10.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję 2008/798/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/921/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego, aby chronić zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy nie można w wystarczający sposób zapobiegać ryzyku za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa członkowskie.

(2)

W mleku początkowym i innych przetworach mlecznych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Melamina jest półproduktem chemicznym używanym w produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych i stosowana jest jako monomer oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Wysokie stężenie melaminy w żywności może mieć bardzo poważny wpływ na zdrowie.

(3)

Aby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać w wyniku narażenia na zawartość melaminy w produktach żywnościowych i paszach, w decyzji Komisji 2008/798/WE nakładającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającej decyzję Komisji 2008/757/WE przewidziano zakaz przywozu do Wspólnoty produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci oraz zobowiązano państwa członkowskie do prowadzenia systematycznych kontroli przy przywozie innych pasz oraz żywności zawierających mleko lub przetwory mleczne. W decyzji tej zobowiązano również państwa członkowskie do wycofania z obrotu wszelkich produktów tego typu zawierających melaminę w dawkach przekraczających 2,5 mg/kg.

(4)

Według informacji przekazanych przez państwa członkowskie za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt wysokie stężenie melaminy stwierdzono niedawno także w przywożonych z Chin produktach zawierających soję lub przetwory sojowe. Melaminę stwierdzono także w wodorowęglanie amonu, stosowanym w przemyśle spożywczym jako środek spulchniający. Dlatego właściwe jest rozszerzenie środków ustanowionych w decyzji Komisji 2008/798/WE także na wyżej wymienione produkty.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/798/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie zabraniają przywozu do Wspólnoty pochodzących lub wysłanych z Chin produktów zawierających mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci w rozumieniu dyrektywy Rady 89/398/EWG w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Państwa członkowskie dopilnowują również, by wszelkie takie produkty wykryte po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji zostały bezzwłocznie wycofane z obrotu i zniszczone.”.

2)

Artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpośrednie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, wszystkich przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin i obejmujących wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz pasze i żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.

Państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole wyrywkowe przed przywozem innych produktów żywnościowych i pasz o wysokiej zawartości białka pochodzących z Chin.

Tego typu kontrole mają przede wszystkim na celu ustalenie, czy poziom melaminy, o ile stwierdzi się jej zawartość, nie przekracza 2,5 mg/kg produktu. Przesyłki zatrzymuje się do czasu uzyskania wyników analiz laboratoryjnych.”.

3)

Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz lub ich przedstawiciele informują z wyprzedzeniem dany punkt kontroli, o którym mowa w art. 2 ust. 3, o szacunkowym dniu i godzinie przybycia wszystkich przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin, obejmujących pasze oraz żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.