6.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1435/2007

z dnia 5 grudnia 2007 r.

znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (3) określa kwoty na rok 2007.

(2)

Dnia 19 kwietnia 2007 r. Niemcy powiadomiły Komisję, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, o wydaniu obowiązującego od dnia 20 kwietnia 2007 r. zakazu połowów śledzia w podrejonach 25-27, 28.2, 29 i 32 obszaru ICES IIId Morza Bałtyckiego.

(3)

Dnia 16 maja 2007 r. zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 546/2007 (4) ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25-27, 28.2, 29 i 32 obszaru ICES IIId Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec lub zarejestrowane w Niemczech, z mocą od tego samego dnia.

(4)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od władz Niemiec, w ramach kwoty przysługującej Niemcom w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego wciąż jest dostępna pewna ilość śledzia. W związku z tym, należy zezwolić na połów śledzia w tych wodach przez statki pływające pod banderą Niemiec lub zarejestrowane w Niemczech.

(5)

Zezwolenie to powinno wejść w życie w dniu 19 listopada 2007 r. w celu umożliwienia dokonania połowów dostępnej ilości śledzia przed końcem bieżącego roku.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 należy uchylić z dniem 19 listopada 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 546/2007.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 listopada 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, str. 6.

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).

(4)  Dz.U. L 129 z 17.5.2007, str. 23.


ZAŁĄCZNIK

Nr

83 – Zniesienie zakazu

Państwo członkowskie

Niemcy

Stado

HER/3D-R31

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Morze Bałtyckie - podrejony 25-27, 28.2, 29 i 32

Data

19.11.2007