19.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/69


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1508/2007

z dnia 18 grudnia 2007 r.

określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2008 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2172/2005 ustanowił bezcłowy roczny kontyngent taryfowy w wysokości 4 600 sztuk, na który wspólnotowi importerzy mogą składać wnioski o przyznanie praw przywozowych zgodnie z art. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Ilości, na które złożono wnioski o przyznanie praw przywozowych, pozwalają na pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o przyznanie praw przywozowych złożony zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2172/2005 na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. uwzględnia się do wysokości 100 % wnioskowanych ilości.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 26).