7.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/78


DECYZJA RADY

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

(2008/422/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2003/19/WE z dnia 14 października 2002 r. w sprawie odtajnienia niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony przez Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (1) Rada zniosła klauzulę tajności niektórych części podręcznika SIRENE i obniżyła poziom tajności sekcji 2.3 tego podręcznika oraz jego załączników 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do poziomu „Restreint UE”.

(2)

Ostatnia wersja podręcznika SIRENE przedstawiona w decyzjach Komisji 2006/757/WE (2) i 2006/758/WE (3) z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika SIRENE nie zawiera przepisu będącego odpowiednikiem sekcji 2.3, jaka istniała w chwili przyjmowania decyzji 2003/19/WE.

(3)

Na mocy decyzji 2007/473/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (4) Rada zniosła klauzulę tajności w odniesieniu do załączników 2 i 5 do podręcznika SIRENE.

(4)

Rada uważa obecnie, że stosowne jest zniesienie klauzuli tajności innych części podręcznika SIRENE.

(5)

Klauzula tajności załączników 1, 3 i 6 powinna zostać utrzymana na poziomie „Restreint UE”,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Znosi się klauzulę tajności w odniesieniu do załącznika 4 do podręcznika SIRENE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

D. MATE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 34.

(2)  Dz.U. L 317 z 16.11.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 317 z 16.11.2006, s. 41.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 52.