15.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 963/2007

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 12 ppkt (x),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska, a także struktury, działalności, efektywności i konkurencyjności funduszy emerytalnych.

(2)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 stwierdza, że w okresach przejściowych mogą być przyznane odstępstwa od przepisów załączników do tego rozporządzenia. Zgodnie z sekcją 10 załącznika 2 oraz sekcją 10 załącznika 7 do tego rozporządzenia, ustanowione okresy przejściowe mogą być przedłużane w odniesieniu do niektórych cech charakterystycznych.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1667/2003 z dnia 1 września 2003 r. (2) przyznano państwom członkowskim odstępstwa na okres przejściowy w odniesieniu do statystyk dotyczących wydatków na ochronę środowiska na lata sprawozdawcze od 2001 do 2004 oraz w odniesieniu do statystyk dotyczących funduszy emerytalnych na lata sprawozdawcze od 2002 do 2004.

(4)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 2 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2008 w celu wdrożenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(5)

Kilka państw członkowskich zwróciło się o przyznanie odstępstw od pewnych przepisów załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 odnośnie do funduszy emerytalnych na przedłużony okres przejściowy na lata odniesienia od 2005 do 2007 w celu wdrożenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, aby pod koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(6)

Udzielenie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania systemów gromadzenia danych tych państw.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przyznaje się odstępstwa w odniesieniu do cech charakterystycznych 21 12 0 i 21 14 0 określonych w sekcji 4 załącznika 2 do rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2008, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przyznaje się odstępstwa odnośnie do wykazu cech charakterystycznych zawartych w sekcji 4 załącznika 7 do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 na lata sprawozdawcze 2005–2007, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Odstępstwa dotyczące zmiennych 21 12 0 i 21 14 0 z załącznika 2

BELGIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+3

18+3

Brakujące rodzaje działalności

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Brakujące klasy wielkości

Brak

Brak

Inne uwagi

Brak

Brak


BUŁGARIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Brak odstępstwa

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

Brak

Brakujące rodzaje działalności

 

Brak

Brakujące klasy wielkości

 

Brak

Inne uwagi

 

Brak


DANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 


NIEMCY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E

18+9 dla NACE Rev.1.1 Sekcja E

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Brak

Brak

Inne uwagi

Brak

Brak


GRECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 9 zatrudnionych

Od 1 do 9 zatrudnionych

Inne uwagi

Brak

Brak


FRANCJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 49 zatrudnionych

z wyjątkiem:

NACE Rev.1.1 działy 15 i 16

Od 1 do 49 zatrudnionych

z wyjątkiem:

NACE Rev.1.1 działy 15 i 16

Inne uwagi

Brak

Brak


IRLANDIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 

Uwaga: Zgodnie z przepisami sekcji 4 ust. 3 oraz sekcji 4 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97, informacje konieczne do zestawiania statystyk dotyczących cech charakterystycznych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być gromadzone, jeśli w danym państwie członkowskim całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w dziale NACE REV. 1, sekcje C do E, stanowi mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty.


LUKSEMBURG

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 

Uwaga: Zgodnie z przepisami sekcji 4 ust. 3 oraz sekcji 4 ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97, informacje konieczne do zestawiania statystyk dotyczących cech charakterystycznych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 nie muszą być gromadzone, jeśli w danym państwie członkowskim całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w dziale NACE REV. 1, sekcje C do E, stanowi mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty.


RUMUNIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

2005–2006: Odstępstwo pełne

2005–2006: Odstępstwo pełne

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

Brakujące rodzaje działalności

 

 

Brakujące klasy wielkości

 

 

Inne uwagi

 

 


SŁOWENIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

18+6

18+6

Brakujące rodzaje działalności

NACE Rev.1.1 41

brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 19 zatrudnionych dla wszystkich rodzajów działalności oraz wszystkie klasy wielkości dla działalności 41 wg NACE

Od 1 do 19 zatrudnionych dla wszystkich rodzajów działalności oraz od 1 do 9 zatrudnionych dla działalności 41 wg NACE

Inne uwagi

Brak

Brak


SŁOWACJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 12 0

Wieloletnie statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2008 zmienna 21 14 0

Inwestycje w sprzęt oraz instalacje związane z czystszą technologią (technologia zintegrowana)

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

Odstępstwo częściowe

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

Brak

Brakujące rodzaje działalności

Brak

Brak

Brakujące klasy wielkości

Od 1 do 19 zatrudnionych

Od 1 do 19 zatrudnionych

Inne uwagi

Brak

Brak


ZAŁĄCZNIK II

Odstępstwa dotyczące załącznika 7

BELGIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 3

 

12 + 3

 

Brakujące zmienne

Dla lat 2005–2007

 

Dla 2005 r.

 

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

Dla 2005 r.

 

 

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 6

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

 

 

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

 

 

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


BUŁGARIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Brak odstępstwa

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Brak

 

Dla lat 2005–2006

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


DANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 00 6

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

 

 

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

 

 

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

 

 

48 03 3

Przelewy wychodzące

 

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


NIEMCY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


GRECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


HISZPANIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Brakujące zmienne

13 31 0

Koszty osobowe

Brak

 

48 07 0

Wszystkie podatki

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


FRANCJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


IRLANDIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

12 11 0

Obrót

48 00 1

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

11 11 9

Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków

48 00 2

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

48 00 3

Przelewy wpływające

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 4

Pozostałe składki emerytalne

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

48 01 0

Dochód z inwestycji (PF)

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 02 2

Pozostałe dochody (PF)

48 03 3

Przelewy wychodzące

12 12 0

Wartość produkcji

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 03 0

Wydatki na emerytury łącznie

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

48 06 0

Wydatki operacyjne łącznie

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

13 31 0

Koszty osobowe

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

48 07 0

Wszystkie podatki

48 11 0

Grunty i budynki (PF)

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 13 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 14 0

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

48 15 0

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

48 18 0

Pozostałe inwestycje

48 10 0

Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

48 10 4

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 20 0

Inne aktywa

48 30 0

Kapitał i rezerwy

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 50 0

Pozostałe zobowiązania.

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

48 70 4

Liczba członków aktywnych

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

48 70 6

Liczba emerytów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


WŁOCHY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

 

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 3

Przelewy wpływające

 

 

48 01 0

Dochód z inwestycji (PF)

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

48 02 2

Pozostałe dochody (PF)

 

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

 

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

 

48 03 3

Przelewy wychodzące

 

 

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

 

 

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

 

 

48 06 0

Wydatki operacyjne łącznie

 

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

 

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

 

48 07 0

Wszystkie podatki

 

 

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 10 4

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

 

 

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

 

 

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

48 12 0

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

 

 

48 30 0

Kapitał i rezerwy

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


CYPR

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


ŁOTWA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Na lata 2005–2007:

 

Brak

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

Na rok 2005

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 07 0

Wszystkie podatki

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 70 1

Liczba systemów o określonym poziomie świadczeń

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


LUKSEMBURG

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


WĘGRY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

48 61 0

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

 

 

 

Podział geograficzny obrotów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


MALTA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


NIDERLANDY

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

Brak

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


AUSTRIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

Na lata 2005 i 2006

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

48 70 2

Liczba członków w systemach o określonym poziomie składek

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

Dla lat 2005–2007

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


POLSKA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

12 12 0

Wartość produkcji

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

13 31 0

Koszty osobowe

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

48 07 0

Wszystkie podatki

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

48 70 6

Liczba emerytów

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


PORTUGALIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

Brak

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


RUMUNIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 


SŁOWENIA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Brak odstępstwa

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

Brak

 

Brak

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

 

48 00 1

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

48 00 2

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

48 00 3

Przelewy wpływające

48 00 4

Pozostałe składki emerytalne

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

48 03 3

Przelewy wychodzące

48 07 0

Wszystkie podatki

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

48 70 4

Liczba członków aktywnych

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

48 70 6

Liczba emerytów

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


SŁOWACJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 6

 

12 + 6

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

48 11 0

Grunty i budynki (PF)

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 13 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

48 14 0

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

 

 

48 15 0

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

 

 

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

 

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

 

 

48 18 0

Pozostałe inwestycje

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

 

 

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

 

 

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych

 

 

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak

 


SZWECJA

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo pełne

 

Odstępstwo pełne

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

 

 

 

 

Brakujące zmienne

 

 

 

 


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw 2005–2007

Tytuł

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale 2005–2007

Tytuł

Odstępstwo pełne, częściowe lub brak odstępstwa

Odstępstwo częściowe

 

Odstępstwo częściowe

 

Potrzebny dodatkowy okres na przekazanie danych

12 + 3

 

12 + 3

 

Brakujące zmienne

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg klasy wielkości

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale według wielkości inwestycji

48 00 5

Składki emerytalne w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

11 11 9

Liczba przedsiębiorstw w podziale według klasy wielkości członków

48 00 6

Składki emerytalne w systemie o określonym poziomie składek

 

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale wg waluty

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

48 01 0

Przychód z inwestycji (PF)

48 61 0

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw w podziale geograficznym

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

Podział geograficzny obrotów

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

 

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

 

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

 

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

 

 

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

 

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług łącznie

 

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

 

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

 

 

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

 

 

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

 

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

 

48 30 0

Kapitał i rezerwy

 

 

16 11 0

Liczba zatrudnionych osób

 

 

48 70 0

Liczba członków

 

 

48 70 1

Liczba członków systemów o określonym poziomie świadczeń

 

 

48 70 2

Liczba członków systemów o określonym poziomie składek

 

 

48 70 3

Liczba członków mieszanych systemów składkowych

 

 

48 70 4

Liczba członków aktywnych

 

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

 

48 70 6

Liczba emerytów

 

 

Inne uwagi

Brak

 

Brak