19.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 679/2007

z dnia 18 czerwca 2007 r.

ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje do dnia 31 maja kwotę pomocy mającą zastosowanie do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia.

(2)

W przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. kontrolę przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania brzoskwiń, określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, przeprowadza się na podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostatnich lat gospodarczych, dla których dostępne są ostateczne dane dotyczące tych państw członkowskich.

(3)

Średnia ilość brzoskwiń przetworzonych w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest niższa niż próg wspólnotowy. Dlatego też wysokość pomocy stosowanej w roku gospodarczym 2007/2008 w każdym państwie członkowskim musi być równa wysokości ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(4)

Mechanizm obliczania przestrzegania krajowych progów przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 nie ma natychmiastowego zastosowania do Bułgarii i Rumunii. Dlatego należy ustanowić środki przejściowe w celu jego stosowania. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, dla którego nie ma dostępnych danych do oceny przestrzegania krajowych i wspólnotowych progów przetwarzania brzoskwiń i w celach zapobiegawczych, należy przewidzieć wstępne ograniczenie pomocy, która zostanie zwrócona, jeżeli na koniec wymienionego roku gospodarczego progi nie zostaną przekroczone.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W roku gospodarczym 2007/2008 kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 47,70 euro za tonę w przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 31 grudnia 2006 r.

2.   W przypadku Bułgarii i Rumunii kwota pomocy w odniesieniu do brzoskwiń na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wynosi 35,78 euro za tonę.

Artykuł 2

1.   Jeżeli próg wspólnotowy nie zostanie przekroczony podczas obliczania jego przestrzegania w roku gospodarczym 2007/2008, dodatkowa kwota równa 25 % pomocy ustanowionej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 zostanie wypłacona Bułgarii i Rumunii po roku gospodarczym 2007/2008.

2.   W przypadku przekroczenia progu wspólnotowego, jeżeli w Bułgarii i Rumunii nie został on przekroczony lub został przekroczony o nie więcej niż 25 %, po roku gospodarczym 2007/2008 w tych państwach członkowskich wypłaca się dodatkową kwotę.

Na podstawie rzeczywistego przekroczenia określonego progu krajowego ustala się dodatkową kwotę, o której mowa w akapicie pierwszym, równą maksymalnie 25 % pomocy ustalonej w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

3.   W celu oceny przestrzegania krajowych progów przetwarzania i jedynie w przypadku Bułgarii i Rumunii, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 obliczenia dokonuje się na podstawie ilości, które zostały rzeczywiście objęte pomocą w trakcie roku gospodarczego 2007/2008.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1663/2005 (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 22).