18.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1210/2007

z dnia 17 października 2007 r.

otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej w granicach wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy zapewnić, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu, jak również z powodu sezonowego charakteru wywozów owoców i warzyw, należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia podatności na psucie przedmiotowych produktów.

(4)

Na mocy art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji należy uwzględnić istniejącą sytuację lub tendencje, z jednej strony, w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty, a z drugiej strony – do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty planowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny na rynku Wspólnoty są ustalane przy uwzględnieniu cen najkorzystniejszych z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka z klasy ekstra I i II wspólnotowych norm handlowych mogą obecnie być przedmiotem wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym.

(8)

Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz uwzględniając strukturę wywozów Wspólnoty, należy otworzyć przetarg i ustalić orientacyjną kwotę refundacji oraz ilości przewidziane dla przedmiotowego okresu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Przedmiotowe produkty, okres składania ofert, orientacyjne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości kwalifikowalnych, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Okres ważności pozwoleń typu A3 jest ograniczony do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007 (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, str. 3).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 7).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

OTWIERAJĄCY PRZETARG NA PRZYZNANIE POZWOLEŃ NA WYWÓZ W SYSTEMIE A3 W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW (POMIDORY, POMARAŃCZE, CYTRYNY, WINOGRONA STOŁOWE I JABŁKA)

Okres składania ofert: od dnia 25 do 26 października 2007 r.

Kod produktów (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Orientacyjna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(tony)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia: Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia, kraje i terytoria Afryki z wyłączeniem Afryki Południowej, miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).