22.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1354/2007

z dnia 15 listopada 2007 r.

dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 Aktu przystąpienia z 2005 r., w przypadku gdy akty przyjęte przez instytucje przed przystąpieniem wymagają dostosowania ze względu na przystąpienie, a konieczne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub jego załącznikach, Rada powinna przyjąć niezbędne akty prawne, chyba że Komisja przyjęła akt podstawowy.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (1) zostało przyjęte przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i wymaga dostosowania ze względu na wskazane przystąpienie.

(3)

W związku z powyższym należy zmienić definicję substancji wprowadzonej, aby substancje wytworzone lub wprowadzone do obrotu w Bułgarii i Rumunii przed przystąpieniem do Unii Europejskiej podlegały tym samym warunkom co substancje wytworzone lub wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 20 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

przynajmniej raz w ciągu 15 lat poprzedzających wejście w życie niniejszego rozporządzenia została wyprodukowana na terytorium Wspólnoty lub krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r., w dniu 1 maja 2004 r. lub w dniu 1 stycznia 2007 r., lecz nie została wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera, pod warunkiem że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt;

c)

była wprowadzona do obrotu na terytorium Wspólnoty lub w krajach przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1995 r., z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem 1 stycznia 2007 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, przez producenta lub importera i była uznana za zgłoszoną zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 67/548/EWG, lecz nie spełnia wymogów określonych w definicji polimeru zawartej w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

M. de Lurdes RODRIGUES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, str. 3.