20.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1518/2007

z dnia 19 grudnia 2007 r.

otwierające kontyngent taryfowy na wermut i określające sposób zarządzania nim

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/1993 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (2), zatwierdzone decyzją Rady 2006/930/WE (3), przewiduje otwarcie kontyngentu taryfowego erga omnes na wermut. Należy zatem otworzyć wspomniany kontyngent.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) ustanawia zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych. Należy zatem zapewnić zgodne z tymi zasadami zarządzanie kontyngentem taryfowym, otwieranym niniejszym rozporządzeniem.

(3)

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez Wspólnotę na mocy porozumienia w formie wymiany listów niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się roczny kontyngent taryfowy (o numerze porządkowym 09.0098) w wysokości 13 810 hl (erga omnes) na dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wermutów i pozostałych win ze świeżych winogron aromatyzowanych roślinami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości przekraczającej 2 l i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej, objętych podpozycją 2205 90 10, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 7 EUR/hl.

Artykuł 2

Komisja zarządza rocznym kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 92.

(3)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 91.

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).