29.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/276/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2005/338/WE z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (2) tracą ważność dnia 14 kwietnia 2008 r.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji ustanowionych decyzją 2005/338/WE.

(3)

Z uwagi na różne etapy procesu przeglądu należy przedłużyć przedmiotowy okres o 18 miesięcy.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/338/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 5 decyzji 2005/338/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »usługi kempingowe« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 października 2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 67.