27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1383/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (3), było wielokrotnie zmieniane w istotny sposób i konieczne są nowe zmiany. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1396/98 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Zarządzanie kontyngentami taryfowymi powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków oraz informacje, które muszą znaleźć się we wnioskach i w pozwoleniach.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5), mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(4)

W celu utrzymania stałego tempa przywozu okres obowiązywania kontyngentu ustalony od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia powinien zostać podzielony na podokresy. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(5)

Z uwagi na ryzyko spekulacji związane z odnośnym systemem w sektorze mięsa drobiowego należy określić jasne warunki dostępu podmiotów gospodarczych do systemu kontyngentów taryfowych.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinna być ustalona na poziomie 20 EUR za 100 kg.

(7)

W interesie podmiotów gospodarczych Komisja powinna ustanowić ilości, o które nie wnioskowano i które powinny być dodane do ilości dostępnych w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy wymieniony w załączniku I w odniesieniu do przywozu produktów sektora mięsa drobiowego objętych kodami CN określonymi w załączniku I.

Kontyngent taryfowy otwiera się na zasadzie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia.

2.   Ilości produktów objętych kontyngentem, o którym mowa w ust. 1, stosowana stawka celna, numer porządkowy oraz odpowiednie numery grup zostały ustanowione w załączniku I.

Artykuł 2

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Ilość ustalona dla rocznego okresu obowiązywania kontyngentu jest podzielona w następujący sposób na cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września,

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca, w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz dotyczącego danego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego, przedkłada dowód, że przywiózł lub wywiózł co najmniej 50 ton produktów objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2777/75 w trakcie każdego z dwóch okresów, o których mowa w wymienionym art. 5.

2.   Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz może odnosić się do wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takim przypadku wszystkie kody CN i opisy produktów muszą zostać umieszczone odpowiednio w rubrykach 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 10 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej dla danego kontyngentu w odnośnym podokresie.

3.   Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu z Turcji.

Wniosek o pozwolenie oraz pozwolenie zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – zapis dotyczący kraju pochodzenia oraz słowo „tak” zaznaczone krzyżykiem,

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów znajdujących się w części A załącznika II.

W rubryce 24 – jeden z zapisów znajdujących się w części B załącznika II.

Artykuł 5

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 3.

2.   Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   W ciągu pięciu dni od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, podanych w kilogramach.

4.   Pozwolenia wydawane są od siódmego dnia roboczego do najpóźniej jedenastego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu powiadamiania, o którym mowa w ust. 3.

5.   W razie potrzeby Komisja określa ilości, o które nie wnioskowano i które są automatycznie dodawane do ilości dostępnej w następnym podokresie.

Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem pierwszego miesiąca każdego podokresu obowiązywania kontyngentu, o całkowitych ilościach podanych w kilogramach, na które wydano pozwolenia i o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym rocznym okresie obowiązywania kontyngentu, o faktycznych ilościach wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie niniejszego rozporządzenia w danym okresie i dla każdego numeru porządkowego, podanych w kilogramach.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach, wyrażonych w kilogramach, objętych niewykorzystanymi lub częściowo wykorzystanymi pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym.

Artykuł 7

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Przywożone produkty są dopuszczone do swobodnego obrotu po okazaniu dowodu pochodzenia, zgodnie z art. 16 protokołu 3 załączonego do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (6).

Artykuł 9

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1396/98.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku III.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 1.

(3)  Dz.U. L 187 z 1.7.1998, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1961/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(6)  Dz.U. L 86 z 20.3.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka celna w ramach kontyngentu taryfowego

(w EUR/tonę)

Roczny kontyngent taryfowy

(w tonach, masa netto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ZAŁĄCZNIK II

A.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi lit. b):

w języku bułgarskim

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

w języku hiszpańskim

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

w języku czeskim

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

w języku duńskim

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

w języku niemieckim

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

w języku estońskim

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

w języku greckim

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

w języku angielskim

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

w języku francuskim

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

w języku włoskim

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

w języku łotewskim

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

w języku litewskim

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

w języku węgierskim

:

1383/2007/EK rendelet.

w języku maltańskim

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

w języku polskim

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

w języku portugalskim

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

w języku rumuńskim

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

w języku słowackim

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

w języku słoweńskim

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

w języku fińskim

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

w języku szwedzkim

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci:

w języku bułgarskim

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

w języku hiszpańskim

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

w języku czeskim

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

w języku duńskim

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

w języku niemieckim

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

w języku estońskim

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

w języku greckim

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

w języku angielskim

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

w języku francuskim

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

w języku włoskim

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

w języku łotewskim

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

w języku litewskim

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

w języku węgierskim

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

w języku maltańskim

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

w języku niderlandzkim

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

w języku polskim

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

w języku portugalskim

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

w języku rumuńskim

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

w języku słowackim

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

w języku słoweńskim

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

w języku fińskim

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

w języku szwedzkim

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) 1396/98

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 1 lit. c)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. d)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 3 ust. 1 lit. e)

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 4 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 4 ust. 6

Artykuł 5 ust. 4

Artykuł 4 ust. 7

Artykuł 4 ust. 8 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 4 ust. 8 akapit drugi

Artykuł 5 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 akapit drugi

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV