11.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/35


DECYZJA RADY

z dnia 8 lipca 2008 r.

dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Portugalii

(2008/572/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Portugalii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

W następstwie rezygnacji pana Antónia Paulina DA SILVY PAIVY zwolniło się jedno stanowisko członka Komitetu Regionów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Członkiem Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., mianowany zostaje:

pan Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.