24.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3). Aby uwzględnić wspomnianą zmianę, należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (4), które nadal zawierają odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje produkty podstawowe, do których mogą być asymilowane niektóre produkty rolne oraz produkty uzyskane w wyniku przetworzenia produktów podstawowych, w celu przyznania refundacji wywozowych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(3)

Produkty, które mają być zasymilowane do mleka pełnego w proszku (Grupa produktów 3), zostały wyliczone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. Jednakże art. 3 ust. 4 akapit drugi dopuszcza dokonanie przez właściwy organ, na wniosek zainteresowanej strony, asymilacji produktów wymienionych w tym ustępie do połączenia odtłuszczonego mleka w proszku (Grupa produktów 2), w odniesieniu do ich beztłuszczowej części zawartości suchej masy produktu, lub do masła (Grupa produktów 6), w odniesieniu do części tłuszczu mlecznego w produkcie przy obliczaniu należnej refundacji.

(4)

Gwałtowny spadek stawek refundacji za mleko pełne w proszku i odtłuszczone mleko w proszku, w stosunku do stopy refundacji mającej zastosowanie do masła, nasuwa przypuszczenie, że przedsiębiorcy w coraz większym stopniu będą domagać się zastosowania przepisów art. 3 ust. 4 w celu ubiegania się o refundację w odniesieniu do tłuszczu mlecznego w produkcie, który normalnie byłby asymilowany do mleka pełnego w proszku. Perspektywa taka niesie za sobą ryzyko wyższej refundacji w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I niż w przypadku refundacji mającej zastosowanie do tych produktów wywożonych bez dalszego przetworzenia, co byłoby niezgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. (5), w szczególności z jego art. 31 ust. 1.

(5)

Dlatego też należy skreślić art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 nie naruszając jednocześnie możliwości wprowadzania podobnego środka w przypadku, gdy wspomniane ryzyko nie będzie już zachodzić. Niemniej w sytuacji, gdy rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2007 z dnia 25 stycznia 2007 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) zmniejszyło do zera, ze skutkiem od dnia 26 stycznia 2007 r., refundacje wywozowe dla mleka pełnego w proszku, niektóre państwa członkowskie mogły stwierdzić, że nie jest już konieczne przyjmowanie nowych wniosków przedsiębiorców chcących skorzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. W celu zharmonizowania odpowiedzi państw członkowskich na wnioski otrzymane od dnia 26 stycznia 2007 r. należy określić konkretną datę, po upływie której państwa członkowskie nie powinny przyjmować nowych wniosków o asymilację na podstawie wspomnianego przepisu.

(6)

Artykuł 43 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stanowi, że wnioski o przyznanie świadectw refundacji, z wyjątkiem wniosków odnoszących się do operacji pomocy żywnościowej, są ważne tylko po wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 25 % wnioskowanej kwoty. Zabezpieczenie to jest składane w celu zagwarantowania, że posiadacz świadectwa refundacji składa wniosek o refundację, której kwota jest równa kwocie, na którą opiewa świadectwo wydane dla towarów wywożonych w okresie ważności świadectwa refundacji. Stawka zabezpieczenia była ustalona w czasie, gdy liczba wniosków o wydanie świadectwa była znacznie wyższa niż kwoty, które można było przyznać. Po obniżeniu stopy refundacji wypłacanej w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I liczba wniosków o wydanie świadectwa znacznie się zmniejszyła. Od tej pory ryzyko składania przez przedsiębiorców wniosków w celach spekulacyjnych zmniejszyło się. W związku z tym należy odpowiednio zmniejszyć poziom zabezpieczeń.

(7)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 zawiera wpisy w 21 z 23 języków urzędowych Wspólnoty. Załącznik ten powinien również zawierać wpisy w dwóch pozostałych językach, tj. irlandzkim i maltańskim.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1043/2005.

(9)

Komitet zarządzający ds. zagadnień horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi, niewymienionymi w załączniku I nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1043/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym wyrażenie „rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001” zastępuje się wyrażeniem:

„rozporządzeniem (WE) nr 318/2006 (7)

b)

w akapicie drugim lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006;”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 skreśla się akapit drugi;

b)

w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w części wstępnej wyrażenie „rozporządzeniu (WE) nr 1260/2001” zastępuje się wyrażeniem „rozporządzeniu (WE) nr 318/2006”;

ii)

litery c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyłączeniem mieszanek otrzymanych częściowo przy wykorzystaniu produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003;

d)

produkty określone w art. 1 ust. 1 lit. f) i g) rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyłączeniem mieszanek otrzymanych częściowo przy wykorzystaniu produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003.”;

3)

w art. 43 akapit pierwszy wyrażenie „25 %” zastępuje się wyrażeniem „15 %”;

4)

w art. 44 ust. 4 akapit pierwszy wyrażenie „25 %” zastępuje się wyrażeniem „15 %”;

5)

w załączniku II przypis 4 dotyczący kolumny 6 („Cukier, melasy lub izoglukoza”) zastępuje się wyrażeniem:

„(4)

rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1)”;

6)

w załączniku III w wyszczególnieniu odnoszącym się do kodu CN 2905 43 00 – Mannitol, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Otrzymany z sacharozy objętej rozporządzeniem (WE) nr 318/2006”;

7)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

po wpisie dotyczącym języka francuskiego wprowadza się tiret w brzmieniu:

„—

w języku irlandzkim: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”;

b)

po wpisie dotyczącym języka węgierskiego wprowadza się następujące tiret:

„—

w języku maltańskim: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 nadal się stosuje w odniesieniu do produktów, dla których, w uzgodnieniu z właściwym organem, przed dniem 17 lutego 2007 r. uzyskano asymilację, o której mowa w tym przepisie, i które w czasie wywozu były objęte świadectwami refundacji, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 29 tego rozporządzenia, przed dniem 1 marca 2007 r. złożono wniosek o wcześniejsze ustalenie stawek refundacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 3).

(4)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1).

(5)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(6)  Dz.U. L 19 z 26.1.2007, str. 8.

(7)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1”;