30.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 758/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 (2) przewiduje, że 70 % ilości produktów przydzielonych państwu członkowskiemu musi być wycofanych z zapasów przed dniem 1 lipca danego roku wykonywania planu. Z uwagi na opóźnione przystąpienie Rumunii do planu na 2007 r., związane z datą jej przystąpienia do Wspólnoty, należy wprowadzić odstępstwo od wspomnianego obowiązku w odniesieniu do Rumunii.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3149/92.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„70 % ilości określonych w art. 2 ust. 3 pkt 1) lit. b) musi być wycofanych z zapasów przed dniem 1 lipca danego roku wykonywania planu. Postanowienie to nie obowiązuje jednak względem przydziałów wynoszących 500 ton lub mniej. Ponadto obowiązek ten nie stosuje się do produktów przydzielonych Rumunii w ramach planu na 2007 r. Ilości niewycofane z zapasów interwencyjnych do dnia 30 września roku wykonywania planu nie przysługują dłużej państwu członkowskiemu, któremu zostały one przydzielone w ramach wspomnianego planu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3).

(2)  Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 725/2007 (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, str. 4).