14.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 653/2007

z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1), w szczególności jej art. 15,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (2), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych określa przepisy dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych. Artykuł 10 dyrektywy stanowi, że aby uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwo kolejowe musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza, że w celu kontroli zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci przedsiębiorstwo kolejowe utworzyło system zarządzania bezpieczeństwem i jest w stanie spełnić wymagania określone w specyfikacjach technicznych interoperacyjności (TSI), przyjętych na mocy dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3), dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (4) oraz innych przepisów wspólnotowych, a także w prawie krajowym.

(2)

Państwa członkowskie powinny udzielić wszelkiej pomocy wnioskodawcom chcącym wejść na rynek jako przedsiębiorstwa kolejowe, w szczególności powinny udostępnić wszelkie informacje oraz bezzwłocznie rozpatrywać wnioski dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa. Dla przedsiębiorstw kolejowych obsługujących trasy międzynarodowe istotne znaczenie ma, aby procedury certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa były podobne w poszczególnych państwach członkowskich; w związku z tym wspólne części certyfikatu bezpieczeństwa powinny zostać ujednolicone w postaci wspólnego wzoru. W tym celu art. 15 dyrektywy 2004/49/WE określa zasady ujednolicenia certyfikatów bezpieczeństwa. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 stanowi, że Agencja przygotuje i zaleci jednolity wzór certyfikatów bezpieczeństwa, łącznie z wersją elektroniczną, oraz jednolity wzór wniosków o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa, z wykazem istotnych informacji wymaganych dla wydania certyfikatu.

(3)

Zgodnie z art. 33 dyrektywy 2004/49/WE państwa członkowskie wprowadzą w życie jej przepisy do dnia 30 kwietnia 2006 r. Zatem od tego dnia certyfikaty bezpieczeństwa wydaje się zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/49/WE. Tym samym konieczne jest podjęcie szybkich działań mających na celu ujednolicenie procedur certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, tak aby państwa członkowskie mogły jak najszybciej stosować ujednolicone procedury.

(4)

Artykuł 10 dyrektywy 2004/49/WE stanowi, że certyfikat bezpieczeństwa składa się z dwóch części: jedna część potwierdza akceptację przyjętego przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i będzie uznawana w całej Wspólnocie (część A), natomiast druga potwierdza akceptację regulacji przyjętych w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci (część B). Ujednolicony wniosek o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa i instrukcja jego wypełniania zawarte w niniejszym rozporządzeniu stanowią wytyczne dla przedsiębiorstw kolejowych oraz krajowych organów ds. bezpieczeństwa w zakresie niezbędnej zawartości każdej części wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa.

(5)

Zgodnie z art. 10 ust. 6 dyrektywy 2004/49/WE krajowy organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o certyfikatach bezpieczeństwa wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) powyższej dyrektywy (część A certyfikatu). Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Agencja prowadzi powszechnie dostępną bazę danych wszystkich certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na podstawie art. 10 dyrektywy 2004/49/WE. Powyższe zobowiązuje Agencję do publikowania zarówno części A, jak i części B certyfikatów. W związku z tym, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 881/2004 państwa członkowskie informują Agencję o częściach B certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE, jak również o częściach A certyfikatów.

(6)

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa może informować Agencję o wydaniu, przedłużeniu, zmianie lub unieważnieniu certyfikatów bezpieczeństwa na trzy sposoby: z wykorzystaniem aplikacji internetowej Agencji, przesyłając plik elektroniczny zawierający certyfikat bezpieczeństwa lub przekazując kopię certyfikatu bezpieczeństwa. Zaleca się krajowym organom ds. bezpieczeństwa korzystanie z formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Agencji lub pobieranie udostępnionych tam plików albo dokumentów wzorcowych, co ułatwi stosowanie standardowego formatu i stanowi gwarancję korzystania z najnowszej wersji wzorów. Bardzo zaleca się korzystanie z internetowej wersji elektronicznej, gdyż w ten sposób można zapisać dokument bezpośrednio w bazie danych Agencji. Przesyłanie elektronicznych plików zalecane jest także ze względu na to, że Agencja może zapisać taki dokument jako plik o określonej strukturze, który można bezpośrednio przesłać do bezpiecznej bazy danych Agencji.

(7)

Każdy certyfikat bezpieczeństwa wydany przez państwo członkowskie otrzymuje niepowtarzalny numer; numer ten ułatwia także rejestrację certyfikatu bezpieczeństwa w ogólnodostępnej bazie danych utworzonej przez Agencję.

(8)

W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń finansowych i administracyjnych konieczne jest doprecyzowanie, że przedsiębiorstwa kolejowe, które otrzymały certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (5), nie muszą występować o wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa do dnia 1 stycznia 2011 r. Aktualne certyfikaty bezpieczeństwa zachowują ważność tak długo, jak długo przedsiębiorstwo kolejowe spełnia warunki ich wydania; kiedy tylko jeden z warunków nie jest spełniony (na przykład wygaśnięcie lub zmiana zakresu geograficznego), należy wystąpić o nowy certyfikat. Powyższe nie wyklucza możliwości ubiegania się przez przedsiębiorstwo kolejowe, posiadające już certyfikat wydany na podstawie dyrektywy 2001/14/WE, o certyfikat w nowym, ujednoliconym formacie. Na kwestię tę zwrócono uwagę Komisji w kontekście art. 28 ust. 1 dyrektywy 2004/49/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Certyfikaty bezpieczeństwa wydane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE (część A certyfikatu) posiadają standardowy format określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Format ten stosuje się każdorazowo, gdy część A certyfikatu jest wydawana, przedłużana, zmieniana lub unieważniana.

Artykuł 2

Certyfikaty bezpieczeństwa wydane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE (część B certyfikatu) posiadają standardowy format określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Format ten stosuje się każdorazowo, gdy część B certyfikatu jest wydawana, przedłużana, zmieniana lub unieważniana.

Artykuł 3

Wnioski o wydanie części A i/lub części B certyfikatów złożone zgodnie z art. 10 i 12 dyrektywy 2004/49/WE posiadają standardowy format określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Wniosek wypełnia się zgodnie z instrukcją podaną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Każdy certyfikat bezpieczeństwa otrzymuje niepowtarzalny numer, zgodnie z systemem numeracji opisanym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Organ ds. bezpieczeństwa informuje Agencję o wydaniu, przedłużeniu, zmianie lub unieważnieniu części A lub części B certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE.

Artykuł 6

Wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa wydane zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE zastępuje się certyfikatami bezpieczeństwa, które zostaną wydane na podstawie dyrektywy 2004/49/WE oraz niniejszego rozporządzenia, najpóźniej w terminie do dnia 1 stycznia 2011 r.

Zmiana, aktualizacja lub przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa wydanego zgodnie z dyrektywą 2001/14/WE następują na podstawie niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 2004/49/WE.

Każde przedsiębiorstwo kolejowe posiadające już certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie dyrektywy 2001/14/WE ma prawo wystąpić do krajowego organu ds. bezpieczeństwa o wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i dyrektywą 2004/49/WE.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 44.

(2)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 114).

(4)  Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/50/WE.

(5)  Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/49/WE.


ZAŁĄCZNIK I

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image


ZAŁĄCZNIK III

Standardowy formularz wniosku i instrukcja jego wypełniania

Image

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA

Image

Image

Image

Image

STRONA PRZEWODNIA DLA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

Image

Image

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Informacje, jakie należy podać we wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa – część A i część B

WSTĘP

Przedsiębiorstwo kolejowe (zwane dalej również „wnioskodawcą”) składa niniejszy wniosek, ubiegając się o wydanie części A i/lub w części B certyfikatu bezpieczeństwa (art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/49/WE). Jeśli nie podano inaczej, odesłania w niniejszym dokumencie dotyczą artykułów dyrektywy 2004/49/WE.

Występując o jedną z części certyfikatu lub obydwie części certyfikatu, przedsiębiorstwo kolejowe może skorzystać z niniejszego wzoru wniosku i przekazać go do właściwego organu ds. bezpieczeństwa wydającego certyfikaty. Pozwoli to właściwemu organowi rozpatrzyć wniosek bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku z zachowaniem terminu przewidzianego w art. 12 ust. 1.

Przedsiębiorstwo kolejowe musi wypełnić wszystkie pola we wniosku i podać wszelkie niezbędne informacje.

Część A i część B certyfikatu bezpieczeństwa

Niniejszy wniosek pozwala przedsiębiorstwu kolejowemu wystąpić równocześnie o wydanie zarówno części A, jak i części B certyfikatu, lub ubiegać się o tylko jedną z nich. Formularz może służyć do wystąpienia z wnioskiem o nowy certyfikat, przedłużenie, aktualizację lub zmianę części A i/lub części B certyfikatu (zgodnie z art. 10 ust. 5).

Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie tylko nowej części A certyfikatu, a następnie, w późniejszym terminie, wystąpienie o pierwszą część B certyfikatu.

Występując tylko o część B certyfikatu należy posiadać ważną część A certyfikatu.

Rodzaj i zakres działalności kolejowej

Zgodnie z art. 10 ust. 5 certyfikat bezpieczeństwa podlega pełnej lub częściowej aktualizacji w przypadku zasadniczej zmiany rodzaju lub zakresu działalności, a posiadacz certyfikatu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściwy organ ds. bezpieczeństwa o wszelkich istotnych zmianach warunków, na podstawie których wydano stosowną część certyfikatu bezpieczeństwa. W związku z tym zarówno dla organu ds. bezpieczeństwa, jak i dla przedsiębiorstwa kolejowego istotne znaczenie ma ustalenie „rodzaju” i „zakresu” przewozów.

„Rodzaj” i „zakres” stanowią we Wspólnocie podstawę ważności części A certyfikatu oraz odniesienie dla zdefiniowania „takiej samej działalności w transporcie kolejowym” (art. 10 ust. 3) na terenie całej Wspólnoty.

„Rodzaj” przewozów obejmuje przewozy pasażerskie, włączając i wyłączając przewozy kolejami dużych prędkości, przewozy towarowe, włączając i wyłączając przewozy ładunków niebezpiecznych, a także tylko usługi manewrowe.

„Zakres” działalności przedsiębiorstwa kolejowego charakteryzuje liczba pasażerów lub ilość towarów oraz szacunkowa wielkość przedsiębiorstwa kolejowego wyrażona liczbą pracowników pracujących w sektorze kolejowym (mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo).

Dla wszystkich części B certyfikatu „rodzaj” i „zakres” działalności wykonywanej globalnie przez to samo przedsiębiorstwo kolejowe w jednym lub w kilku państwach członkowskich muszą być zgodne z „rodzajem” i „zakresem” działalności dla części A certyfikatu.

Wszystkie informacje w polach od [2.6] do [2.19] i od [3.6] do [3.16] są niezbędne w celu ustalenia, czy przewozy, które miałyby być świadczone na podstawie certyfikatu bezpieczeństwa, o który występuje wnioskodawca, odpowiadają pozostałej działalności w zakresie przewozów kolejowych, wykonywanej przez wnioskodawcę na podstawie poprzednio otrzymanych certyfikatów.

INFORMACJE DODATKOWE

Strona 3 formularza zawiera wykaz dokumentów, które należy dołączyć do każdego wniosku. Stanowi ona listę referencyjną zarówno dla wnioskodawcy, jak i dla organu wydającego certyfikaty, i może być wykorzystana jako strona przewodnia dla załączników do wniosku (każdy kwadrat musi być zakreślony stosownie do okoliczności).

Dla ułatwienia każde pole we wniosku zostało opatrzone numerem i wyjaśnione na kolejnych stronach.

Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie wniosku złożonego zgodnie z zamieszczonym wzorem podpisuje w odpowiednim miejscu dokument dostarczony do organu wydającego certyfikaty. Nazwisko osoby podpisującej musi być dodatkowo czytelnie napisane.

OBJAŚNIENIA I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

1.1.-1.2.

Nazwa i adres organu ds. bezpieczeństwa, do którego kierowany jest wniosek. Aktualne dane można znaleźć między innymi na stronach internetowych Europejskiej Agencji Kolejowej (www.era.eu.int) lub na stronach internetowych organu ds. bezpieczeństwa wydającego certyfikat (jeśli występuje).

2.1.

Pole to należy zaznaczyć, składając wniosek dotyczący części A certyfikatu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy także podać dodatkowe informacje, zaznaczając odpowiednie pola poniżej w celu określenia rodzaju i zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo kolejowe.

2.2.

Wnioskodawca musi zaznaczyć to pole w następujących przypadkach:

A)

występując po raz pierwszy o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa;

B)

jeśli poprzedni certyfikat bezpieczeństwa, dla tego samego rodzaju i zakresu działalności, został unieważniony;

C)

we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie uwzględniono w polach [2.3] i [2.4].

2.3.

Ważność certyfikatu bezpieczeństwa przedłuża się na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego w odstępach nieprzekraczających pięciu lat (art. 10 ust. 5).

2.4.

Każdorazowa istotna zmiana rodzaju i zakresu działalności przedsiębiorstwa kolejowego wymaga pełnej lub częściowej aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, a tym samym złożenia wniosku o aktualizację lub zmianę certyfikatu; ponadto posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa niezwłocznie informuje właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach warunków, na podstawie których wydano stosowną część certyfikatu, a także w przypadku wprowadzenia nowych kategorii pracowników lub taboru (art. 10 ust. 5).

2.5.

Należy podać pełny numer identyfikacyjny UE ewentualnego poprzedniego certyfikatu bezpieczeństwa w części A, którego dotyczy wniosek składany do organu ds. bezpieczeństwa wskazanego w polach [1.1] i [1.2].

2.6.-2.7.

W przypadku gdy wniosek dotyczy również bądź wyłącznie przewozów pasażerskich, zaznaczając odpowiednie pole, należy podać, czy działalność taka obejmować będzie przewozy kolejami dużych prędkości. Wybrać można tylko jedną opcję. Jednak przewozy odnoszące się do wybranej opcji [2.6 lub 2.7] obejmują również wszelkie pozostałe rodzaje przewozów pasażerskich (tj. przewozy regionalne, przewozy krótko-, średnio- i dalekodystansowe itp.), jak również pozostałą działalność konieczną do wykonywania przewozów pasażerskich, których dotyczy wniosek (manewrowanie itp.). Definicje przewozów kolejami dużych prędkości podano w załączniku I do dyrektywy 96/48/WE.

2.8.-2.9.

W przypadku gdy wniosek dotyczy przewozów pasażerskich [2.6 lub 2.7], zaznaczając odpowiednie pole, należy podać szacunkową aktualną lub planowaną roczną wielkość przewozów wyrażoną w osobokilometrach. Wybrać można tylko jedną opcję. Przewidziane kategorie są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1192/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego.

2.10.-2.11.

W przypadku gdy wniosek dotyczy również bądź wyłącznie przewozów towarowych, zaznaczając odpowiednie pole, należy podać, czy działalność taka obejmować będzie przewozy ładunków niebezpiecznych. Wybrać można tylko jedną opcję. Jednak przewozy odnoszące się do wybranej opcji [2.10 lub 2.11] obejmują również wszelkie pozostałe rodzaje przewozów towarowych, których nie określono w sposób jednoznaczny, jak również pozostałą działalność konieczną do wykonywania przewozów towarowych, których dotyczy wniosek (manewrowanie itp.). Definicje ładunków niebezpiecznych podano w dyrektywie 96/49/WE i w załącznikach do niej.

Przewoźników wykonujących przewozy kolejowe na wewnętrzne potrzeby kolei zalicza się do kategorii przewozów towarowych (np. spółki zajmujące się utrzymaniem torowisk, przewożące maszyny z miejsca na miejsce lub spółki obsługujące pociągi pomiarowe).

2.12.-2.13.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy przewozów towarowych [2.10 lub 2.11], zaznaczając odpowiednie pole, należy podać szacunkową aktualną lub planowaną roczną wielkość przewozów wyrażoną w tonokilometrach. Wybrać można tylko jedną opcję. Przewidziane kategorie są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1192/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego.

2.14.

Pole to należy zaznaczyć, jeśli wnioskodawca zamierza realizować tylko usługi manewrowe bez wykonywania przewozów pasażerskich lub towarowych.

2.15.

Należy podać datę planowanego uruchomienia przewozów, których dotyczy wniosek (pasażerskie, towarowe, tylko manewry), lub – w przypadku przedłużenia, aktualizacji albo zmiany certyfikatu – datę wnioskowanego początku ważności certyfikatu, zastępującego poprzedni certyfikat.

2.16.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 0 (a zatem pracownikiem jest jedynie przedsiębiorca) do 9 osób, należy wybrać opcję „mikroprzedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.17.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 10 do 49 osób, należy wybrać opcję „małe przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.18.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 50 do 249 osób, należy wybrać opcję „średnie przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.19.

Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi 250 lub więcej osób, należy wybrać opcję „duże przedsiębiorstwo”. Należy odnieść się do definicji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa stosowanej przez DG ENTR. Wybrać można tylko jedną opcję [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

3.1.

Pole to należy zaznaczyć, składając wniosek dotyczący części B certyfikatu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy także podać dodatkowe informacje, zaznaczając odpowiednie pola poniżej w celu określenia rodzaju i zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo kolejowe.

3.2.

Wnioskodawca musi zaznaczyć to pole w następujących przypadkach:

A)

występując o wydanie pierwszej lub kolejnej części B nowego certyfikatu bezpieczeństwa;

B)

jeśli poprzedni certyfikat bezpieczeństwa, dla tego samego rodzaju i zakresu działalności, został unieważniony;

C)

we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie uwzględniono w polach 3.3 i 3.4.

3.3.

Ważność certyfikatu bezpieczeństwa przedłuża się na wniosek przedsiębiorstwa kolejowego w odstępach nieprzekraczających pięciu lat (art. 10 ust. 5).

3.4.

Każdorazowa istotna zmiana rodzaju i zakresu działalności przedsiębiorstwa kolejowego wymaga pełnej lub częściowej aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, a tym samym złożenia wniosku o aktualizację lub zmianę certyfikatu; ponadto posiadacz certyfikatu bezpieczeństwa niezwłocznie informuje właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach warunków, na podstawie których wydano stosowną część certyfikatu, a także w przypadku wprowadzenia nowych kategorii pracowników lub taboru (art. 10 ust. 5).

3.5.

Należy podać pełny numer identyfikacyjny UE ewentualnej poprzedniej części B certyfikatu bezpieczeństwa, której dotyczy wniosek składany do organu ds. bezpieczeństwa wskazanego w polach [1.1] i [1.2].

3.6.-3.7.

Tak jak [2.6] – [2.7] (patrz: powyżej).

3.8.-3.9.

Tak jak [2.8] – [2.9] (patrz: powyżej).

3.10.-3.11.

Tak jak [2.10] – [2.11] (patrz: powyżej).

3.12.-3.13.

Tak jak [2.12] – [2.13] (patrz: powyżej).

3.14.

Tak jak [2.14] (patrz: powyżej).

3.15.

Tak jak [2.15] (patrz: powyżej).

3.16.

Część B certyfikatu bezpieczeństwa może obejmować całą sieć kolejową państwa członkowskiego lub tylko jej wybraną część (art. 10 ust. 1), konieczne jest zatem wyraźne określenie wszystkich linii, na których planowane są przewozy (pasażerskie, towarowe lub tylko manewry). Nazwy linii podano w „sprawozdaniu o stanie sieci” (patrz: art. 3 dyrektywy 2001/14/WE i załącznik I do niej). Określając linie, przedsiębiorstwa kolejowe muszą stosować powyższe nazewnictwo. Jeśli ilość miejsca jest niewystarczająca, wnioskodawca może dołączyć załączniki do wniosku, wyszczególniając je w tym polu.

3.17.

Informację tę należy podać tylko jeśli wnioskodawca występuje o wydanie nowej części B certyfikatu bezpieczeństwa lub o jej przedłużenie, aktualizację bądź zmianę i posiada już ważną część A certyfikatu bezpieczeństwa. Numer identyfikacyjny UE nadaje każdy organ wydający certyfikaty zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi numeracji, które zostaną udostępnione przez Europejską Agencję Kolejową. Podane informacje nie zwalniają wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii części A certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem [8.1]. Jeśli nie ma numeru identyfikacyjnego, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

3.18.

W polu tym należy podać nazwę państwa, które wydało część A certyfikatu bezpieczeństwa (tj. państwo, do którego należy organ wydający certyfikat). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii części A certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem [8.1].

4.1.

Informację tę należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawca posiada co najmniej jedną ważną część B certyfikatu bezpieczeństwa. Należy podać numery identyfikacyjne UE wydanych części B certyfikatu bezpieczeństwa, oddzielając je w razie potrzeby ukośnikiem „/”. Wnioskodawca nie musi przedkładać kopii części B certyfikatu bezpieczeństwa wraz ze składanym wnioskiem.

4.2.

Informację tę należy podać, tylko występując o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa i/lub części B w przypadku, gdy przedsiębiorstwo kolejowe posiada już ważną koncesję (dyrektywa Rady 95/18/WE zmieniona dyrektywą 2001/13/WE). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii koncesji wraz ze składanym wnioskiem [7.2 i 8.2].

UWAGA: Przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2001/14/WE musi posiadać koncesję zgodną z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi, natomiast przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2004/49/WE nie zawsze musi posiadać koncesję.

4.3.

W polu tym należy podać nazwę państwa, które wydało koncesję (tj. państwo, do którego należy organ wydający koncesje). Podanie informacji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedłożenia kopii koncesji wraz ze składanym wnioskiem [7.2 i 8.2].

5.1.

Jeśli „nazwa prawna” różni się od „nazwy przedsiębiorstwa kolejowego”, należy podać obie nazwy.

5.2.-5.8.

Każdy wnioskodawca musi podać niezbędne informacje umożliwiające organowi wydającemu certyfikat kontakt z przedsiębiorstwem kolejowym (jeżeli to możliwe, należy podać numer telefoniczny centrali, a nie osoby odpowiedzialnej za certyfikację; numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy kraju; adres poczty elektronicznej powinien być centralnym adresem poczty elektronicznej przedsiębiorstwa kolejowego). Dane kontaktowe przedsiębiorstwa kolejowego powinny obejmować adres ogólny, bez wskazywania konkretnych osób, o których informacje można podać w polach [6.1]–[6.5]. Podanie adresu strony internetowej [5.8] nie jest obowiązkowe.

5.9.-5.10.

Jeśli przedsiębiorstwu kolejowemu składającemu wniosek przydzielono na podstawie prawa krajowego kilka numerów ewidencyjnych, wniosek umożliwia wpisanie zarówno numeru NIP [5.10], jak i drugiego numeru ewidencyjnego [5.9] (np. z rejestru handlowego).

5.11.

W razie konieczności można podać dodatkowe informacje, które nie były wymagane w innych polach.

6.1.-6.5.

Osoba, z którą należy się kontaktować, stanowi w trakcie całego procesu certyfikacji łącznik pomiędzy przedsiębiorstwem kolejowym składającym wniosek a organem wydającym certyfikat. W razie konieczności osoba ta służy wsparciem, pomocą, informacją, wyjaśnieniami i stanowi punkt odniesienia dla organu rozpatrującego wniosek. Numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy kraju. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.

7.1.

Dokument ten należy przedstawić tylko jeśli wnioskodawca występuje o wydanie części A certyfikatu bezpieczeństwa (nowej, przedłużonej, uaktualnionej, zmienionej). „Streszczenie instrukcji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)” oznacza tutaj dokument, w którym przedstawiono i omówiono najważniejsze elementy tego systemu w przedsiębiorstwie kolejowym. Musi on zawierać szczegółowe dane i informacje oraz potwierdzenie różnych procesów lub norm/przepisów wdrożonych w przedsiębiorstwie (albo będących w fazie wdrażania), a także odniesienia do elementów wskazanych w art. 9 i załączniku III lub powiązania z nimi.

7.2.

Przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu dyrektywy 2001/14/WE musi posiadać koncesję zgodną z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi. Jednak zgodnie z definicją podaną w dyrektywie 2004/49/WE przedsiębiorstwo kolejowe nie musi posiadać koncesji, zatem zobowiązane jest przedłożyć kopię ważnej koncesji, tylko jeśli takową posiada. W przypadku braku koncesji należy wybrać opcję „Nie dotyczy” [7.3 i/lub 8.3].

7.3.

Patrz: [7.2].

8.1.

Jeśli wniosek dotyczy tylko części B certyfikatu bezpieczeństwa (nowej, przedłużonej, uaktualnionej, zmienionej), a nie dotyczy części A certyfikatu bezpieczeństwa, należy przedłożyć kopię ważnej części A certyfikatu bezpieczeństwa.

8.2.

Tak jak [7.2] (patrz: powyżej).

8.3.

Tak jak [7.3] (patrz: powyżej).

8.4.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 95/18/WE przedsiębiorstwo kolejowe powinno posiadać odpowiednie ubezpieczenie lub równoważne porozumienie (np. poręczenie finansowe) w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadków. Potwierdzenie, że koncesjonowane przedsiębiorstwo kolejowe spełnia krajowe wymagania dotyczące ubezpieczenia lub zawarło równoważne porozumienie w celu pokrycia odpowiedzialności cywilnej, stanowi załącznik do koncesji (zalecenie Komisji 2004/358/WE). Wraz z wnioskiem należy przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej OC lub zabezpieczenia finansowego w tym zakresie, stanowiących załącznik do koncesji.

8.5.

Wnioskodawca musi przedłożyć wykaz dokumentacji lub samą dokumentację dotyczącą specyfikacji TSI lub ich części oraz – w razie potrzeby – krajowych norm bezpieczeństwa i pozostałych norm dotyczących pracowników, taboru i ogólnie przewozów, które zamierza wykonywać na podstawie certyfikatu, o który występuje. Należy wyraźnie wskazać procesy i dokumentację, w odniesieniu do których stosuje się i wdraża specyfikacje TSI. W celu uniknięcia przypadków dublowania się prac i ograniczenia zakresu informacji, należy przedłożyć tylko dokumentację zbiorczą dotyczącą elementów zgodnych z TSI i z pozostałymi wymaganiami określonymi w dyrektywach 96/48/WE i 2001/16/WE.

8.6.

Wnioskodawca musi przedłożyć pełny wykaz różnych KATEGORII PRACOWNIKÓW zatrudnionych na etacie lub na podstawie kontraktu przy przewozach, które mają być wykonywane na podstawie certyfikatu, o który występuje. Wykaz KATEGORII PRACOWNIKÓW musi być zgodny z przepisami krajowymi oraz przepisami obowiązującymi na danej sieci, które odnoszą się do ich kategoryzacji.

8.7.

Wnioskodawca musi przedłożyć opis lub potwierdzenie tych procesów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą PRACOWNIKÓW, w tym potwierdzenie, że spełniają oni wymagania krajowych przepisów prawa i/lub odpowiednich specyfikacji TSI, oraz poświadczenie ich prawidłowej certyfikacji.

8.8.

Wnioskodawca musi przedłożyć pełną dokumentację w zakresie różnych RODZAJÓW TABORU, które zamierza wykorzystywać do przewozów wykonywanych na podstawie certyfikatu, o który występuje. RODZAJE TABORU muszą być zgodne z przepisami krajowymi oraz przepisami obowiązującymi na danej sieci, które odnoszą się do jego kategoryzacji.

8.9.

Wnioskodawca musi przedłożyć opis lub potwierdzenie tych procesów w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą TABORU, w tym potwierdzenie, że spełnia on wymagania krajowych przepisów prawa i/lub odpowiednich specyfikacji TSI, oraz poświadczenie jego prawidłowej certyfikacji.

8.10.

W tym miejscu należy wymienić wszelkie pozostałe dokumenty dołączone do wniosku. Proszę wpisać numer i rodzaj dokumentu oraz krótki opis jego treści.


ZAŁĄCZNIK IV

Kod ujednoliconego systemu numeracji, zwany europejskim numerem identyfikacyjnym (EIN), dla certyfikatów bezpieczeństwa

Kod kraju

(2 litery)

Rodzaj dokumentu

(2 cyfry)

Rok wydania

(4 cyfry)

Numer kolejny

(4 cyfry)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Objaśnienie struktury europejskiego numeru identyfikacyjnego (ENI)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kod kraju

(2 litery)

Rodzaj dokumentu

(2 cyfry)

Rok wydania

(4 cyfry)

Numer kolejny

(4 cyfry)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   Kod kraju (2 litery)

Stosuje się kody krajów oficjalnie opublikowane i aktualizowane na europejskich stronach internetowych we Wspólnym przewodniku praktycznym, zgodne z normą ISO 3166 alpha–2.

Państwo

Kod

Austria

AT

Belgia

BE

Bułgaria

BG

Cypr

CY

Republika Czeska

CZ

Dania

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francja

FR

Niemcy

DE

Grecja

EL

Węgry

HU

Islandia

IS

Irlandia

IE

Włochy

IT

Łotwa

LV

Liechtenstein

LI

Litwa

LT

Luksemburg

LU

Norwegia

NO

Malta

MT

Niderlandy

NL

Polska

PL

Portugalia

PT

Rumunia

RO

Słowacja

SK

Słowenia

SI

Hiszpania

ES

Szwecja

SE

Szwajcaria

CH

Zjednoczone Królestwo

UK

Obecnie jedynym istniejącym międzynarodowym organem ds. bezpieczeństwa jest organ ds. bezpieczeństwa tunelu pod kanałem La Manche, któremu przypisano następujący dwuliterowy kod:

MIĘDZYNARODOWY ORGAN DS. BEZPIECZEŃSTWA

Kod

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   Rodzaj dokumentu (liczba dwucyfrowa)

Dwie cyfry pozwalające określić rodzaj dokumentu. Pierwsza cyfra określa ogólną klasyfikację dokumentu – czy jest to certyfikat bezpieczeństwa (wartość 1) czy inny rodzaj dokumentu (wartość inna niż 1). Druga cyfra określa podtyp dokumentu – czy jest to część A (wartość 1) czy część B (wartość 2) certyfikatu. Aktualnie możliwe kombinacje określają jedynie dwa występujące przypadki:

 

[1 1] dla części A certyfikatu bezpieczeństwa;

 

[1 2] dla części B certyfikatu bezpieczeństwa.

W razie konieczności zastosowania innych kodów system numeracji może zostać rozszerzony. Poniżej przedstawiono proponowany wykaz znanych, możliwych kombinacji dwucyfrowych liczb w odniesieniu do rodzaju dokumentu:

Kombinacja w polu 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Koncesje

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[0 x]

Koncesje

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[1 1]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część A

[1 2]

Certyfikat bezpieczeństwa

Część B

[1 x]

Certyfikat bezpieczeństwa

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[2 1]

Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[2 2]

Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[2 x]

Dokument potwierdzający autoryzację bezpieczeństwa

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[3 x]

Certyfikaty dla warsztatów naprawczych

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[4 x]

Certyfikaty dla jednostek notyfikowanych

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

[5 x] … [9 x]

Rezerwa (5 typów dokumentów)

Nie dotyczy niniejszego rozporządzenia

POLE 3 –   Rok wydania (liczba czterocyfrowa)

Pole to wskazuje rok wydania certyfikatu (w formacie czterocyfrowym rrrr).

POLE 4 –   Numer kolejny

Każdy wydawany certyfikat otrzymuje numer kolejny, niezależnie od tego, czy jest to nowy certyfikat, przedłużenie, aktualizacja czy zmiana certyfikatu. Nawet w przypadku unieważnienia certyfikatu przypisany mu numer nie może zostać ponownie użyty.

Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.