30.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 757/2007

z dnia 29 czerwca 2007 r.

dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o zezwolenie na stosowanie dodatków paszowych, określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny być zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Przedłożono dane na poparcie wniosku o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu konserwującego zawierającego benzoesan sodu, kwas propionowy i propionian sodu dla bydła. W dniu 18 października 2006 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał opinię na temat bezpieczeństwa i skuteczności tego preparatu. Ocena tego wniosku dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG, w tym przypadku, są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie bez ograniczeń czasowych wyżej wymienionego preparatu, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Zezwolenie na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2003 (3). W celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie bez ograniczeń czasowych wyżej wspomnianego preparatu dla tuczników przedłożone zostały nowe dane. Ocena tych danych dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG, w tym przypadku, są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie bez ograniczeń czasowych wyżej wymienionego preparatu, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę taką należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (4).

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat należący do grupy „konserwanty”, opisany w załączniku I, zostaje dopuszczony bez ograniczeń czasowych jako dodatek w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w tym załączniku.

Artykuł 2

Preparat należący do grupy „regulatory kwasowości”, opisany w załączniku II, zostaje dopuszczony bez ograniczeń czasowych jako dodatek w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w tym załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 126 z 22.5.2003, str. 24.

(4)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg zbóż

Konserwanty

E700

Benzoesan sodu 140 g/kg

Kwas propionowy 370 g/kg

Propionian sodu 110 g/kg

 

Skład dodatku:

Benzoesan sodu: 140 g/kg

Kwas propionowy: 370 g/kg

Propionian sodu: 110 g/kg

Woda: 380 g/kg

 

Substancje czynne:

Benzoesan sodu C7H5O2Na

Kwas propionowy C3H6O2

Propionian sodu C3H5O2Na

Bydło opasowe

3 000

22 000

Do konserwacji zbóż o wilgotności powyżej 15 %

Bezterminowe


ZAŁĄCZNIK II

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Regulatory kwasowości

E210

Kwas benzoesowy

C7H6O2

Tuczniki

5 000

10 000

W instrukcji użytkownika wskazać:

 

„Mieszanki paszowej uzupełniającej zawierającej kwas benzoesowy nie można jako takiej stosować do karmienia tuczników.”

 

„Dla bezpieczeństwa użytkownika: należy przedsięwziąć środki minimalizujące powstawanie wdychanego pyłu pochodzącego z tego dodatku. Dostępna jest Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).”

Bezterminowe