9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/70


DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/656/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji czynnej może być po złożeniu wniosku odnowione raz lub kilka razy na okres nieprzekraczający 10 lat.

(2)

Producenci substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 737/2007 złożyli powiadomienia w zainteresowanych państwach członkowskich, wnioskując o włączenie tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Zainteresowane państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców oceniły powyższe powiadomienia i przedstawiły swoje oceny Komisji. W oparciu o te oceny powiadomienia należy uznać za dopuszczalne.

(4)

Komisja powinna opublikować nazwy i adresy producentów, których powiadomienie uznano za dopuszczalne, by zagwarantować możliwość nawiązywania kontaktów do celów składania wspólnej dokumentacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Powiadomienia przedstawione przez producentów wymienionych w załączniku zostają dopuszczone.

Nazwy i adresy tych producentów wymieniono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/70/WE (Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 40).

(2)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Substancja czynna

Nazwa producenta

Adres

Azymsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Niemcy

Tel. (49) 6172 87 0, Faks (49) 6172 87 1402

Azoksystrobina

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1483 260000, Faks (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

Fluroksypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dania

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1235 437920, Faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Niderlandy

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dania

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Niderlandy

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 331 38 94, Faks (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Faks (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania

Tel. (34) 93 777 48 53, Faks (34) 93 777 50 59

Kresoksym metylowy

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francja

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Proheksadion wapnia

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francja

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1905 361800, Faks (44) 1905 361818

Spiroksamina

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Niemcy

Tel. (49) 2173 38 7583, Faks (49) 2173 38 3735