8.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/30


DECYZJA RADY

z dnia 2 października 2008 r.

w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Austrii

(2008/778/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Austrii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

W związku z wygaśnięciem mandatu dra Herwiga VAN STAA zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W związku z wygaśnięciem mandatu pani Elisabeth ZANON zwolniło się stanowisko zastępcy członka,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym następujące osoby są mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

a)

na stanowisko członka:

dr Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages; oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

pan Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tyrol.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 października 2008 r.

W imieniu Rady

X. BERTRAND

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.