5.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/22


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2008/22)

(2009/98/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (1) wymaga wprowadzenia zmian odzwierciedlających podejmowane decyzje oraz rozwój sytuacji na rynku.

(2)

Europejski Bank Centralny (EBC) dokonał zmiany zasad w zakresie przekazywania informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe, w celu dalszego zwiększenia przejrzystości rocznego sprawozdania finansowego EBC. Zgodnie ze zmienionymi zasadami papiery wartościowe, które uprzednio były klasyfikowane jako finansowe środki trwałe, należy reklasyfikować z pozycji „Pozostałe aktywa finansowe” do odpowiedniej pozycji po aktywnej stronie bilansu – w zależności od kraju pochodzenia emitenta, waluty oraz w zależności od tego, czy dane papiery wartościowe są utrzymywane do terminu zapadalności. Ponadto wszelkie instrumenty finansowe należące do wyodrębnionych portfeli powinny być wykazywane w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe”.

(3)

Decyzja EBC/2006/17 nie zawiera szczegółowych zasad w zakresie rachunkowości terminowych swapów na stopy procentowe, walutowych kontraktów futures oraz kontraktów futures na akcje. Instrumenty te są coraz częściej wykorzystywane na rynkach finansowych i mogą mieć znaczenie w kontekście zarządzania rezerwami walutowymi EBC. Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procentowe,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji EBC/2006/17

W decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Przeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych niebędących papierami wartościowymi sklasyfikowanymi jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane na koniec roku, po kursach i cenach rynkowych.”;

b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Papiery wartościowe sklasyfikowane jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalne papiery wartościowe wycenia się według zamortyzowanych kosztów, z uwzględnieniem utraty wartości.”;

2)

artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Zbywalne instrumenty udziałowe

Zbywalne instrumenty udziałowe księguje się zgodnie z postanowieniami art. 9 wytycznych EBC/2006/16.”;

3)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Kontrakty futures

Kontrakty futures księguje się zgodnie z postanowieniami art. 16 wytycznych EBC/2006/16.”;

4)

w art. 17 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku terminowych swapów na stopy procentowe amortyzacja rozpoczyna się w dacie waluty transakcji.”;

5)

zmiany w załącznikach I i III do decyzji EBC/2006/17 wyszczególniono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Postanowienie końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2008 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 11 grudnia 2008 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i III do decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tabela zatytułowana „Aktywa” w załączniku I otrzymuje brzmienie:

„AKTYWA

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Aktywa

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: (i) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz (ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

2

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyrażone w walutach obcych

 

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji »Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro«

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Posiadane zasoby specjalnych praw ciągnienia (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

c)

Pozostałe należności

Porozumienie państw G10 w sprawie przekazania MFW środków na pokrycie kredytów (GAB), pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień kredytowych, lokaty w ramach instrumentu kredytowego zwanego »Poverty Reduction and Growth Facility« (PRGF)

c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

2.2

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b)(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) udzielone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

3

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a)(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)(iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Kredyty, depozyty, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, kredyty różne

b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

4

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

 

 

4.1

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem papierami wartościowymi wyrażonymi w euro

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b)(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)(iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

c)

Kredyty udzielone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

d)

Papiery wartościowe wyemitowane przed podmioty spoza strefy euro, nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich siedzibę

d)(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

d)(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

d)(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

4.2

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty na warunkach ERM II

Wartość nominalna

5

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

Pozycje 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1)

 

5.1

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.2

Długoterminowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.3

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.4

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu dostosowujące pozycje strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.5

Kredyty marginalne

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu pod zastaw kwalifikowanych aktywów (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt

5.6

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji »Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro«, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

7

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«. Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej wyrażone w euro; certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

(i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

8

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej (niezbywalne papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe po kosztach

9

Należności wzajemne Eurosystemu

 

 

9.1

Należności związane ze skryptami dłużnymi zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Skrypty dłużne emitowane przez KBC w powiązaniu z certyfikatami dłużnymi EBC

Wartość nominalna

9.2

Należności netto związane z alokacją banknotów euro w Eurosystemie

Należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (2)

Wartość nominalna

9.3

Pozostałe należności wzajemne Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja pasywów: »Pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu (netto)«);

a)

Wartość nominalna

b)

inne potencjalne należności w ramach Eurosystemu, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz KBC

b)

Wartość nominalna

10

Pozycje w trakcie rozrachunku

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

11

Pozostałe aktywa

 

 

11.1

Monety strefy euro

Monety euro

Wartość nominalna

11.2

Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Amortyzacja jest systematyczną alokacją zmniejszającej się wartości składnika aktywów rozłożoną na czas jego zdatności. Czasem zdatności jest okres oczekiwanej dostępności składnika majątku trwałego do użytkowania. Czasy zdatności określonych składników majątku rzeczowego mogą być w sposób systematyczny weryfikowane, jeżeli oczekiwana dostępność odbiega od wcześniejszych szacunków. Większe składniki aktywów mogą zawierać części składowe o różnych czasach zdatności. Czasy zdatności takich części składowych powinny być szacowane oddzielnie.

Koszt wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia danego składnika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie i pośrednie koszty podlegają odpisaniu na wydatki.

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT – brak kapitalizacji

11.3

Pozostałe aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda, w tym depozyty terminowe i rachunki bieżące należące do wyodrębnionych portfeli

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

d)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

e)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

f)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

g)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków/depozytów wyrażonych w walutach obcych

11.4

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

Wyniki przeszacowania terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów procentowych, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.5

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz narosłe odsetki zapłacone (tj. odsetki narosłe zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.6

Różne

a)

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt

b)

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Aktywa emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 22 ust. 3

12

Strata za dany rok

 

Wartość nominalna

2)

w załączniku III słowa „Transfery do i z rezerw z tytułu ryzyka kursowego i rynkowego” w pierwszej kolumnie tabeli w pozycji 2.3 zastępuje się słowami „Transfery do i z rezerw z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stóp procentowych i ryzyka cen złota”.


(1)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52;”