20.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1519/2007

z dnia 19 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przewidziano możliwość zmiany warunków zezwolenia na stosowanie dodatku na wniosek posiadacza zezwolenia.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 (2) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u kurcząt rzeźnych. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (3) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u indyków rzeźnych. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 162/2003 (4) zezwolono na stosowanie dodatku diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) oraz diklazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, przez okres 10 lat u kurcząt odchowywanych na nioski. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu.

(5)

Posiadacz zezwolenia, Janssen Animal Health BVBA, złożył wniosek na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, proponując zmianę nazwy osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu dodatków, o których mowa w motywach 2–4 niniejszego rozporządzenia. Wraz z wnioskiem zostały przedłożone dane świadczące o tym, że z mocą od dnia 2 lipca 2007 r. prawa do obrotu tymi dodatkami zostały przekazane Janssen Pharmaceutica NV będącej jej belgijską spółką dominującą.

(6)

Przepisanie zezwolenia na dodatek połączonego z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie go do obrotu na inną osobę stanowi procedurę czysto administracyjną i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został powiadomiony o wniosku.

(7)

Aby umożliwić Janssen Pharmaceutica NV korzystanie ze swoich praw własności od dnia 2 lipca 2007 r., konieczne jest dokonanie odpowiedniej zmiany nazwy osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie dodatków do obrotu z mocą od dnia 2 lipca 2007 r. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003.

(9)

Należy przewidzieć okres przejściowy, w którym istniejące zapasy będą mogły zostać wykorzystane.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 słowa „Janssen Animal Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 418/2001 słowa „Janssen Animal Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   W pozycji dotyczącej E 771, kolumna 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 162/2003 słowa „Janssen Animal Health BVBA” zastępuje się słowami „Janssen Pharmaceutica NV”.

Artykuł 2

Istniejące zapasy, które spełniają wymogi przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2)  Dz.U. L 296 z 17.11.1999, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 249/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 22).

(3)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

(4)  Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 3.