1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3698)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/630/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków stosowanych w stanach zagrożenia (środków nadzwyczajnych), gdy nie ma wątpliwości, że żywność przywożona z kraju trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska, i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2)

Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych (2) proces produkcji zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obecności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich odchodach, płynach ustrojowych i tkankach, a także w produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach dla zwierząt i w wodzie pitnej.

(3)

W skorupiakach przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykryto pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych i pewnych substancji niedozwolonych. Obecność tych produktów i substancji w żywności może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(4)

W czasie ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej w Bangladeszu stwierdzono poważne braki w zakresie systemu kontroli poziomu pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz brak odpowiednich możliwości laboratoryjnych w zakresie przeprowadzenia badań na obecność niektórych pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych.

(5)

Bangladesz podjął ostatnio pewne środki w odniesieniu do tych braków w zakresie przetwarzania i badania produktów rybołówstwa.

(6)

Ponieważ środki te nie są wystarczające, w odniesieniu do przywozu skorupiaków z Bangladeszu należy przyjąć na poziomie Wspólnoty określone środki stosowane w stanach zagrożenia, aby zagwarantować skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia ludzkiego we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Odpowiednio, państwa członkowskie powinny zezwalać na przywóz skorupiaków z Bangladeszu tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że zostały one poddane badaniom analitycznym w miejscu pochodzenia w celu zweryfikowania, czy nie zawierają żadnych substancji niedozwolonych oraz czy poziom niektórych weterynaryjnych produktów leczniczych nie przekracza najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości określonych w prawodawstwie wspólnotowym.

(8)

Można jednak zezwolić na przywóz przesyłek, którym nie towarzyszą wyniki badań analitycznych w miejscu pochodzenia, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie tych przesyłek odpowiednim kontrolom w momencie ich przywiezienia na granicę Wspólnoty.

(9)

Niniejsza decyzja powinna zostać poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez Bangladesz i na podstawie wyników badań analitycznych przeprowadzonych przez państwa członkowskie.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przesyłek skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi („produkty”).

Artykuł 2

Aby zagwarantować, że produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, państwa członkowskie zezwalają na ich przywóz do Wspólnoty pod warunkiem, że towarzyszą im wyniki badań analitycznych przeprowadzonych w miejscu pochodzenia („badanie analityczne”).

Badania analityczne należy przeprowadzać w szczególności w celu wykrycia ewentualnej obecności chloramfenikolu, metabolitów nitrofuranów, tetracykliny, zieleni malachitowej oraz fioletu krystalicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2377/90 (3) i decyzją Komisji 2002/657/WE (4).

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, którym nie towarzyszą wyniki badań analitycznych, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie każdej przesyłki odpowiednim kontrolom po jej przywiezieniu na granicę Wspólnoty w celu zagwarantowania, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Przesyłki te należy jednak zatrzymać na granicy Wspólnoty do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających, że produkty nie zawierają substancji niedozwolonych na mocy prawodawstwa wspólnotowego, o których mowa w art. 2, oraz że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości, określone w prawodawstwie wspólnotowym w odniesieniu do weterynaryjnych produktów leczniczych, o których mowa w wymienionym artykule, nie zostały przekroczone.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie bezzwłocznie informują Komisję o wykryciu przy pomocy badań analitycznych:

a)

obecności jakichkolwiek substancji niedozwolonych na mocy prawodawstwa wspólnotowego; lub

b)

pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych, które przekraczają najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ustanowione na mocy prawodawstwa wspólnotowego.

Do przesyłania informacji tego typu państwa członkowskie wykorzystują system wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

2.   Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki badań analitycznych.

Sprawozdania te powinny być przedkładane w miesiącu następującym po każdym kwartale (kwiecień, lipiec, październik i styczeń).

Artykuł 5

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub odpowiednio ich przedstawiciele.

Artykuł 6

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez Bangladesz i na podstawie wyników badań analitycznych przeprowadzonych przez państwa członkowskie.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17).

(2)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(3)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 542/2008 (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 43).

(4)  Dz.U. L 221 z 17.8.2002, s. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/25/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, s. 38).