22.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/46


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1566/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (1), w szczególności jego art. 5,

a także biorąc pod uwagę, co następuje:

(1)

Artykuł 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2) stanowi, że działalność w ramach wspólnej polityki rybackiej jest zabroniona w przypadku gdy kapitan nie rejestruje i nie przekazuje niezwłocznie informacji dotyczących działalności połowowej, w tym wyładunków i przeładunków, i gdy kopie rejestru nie są udostępniane władzom.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1966/2006, obowiązek elektronicznej rejestracji i przekazywania danych z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i deklaracji przeładunkowej dotyczy kapitanów statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej przekraczającej 24 metry w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych, oraz kapitanów statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów w terminie 42 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych.

(3)

Codzienne raportowanie działalności połowowej stwarza potencjał dla znaczącego zwiększenia skuteczności i efektywności monitorowania, kontroli i nadzoru na morzu i na lądzie.

(4)

Artykuł 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) stanowi, że kapitanowie statków rybackich Wspólnoty obowiązani są prowadzić dziennik połowowy rejestrujący ich działania.

(5)

Artykuł 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi, że kapitan każdego ze statków rybackich Wspólnoty o całkowitej długości równej lub przekraczającej 10 metrów, bądź jego przedstawiciel, po każdym rejsie, w ciągu 48 godzin od wyładunku, przedkłada deklarację właściwym organom państwa członkowskiego, w którym ma miejsce wyładunek.

(6)

Artykuł 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie instytucje bądź osoby, które są odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek po raz pierwszy produktów rybołówstwa przedkładają kartę sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium następuje pierwsze wprowadzenie do obrotu.

(7)

Artykuł 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi również, że w przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa nie następuje w państwie członkowskim, w którym miał miejsce wyładunek, państwo członkowskie odpowiedzialne za monitorowanie wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu zapewnia przekazanie kopii karty sprzedaży możliwie jak najszybciej organom odpowiedzialnym za monitorowanie wyładunku danych produktów.

(8)

Artykuł 19 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania komputerowych baz danych i ustanowienia systemu zatwierdzania, obejmującego w szczególności kontrole krzyżowe i weryfikację danych.

(9)

Artykuły 19b i 19e rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 nakładają na kapitanów statków rybackich Wspólnoty obowiązek sporządzania raportów dotyczących nakładu połowowego i odnotowywania ich w swoim dzienniku połowowym.

(10)

Artykuł 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 (4) nakłada na kapitana statku rybackiego Wspólnoty, posiadającego pozwolenie na połowy dalekomorskie, obowiązek zapisywania w dzienniku połowowym, lub na formularzu dostarczonym przez państwo członkowskie bandery, informacji dotyczących parametrów narzędzi połowowych oraz działań połowowych.

(11)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (5) przewiduje realizację wspólnych planów rozmieszczenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a)

statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej przekraczającej 24 metry, od dnia 1 stycznia 2010 r.;

b)

statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów, od dnia 1 lipca 2011 r.;

c)

zarejestrowanych nabywców, zarejestrowanych aukcji lub innych upoważnionych przez państwa członkowskie podmiotów bądź osób, które są odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż produktów rybołówstwa, osiągających roczny obrót finansowy z tytułu pierwszej sprzedaży produktów rybołówstwa powyżej 400 000 EUR, od dnia 1 stycznia 2009 r.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1 lit. a) niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty przypadającej przed dniem 1 stycznia 2010 r. do statków rybackich Wspólnoty pływających pod banderą danego państwa członkowskiego o długości całkowitej przekraczającej 24 metry, jeżeli to państwo tak postanowi.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 lit. b) niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty przypadającej przed dniem 1 lipca 2011 r. do statków rybackich Wspólnoty pływających pod banderą danego państwa członkowskiego o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów, jeżeli to państwo tak postanowi

4.   Bez uszczerbku dla dat ustanowionych w ust. 1 lit a) i ust. 1 lit. b) państwo członkowskie może podjąć decyzję o zastosowaniu niniejszego rozporządzenia do statków o długości do 15 metrów pływających pod jego banderą w terminie poprzedzającym te daty, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1966/2006.

5.   Państwa członkowskie mogą zawierać umowy dwustronne dotyczące stosowania systemów elektronicznego raportowania na statkach pływających pod ich banderą na wodach znajdujących się pod ich zwierzchnictwem lub jurysdykcją pod warunkiem że statki te przestrzegają wszystkich przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

6.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków rybackich Wspólnoty niezależnie od wód ani portów, w których prowadzą operacje połowowe.

7.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do statków rybackich Wspólnoty wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów akwakultury.

Artykuł 2

Wykaz operatorów i statków

1.   Każde państwo członkowskie tworzy wykaz zarejestrowanych nabywców, zarejestrowanych aukcji lub innych podmiotów bądź osób przez nie upoważnionych, które są odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż produktów rybołówstwa, osiągających roczny obrót finansowy produktami rybołówstwa powyżej 400 000 EUR Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2007, a wykaz aktualizuje się dnia 1 stycznia bieżącego roku (rok n) na podstawie rocznego obrotu finansowego produktami rybołówstwa przekraczającego 400 000 EUR w roku n–2. Wykaz ten jest publikowany na oficjalnej stronie internetowej państwa członkowskiego.

2.   Każde państwo członkowskie tworzy i okresowo aktualizuje wykazy statków rybackich Wspólnoty pływających pod jego banderą, do których stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 ust. 2, 3, 4 i 5. Wykazy te są publikowane na oficjalnej stronie internetowej państwa członkowskiego i mają format uzgodniony w drodze konsultacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją.

Artykuł 3

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„operacja połowowa” oznacza wszelkie działania związane z poszukiwaniem ryb, zarzucaniem, wydawaniem i wybieraniem narzędzia połowowego oraz usuwaniem jakiegokolwiek połowu z narzędzia połowowego;

b)

„wspólny plan rozmieszczenia” oznacza plan ustalający procedury operacyjne w odniesieniu do rozmieszczenia dostępnych środków kontroli i inspekcji.

ROZDZIAŁ II

TRANSMISJA ELEKTRONICZNA

Artykuł 4

Informacje, do przekazania których zobowiązani są kapitanowie statków lub ich przedstawiciele

1.   Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty przekazują dane z dziennika połowowego i deklaracji przeładunkowej drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego bandery.

2.   Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty lub ich przedstawiciele przekazują dane z deklaracji wyładunkowej droga elektroniczną właściwym organom państwa bandery.

3.   W przypadku gdy statek rybacki Wspólnoty dokonuje wyładunku połowu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery niezwłocznie po otrzymaniu przekazują dane z deklaracji wyładunkowej drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku połowu.

4.   Jeżeli wymagają tego przepisy wspólnotowe, kapitanowie statków rybackich Wspólnoty przekazują właściwym organom państwa członkowskiego bandery drogą elektroniczną uprzednie powiadomienie o wejściu do portu, w czasie, w jakim jego przekazanie jest wymagane.

5.   W przypadku gdy statek rybacki Wspólnoty zamierza wejść do portu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery niezwłocznie po otrzymaniu przekazują drogą elektroniczną uprzednie powiadomienie, o którym mowa w ust. 4, właściwym organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Informacje, do których przekazania zobowiązane są podmioty lub osoby odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż lub przejęcie

1.   Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty bądź osoby upoważnione przez państwa członkowskie, które są odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż produktów rybołówstwa, przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium następuje pierwsza sprzedaż, informacje, których odnotowanie w karcie sprzedaży jest obowiązkowe.

2.   W przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu ma miejsce w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pierwsze wprowadzenie do obrotu, zapewniają przekazanie właściwym organom państwa członkowskiego bandery kopii danych z karty sprzedaży drogą elektroniczną po otrzymaniu stosownych informacji.

3.   W przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa nie ma miejsca w państwie członkowskim, w którym produkty zostały wyładowane, państwo członkowskie, w którym ma miejsce pierwsze wprowadzenie do obrotu, zapewnia niezwłoczne przekazanie drogą elektroniczną kopii danych z karty sprzedaży, po otrzymaniu stosownych informacji, następującym organom:

a)

właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku produktów rybołówstwa; oraz

b)

właściwym organom państwa członkowskiego bandery statku, który dokonał wyładunku produktów rybołówstwa.

4.   Posiadacz deklaracji przejęcia przekazuje drogą elektroniczną informacje, których odnotowanie w deklaracji przejęcia jest obowiązkowe, właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium przejęcie jest faktycznie dokonane.

Artykuł 6

Częstotliwość transmisji

1.   Kapitan przekazuje informacje z elektronicznego dziennika połowowego właściwym organom państwa członkowskiego bandery przynajmniej raz dziennie, nie później niż do godziny 24.00, nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowu. Kapitan wysyła takie dane również:

a)

na wniosek właściwych organów państwa członkowskiego bandery;

b)

niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej;

c)

przed wejściem do portu;

d)

w czasie każdej inspekcji na morzu;

e)

w czasie wydarzeń określonych w aktach prawnych Wspólnoty lub przez państwo bandery.

2.   Kapitan może przekazywać korekty do elektronicznego dziennika połowowego oraz deklaracji przeładunkowej do czasu ostatniej transmisji, dokonanej pod koniec rejsu połowowego i przed wejściem do portu. Korekty są łatwe do zidentyfikowania. Wszelkie oryginalne dane z elektronicznego dziennika połowowego oraz korekty tych danych są przechowywane przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery.

3.   Kapitan lub jego przedstawiciele przekazują deklarację wyładunkową drogą elektroniczną niezwłocznie po sporządzeniu deklaracji wyładunkowej.

4.   Kapitan statku przekazującego i statku odbierającego przeładunek przekazuje dane dotyczące przeładunku drogą elektroniczną niezwłocznie po przeładunku.

5.   Kapitan zatrzymuje na statku rybackim kopię informacji, o których mowa w ust. 1, przez cały okres rejsu połowowego do czasu przekazania deklaracji wyładunkowej.

Artykuł 7

Format przekazywania danych ze statku właściwym organom jego państwa bandery

Każde państwo członkowskie określa format przekazywania danych ze statków pływających pod jego banderą właściwym organom.

Artykuł 8

Komunikaty zwrotne

Państwa członkowskie gwarantują, że do statków pływających pod ich banderą nadawane są komunikaty zwrotne odnośnie do każdej transmisji danych z dziennika połowowego oraz dotyczących przeładunku i wyładunku. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie odbioru.

ROZDZIAŁ III

ZWOLNIENIA

Artykuł 9

Zwolnienia

1.   Państwo członkowskie może zwolnić kapitanów statków pływających pod ich banderą z obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w przypadku gdy odbywają oni 24-godzinne lub krótsze rejsy połowowe na wodach podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji, pod warunkiem że nie dokonują oni wyładunku połowu poza terytorium państwa członkowskiego bandery.

2.   Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty są zwolnieni z obowiązku wypełniania dziennika połowowego oraz deklaracji wyładunkowych i przeładunkowych w formie papierowej.

3.   Kapitanowie statków Wspólnoty, lub ich przedstawiciele, którzy dokonują wyładunku połowu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, są zwolnieni z wymogu przedkładania papierowej deklaracji wyładunkowej nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu.

4.   Państwa członkowskie mogą zawierać porozumienia dwustronne w sprawie systemów raportowania elektronicznego na statkach pływających pod ich banderą na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Statki objęte zakresem takich porozumień są zwolnione z obowiązku prowadzenia papierowego dziennika połowowego na tych wodach.

5.   Kapitanowie statków Wspólnoty, którzy odnotowują w swoich elektronicznych dziennikach połowowych informacje dotyczące nakładu połowowego, zgodnie z wymogiem art. 19b rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, są zwolnieni z obowiązku przekazywania raportów dotyczących nakładu połowowego za pośrednictwem teleksu, VMS, faksu, telefonu lub radia.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁANIE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI I ELEKTRONICZNEGO RAPORTOWANIA

Artykuł 10

Przepisy w przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania

1.   W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania, kapitan lub właściciel statku lub ich przedstawiciel przekazuje dane z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i przeładunkowej właściwym organom państwa członkowskiego bandery w sposób określony przez państwo członkowskie bandery, codziennie i nie później niż do godziny 24.00, nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowu:

a)

na wniosek właściwych organów państwa członkowskiego bandery;

b)

niezwłocznie po zakończeniu ostatniej operacji połowowej;

c)

przed wejściem do portu;

d)

w czasie każdej inspekcji na morzu;

e)

w czasie wydarzeń określonych w aktach prawnych Wspólnoty lub przez państwo bandery.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego bandery dokonują aktualizacji elektronicznego dziennika połowowego niezwłocznie po otrzymaniu danych określonych w ust. 1.

3.   Statek rybacki Wspólnoty, w przypadku awarii technicznej lub niedziałania ego systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania, nie może opuścić portu przed przywróceniem działania systemu w stopniu zadowalającym właściwe organy państwa członkowskiego bandery lub przed uzyskaniem zezwolenia na opuszczenie portu, wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie powiadamia nadbrzeżne państwo członkowskie o wydaniu zezwolenia statkowi pływającemu pod jego banderą na opuszczenie portu nadbrzeżnego państwa członkowskiego.

Artykuł 11

Nieotrzymanie danych

1.   W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego bandery nie otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2, możliwie jak najszybciej powiadamiają o powyższym kapitana lub właściciela statku, bądź ich przedstawiciela. Jeżeli w odniesieniu do danego statku sytuacja taka wystąpi częściej niż trzy razy w okresie jednego roku, państwo członkowskie bandery gwarantuje, że przedmiotowy system elektronicznego raportowania zostanie poddany kontroli. Zainteresowane państwo członkowskie bada sprawę w celu ustalenia przyczyn, dla których dane nie zostały otrzymane.

2.   W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego bandery nie otrzymały transmisji danych zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2, a ostatnim położeniem otrzymanym za pośrednictwem systemu monitorowania statków było położenie na wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego, możliwie jak najszybciej powiadamiają o powyższym właściwe organy tego nadbrzeżnego państwa członkowskiego.

3.   Kapitan lub właściciel statku lub ich przedstawiciel przesyła właściwym organom państwa członkowskiego bandery wszystkie dane, co do których otrzymano powiadomienia zgodnie z ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu takiego powiadomienia.

Artykuł 12

Brak dostępu do danych

1.   Jeżeli właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego zaobserwują statek pływający pod banderą innego państwa członkowskiego na swoich wodach, i nie mogą uzyskać dostępu do danych zgodnie z art. 15, zwracają się do właściwych organów państwa członkowskiego bandery o zapewnienie dostępu.

2.   Jeżeli dostęp, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zapewniony w ciągu czterech godzin od złożenia tego wniosku, nadbrzeżne państwo członkowskie powiadamia państwo członkowskie bandery. Po otrzymaniu powiadomienia państwo członkowskie bandery niezwłocznie przesyła dane nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu dowolną dostępną drogą elektroniczną.

3.   Jeżeli nadbrzeżne państwo członkowskie nie otrzyma danych, o których mowa w ust. 2, kapitan lub właściciel statku lub ich przedstawiciel przesyła na żądanie dane oraz kopię komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 8, właściwym organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego dowolną dostępną drogą elektroniczną.

4.   Jeżeli kapitan lub właściciel statku lub ich przedstawiciel nie może przedstawić właściwym organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego kopii komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 8, działalność połowowa danego statku na wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego zostaje zabroniona do czasu przedstawienia kopii komunikatu zwrotnego lub informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, wymienionym organom przez kapitana lub jego przedstawiciela.

Artykuł 13

Dane dotyczące działania systemu elektronicznego raportowania

1.   Państwa członkowskie prowadzą bazy danych dotyczące działania ich systemu elektronicznego raportowania. Bazy danych zawierają przynajmniej następujące informacje:

a)

wykaz statków rybackich pływających pod ich banderą, których systemy elektronicznego raportowania uległy awarii technicznej lub przestały działać;

b)

liczba transmisji danych z elektronicznego dziennika połowowego, otrzymanych w ciągu jednego dnia, oraz przeciętna liczba otrzymanych transmisji w odniesieniu do jednego statku, w podziale na państwa członkowskie bandery;

c)

liczba otrzymanych transmisji dotyczących deklaracji wyładunkowych, deklaracji przeładunkowych, deklaracji przejęcia i kart sprzedaży, w podziale na państwa bandery.

2.   Podsumowanie informacji na temat działania systemów elektronicznego raportowania państw członkowskich jest przesyłane Komisji na jej wniosek w formacie i w odstępach czasu, które zostaną określone po konsultacjach pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją.

ROZDZIAŁ V

WYMIANA DANYCH I DOSTĘP DO DANYCH

Artykuł 14

Format wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi

1.   Wymiana informacji między państwami członkowskimi dokonywana jest przy zastosowaniu formatu określonego w załączniku, opartego na rozszerzalnym języku znaczników (XML).

2.   Korekty do informacji, o których mowa w ust. 1, są wyraźnie określane.

3.   Jeżeli państwo członkowskie otrzyma informacje elektroniczne z innego państwa członkowskiego, zapewnia nadanie komunikatu zwrotnego do właściwych organów tego państwa członkowskiego. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie odbioru.

4.   Elementy danych w załączniku, które kapitanowie obowiązkowo odnotowują w swoich dziennikach połowowych zgodnie z przepisami wspólnotowymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian miedzy państwami członkowskimi.

Artykuł 15

Dostęp do danych

1.   Państwo członkowskie bandery gwarantuje, że nadbrzeżne państwo członkowskie ma w czasie rzeczywistym dostęp za pośrednictwem Internetu do danych z elektronicznego dziennika połowowego i deklaracji wyładunkowej statku pływającego pod jego banderą w czasie prowadzenia operacji połowowych na wodach podlegających zwierzchnictwu i jurysdykcji nadbrzeżnego państwa członkowskiego.

2.   Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej dane zgromadzone od ostatniego wyjścia z portu do czasu zakończenia wyładunku. Dane z rejsów połowowych z ostatnich 12 miesięcy są udostępniane na żądanie.

3.   Kapitan statku rybackiego Wspólnoty ma bezpieczny dostęp do informacji z własnego elektronicznego dziennika połowowego znajdujących się w bazie danych państwa członkowskiego bandery 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

4.   Nadbrzeżne państwo członkowskie udziela dostępu za pośrednictwem Internetu do swojej bazy danych z dziennika połowowego statkowi patrolowemu rybołówstwa należącemu do innego państwa członkowskiego w związku ze wspólnym planem rozmieszczenia.

Artykuł 16

Wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi

1.   Dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 1, będzie umożliwiony za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2.   Państwa członkowskie wymieniają stosowne informacje techniczne w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do elektronicznych dzienników połowowych.

3.   Państwa członkowskie:

a)

zapewniają bezpieczne przechowywanie danych otrzymanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w skomputeryzowanych bazach danych i podejmują wszystkie niezbędne środki zmierzające do zagwarantowania, że dane te traktuje się jako poufne;

b)

podejmują wszystkie niezbędne środki techniczne zmierzające do ochrony tych danych przed przypadkowym lub zamierzonym usunięciem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, rozpowszechnieniem lub udostępnieniem nieupoważnionym osobom.

Artykuł 17

Jeden organ

1.   W każdym z państw członkowskich jeden organ jest odpowiedzialny za przekazywanie, odbieranie, organizację i przetwarzanie wszelkich danych objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.   Państwa członkowskie dokonują wymiany wykazów i danych kontaktowych organów określonych w ust. 1, jak również informują o powyższych Komisję.

3.   Wszelkie zmiany informacji określonych w ust. 1 i 2 są niezwłocznie przekazywane Komisji i innym państwom członkowskim.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 3.

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1).

(3)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, srt. 11; sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6).

(4)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2269/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 1).

(5)  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

FORMAT ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

Elementy danych wprowadzających

Elementy danych

Kod pola

Opis i zawartość

Początek/koniec zapisu

Początek zapisu

SR

Znacznik wskazujący początek dziennika połowowego, karty sprzedaży lub komunikatu zwrotnego

Podelementy

Adres

AD

Miejsce przeznaczenia: kod państwa ISO alpha-3

Od

FR

Państwo przekazujące dane (kod państwa ISO alpha-3)

Rodzaj komunikatu

TM

Kod literowy określający rodzaj komunikatu (LOG, SAL, RET lub COR)

Status odpowiedzi

RS

Określa status otrzymanego komunikatu/raportu – ACK (potwierdzony) lub NAK (niepotwierdzony)

Kod błędu odpowiedzi

RE

Kody numeryczne wskazujące błędy w otrzymanych komunikatach/raportach

(101 – komunikat nieczytelny, 102 – niestandardowa wartość lub rozmiar danych, 104 – brak danych obowiązkowych, 106 – niedozwolone źródło danych, 150 – błąd sekwencji, 151 – data/godzina w przyszłości, 250 – próba ponownego powiadomienia statku, 251 – statek nie został powiadomiony, 302 – przeładunek przed połowem w momencie wejścia, 303 – połów w momencie wyjścia przed połowem w momencie wejścia, 304 – nie otrzymano pozycji, 350 – pozycja bez połowu w momencie wejścia)

Numer zapisu

RN

Numer seryjny retransmisji komunikatu, dokonanej przez CMR (w ujęciu rocznym)

Data zapisu

RD

Data retransmisji komunikatu/raportu (RRRRMMDD)

Czas zapisu

RT

Czas retransmisji komunikatu/raportu (GGMM w UTC)


Elementy danych z dziennika połowowego

Elementy danych

Kod pola

Opis i zawartość

Początek/koniec elementu dziennika połowowego

Początek deklaracji dziennika połowowego

LOG

Znacznik wskazujący początek deklaracji dziennika połowowego (zawiera atrybut RC, XR, IR, NA, VO, MA lub TN oraz element DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN lub RTP)

Elementy główne

Deklaracja wyjścia

DEP

Znacznik wskazujący wyjście z przystani na początku rejsu połowowego (zawiera atrybuty DA, TI i PO)

Deklaracja powrotu do portu

RTP

Znacznik wskazujący powrót do przystani na zakończenie rejsu połowowego (zawiera atrybuty DA, TI i PO)

Deklaracja połowowa

CAT

Znacznik wskazujący początek deklaracji połowowej (zawiera atrybuty DA, TI, FO i DU oraz podelementy POS, GEA lub SPE)

Deklaracja przeładunkowa

TRA

Znacznik wskazujący początek deklaracji przeładunkowej (zawiera atrybuty DA, TI, TT, TF, TC i FC oraz podelementy SPE)

Deklaracja wyładunkowa

LAN

Znacznik wskazujący początek deklaracji wyładunkowej (zawiera atrybuty DA, TI i PO oraz podelementy POS i SPE)

Deklaracja nakładu: wejście do strefy

ENT

Znacznik wskazujący początek deklaracji wejścia do strefy nakładu (zawiera atrybuty DA, TI oraz podelementy POS, SPE)

Deklaracja nakładu: wyjście ze strefy

EXI

Znacznik wskazujący początek deklaracji wyjścia ze strefy nakładu (zawiera atrybuty DA, TI oraz podelementy POS, SPE)

Deklaracja nakładu: przekraczanie strefy

CRO

Znacznik wskazujący początek deklaracji przekraczania strefy nakładu (zawiera elementy ENT i EXI)

Deklaracja nakładu: połowy międzystrefowe

TRZ

Znacznik wskazujący początek deklaracji połowów międzystrefowych w strefie nakładu (zawiera elementy ENT i EXI)

Podelementy

Poddeklaracja gatunku

SPE

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące gatunku ryb (zawiera atrybuty SN, WT lub WL lub WS, NF oraz podelementy PRO)

Poddeklaracja przetwarzania

PRO

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące przetwarzania ryb (zawiera atrybuty PR, CF i TY lub DIS (odrzuty))

Poddeklaracja pozycji

POS

Znacznik zawierający szczegółowe informacje dotyczące pozycji statku rybackiego (zawiera atrybut ZO, a w odniesieniu do nakładu połowowego atrybuty LA i LO)

Poddeklaracja narzędzi

GEA

Znacznik zawierający szczegółowe informacje dotyczące narzędzi używanych w trakcie operacji połowowej (zawiera atrybuty GE, ME, GD i GL jak wymaga tego deklaracja nakładu). Dla DSS zawiera NH, IT, FO i FD.

Atrybuty

Numer rejsu

TN

Numer rejsu połowowego w bieżącym roku (001-999)

Data

DA

Data transmisji (RRRRMMDD)

Czas

TI

Czas transmisji (GGMM w UTC)

Główne oznakowanie identyfikacyjne statku

RC

Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy

Zewnętrzne oznakowanie identyfikacyjne statku

XR

Boczny numer rejestracyjny statku

Numer identyfikacyjny statku (CFR)

IR

Numer w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty

Nazwa statku

NA

Nazwa statku

Nazwisko (nazwa) właściciela statku

VO

Nazwisko (nazwa) właściciela statku

Nazwisko kapitana

MA

Nazwisko kapitana

Nazwa portu

PO

Kod portu (dwuliterowy kod państwa (kod państwa ISO alpha-3) + trzyliterowy kod portu. Np. dla Edynburga – GBEDI, Kilonii – DEKEL lub Vigo – ESVGO).

Operacje połowowe

FO

Liczba operacji połowowych (zaciągów) w 24-godzinnym okresie

Czas połowu

DU

Czas trwania działania połowowego w minutach

Pozycja: szerokość geograficzna

LA

Szerokość geograficzna wyrażona w stopniach i minutach (N/S DDMM)

Pozycja: długość geograficzna

LO

Długość geograficzna wyrażona w stopniach i minutach (E/W DDMM)

Strefa połowowa

ZO

Najmniejszy obszar statystyczny (podobszar, rejon, podrejon itd.) ujęty w klasyfikacji głównych obszarów połowowych FAO [i ICES] (np. 27.3.24 [lub III24] dla podrejonu ICES 24 na Morzu Bałtyckim, 21.1F [lub 1F] dla rejonu NAFO 21.1F itd.)

Rodzaj narzędzi

GE

Kod literowy zgodny z „Międzynarodową normą w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi połowowych” FAO

Rozmiar oczek sieci

ME

Rozmiar oczek (w milimetrach)

Wysokość narzędzia

GD

Wysokość narzędzia (w metrach)

Długość narzędzia

GL

Długość narzędzia (w metrach)

Nazwa gatunku

SN

Nazwa złowionego gatunku (kod alpha-3 FAO)

Masa ryb

WT

Masa żywych ryb (w kilogramach)

Liczba sztuk ryb

NF

Liczba sztuk złowionych ryb (w przypadku gdy przyznana kwota odnosi się do liczby sztuk ryb, np. łosoś).

Współczynnik przeliczeniowy

CF

Współczynniki służące do przeliczenia masy wyładowanych ryb i produktów rybnych na ekwiwalent żywej masy

Masa wyładowanych ryb

WL

Masa produktu w deklaracji wyładunkowej

Prezentacja ryb

PR

Kod literowy prezentacji produktu (sposób, w jaki ryby zostały przetworzone):

(WHL – ryba w całości, GUT – patroszona, GUH – patroszona, bez głowy, GUG – patroszona, bez skrzeli, GUL – patroszona, z wątrobą, GTF – patroszona, bez ogona i płetw, GUS – patroszona, bez głowy i skóry, FIL – odfiletowana, FIS – odfiletowana, bez skóry, FSB – odfiletowana, ze skórą i ościami, FSP – odfiletowana, bez skóry z drobnymi ościami, HEA – bez głowy, WNG – płetwy, WNG + SKI – płetwy bez skóry, SKI – bez skóry, DIS – odrzucona)

Rodzaj opakowania przy przetwarzaniu

TY

Kod 3-literowy (CRT = kartony, BOX = pudełka, BGS = torby, BLC = bloki)

Przeładunek: statek odbierający

TT

Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku odbierającego

Przeładunek: statek przekazujący

TF

Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku przekazującego

Przeładunek: państwo bandery statku odbierającego

TC

Państwo bandery statku odbierającego przeładunek (kod kraju ISO alpha-3)

Przeładunek: państwo bandery statku przekazującego

FC

Państwo bandery statku przekazującego (kod kraju ISO alpha-3)

Dodatkowe kody dalekomorskie

Przeciętna liczba haczyków użyta na sznurze

NH

Przeciętna liczba haczyków na sznurze

Czas zanurzenia

IT

Łączny czas zanurzenia narzędzia w wodzie (w trakcie połowu) w okresie 24-godzinnym

Operacje połowowe

FO

Liczba operacji połowowych (zaciągi w przypadku sieci i narzędzi ciągnionych lub zarzucenia sznurów haczykowych) w okresie 24-godzinnym

Głębokość połowów

FD

Odległość pomiędzy dnem morskim i powierzchnią morza


Elementy danych z karty sprzedaży

Element danych

Kod pola

Opis i zawartość

Początek/koniec elementu karty sprzedaży

Początek deklaracji karty sprzedaży

SAL

Znacznik wskazujący początek deklaracji karty sprzedaży (zawiera atrybuty XR (RC, IR), NA, VO i MA oraz podelementy SIF lub TOV)

Elementy główne

Informacje z karty sprzedaży

SIF

Znacznik zawierający szczegółowe dane sprzedaży (zawiera atrybuty DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN i TD oraz podelementy SIT)

Informacje o przejęciu

TOV

Znacznik zawierający szczegółowe dane deklaracji przejęcia (zawiera atrybuty DA, TI, SL, NS, NB, CN i TD oraz podelementy SIT)

Podelementy

Pozycja sprzedaży

SIT

Znacznik zawierający szczegółowe dane sprzedawanej pozycji (zawiera atrybuty FP, FF, SF, DL, PO, QC i ZO oraz podelementy SPE, POS i PRO)

Poddeklaracja gatunku

SPE

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące gatunków ryb (zawiera atrybuty SN, WT lub WL lub WS i MZ oraz podelementy PRO)

Poddeklaracja przetwarzania

PRO

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące przetwarzania ryb (zawiera atrybuty PR, CF i TY)

Atrybuty

Data

DA

Data sprzedaży (RRRRMMDD)

Czas

TI

Czas sprzedaży (GGMM w UTC)

Miejsce sprzedaży

SL

Kod portu lub nazwa miejsca (jeżeli nie jest to port), w którym dokonano sprzedaży

Państwo sprzedaży

SC

Państwo, w którym dokonano sprzedaży (kod państwa ISO alpha-3)

Główne oznakowanie identyfikacyjne statku

RC

Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy

Zewnętrzne oznakowanie identyfikacyjne statku

XR

Boczny numer rejestracyjny statku, który wyładował ryby

Numer identyfikacyjny statku

IR

Numer w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty

Nazwa statku

NA

Nazwa statku, który wyładował ryby

Nazwisko (nazwa) właściciela statku lub kapitana

VO

Nazwisko (nazwa) właściciela statku lub kapitana

Nazwa (nazwisko) sprzedawcy

NS

Nazwa (nazwisko) ośrodka aukcyjnego, innej instytucji lub osoby sprzedającej ryby

Nazwa (nazwisko) nabywcy

NB

Nazwa (nazwisko) ośrodka aukcyjnego, innej instytucji lub osoby nabywającej ryby

Numer referencyjny umowy sprzedaży

CN

Numer referencyjny umowy sprzedaży

Oznaczenie referencyjne dokumentu przewozowego

TD

Oznaczenie referencyjne dokumentu przewozowego lub dokumentu T 2 M (art. 13 rozp. (EWG) nr 2847/93)

Data wyładunku

DL

Data wyładunku (RRRRMMDD)

Nazwa portu

PO

Kod portu (port wyładunkowy) (dwuliterowy kod państwa (kod państwa ISO alpha-3) + trzyliterowy kod portu. Np. dla Edynburga – GBEDI, Kilonii – DEKEL lub Vigo – ESVGO).

Nazwa gatunku

SN

Nazwa złowionego gatunku (kod FAO alpha-3)

Geograficzny obszar pochodzenia

ZO

Zgodnie z klasyfikacją głównych obszarów połowowych FAO, np. 27.3.24 [lub III24] dla podrejonu ICES 24 na Morzu Bałtyckim 21.1F [lub 1F] dla rejonu NAFO 21.1F itd.

Państwo kwoty

QC

Kod państwa ISO alpha-3 statku, który dokonuje wyładunku ryb otrzymanych w wyniku przeładunku, w przypadku gdy państwo bandery statku przekazującego nie jest państwem bandery statku odbierającego

Masa sprzedanych ryb

WS

Masa sprzedanych ryb (w kilogramach)

Kategoria rozmiaru ryb

SF

Rozmiar ryb (1–8; jeden rozmiar lub kg, g, cm, mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od przypadku)

Kategoria świeżości ryb

FF

Kategoria świeżości ryb (Ekstra, A, B, E)

Najmniejszy dopuszczalny rozmiar ryb

MZ

Najmniejszy dopuszczalny rozmiar ryb (w milimetrach)

Współczynnik przeliczeniowy

CF

Współczynniki służące do przeliczenia masy wyładowanych ryb i produktów rybnych na ekwiwalent żywej masy

Prezentacja ryb

PR

Kod literowy prezentacji produktu (sposób, w jaki ryby zostały przetworzone):

(WHL – ryba w całości, GUT – patroszona, GUH – patroszona, bez głowy, GUG – patroszona, bez skrzeli, GUL – patroszona, z wątrobą, GTF – patroszona, bez ogona i płetw, GUS – patroszona, bez głowy i skóry, FIL – odfiletowana, FIS – odfiletowana, bez skóry, FSB – odfiletowana, ze skórą i ościami, FSP – odfiletowana, bez skóry z drobnymi ościami, HEA – bez głowy, WNG – płetwy, WNG + SKI – płetwy bez skóry, SKI – bez skóry).

Rodzaj opakowania przy przetwarzaniu

TY

Kod 3-literowy (CRT = kartony, BOX = pudełka, BGS = torby, BLC = bloki)

Cena ryb

FP

Cena za kg (waluta transakcji/kg)

Przeznaczenie produktu

PD

Kody w odniesieniu do spożycia przez ludzi, przeniesienia, celów przemysłowych