24.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/43


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/479/WPZiB

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przyjęciem rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 27 lutego 2007 r. wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1).

(2)

Zakaz udostępniania osobom i podmiotom objętym środkami ograniczającymi funduszy lub zasobów ekonomicznych nie powinien uniemożliwiać dokonywania na zamrożone rachunki płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą, z którą rachunki te zostały objęte środkami ograniczającymi, pod warunkiem że płatności te również podlegają zamrożeniu.

(3)

Rada ustaliła również dodatkowe osoby i podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 4 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. Te osoby i podmioty powinny być zatem wymienione w załączniku II do wspólnego stanowiska,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

płatności na zamrożone rachunki należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą, z którą rachunki te zostały objęte środkami ograniczającymi;”;

2)

załącznik II do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/246/WPZiB (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 67).


ZAŁĄCZNIK

A.   Osoby fizyczne

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data ur.: 15.3.1949 r. Nr paszportu: S4409483 ważny 26.4.2000 r. – 27.4.2010 r. Wydany: Teheran, Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950 Wydany: 22.1.2008 r. ważny do 21.1.2013 r. Miejsce ur.: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Alai otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate – AUC) oraz w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Ashiani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie wytwarzania AUC oraz w zarządzaniu i w sporządzeniu projektu technicznego kompleksu prowadzącego wzbogacanie w Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Osoba zaangażowana w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9 %. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Bakhtiar otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie produkcji magnezu o stężeniu 99,9 %. Magnezu o tej czystości używa się do wytwarzania metalicznego uranu, który może być przetapiany na materiał stosowany w broni jądrowej. Iran odmówił zapewnienia MAEA dostępu do dokumentu dotyczącego wytwarzania półkul metalicznego uranu, które wykorzystuje się jedynie do konstrukcji broni jądrowej.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Osoba zaangażowany w wytwarzanie części składowych wirówek. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Behzad otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w wytwarzaniu złożonych i precyzyjnych elementów wirówek.

23.4.2007

6.

Generał brygady IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Zastępca dyrektora ds. kontroli ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL). Odpowiedzialny za całą infrastrukturę i instalacje MODAFL.

23.6.2008

7.

Dr Mohammad ESLAMI

 

Szef instytutu szkolenia i badań sektora obrony.

23.6.2008

8.

Generał brygady IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Dyrektor zarządzający Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC) będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i został wymieniony w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa.

23.4.2007

10.

Inż. Mojtaba HAERI

 

Zastępca dyrektora ds. przemysłu w MADAFL Pełni nadzór nad AIO i DIO.

23.6.2008

11.

Generał brygady IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaangażowany w formułowanie założeń polityki dotyczącej kwestii jądrowej.

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Data ur.: 27.7.1973 r. Nr paszportu: K8196482 Wydany: 8.4.2006 r. ważny do 8.4.2011 r.

Urzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego (IR40) w Araku. W rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) wezwano Iran do zawieszenia wszelkich prac nad projektami związanymi z ciężką wodą.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Zajmuje stanowisko dowódcze w IRGC.

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Zastępca szefa Organizacji Energii Jądrowej w Iranie.

23.6.2008

15.

Javad KARIMI SABET

 

Prezes Novin Energy Company. W sierpniu 2006 r. został odznaczony przez prezydenta Ahmadinedżada za swoją rolę w opracowaniu, produkcji, instalacji i uruchomieniu urządzeń jądrowych w Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Data ur.: 24.11.1945 r. Miejsce ur.: Langround

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran Nr faksu: (+9821) 8021412

Szef Centrum Badań Jadrowych AEOI w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień na temat eksperymentów z rozdzielaniem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karaj, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania zubożonego uranu wykorzystywanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Dyrektor zarządzający Iran Electronic Industries.

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Mohajerani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w zarządzaniu produkcją w UCF oraz w planowaniu, budowie i w instalacji jednostki UF6 (UF6 to materiał zasilający wykorzystywany w procesie wzbogacania).

23.4.2007

20.

Generał brygady Beik MOHAMMADLU

 

Zastępca dyrektora ds. zaopatrzenia i logistyki w MODAFL.

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Kierownik przedsiębiorstw Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego firma starała się nabyć towary potencjalnie niebezpieczne dla podmiotów wymienionych w rezolucji RB ONZ nr 1737.

23.6.2008

22.

Generał brygady Mohammad NADERI

 

Szef organizacji przemysłu lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). AIO uczestniczyła w irańskich programach związanych z potencjalnie niebezpiecznymi technologiami.

23.6.2008

23.

Generał brygady IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister MODAFL odpowiedzialny za ogół programów wojskowych, w tym programów w zakresie pocisków balistycznych.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Zaangażowany w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich działań prowadzonych w kompleksie prowadzącym wzbogacanie w Natanz (Kashan). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Nobari otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w skutecznym zarządzaniu i pomyślnej realizacji planu budowy zakładu w Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Data ur.: 21.4.1954 r. Miejsce ur.: Mashad

Szef Centrum Technologii Jądrowej AEOI w Isfahanie. Nadzoruje ono zakład konwersji uranu w Isfahanie. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z konwersją uranu. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i zostało wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanz. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Rashidi otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za zarządzanie i za szczególną rolę w pomyślnym uruchomieniu kaskady 164 wirówek wzbogacających w Natanz.

23.4.2007

27.

Kontradmirał Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Zastępca dyrektora ds. koordynacji w MODAFL.

23.6.2008

28.

Generał brygady IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa wewnętrznego MODAFL odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i instalacji.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Dyrektor naczelny zakładu konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanz materiał zasilający służący do wzbogacania (UF6). W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za pełnioną przez siebie rolę.

23.4.2007

30.

Generał brygady IRGC Ahmad VAHIDI

 

Zastępca szefa MODAFL

23.6.2008


B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Uczestniczy w produkcji elementów wirówek

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group oraz Fajr Industrial Groupgrupę; grupy te zostały wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi urzędnicy zostali również wymienieni w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Spółka zależna DIO (Organizacji Przemysłu Obronnego – Defence Industries Organisation).

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uważana za dostawcę informacji geoprzestrzennej dla programu w zakresie pocisków balistycznych

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran oraz wszystkie oddziały i filie, w tym:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Dostarcza lub stara się dostarczać wsparcie finansowe firmom, które są zaangażowane w zakup towarów służących realizacji irańskiego programu jądrowego i programu w zakresie pocisków balistycznych lub zakupują takie towary (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli ułatwia działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Ułatwił on wielokrotnie zakup potencjalnie niebezpiecznych materiałów dla irańskich programów jądrowych i programów w zakresie pocisków balistycznych. Świadczył różnorodne usługi finansowe w imieniu podmiotów związanych z irańskim sektorem jądrowym i sektorem zajmującym się pociskami, w tym otwierał akredytywy i prowadził rachunki. Wiele z powyższych przedsiębiorstw zostało wymienionych w rezolucjach RB ONZ nr 1737 i 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londyn EC2Y 5EA, Zjednoczone Królestwo

b)

Bank Melli Iran Zao

Nr 9/1, Ulica Maszkowa, Moskwa, 130064, Rosja

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – znane również pod nazwą Educational Research Institute / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Spółka zależna DIO. DTSRC przeprowadza znaczną część transakcji kupna na rzecz DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Firma będąca przykrywką dla AIO uczestnicząca w dokonywaniu zakupów w dziedzinie technologii balistycznych.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Firma będąca przykrywką dla AIO uczestnicząca w dokonywaniu zakupów w dziedzinie technologii balistycznych.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Wykorzystywana przez AIO w celu dokonywania zakupów.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Spółka całkowicie zależna MODAFL (i w związku z tym organizacja siostrzana AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja elementów elektronicznych do irańskich systemów broni.

23.6.2008

11.

Siły lotnicze IRGC (IRGC Air Force)

 

Zarządza irańskimi zasobami pocisków balistycznych krótkiego i dalekiego zasięgu. Dowódca sił lotniczych IRGC został wymieniony w rezolucji RB ONZ nr 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486; Teheran, 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan to laboratorium AEOI (Organizacji Energii Jądrowej w Iranie) zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. Mieści się ono w Centrum Badań Jądrowych w Teheranie (TNRC); nie zostało zgłoszone przez Iran przed 2003 r. w ramach umowy dotyczącej zabezpieczeń, mimo że prowadzono w nim działania związane z konwersją.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Firma będąca przykrywką dla AIO zaangażowana w program balistyczny.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Grupa przedsiębiorstw będąca własnością IRGC. Wykorzystuje zasoby inżynieryjne IRGC do prac budowlanych; jest głównym wykonawcą dużych projektów, w tym drążenia tuneli; uważa się, że wspiera irański program jądrowy i program w zakresie pocisków balistycznych.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filia Ammunition Industries Group, zależna od DIO, uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Związany z ministerstwem obrony, w 2003 r. utworzył w ścisłej współpracy z AIO kierunek kształcenia w dziedzinie pocisków.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Spółka zależna DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Uczestniczyła w produkcji elementów służących realizacji programu balistycznego.

23.6.2008

19.

Ministerstwo obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Odpowiedzialne za badania prowadzone przez Iran w zakresie programów badawczych, programów w dziedzinie rozwoju i produkcji, w tym wspieranie programu jądrowego i programu w zakresie pocisków balistycznych.

23.6.2008

20.

Ministerstwo obrony logistyka eksportu (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Dział MODAFL zajmujący się eksportem, agencja zajmująca się eksportem gotowych broni w transakcjach międzypaństwowych. Na mocy rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007) MODLEX nie powinien prowadzić działalności handlowej.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Firma będąca przykrywką dla AIO uczestnicząca w dokonywaniu zakupów w dziedzinie technologii balistycznych.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC (przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Oddział AEOI odpowiedzialny za wytwarzanie paliwa jądrowego (NFPD); zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym badaniami uranu, jego wydobyciem, obróbką rudy, konwersją oraz gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, oddziału AEOI, który zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Zajmowała się technikami napędu w ramach irańskiego programu balistycznego.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Uczestniczyła w budowie zakładu konwersji uranu w Isfahanie.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Firma będąca przykrywką dla AIO zaangażowana w program balistyczny.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Spółka zależna DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO prawdopodobnie ułatwia import kompletnego uzbrojenia. Jest prawdopodobnie spółką zależną MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS jest firmą zaangażowaną w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domaga się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa. TAMAS jest organem nadrzędnym, poniżej którego ustanowiono cztery spółki zależne, w tym jedną zajmującą się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz inną, odpowiedzialną za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.

23.4.2007