28.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1656)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/392/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 59 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, jakie należy stosować do wprowadzania do obrotu, przywozu i tranzytu zwierząt akwakultury i ich produktów, oraz minimalne środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie poziomu świadomości i gotowości właściwych organów, operatorów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i innych podmiotów związanych z tym przemysłem na wystąpienie chorób zwierząt akwakultury.

(2)

W celu sprawniejszego zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE należy udostępnić drogą elektroniczną informacje dotyczące przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych, w szczególności odnośnie do trzymanych gatunków i ich stanu zdrowia.

(3)

Informacje te są obecnie publicznie dostępne w rejestrach prowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)

W celu ułatwienia interoperacyjności systemów informacyjnych i realizowania procedur drogą elektroniczną między państwami członkowskimi oraz zapewnienia przejrzystości i zrozumiałości, ważne jest, by informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych były prezentowane w jednolity sposób w całej Wspólnocie. Informacyjna strona internetowa jest rozwiązaniem najbardziej praktycznym pod względem technicznym, ponieważ zapewnia łatwy dostęp do informacji i nie wymaga zbyt wielu nakładów. Należy zatem opracować model układu informacyjnej strony internetowej.

(5)

Załącznik II do dyrektywy 2006/88/WE ustala, jakie informacje wymagane są w rejestrze przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i zatwierdzonych zakładów przetwórczych. Zważywszy na fakt, iż celem informacyjnej strony internetowej jest ułatwienie interoperacyjności istotnych informacji wprowadzonych do rejestrów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury sporządzonych przez państwa członkowskie, strona internetowa nie musi zawierać wszystkich informacji. Powinna ona jednak zawierać wszystkie informacje istotne dla wykrycia wszelkich ograniczeń w handlu spowodowanych różnym statusem zdrowotnym.

(6)

Dyrektywa 2006/88/WE przewiduje, że na zasadzie odstępstwa od ustanowionego w tej dyrektywie wymogu zatwierdzenia państwa członkowskie mogą wymagać wyłącznie rejestracji przez właściwy organ obiektów innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne utrzymywane są bez zamiaru wprowadzenia do obrotu, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które zaopatrują konsumentów lokalnych.

(7)

Ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierząt wodnych, jakie stwarzają obiekty, łowiska typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, które w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE są rejestrowane przez właściwy organ, jest różne w zależności od ich charakteru, cech i lokalizacji. Państwa członkowskie powinny w związku z tym zdecydować, w jakim stopniu informacje o tych obiektach, łowiskach typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora akwakultury powinny być ujęte na informacyjnej stronie internetowej.

(8)

Ponieważ należy zapewnić wystarczający okres czasu, aby umożliwić państwom członkowskim uzupełnienie informacyjnej strony internetowej odpowiednimi informacjami dotyczącymi przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych, należy przewidzieć, by informacje te były dostępne najpóźniej do dnia 31 lipca 2009 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące informacyjnej strony internetowej tworzonej przez państwa członkowskie w celu udostępniania drogą elektroniczną informacji na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych, zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/88/WE.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się mutatis mutandis do obiektów, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE, są rejestrowane przez właściwy organ zgodnie z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy z zastrzeżeniem akapitu drugiego art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Informacyjna strona internetowa

1.   Państwa członkowskie tworzą informacyjną stronę internetową („informacyjna strona internetowa”) w celu udostępniania informacji na temat gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych, które są zatwierdzone zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/88/WE.

Na podstawie oceny poszczególnych przypadków państwa członkowskie decydują, które obiekty, łowiska typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury określone w art. 1 ust. 2 muszą być wymienione na informacyjnej stronie internetowej, uwzględniając ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierząt wodnych wynikające z działań takich obiektów, łowisk i przedsiębiorstw, w zależności od ich charakteru, cech i lokalizacji.

2.   Informacyjna strona internetowa jest opracowywana przez państwa członkowskie zgodnie ze wzorami przedstawionymi w następujących załącznikach:

a)

załącznik I dla przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury utrzymujących ryby;

b)

załącznik II dla przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury utrzymujących mięczaki;

c)

załącznik III dla przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury utrzymujących skorupiaki;

d)

załącznik IV dla zatwierdzonych zakładów przetwórczych dokonujących uboju zwierząt akwakultury w celu zwalczania chorób, określonych w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE.

3.   Państwa członkowskie aktualizują informacyjną stronę internetową, aby odpowiadała ona informacjom zawartym w rejestrach prowadzonych zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/88/WE.

Zmiany w statusie zdrowotnym wprowadzane są na informacyjnej stronie internetowej niezwłocznie po ich odnotowaniu w rejestrze.

4.   Państwa członkowskie przekazują Komisji adres internetowy informacyjnej strony internetowej.

Artykuł 3

Data stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Jednakże informacyjna strona internetowa będzie uzupełniona informacjami określonymi w art. 2 ust. 2 oraz w załącznikach I–IV najpóźniej do dnia 31 lipca 2009 r.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.


ZAŁĄCZNIK I

WZÓR DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH SEKTORA AKWAKULTURY UTRZYMUJĄCYCH RYBY

(O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2 LIT. A))

Informacje zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/88/WE

Informacje

Gospodarstwo 1

Gospodarstwo 2

1.

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

1.1.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa

1.1.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

1.2.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa

1.2.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

2.

Numer rejestracyjny

(dla każdego gospodarstwa)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Położenie geograficzne i system współrzędnych

(dla każdego gospodarstwa)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Utrzymywane gatunki (1)

(dla każdego gospodarstwa i uwzględniając jego narażenie na wystąpienie niektórych chorób)

4.1.1.

Wirusowa posocznica krwotoczna

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.1.2.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.1.3.

Zakażenie herpeswirusem koi

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.1.4.

Zakaźna anemia łososia

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.1.

Wirusowa posocznica krwotoczna

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.2.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.3.

Zakażenie herpeswirusem koi

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.4.

Zakaźna anemia łososia

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

5.

Stwierdzony stan zdrowia

(dla każdego gospodarstwa) (2)

5.1.1.

Wirusowa posocznica krwotoczna

5.1.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.1.4.

Inne

5.1.2.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

5.1.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.2.4.

Inne

5.1.3.

Zakażenie herpeswirusem koi

5.1.3.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.3.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.3.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.3.4.

Inne

5.1.4.

Zakaźna anemia łososia

5.1.4.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.4.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.4.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.4.4.

Inne

5.1.5.

Zakaźna martwica trzustki (3)

5.1.5.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.5.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.5.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.5.4.

Inne

5.1.6.

Gyrodaktyloza (Gyrodactylus salaris) (3)

5.1.6.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.6.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.6.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.6.4.

Inne

5.1.7.

Bakteryjna choroba nerek (3)

5.1.7.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.7.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.7.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.7.4.

Inne

5.1.8.

Inne choroby (4)

5.1.8.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.8.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.8.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.8.4.

Inne

5.2.1.

Wirusowa posocznica krwotoczna

5.2.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.1.4.

Inne

5.2.2.

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

5.2.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.2.4.

Inne

5.2.3.

Zakażenie herpeswirusem koi

5.2.3.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.3.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.3.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.3.4.

Inne

5.2.4.

Zakaźna anemia łososia

5.2.4.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.4.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.4.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.4.4.

Inne

5.2.5.

Zakaźna martwica trzustki (3)

5.2.5.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.5.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.5.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.5.4.

Inne

5.2.6.

Gyrodaktyloza (Gyrodactylus salaris) (3)

5.2.6.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.6.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.6.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.6.4.

Inne

5.2.7.

Bakteryjna choroba nerek (3)

5.2.7.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.7.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.7.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.7.4.

Inne

5.2.8.

Inne choroby (4)

5.2.8.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.8.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.8.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.8.4.

Inne

6.

Typ gospodarstwa

(dla każdego gospodarstwa) (5)

6.1.1.

Słonowodne klatki/przegrody/sadze

6.1.2.

Słonowodne stawy

6.1.3.

Słonowodne baseny/tory wodne

6.1.4.

Zamknięta woda słona (recyrkulacja)

6.1.5.

Słodkowodne klatki/przegrody/sadze

6.1.6.

Słodkowodne stawy

6.1.7.

Słodkowodne baseny/tory wodne

6.1.8.

Zamknięta woda słodka (recyrkulacja)

6.1.9.

Obiekt badawczy

6.1.10.

Stacja kwarantanny

6.1.11.

Inne

6.2.1.

Słonowodne klatki/przegrody/sadze

6.2.2.

Słonowodne stawy

6.2.3.

Słonowodne baseny/tory wodne

6.2.4.

Zamknięta woda słona (recyrkulacja)

6.2.5.

Słodkowodne klatki/przegrody/sadze

6.2.6.

Słodkowodne stawy

6.2.7.

Słodkowodne baseny/tory wodne

6.2.8.

Zamknięta woda słodka (recyrkulacja)

6.2.9.

Obiekt badawczy

6.2.10.

Stacja kwarantanny

6.2.11.

Inne

7.

Produkcja gospodarstwa

(dla każdego gospodarstwa) (5)

7.1.1.

Wylęgarnia

7.1.2.

Podchów

7.1.3.

Wylęg wyjściowy

7.1.4.

Chów do spożycia przez ludzi

7.1.5.

Łowiska typu „wpuść i złów”

7.1.6.

Inne

7.2.1.

Wylęgarnia

7.2.2.

Podchów

7.2.3.

Wylęg wyjściowy

7.2.4.

Chów do spożycia przez ludzi

7.2.5.

Łowiska typu „wpuść i złów”

7.2.6.

Inne


(1)  Gatunki podatne i wektory są wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(2)  Proszę zaznaczyć opcję „inne”, jeżeli gospodarstwo jest objęte programem eliminowania choroby lub podlega środkom zwalczania choroby zgodnie z sekcjami 3, 4, 5 lub 6 rozdziału V dyrektywy 2006/88/WE.

(3)  Dotyczy tylko państw członkowskich, stref lub enklaw wymienionych w załączniku I lub II do decyzji Komisji 2004/453/WE (Dz.U. L 156 z 30.4.2004, s. 5) w odniesieniu do tej choroby.

(4)  Dotyczy tylko państw członkowskich, stref lub enklaw o środkach zatwierdzonych zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(5)  Można zaznaczyć dwie lub więcej opcji.


ZAŁĄCZNIK II

WZÓR DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH SEKTORA AKWAKULTURY UTRZYMUJĄCYCH MIĘCZAKI

(O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2 LIT. b))

Informacje zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/88/WE

Informacje

Gospodarstwo lub obszar hodowli 1

Gospodarstwo lub obszar hodowli 2

1.

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

1.1.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków

1.1.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

1.2.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków

1.2.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

2.

Numer rejestracyjny

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Położenie geograficzne i system współrzędnych

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Utrzymywane gatunki (1)

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli i uwzględniając jego narażenie na występowanie niektórych chorób)

4.1.1.

Marteilioza (Marteilia refringens)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.1.2.

Bonamioza (Bonamia ostreae)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.1.

Marteilioza (Marteilia refringens)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.2.

Bonamioza (Bonamia ostreae)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

5.

Stwierdzony stan zdrowia (2)

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli)

5.1.1.

Marteilioza (Marteilia refringens)

5.1.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.1.4.

Inne

5.1.2.

Bonamioza (Bonamia ostreae)

5.1.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.2.4.

Inne

5.1.3.

Inne choroby (3)

5.1.3.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.3.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.3.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.3.4.

Inne

5.2.1.

Marteilioza (Marteilia refringens)

5.2.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.1.4.

Inne

5.2.2.

Bonamioza (Bonamia ostreae)

5.2.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.2.4.

Inne

5.2.3.

Inne choroby (3)

5.2.3.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.3.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.3.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.3.4.

Inne

6.

Typ gospodarstwa lub obszaru hodowli (4)

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli)

6.1.1.

Otwarta hodowla mięczaków

6.1.2.

Zamknięta hodowla mięczaków (recyrkulacja)

6.1.3.

Zakład wysyłkowy, zakład oczyszczania.

6.1.4.

Obszar hodowli mięczaków

6.1.5.

Obiekt badawczy

6.1.6.

Stacja kwarantanny

6.1.7.

Inne

6.2.1.

Otwarta hodowla mięczaków

6.2.2.

Zamknięta hodowla mięczaków (recyrkulacja)

6.2.3.

Zakład wysyłkowy, zakład oczyszczania.

6.2.4.

Obszar hodowli mięczaków

6.2.5.

Obiekt badawczy

6.2.6.

Stacja kwarantanny

6.2.7.

Inne

7.

Produkcja gospodarstwa lub obszaru hodowli (4)

(odpowiednio dla każdego gospodarstwa lub obszaru hodowli)

7.1.1.

Wylęgarnia

7.1.2.

Podchów

7.1.3.

Chów młodych osobników

7.1.4.

Inne

7.2.1.

Wylęgarnia

7.2.2.

Podchów

7.2.3.

Chów młodych osobników

7.2.4.

Inne


(1)  Gatunki podatne i wektory są wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(2)  Proszę zaznaczyć opcję „inne”, jeżeli gospodarstwo lub obszar hodowli są objęte programem eliminowania choroby lub podlegają środkom zwalczania choroby zgodnie z sekcjami 3, 4, 5 lub 6 rozdziału V dyrektywy 2006/88/WE.

(3)  Dotyczy tylko państw członkowskich, stref lub enklaw o środkach zatwierdzonych zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)  Można zaznaczyć dwie lub więcej opcji.


ZAŁĄCZNIK III

WZÓR DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH SEKTORA AKWAKULTURY UTRZYMUJĄCYCH SKORUPIAKI

(O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2 LIT. c))

Informacje zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/88/WE

Informacje

Gospodarstwo 1

Gospodarstwo 2

1.

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

1.1.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa

1.1.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

1.2.1.

Nazwa:

Przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Gospodarstwa

1.2.2.

Adres lub lokalizacja gospodarstwa

2.

Numer rejestracyjny

(dla każdego gospodarstwa)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Położenie geograficzne i system współrzędnych

(dla każdego gospodarstwa)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Utrzymywane gatunki (1)

(dla każdego gospodarstwa i uwzględniając jego narażenie na występowanie niektórych chorób)

4.1.1.

Zespół WSS (White Spot Syndrome)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

4.2.1.

Zespół WSS (White Spot Syndrome)

NIE – obecne gatunki podatne lub wektory

TAK – obecne gatunki podatne

TAK – obecne gatunki-wektory

5.

Stwierdzony stan zdrowia

(dla każdego gospodarstwa) (2)

5.1.1.

Zespół WSS (White Spot Syndrome)

5.1.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.1.4.

Inne

5.1.2.

Inne choroby (3)

5.1.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.1.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.1.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.1.2.4.

Inne

5.2.1.

Zespół WSS (White Spot Syndrome)

5.2.1.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.1.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.1.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.1.4.

Inne

5.2.2.

Inne choroby (3)

5.2.2.1.

Uznane za wolne od choroby

5.2.2.2.

W obszarze zagrożonym

5.2.2.3.

Brak informacji o zakażeniu

5.2.2.4.

Inne

6.

Typ gospodarstwa (4)

(dla każdego gospodarstwa)

6.1.1.

Laguna/przegrody/sadze

6.1.2.

Stawy lądowe

6.1.3.

Baseny/tory wodne

6.1.4.

Zamknięta hodowla na lądzie (recyrkulacja)

6.1.5.

Obiekt badawczy

6.1.6.

Stacja kwarantanny

6.1.7.

Inne

6.2.1.

Laguna/przegrody/sadze

6.2.2.

Stawy lądowe

6.2.3.

Baseny/tory wodne

6.2.4.

Zamknięta hodowla na lądzie (recyrkulacja)

6.2.5.

Obiekt badawczy

6.2.6.

Stacja kwarantanny

6.2.7.

Inne

7.

Produkcja gospodarstwa (4)

(dla każdego gospodarstwa)

7.1.1.

Wylęgarnia

7.1.2.

Podchów

7.1.3.

Chów młodych osobników

7.1.4.

Inne

7.2.1.

Wylęgarnia

7.2.2.

Podchów

7.2.3.

Chów młodych osobników

7.2.4.

Inne


(1)  Gatunki podatne i wektory są wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE.

(2)  Proszę zaznaczyć opcję „inne”, jeżeli gospodarstwo jest objęte programem eliminowania choroby lub podlega środkom zwalczania choroby zgodnie z sekcjami 3, 4, 5 lub 6 rozdziału V dyrektywy 2006/88/WE.

(3)  Dotyczy tylko państw członkowskich, stref lub enklaw o środkach zatwierdzonych zgodnie z art. 43 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)  Można zaznaczyć dwie lub więcej opcji.


ZAŁĄCZNIK IV

WZÓR DLA ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW PRZETWÓRCZYCH DOKONUJĄCEGO UBOJU ZWIERZĄT AKWAKULTURY W CELU ZWALCZANIA CHORÓB OKREŚLONYCH W ART. 4 UST. 2 DYREKTYWY 2006/88/WE

(O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2 LIT. d))

Informacje zgodnie z art. 59 dyrektywy 2006/88/WE

Informacje

 

1.

Zakład przetwórczy

1.1.1.

Nazwa

1.1.2.

Adres lub lokalizacja

2.

Numer rejestracyjny

2.1.

 

3.

Położenie geograficzne i system współrzędnych

3.1.

 

4.

Przetwarzane gatunki

4.1.1.

Ryby

4.1.2.

Mięczaki

4.1.3.

Skorupiaki

5.

Typ systemu oczyszczania ścieków