5.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1422/2007

z dnia 4 grudnia 2007 r.

zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 69,

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 78,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (3) Rada zatwierdziła Porozumienie w sprawie zamówień publicznych (zwane dalej „porozumieniem”). Porozumienie powinno być stosowane do każdego zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty (zwane dalej „progami”) wyznaczone w porozumieniu i wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Celem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE jest między innymi umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, stosującym te dyrektywy, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z porozumienia. Aby osiągnąć ten cel, progi określone w dyrektywach dla zamówień publicznych, które podlegają również porozumieniu, powinny zostać dostosowane tak, aby odpowiadały wartości w EUR progów ustalonych w porozumieniu, zaokrąglonej w dół do pełnego tysiąca.

(3)

W celu zapewnienia spójności właściwe jest dostosowanie również tych progów wymienionych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE, które dotyczą zamówień nieobjętych porozumieniem.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „422 000 EUR” zastępuje się kwotą „412 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „5 278 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 150 000 EUR”;

2)

w art. 61 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 kwotę „422 000 EUR” zastępuje się kwotą „412 000 EUR”;

b)

w ust. 2 kwotę „422 000 EUR” zastępuje się kwotą „412 000 EUR”.

Artykuł 2

W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „137 000 EUR” zastępuje się kwotą „133 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „211 000 EUR” zastępuje się kwotą „206 000 EUR”;

c)

w lit. c) kwotę „5 278 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 150 000 EUR”;

2)

w art. 8 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 278 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 150 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „211 000 EUR” zastępuje się kwotą „206 000 EUR”;

3)

w art. 56 kwotę „5 278 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 150 000 EUR”;

4)

w art. 63 ust. 1 akapit pierwszy kwotę „5 278 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 150 000 EUR”;

5)

w art. 67 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „137 000 EUR” zastępuje się kwotą „133 000 EUR”,

b)

w lit. b) kwotę „211 000 EUR” zastępuje się kwotą „206 000 EUR”,

c)

w lit. c) kwotę „211 000 EUR” zastępuje się kwotą „206 000 EUR”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/97/WE.

(3)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.