie wystąpi w danym okresie sprawozdawczym.

System CIS 2 sprawdza, czy wszystkie pozycje danych kategorii 1 oraz kategorii 2 zostały zawarte w pierwszej przesyłce danych z KBC dla danego okresu sprawozdawczego, mając na uwadze parametry systemowe odnoszące się do atrybutów KBC oraz stosunku pomiędzy KBC a bankiem prowadzącym program poszerzonych depozytów powierniczych opisany w sekcji 2 tabeli w załączniku IV. Jeżeli przynajmniej jedna pozycja danych kategorii 1 jest brakująca lub niekompletna w pierwszej przesyłce, CIS 2 przyjmuje pierwszą przesyłkę danych i przechowuje ją w centralnej bazie, jednak w aplikacji internetowej wyświetla się ostrzeżenie przy każdej takiej pozycji. Ostrzeżenie to jest widoczne dla wszystkich użytkowników EBC, KBC oraz przyszłych KBC Eurosystemu, a w odniesieniu do monet widoczne dla wszystkich użytkowników z kwalifikowanych podmiotów trzecich. Ostrzeżenia są widoczne do momentu, gdy dany KBC prześle jedną lub więcej poprawioną przesyłkę danych, która uzupełni brakujące dane z pierwszej przesyłki. W odniesieniu do pozycji wywołanych przez zdarzenie dotyczące danych system CIS 2 nie przeprowadza kontroli poprawności danych.

2.   Kontrola poprawności danych dla banknotów euro

Liczba i nazwa pozycji danych

Podział według serii/odmiany oraz podział według denominacji

Podział według banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze

Rodzaj pozycji danych

1.1–1.3

Zbiorcze pozycje danych

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.1–2.6

Zapasy w posiadaniu Eurosystemu

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.7–2.10

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.11–2.15

Zapasy w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.16–2.19

Weryfikacja pozycji danych

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.1

Banknoty wyemitowane przez KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.2

Banknoty przekazane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.3

Banknoty przekazane przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.4

Banknoty zwrócone do KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.5

Banknoty przekazane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.6

Banknoty przekazane z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.8

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.9

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.10

Banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.11

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.12

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

3.13

Banknoty wprowadzo ne do obiegu przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Kategoria 1

3.14

Banknoty zwrócone do banków prowadzących depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.15

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Kategoria 2

3.16

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące depozyty powiernicze

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez KBC

Kategoria 2

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

4.2

Transfer banknotów

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym, niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

4.3

Odbiór banknotów

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym, niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

5.1–5.3

Pozycje danych dla przyszłych KBC Eurosystemu

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.   Kontrola kompletności danych dotyczących monet euro

Liczba i nazwa pozycji danych

Podział według serii oraz podział według denominacji

Podział według podmiotu

Rodzaj pozyzji danych

1.1

Krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

1.2

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (liczba)

-

-

Kategoria 2

1.3

Krajowa emisja netto monet kolekcjonerskich (wartość)

-

-

Kategoria 2

2.1

Zapasy monet

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie podmioty trzecie emitujące monety, od których KBC zbiera dane dotyczące zapasów monet

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.1

Monety wyemitowane do społeczeństwa

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie podmioty trzecie emitujące monety, od których KBC zbiera dane dotyczące transferów monet

Kategoria 1

3.2

Monety wycofane ze społeczeństwa

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie podmioty trzecie emitujące monety, od których KBC zbiera dane dotyczące transferów monet

Kategoria 1

Wszystkie odmiany niebędące już prawnym środkiem płatniczym

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.3

Sprawdzone monety

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie podmioty trzecie emitujące monety, od których KBC zbiera dane dotyczące transferów monet

Kategoria 2

3.4

Monety oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

Wszystkie podmioty trzecie emitujące monety, od których KBC zbiera dane dotyczące transferów monet

Kategoria 2

4.1

Transfer monet przeznaczonych do obiegu

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

4.2

Odbiór monet przeznaczonych do obiegu

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Kategoria 2

Wszystkie odmiany niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym lub nie będące już prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

5.2

Liczba zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich w posiadaniu instytucji emitujących monety

-

-

Kategoria 2

5.3

Wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich w posiadaniu instytucji emitujących monety

-

-

Kategoria 2

6.1

Nadwyżka monet

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

6.2

Niedobór monet

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

6.3

Wartość zapasów zapisanych w dobro prawnemu emitentowi przez KBC

-

-

Kategoria 1

7.1–7.3

Pozycje danych dla przyszłych uczestniczących państw członkowskich

Wszystkie odmiany będące prawnym środkiem płatniczym lub niebędące jeszcze prawnym środkiem płatniczym

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

4.   Kontrola kompletności danych dotyczących infrastruktury gotówki oraz danych dotyczących BRF

Liczba oraz nazwa pozycji danych

Podział według nominałów

Rodzaj pozycji danych

Pozycje danych dotyczących infrastruktury gotówki związanej z KBC

1.1

Liczba oddziałów KBC

-

Kategoria 2

1.2

Zdolność przechowawcza

-

Kategoria 2

1.3

Zdolność sortowawcza

-

Kategoria 2

1.4

Zdolność transportowa

-

Kategoria 2

Pozycje danych dotyczące ogólnej infrastruktury gotówki oraz BRF

2.1

Liczba oddziałów instytucji kredytowych

-

Kategoria 2

2.2

Liczba oddalonych oddziałów instytucji kredytowych

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.3

Liczba przedsiębiorstw przewozu gotówki

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.4

Liczba center gotówki niestanowiących własności KBC

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.5

Liczba bankomatów prowadzonych przez instytucje kredytowe

-

Kategoria 2

2.6

Liczba innych bankomatów

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.7

Liczba urządzeń do przyjmowania i wydawania znaków pieniężnych obsługiwanych przez klientów prowadzonych przez instytucje kredytowe

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.8

Liczba automatów wrzutowych obsługiwanych przez klientów prowadzonych przez instytucje kredytowe

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.9

Liczba urządzeń do obsługi gotówki obsługiwanych przez personel prowadzonych przez instytucje kredytowe

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

2.10

Liczba urządzeń do sortowania gotówki obsługiwanych przez personel znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

-

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

Operacyjne pozycje danych BRF

3.1

Liczba banknotów przekazanych ponownie klientom przez instytucje kredytowe

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.2

Liczba banknotów przekazanych ponownie klientom przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.3

Liczba banknotów przetworzona przez urządzenia do sortowania banknotów znajdujące się na zapleczu, prowadzone przez instytucje kredytowe

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.4

Liczba banknotów przetworzona przez urządzenia do sortowania banknotów znajdujące się na zapleczu, prowadzone przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.5

Liczba banknotów uznanych za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez instytucje kredytowe

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych

3.6

Liczba banknotów uznanych za nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia na urządzeniach do sortowania banknotów znajdujących się na zapleczu, prowadzonych przez pozostałe podmioty zajmujące się zawodowo obsługą gotówki

Wszystkie nominały, dla których jest przynajmniej jedno połączenie serii/odmiany/denominacji ze statusem prawnego środka płatniczego przez przynajmniej jeden miesiąc w czasie okresu sprawozdawczego

Wywołane przez zdarzenie dotyczące danych


ZAŁĄCZNIK VI

Kontrola poprawności danych przesyłanych przez KBC oraz przyszłe KBC Eurosystemu

1.   Wprowadzenie

Dane przesyłane przez KBC i przyszłe KBC Eurosystemu do EBC są kontrolowane pod względem poprawności w systemie CIS 2, który rozróżnia dwa rodzaje kontroli: „kontrole obowiązkowe” (must check) oraz „kontrole zalecane” (should-check).

„Kontrola obowiązkowa” stanowi kontrolę poprawności, która musi zostać zaliczona bez przekroczenia progu limitu tolerancji. Jeżeli „kontrola obowiązkowa” nie zostanie zaliczona, dane wyjściowe są uznawane za niepoprawne i system CIS 2 odrzuca całą wiadomość zawierającą dane przesłaną przez dany KBC. Próg limitu wynosi 1 % dla kontroli poprawności z operatorem „równa się” (1), oraz zero dla pozostałych kontroli poprawności.

„Kontrola zalecana” stanowi kontrolę poprawności, dla której próg poziomu tolerancji wynosi 3 %. Przekroczenie progu nie wpływa na przyjęcie wiadomości zawierającej dane w systemie CIS 2, jednakże w aplikacji on-line wyświetlone zostaje ostrzeżenie dla tej kontroli poprawności. Ostrzeżenie to jest widoczne dla wszystkich użytkowników z KBC oraz przyszłych KBC Eurosystemu, a w przypadku monet jest widoczne dla wszystkich użytkowników z kwalifikowanych podmiotów trzecich.

Kontrole poprawności są przeprowadzane dla banknotów oraz monet posiadających status prawnego środka płatniczego oraz osobno dla każdej kombinacji serii i denominacji. Dla banknotów są one również przeprowadzane dla każdej kombinacji odmiany oraz denominacji, jeśli takie odmiany istnieją. Kontrole poprawności dla danych dotyczących transferów banknotów (kontrole 5.1 oraz 5.2) oraz dla danych dotyczących transferów monet (kontrola 6.6) przeprowadzane są również dla statusów poprzedzających uzyskanie waloru prawnego środka płatniczego i po utracie waloru prawnego środka płatniczego.

2.   Kontrole poprawności dla krajowej emisji netto banknotów

Jeżeli nowa seria, odmiana lub denominacja uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, ta kontrola poprawności jest przeprowadzana od pierwszego okresu sprawozdawczego w którym seria/odmiana/denominacja uzyskała walor prawnego środka płatniczego. Krajowa emisja netto dla poprzednich okresów sprawozdawczych (t-1) wynosi w takim przypadku zero.

2.1   Krajowa emisja netto banknotów (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu 1

-

Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu (t-1)

=

 

 

3.1

Banknoty wyemitowane przez KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

3.9

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

3.13

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

3.4

Banknoty zwrócone do KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

3.10

Banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

3.14

Banknoty zwrócone do banków prowadzących depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Krajowa emisja netto według metody zapasów jest obliczana zgodnie ze sposobem zawartym w poniższej tabeli.

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdjący KBC

Krajowa emisja netto według metody zapasów dla okresu t =

 

 

1.1

Wytworzone banknoty

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

1.2

Banknoty zniszczone on-line

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

1.3

Banknoty zniszczone off-line

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.5

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia (do zniszczenia) w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.7

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.8

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.9

Zapasy logistyczne banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

2.10

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

2.11

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

2.12

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

2.13

Zapasy banknotów nienadających się do obiegu z uwagi na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

2.14

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

2.15

Zapasy logistyczne banknotów w transporcie z lub do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

3.   Kontrola poprawności dla zapasów banknotów

Kontrola poprawności dla zapasów banknotów jest stosowana dopiero od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym KBC przekazuje dane systemu CIS 2 do EBC.

Jeżeli seria, odmiana lub denominacja uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, poniższe kontrole poprawności są stosowane dopiero począwszy od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym dana seria, odmiana lub denominacja posiada walor prawnego środka płatniczego.

Dla KBC, które niedawno przyjęły euro (tzn. byłe przyszłe KBC Eurosystemu), kontrole poprawności dla zapasów banknotów są stosowane dopiero od drugiego okresu sprawozdawczego po przyjęciu euro.

3.1   Zmiany nowych banknotów w Strategicznych Zapasach Eurosystemu (kontrola obowiązkowa)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

2.1

Strategiczne Zapasy Eurosystemu nowych banknotów

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k,

gdzie

„do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

+

Σ

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k,

gdzie

jakość = nowy ORAZ „do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

gdzie

jakość = nowy ORAZ („z rodzaju zapasów = Strategiczne Zapasy Eurosystemu LUB »z rodzaju zapasów« = produkcja) ORAZ »do rodzaju zapasów«” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

Zanim nowe banknoty Strategicznych Zapasów Eurosystemu mogą zostać wyemitowane, są one przekazywane do zapasów logistycznych emitującego KBC.

3.2   Zmiany banknotów nadających się do obiegu w Strategicznych Zapasach Eurosystemu (kontrola obowiązkowa)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

2.2

Strategiczne Zapasy Eurosystemu banknotów nadających się do obiegu

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie jakość = nadający się do obiegu ORAZ „do rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie jakość = nadający się do obiegu ORAZ „z rodzaju zapasów” = Strategiczne Zapasy Eurosystemu

Zanim banknoty nadające się do obiegu Strategicznych Zapasów Eurosystemu mogą zostać wyemitowane, są one przekazywane do zapasów logistycznych emitującego KBC.

3.3   Zmiany banknotów nowych oraz nadających się do obiegu (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

2.3

Zapasy logistyczne nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

2.4

Zapasy logistyczne banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu KBC

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne

+

Σ

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie jakość = nowe i nadające się do obiegu ORAZ gdzie „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie (jakość = nowe lub nadające się do obiegu ORAZ „od rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne) LUB (jakość = nowe ORAZ „od rodzaju zapasów” = produkcja ORAZ „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne)

 

3.1

Banknoty wyemitowane przez KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

3.8

Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

3.2

Banknoty przekazane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

3.3.

Banknoty przekazane przez KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k


3.4   Zmiany banknotów niesprawdzonych (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

2.6

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu KBC

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

3.4

Banknoty zwrócone do KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

3.5

Banknoty przekazane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

3.6

Banknoty przekazane z banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze do KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie jakość = niesprawdzone

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, gdzie jakość = niesprawdzone

Wszystkie odbiory niesprawdzonych banknotów są księgowane przez odbierający KBC przy użyciu „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne.

Wszystkie transfery niesprawdzonych banknotów są księgowane przez dostarczający KBC przy użyciu „do rodzaju zapasów” = zapasy logistyczne.

3.5   Zmiany w zapasach banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

2.7

Logistyczne zapasy nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.8

Logistyczne zapasy banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.9

Logistyczne zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.10

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

2.7

Logistyczne zapasy nowych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.8

Logistyczne zapasy banknotów nadających się do obiegu w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.9

Logistyczne zapasy banknotów nienadających się do obiegu ze względu na stopień zużycia w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

2.10

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

3.2

Banknoty przekazane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

3.10

Banknoty zwrócone do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

3.5

Banknoty przekazane z banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie do KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

3.9

Banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Dla celów niniejszych wytycznych wszystkie banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie są zawarte w pozycji danych 2.10 („zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie”) do czasu ich sprawdzenia.

3.6   Zmiany w zapasach niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

 

2.14

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

=

 

2.14

Zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

 

3.15

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

+

 

3.14

Banknoty zwrócone do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

Dla celów niniejszych wytycznych, wszystkie banknoty wycofane z obiegu do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze są zawarte w pozycji danych 2.14 („zapasy niesprawdzonych banknotów w posiadaniu banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze”) do czasu ich sprawdzenia.

3.7   Zmiany w zapasach banknotów w posiadaniu przyszłych KBC Eurosystemu (kontrola obowiązkowa)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

5.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

5.2

Zaopatrzenie wstępne

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

5.1

Zapasy przed nadaniem statusu prawnego środka płatniczego

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

5.2

Zaopatrzenie wstępne

t-1

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

 

4.1

Dostawa nowej produkcji z drukarni do właściwego KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k,

gdzie „od KBC” ≠ sprawozdający KBC-k

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k,

gdzie „do KBC” ≠ sprawozdający KBC-k

4.   Kontrole poprawności dotyczące aktywności operacyjnych banknotów

4.1   Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia (kontrola obowiązkowa)

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

3.8

Banknoty oznaczone przez KBC jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

3.7

Banknoty sprawdzone przez KBC

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k


4.2   Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie (kontrola obowiązkowa)

Liczba i nazwa pozycji danych

Okres sprawozdawczy

Podział oraz sprawozdający KBC

3.12

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

3.11

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k


4.3   Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące depozyty powiernicze (kontrola obowiązkowa)

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

3.16

Banknoty oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia przez banki prowadzące depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

3.15

Banknoty sprawdzone przez banki prowadzące depozyty powiernicze

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze-m

5.   Kontrole poprawności dotyczące transferów banknotów

5.1   Transfery pomiędzy różnymi rodzajami zapasów w obrębie KBC (kontrola obowiązkowa)

Conditions

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

JEŻELI

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, „do KBC”-m, „od rodzaju zapasów”-u, „do rodzaj zapasów”-v, jakość-x, planowanie-y,

gdzie KBC-k = KBC-m

WÓWCZAS

4.2

Transfer banknotów

t

Rodzaj zapasów-u ≠ rodzaj zapasów-v


5.2   Weryfikacja zgodności pomiędzy indywidualnymi transferami banknotów pomiędzy (przyszłymi) KBC (Eurosystemu) (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

Σ

4.2

Transfer banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, „od KBC”-k, jakość-n, „do rodzaju zapasów”-p

=

 

4.3

Odbiór banknotów

t

Seria/odmiana-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, „od KBC”-k, jakość-n, „do rodzaju zapasów”-p

Banknoty dostarczone przez KBC lub przyszły KBC Eurosystemu powinny być równe banknotom otrzymanym przez inny KBC lub inny przyszły KBC Eurosystemu.

6.   Kontrole poprawności dotyczące monet

6.1   Zmiany krajowej emisji netto monet (kontrola zalecana)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

 

 

1.1

Krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

=

 

 

1.1

Krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu

t-1

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

+

Σ

3.1

Monety wyemitowane do społeczeństwa

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Σ

3.2

Monety wycofane ze społeczeństwa

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Niniejsza kontrola poprawności jest stosowana od drugiego okresu sprawozdawczego, w którym KBC przekazuje dane systemu CIS 2 do EBC.

Jeżeli nowa seria lub denominacja uzyskuje walor prawnego środka płatniczego, poniższe kontrola jest stosowana od pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym dana seria lub denominacja uzyskuje walor prawnego środka płatniczego. Krajowa emisja netto dla poprzedniego okresu sprawozdawczego (t-1) wynosi w takim przypadku zero.

6.2   Weryfikacja zgodności zapasów monet (kontrola obowiązkowa)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

Σ

2.1

Zapasy monet

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

 

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k

System CIS 2 gromadzi dane dotyczące zapasów monet (pozycja danych 2.1) niezależnie od tego, czy zostały one zapisane w dobro prawnym emitentom, czy też nie. Całość zapasów dla wszystkich podmiotów emitujących monety, które są fizycznie w ich posiadaniu na obszarze uczestniczącego państwa członkowskiego, musi być większa lub równa zapasom zapisanym w dobro prawnego emitenta tego państwa członkowskiego lub prawnego emitenta innego uczestniczącego państwa członkowskiego.

6.3   Porównanie ogółu monet zapisanych w dobro z zapasami KBC zapisanymi w dobro (kontrola obowiązkowa)

Operatory

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Inne szczegóły

 

Σ

5.1

Zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu w posiadaniu podmiotów emitujących monety

t

Sprawozdający KBC-k

Z uwagi na to, że pozycja danych 5.1 jest przekazywana w postaci kwot, poszczególne wielkości są pomnażane przez ich wartość nominalną.

+

 

5.3

Wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich w posiadaniu instytucji emitujących monety

t

Sprawozdający KBC-k

 

 

6.3

Wartość zapasów zapisanych w dobro prawnemu emitentowi przez KBC

t

Sprawozdający KBC-k


6.4   Sprawdzanie monet (kontrola obowiązkowa)

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

3.4

Monety oznaczone jako nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, podmiot-m

3.3

Sprawdzone monety

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, podmiot-m


6.5   Kontrola nadwyżek i niedoborów (kontrola obowiązkowa)

Warunki

Nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

JEŻELI

6.1

Nadwyżka monet

t

Denominacja-j, sprawozdający KBC-k

> 0

WÓWCZAS

6.2

Niedobór monet

t

Denominacja-j, sprawozdający KBC-k

Musi wynosić 0 lub brak wpisu


6.6   Weryfikacja zgodności indywidualnych transferów monet pomiędzy (przyszłymi) uczestniczącymi państwami członkowskimi (kontrola zalecana)

Liczba i nazwa pozycji danych

Okresy sprawozdawcze

Podział oraz sprawozdający KBC

4.1

Transfer monet przeznaczonych do obiegu

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-k, „do państwa członkowskiego”-m

=

4.2

Odbiór monet przeznaczonych do obiegu

t

Seria-i, denominacja-j, sprawozdający KBC-m, „od państwa członkowskiego”-k

Monety dostarczone przez (przyszłe) uczestniczące państwo członkowskie powinny być równe monetom otrzymanym przez inne (przyszłe) uczestniczące państwo członkowskie.


(1)  Dozwolona maksymalna różnica pomiędzy lewą a prawą stroną równania nie może przekraczać bezwzględnej wartości strony równania z większą wartością bezwzględną pomnożoną przez próg. Kontrola poprawności sprawdza, czy: bezwzględna wartość („lewa strona” — „prawa strona”) jest mniejsza lub równa dozwolonej maksymalnej różnicy.

Przykład:

„lewa strona” = 190; „prawa strona” = 200; próg = 1 %; dozwolona maksymalna różnica: 200 × 1 % = 2

Kontrola poprawności sprawdza, czy: bezwzględna wartość (190 – 200) ≤ 2.

W niniejszym przykładzie: bezwzględna wartość (190 – 200) = 10. Tym samym kontrola poprawności nie zostaje zaliczona.


GLOSARIUSZ

Glosariusz zawiera definicje terminów technicznych zawartych w załącznikach do niniejszych wytycznych.

Banknoty nadające się do obiegu”: oznaczają (i) banknoty euro, które zostały zwrócone do KBC i które nadają się do obiegu zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym przetwarzania banknotów przez KBC; lub (ii) banknoty euro, które zostały zwrócone do instytucji kredytowych, w tym banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie oraz banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, i które nadają się do obiegu zgodnie ze minimalnym standardami dla sortowania banknotów zawartymi w BRF.

Banknoty nienadające się do obiegu ze względu na stopień zużycia”: oznaczają (i) banknoty euro, które zostały zwrócone do KBC, ale które nie nadają się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów przez KBC; lub (ii) banknoty euro, które zostały zwrócone do instytucji kredytowych, w tym do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie oraz do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, ale które nie nadają się do obiegu ze względu na stopień zużycia zgodnie z minimalnymi standardami sortowania banknotów zawartymi w BRF.

Banknoty w obiegu”: oznaczają wszystkie banknoty euro wyemitowane przez Eurosystem oraz wprowadzone do obiegu przez KBC w określonym czasie; na potrzeby niniejszych wytycznych oznacza to również banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze. Jest to równe zagregowanej krajowej emisji netto banknotów euro. Należy podkreślić, że pojęcie „banknotów w obiegu” nie jest stosowane na poziomie krajowym, ponieważ nie można określić, czy banknoty wprowadzone do obiegu w jednym państwie członkowskim znajdują się w obiegu w tym państwie członkowskim lub czy nie zostały wycofane z obiegu do innego KBC, banku prowadzącego system banknotów na zlecenie lub banku prowadzącego poszerzone depozyty powiernicze.

Centrum gotówki”: oznacza centralny zabezpieczony obiekt, w którym banknoty i/lub monety euro podlegają obsłudze po przetransportowaniu z innych miejsc.

Denominacja”: oznacza wartość nominalną banknotu lub monety euro, określoną dla banknotów w decyzji EBC/2003/4 lub w późniejszym akcie prawnym EBC, a dla monet w rozporządzeniu Rady (WE) nr 975/1998 lub w późniejszym akcie prawa wspólnotowego.

Krajowa emisja brutto”: w odniesieniu do monet euro oznacza monety euro przeznaczone do obiegu lub kolekcjonerskie monety euro, które zostały wyemitowane przez emitenta prawnego w uczestniczącym państwie członkowskim (tzn. monety, których wartość nominalna została zapisana w dobro na rachunku emitenta prawnego), niezależnie od tego, czy monety te znajdują się w posiadaniu KBC, przyszłego KBC Eurosystemu, podmiotu trzeci emitującego monety lub społeczeństwa.

Dla monet przeznaczonych do obiegu, krajowa emisja brutto = krajowa emisja netto monet przeznaczonych do obiegu (pozycja danych 1.1.) + zapisane w dobro zapasy monet przeznaczonych do obiegu przetrzymywanych przez podmioty emitujące monety (pozycja danych 5.1) + transfery monet przeznaczonych do obiegu od chwili ich wprowadzenia (zbiorcza pozycja danych 4.1) — wpływy monet przeznaczonych do obiegu od chwili ich wprowadzenia (zbiorcza pozycja danych 4.2).

Dla monet kolekcjonerskich, krajowa emisja brutto = krajowa emisja monet kolekcjonerskich (wartość) (pozycja danych 1.3) + wartość zapisanych w dobro monet kolekcjonerskich przetrzymywanych przez podmioty emitujące monety (pozycja danych 5.3).

Krajowa emisja netto banknotów”: oznacza wielkość wyemitowanych i wprowadzonych do obiegu banknotów euro przez pojedynczy KBC w określonym czasie (np. na koniec okresu sprawozdawczego), włączając w to wszystkie banknoty euro wprowadzone do obiegu przez wszystkie krajowe banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz wszystkie krajowe banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze zarządzane przez dany KBC. Banknoty przekazane do innych KBC lub przyszłych KBC Eurosystemu są wyłączone. Krajowa emisja netto banknotów może zostać obliczona przy zastosowaniu albo (i) metody zapasów, która wykorzystuje tylko dane dotyczące zapasów odnoszące się do określonego momentu w czasie; lub (ii) metody przepływów, która agreguje dane dotyczące przepływów od daty wprowadzenia banknotów do określonego momentu w czasie (np. na koniec okresu sprawozdawczego).

Metoda zapasów: krajowa emisja netto = banknoty wytworzone (pozycja danych 1.1) — zapasy banknotów wytworzonych (pozycje danych 2.1 do 2.15) — zniszczone banknoty wytworzone (pozycje danych 1.2 oraz 1.3).

Metoda przepływów: krajowa emisja netto = banknoty wytworzone wyemitowane przez KBC (w tym banknoty wprowadzone do obiegu przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze) od ich wprowadzenia (zbiorcze pozycje danych 3.1, 3.9 oraz 3.14).

Monety kolekcjonerskie”: oznaczają monety euro stanowiące prawny środek płatniczy tylko w uczestniczącym państwie członkowskim ich emisji i które nie są przeznaczone do obiegu. Ich wartość nominalna, wizerunek, wielkość oraz waga różnią się od monet euro znajdujących się w obiegu i mogą przez to zostać łatwo odróżnione od monet euro znajdujących się w obiegu. Monety kolekcjonerskie oznaczają również monety wykonane z metali szlachetnych (1).

Monety przeznaczone do obiegu”: oznaczają monety euro oznaczone jako będące prawnym środkiem płatniczym na terenie strefy euro zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (2) (tzn. dla pierwszej serii monet euro wprowadzonej do obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r. 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0.10 EUR, 0.20 EUR, 0.50 EUR, 1 EUR, oraz 2 EUR). Monety euro przeznaczone do obiegu obejmują monety o specjalnym wykończeniu lub jakości i/lub opakowaniu oraz monety pamiątkowe przeznaczone do obiegu. Te ostatnie z reguły upamiętniają wydarzenie lub osobę i są emitowane według wartości nominalnej przez oznaczony czas i w oznaczonej wysokości.

Monety w obiegu”: oznaczają zagregowaną krajową emisję netto monet euro przeznaczonych do obiegu (pozycja danych 1.1). Należy podkreślić, że pojęcie „monet w obiegu” nie jest stosowane na poziomie krajowym, ponieważ nie można określić, czy banknoty wprowadzone do obiegu w uczestniczącym państwie członkowskim znajdują się tam w obiegu oraz czy nie zostały wycofane z obiegu do podmiotów emitujących monety w innym uczestniczącym państwie członkowskim. Kolekcjonerskie monety euro nie są uwzględniane, gdyż monety takie stanowią prawny środek płatniczy tylko w państwie członkowskim ich emisji.

Monety wytworzone”: oznaczają monety euro przeznaczone do obiegu, które zostały: (i) wyprodukowane przez mennice z odpowiednią stroną narodową; (ii) dostarczone do podmiotów emitujących monety w uczestniczącym państwie członkowskim; oraz (iii) zarejestrowane w systemie obsługi gotówki w danego podmiotu emitującego monety. Odpowiednio znajduje to również zastosowanie dla kolekcjonerskich monet euro.

Niesprawdzone banknoty”: oznaczają (i) banknoty euro, które zostały zwrócone do KBC, ale których jakość i autentyczność nie zostały sprawdzone zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym sprawdzania banknotów przez KBC; lub (ii) banknoty euro, które zostały zwrócone do instytucji kredytowych, w tym do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie oraz do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze, ale których jakość i autentyczność nie zostały sprawdzone zgodnie z BRF.

Nowe banknoty”: oznaczają banknoty euro, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obiegu przez KBC, banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie lub banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze, lub objęte zaopatrzeniem wstępnym przez przyszłe KBC Eurosystemu.

Odmiana banknotu”: w ramach serii banknotów oznacza podserię składającą się z jednego lub więcej nominałów banknotu euro zawierającego ulepszone elementy bezpieczeństwa i/lub zmieniony wygląd.

Podmioty emitujące monety”: oznaczają każdą osobę, której krajowy emitent monet euro powierzył zadanie wprowadzenia monet euro do obiegu, lub samego emitenta. Podmioty emitujące monety mogą obejmować KBC, mennice, skarbiec, wyznaczone agencje publiczne oraz wyznaczone agencje prywatne. Te podmioty emitujące monety, z wyjątkiem KBC, są również określane jako „podmioty trzecie emitujące monety”.

Program poszerzonych depozytów powierniczych” (extended custodial inventory, ECI) lub „program ECI”: oznacza program składający się z postanowień umownych pomiędzy EBC, KBC a indywidualną instytucją kredytową („bank prowadzący poszerzone depozyty powiernicze”), na podstawie których KBC (i) dostarcza bankowi prowadzącemu poszerzone depozyty powiernicze banknoty euro, które są przez niego przechowywane w depozycie poza Europą w celu wprowadzenia ich do obiegu; oraz (ii) uznaje rachunki banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze o banknoty, które zostają zdeponowane przez ich klientów, sprawdzone co do autentyczności i zdolności obiegowej, przechowywane w depozycie oraz o których zawiadomiono EBC. Banknoty przechowywane w depozycie przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze, w tym banknoty będące w przewozie pomiędzy KBC a bankami prowadzącymi poszerzone depozyty powiernicze, są w pełni objęte zabezpieczeniem do chwili ich wprowadzenia do obiegu przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze lub zwrócone do KBC. Banknoty przetransportowane z KBC do banków prowadzących poszerzone depozyty powiernicze stanowią część wytworzonych banknotów KBC (pozycja danych 1.1). Banknoty przechowywane w depozycie przez banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze nie stanowią części krajowej emisji banknotów netto KBC.

Seria banknotów”: oznacza liczbę nominałów banknotów euro określoną jako seria w decyzji EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (3) lub w późniejszym akcie prawnym EBC (tzn. pierwsza seria banknotów euro wprowadzona do obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r. składa się z nominałów 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR oraz 500 EUR), przy czym banknoty euro, które posiadają zmienioną specyfikację techniczną lub zmieniony wygląd (np. odmienny podpis dla każdego Prezesa EBC), stanowią nową serię banknotów, tylko jeśli w ten sposób stanowi nowelizacja do decyzji EBC/2003/4 lub inny akt prawny EBC.

Seria monet”: oznacza liczbę nominałów monet euro określoną jako seria w rozporządzeniu (WE) nr 975/98 lub w późniejszym akcie prawa wspólnotowego (tzn. pierwsza seria monet euro wprowadzona do obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r. składa się z nominałów 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR oraz 2 EUR), przy czym monety euro, które posiadają zmienioną specyfikację techniczną lub zmieniony wygląd (np. zmiany w mapie Europy na wspólnej stronie), stanowią nową serię monet, tylko jeśli tak stanowi nowelizacja do rozporządzenia (WE) nr 987/98 lub inny akt prawa wspólnotowego.

Społeczeństwo”: w odniesieniu do emisji monet euro oznacza wszystkie podmioty oraz członków społeczeństwa innych niż podmioty emitujące monety w (przyszłym) uczestniczącym państwie członkowskim.

Strategiczne Zapasy Eurosystemu” (Eurosystem Strategic Stock, ESS): oznaczają zapasy nowych i nadających się do obiegu banknotów euro przechowywanych przez określone KBC w celu pokrycia zapotrzebowania na banknoty euro, które nie może zostać pokryte z zapasów logistycznych (4).

System banknotów na zlecenie” (notes-held-to-order scheme) lub „system NHTO”: oznacza system składający się z indywidualnych postanowień umownych pomiędzy KBC a daną instytucją kredytową („banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie”) w uczestniczącym państwie członkowskim danego KBC, na podstawie których KBC (i) dostarcza do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie banknoty euro, które są przechowywane przez nie w depozycie na ich terenie w celu wprowadzenia ich do obrotu; oraz (ii) uznaje rachunki banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie o banknoty, które zostają zdeponowane przez ich klientów, sprawdzone co do autentyczności i zdolności obiegowej, przetrzymywane w depozycie oraz o których zawiadomiono KBC. Banknoty przetransportowane z KBC do banków prowadzących systemy banknotów na zlecenie stanowią część wytworzonych banknotów KBC (pozycja danych 1.1). Banknoty przetrzymywane w depozycie przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie nie stanowią części krajowej emisji banknotów netto KBC.

Zapasy logistyczne”: oznaczają ogół zapasów wszystkich nowych i nadających się do obiegu banknotów euro, które nie stanowią strategicznych zapasów Eurosystemu, przechowywane przez KBC oraz dla celów niniejszych wytycznych przez banki prowadzące systemy banknotów na zlecenie oraz banki prowadzące poszerzone depozyty powiernicze (4).

Zestaw startowy”: oznacza paczkę zawierającą określoną liczbę monet euro przeznaczonych do obiegu o różnych nominałach, określonych przez właściwe władze krajowe, w celu zaopatrzenia wtórnego społeczeństwa w przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim.


(1)  Monety sprzedawane w charakterze inwestycji w metale szlachetne nazywane są bulionem (bulion coins) lub monetami inwestycyjnymi (investement coins). Z reguły są one wybijane w zależności od poziomu zapotrzebowania na rynku i nie wyróżniają się one szczególnym wykończeniem lub jakością. Monety takie są wyceniane zgodnie z aktualną ceną rynkową dla metalu, z którego się składają, powiększonego o niewielkie koszty wybicia, które obejmują koszty produkcji, koszty promocji oraz nieznaczny zysk.

(2)  Dz.U. L 139 z 11. 5.1998, s. 6.

(3)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16.

(4)  Zgodnie z odrębnym aktem prawnym EBC dotyczącym zarządzania zapasami banknotów.