20.4.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 423/2007

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1737 (2006) („rezolucja RB ONZ nr 1737 (2006)”), stanowiącą, że Iran powinien bezzwłocznie zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu oraz prace nad wszelkimi projektami dotyczącymi ciężkiej wody, a także podjąć pewne działania wymagane przez Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej („MAEA”), które Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uznaje za niezbędne do wytworzenia zaufania w to, że cele programu jądrowego Iranu są wyłącznie pokojowe. Aby przekonać Iran do zastosowania się do wspomnianej wiążącej decyzji, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiła, że wszystkie państwa członkowskie ONZ powinny wprowadzić szereg środków ograniczających.

(2)

Zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1737 (2006) we wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB określono pewne środki ograniczające wobec Iranu. Środki te obejmują zakaz wywozu i przywozu towarów i technologii, które mogłyby być wykorzystane w działaniach Iranu związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, ciężką wodą lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej, zakaz świadczenia usług związanych z takimi towarami lub technologiami, zakaz inwestycji związanych z takimi towarami i technologiami, zakaz sprowadzania takich towarów i technologii z Iranu oraz zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów i organów zaangażowanych w takie działania, bezpośrednio z nimi związanych lub wspierających je.

(3)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dlatego do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędne są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, szczególnie w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Niniejsze rozporządzenie stanowi odstępstwo od istniejącego prawodawstwa wspólnotowego, które określa ogólne zasady przywozu z państw trzecich i wywozu do nich, a w szczególności od rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (2), w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie obejmuje te same towary i technologie.

(5)

Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do opublikowania wykazu zakazanych towarów i technologii oraz wszelkich zmian do niego, przyjętych przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także do zmiany wykazu osób, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji.

(6)

Jeżeli chodzi o procedurę ustanawiania i zmieniania wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Rada powinna sama wykonywać swoje odpowiednie uprawnienia wykonawcze, tak aby osiągnąć cele rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), a w szczególności aby zahamować opracowywanie przez Iran sensytywnych technologii wspomagających program jądrowy i program pocisków balistycznych, a także podejmowanie przez osoby i podmioty wspierające te programy działań mających wpływ na rozprzestrzenianie materiałów jądrowych.

(7)

Państwa członkowskie powinny ustalić, jakie sankcje należy zastosować w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane sankcje muszą być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające.

(8)

Aby zagwarantować, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu będą skuteczne, powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tylko do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„Komitet ds. Sankcji” oznacza: komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony na mocy pkt 18 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006);

b)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie formy wsparcia technicznego związane z naprawami, rozbudową, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub jakąkolwiek inną usługą techniczną w postaci instrukcji, kształcenia, przekazywania praktycznej wiedzy czy umiejętności lub usług konsultingowych; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;

c)

termin „towary” obejmuje produkty, materiały oraz sprzęt;

d)

termin „technologia” obejmuje oprogramowanie;

e)

„inwestycja” oznacza nabywanie udziałów lub rozszerzenie posiadanych udziałów w przedsiębiorstwach, włącznie z nabywaniem w całości tego rodzaju przedsiębiorstw, oraz nabywaniem udziałów i papierów wartościowych o charakterze udziałowym;

f)

„świadczenie usług pośrednictwa” oznacza działania osób, podmiotów oraz partnerstw działających jako pośrednicy poprzez kupno, sprzedaż lub aranżowanie przekazywania towarów i technologii, lub negocjowanie albo aranżowanie transakcji, które mają na celu przekazywanie towarów lub technologii;

g)

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne;

iii)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

v)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

vi)

akredytywy, listy przewozowe (konsonamenty), kwity zastawne; oraz

vii)

dokumenty poświadczające udział w funduszach lub środkach finansowych;

h)

„zamrożenie funduszy” oznacza uniemożliwianie wszelkich ruchów, przenoszenia, zmian, wykorzystania, udostępniania funduszy lub dokonywania transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

i)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

j)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez sprzedaż, wynajem lub zastaw;

k)

„terytorium Wspólnoty” obejmuje wszystkie terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat WE, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń lotniczą.

Artykuł 2

Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, następujących towarów i technologii – niezależnie od tego, czy pochodzą one ze Wspólnoty czy nie – przeznaczonych dla osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Iranie albo do użytku w tym kraju:

i)

wszelkich towarów i technologii znajdujących się w wykazach grupy dostawców jądrowych (NSG) i reżimu kontroli technologii rakietowych (MTCR). Te towary i technologie wymienione są w załączniku I;

ii)

innych towarów i technologii uznanych przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych za towary i technologie, które mogłyby być wykorzystane przez Iran w działaniach związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, ciężką wodą lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej. Te towary i technologie wymienione są również w załączniku I;

b)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest omijanie zakazu, o którym mowa w lit. a).

Artykuł 3

1.   Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów i technologii wymienionych w załączniku II – niezależnie od tego, czy pochodzą one ze Wspólnoty czy nie – przeznaczonych dla osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Iranie albo do użytku w tym kraju.

2.   Załącznik II obejmuje wszelkie towary i technologie inne niż te wymienione w załączniku I, które mogłyby być wykorzystane w działaniach związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, ciężką wodą lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej lub do prowadzenia działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nierozstrzygnięte.

3.   Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych we wniosku o udzielenie zezwolenia na eksport.

4.   Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III nie udzielają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie ani wywóz towarów lub technologii wymienionych w załączniku II, jeżeli ustalą, że taka sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz mogłyby przyczynić się do następujących działań:

a)

działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu lub z ciężką wodą;

b)

opracowanie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub

c)

prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nierozstrzygnięte.

5.   Zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą odmówić udzielenia zezwolenia na wywóz i mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub uchylić już wydane zezwolenie na wywóz.

6.   W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub uchylenia takiego zezwolenia zgodnie z ust. 4, państwa członkowskie powiadamiają o tym inne państwa członkowskie i Komisję i przekazują im istotne informacje na ten temat w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów dotyczących poufności takich informacji zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (3).

7.   Jeżeli dane państwo lub państwa członkowskie odmówiły zgodnie z ust. 4 udzielenia zezwolenia na daną transakcję, inne państwo członkowskie – przed udzieleniem zezwolenia na wywóz dotyczącego zasadniczo identycznych transakcji i pod warunkiem, że wcześniejsza decyzja odmowna jest nadal ważna – skonsultuje się najpierw z państwem lub państwami, które udzieliły odmowy zgodnie z ust. 5 i 6. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym inne państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich informacji mogących uzasadnić takie postanowienie.

Artykuł 4

Zabrania się nabywania, przywozu lub transportu z Iranu towarów i technologii wymienionych w załączniku I, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu czy nie.

Artykuł 5

1.   Zakazuje się:

a)

udzielania, w sposób bezpośredni lub pośredni, pomocy technicznej lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku I, która to pomoc lub świadczone usługi przeznaczone są dla osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Iranie lub do wykorzystania w tym kraju;

b)

dokonywania inwestycji w znajdujące się w Iranie przedsiębiorstwa zaangażowane w wytwarzanie towarów i technologii wymienionych w załączniku I;

c)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, środków finansowych lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich towarów, a także udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie oraz do wykorzystania w tym kraju;

d)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

2.   Dostarczanie:

a)

pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku II oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i z wykorzystywaniem tych produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w Iranie lub do wykorzystania w tym kraju;

b)

inwestycji w znajdujące się w Iranie przedsiębiorstwa zaangażowane w wytwarzanie towarów i technologii wymienionych w załączniku II;

c)

finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami i technologiami, o których mowa w załączniku II, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostawy, transfer lub wywóz tych produktów lub też na świadczenie związanych z powyższymi działaniami szkoleń technicznych, usług lub pomocy, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w Iranie lub do wykorzystania w tym kraju;

wymaga zezwolenia wydawanego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

3.   Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 2, jeżeli ustalą, że takie postępowanie mogłyby przyczynić się do któregokolwiek z następujących działań:

a)

działań Iranu związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu lub z ciężką wodą;

b)

opracowania przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub

c)

prowadzenia przez Iran działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nierozstrzygnięte.

Artykuł 6

Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję związaną z towarami i technologią, pomocą, inwestycjami lub ze świadczeniem usług pośrednictwa, o której mowa w art. 2 lub 5 ust. 1, gdy komitet określi z wyprzedzeniem i po rozpatrzeniu danego przypadku, że taka transakcja z pewnością nie wesprze opracowywania w Iranie technologii wspomagających działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym jeśli takie towary i technologia, pomoc, inwestycja lub świadczenie usług pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, medycznych lub innych celów humanitarnych, pod warunkiem, że:

a)

umowa dostawy towarów i technologii lub umowa udzielenia pomocy zawiera odpowiednie gwarancje dotyczące użytkownika końcowego; oraz

b)

Iran zobowiązał się do niewykorzystywania danych towarów i technologii lub w stosownych przypadkach udzielonej pomocy w działaniach stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej i działaniach związanych z rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej.

Artykuł 7

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. W załączniku IV wymieniono osoby, podmioty i organy wskazane przez RB ONZ lub Komitet ds. Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

2.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku V, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. W załączniku V wymieniono osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które nie są objęte załącznikiem IV, ale zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zostały określone jako:

a)

zaangażowane w działalność Iranu stwarzającą zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej, bezpośrednio związane z taką działalnością lub wspierające ją; lub

b)

zaangażowane w działalność Iranu związaną z opracowywaniem systemów przenoszenia broni jądrowej, bezpośrednio związane z taką działalnością lub wspierające ją; lub

c)

działające w imieniu lub zgodnie ze wskazówkami osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b); lub

d)

osoby prawne, podmioty lub organy należące do osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) lub kontrolowane przez nie, także w nielegalny sposób.

3.   Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym, prawnym, podmiotom ani organom wymienionym w załącznikach IV i V, ani nie udostępnia się takich funduszy i zasobów na korzyść takich osób, podmiotów czy organów.

4.   Zabrania się umyślnego i świadomego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście w sposób bezpośredni lub pośredni środków określonych w ust. 1, 2 i 3.

Artykuł 8

W drodze odstępstwa od art. 7, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem 23 grudnia 2006 r. lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)

decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku IV lub V;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym państwie członkowskim; oraz

e)

w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 7 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet ds. Sankcji o zastawie lub orzeczeniu.

Artykuł 9

W drodze odstępstwa od art. 7 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub V jest należna na mocy umowy, porozumienia lub zobowiązania, zawartych przez daną osobę, podmiot lub organ lub powstałych, zanim ta osoba, podmiot czy organ został(-a) wskazany(-a) przez Komitet ds. Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

właściwy organ ustalił, że:

i)

fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub V;

ii)

wyżej wspomniana umowa, porozumienie lub zobowiązanie nie przyczynią się do wytwarzania, sprzedaży, nabywania, przekazywania, wywozu, przywozu ani transportu towarów i technologii wymienionych w załącznikach I i II, ani nie ułatwią korzystania z takich towarów i technologii; oraz

iii)

dokonanie płatności nie narusza przepisów art. 7 ust. 3;

b)

w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 7 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet ds. Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu; oraz

c)

w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 7 ust. 2, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu swojego właściwego organu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia inne państwa członkowskie oraz Komisję przynajmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia.

Artykuł 10

1.   W drodze odstępstwa od art. 7, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dany organ właściwy ustalił, że wspomniane fundusze lub zasoby gospodarcze obejmują:

i)

środki niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku IV lub V i pozostających na ich utrzymaniu członków rodziny, w tym środki finansowe na opłacenie artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej;

ii)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

iii)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za obsługę w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz

b)

jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku IV, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet ds. Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu.

2.   W drodze odstępstwa od art. 7, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą wyrazić zgodę na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem, że:

a)

jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku IV, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet ds. Sankcji, który je zatwierdził; oraz

b)

jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku V, właściwy organ poinformował przynajmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia wszystkie inne organy właściwe państw członkowskich oraz Komisję o tym, na jakiej podstawie jego zdaniem powinno się udzielić szczególnego zezwolenia.

3.   Odpowiednie państwo członkowskie informuje inne państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na mocy ust. 1 i 2.

Artykuł 11

1.   Artykuł 7 ust. 3 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym we Wspólnocie zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazanymi przez osoby trzecie na rachunek wymienionych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, pod warunkiem, że wszelkie kwoty wpływające na takie rachunki zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

2.   Artykuł 7 ust. 3 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b)

płatności należnych na mocy umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed dniem 23 grudnia 2006 r.;

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności zostają zamrożone zgodnie z art. 7 ust. 1 lub art. 7 ust. 2.

Artykuł 12

1.   Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, jeśli odbyły się w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują odpowiedzialnością prawną osoby fizycznej bądź prawnej, podmiotu lub organu wykonującego takie działanie ani ich dyrektorów bądź pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub wycofane na skutek zaniedbania.

2.   Zakazy zawarte w art. 5 ust. 1 lit. c) i w art. 7 ust. 3 nie skutkują odpowiedzialnością prawną osoby fizycznej bądź prawnej, podmiotu lub organu wykonującego takie działanie, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć te zakazy.

Artykuł 13

1.   Bez uszczerbku dla odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne lub prawne, organy i podmioty:

a)

przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 7, właściwym organom państw członkowskich, wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, w których wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich;

b)

współpracują z właściwymi organami, wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, w zakresie kontroli tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 14

Komisja i państwa członkowskie bezzwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich dostępnych informacji związanych z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących naruszeń przepisów i trudności w ich wykonywaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 15

1.   Komisja:

a)

zmienia załącznik I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji;

b)

zmienia załącznik III na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie;

c)

zmienia załącznik IV na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji.

2.   Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną oraz na podstawie ustaleń podjętych przez Radę w odniesieniu do załącznika II do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB, ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 2. Wykaz w załączniku V weryfikowany jest regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.

3.   Rada przedstawia indywidualne i szczególne powody podjęcia decyzji zgodnie z ust. 2 i podaje je do wiadomości zainteresowanym osobom, pomiotom i organom.

Artykuł 16

1.   Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar nakładanych w wypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmą wszelkie konieczne środki, by zapewnić ich stosowanie. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 17

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i określają je na stronach internetowych wymienionych w załączniku III lub za pośrednictwem tych stron.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, po czym powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty;

b)

na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby, która jest obywatelem państwa członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państw członkowskich;

e)

do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Wspólnoty.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

Brigitte ZYPRIES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 49.

(2)  Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 394/2006 (Dz.U. L 74 z 13.3.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


ZAŁĄCZNIK I

Towary i technologie, o których mowa w art. 2

Uwaga:

Tam, gdzie jest to możliwe, towary wymienione w niniejszym załączniku są opatrzone odniesieniem do wykazu produktów podwójnego zastosowania zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000. Jeżeli któryś z towarów wymienionych w niniejszym załączniku nie ma identycznego odpowiednika wśród produktów wymienionych w załączniku do wspomnianego rozporządzenia, numer referencyjny z wykazu produktów podwójnego zastosowania poprzedzony jest wzmianką „ex”, a decyduje opis towarów i technologii z niniejszego załącznika.

I.A.   Towary

I.B.   Technologie


ZAŁĄCZNIK II

Towary i technologie, o których mowa w art. 3

Uwagi:

1.

O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie o nagłówku „Opis” odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania zamieszczonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000.

2.

Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku „Pozycja z rozporządzenia (WE) nr 394/2006” oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‧pojedynczym cudzysłowie‧ zamieszczone są w uwadze technicznej do danej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w "podwójnym cudzysłowie" można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006.

II.A.   TOWARY

A0   Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A0.001

Następujące lampy z katodą wnękową:

a)

lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;

b)

lampy z uranową katodą wnękową

II.A0.002

Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm

II.A0.003

Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm

II.A0.004

Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm

II.A0.005

Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, niewyszczególnione w pozycji 0A001:

1.

Uszczelnienia

2.

Elementy wewnętrzne

3.

Urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe

0A001

II.A0.006

Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, niewyszczególnione w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304 lub 316 L.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych, o których mowa w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Zwierciadła płaskie, wypukłe i wklęsłe pokryte silnie odblaskową lub kontrolowaną powłoką wielowarstwową o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Soczewki, polaryzatory, półfalowe płytki opóźniające (płytki λ/2), ćwierćfalowe płytki opóźniające (płytki λ/4), okna laserowe krzemowe lub kwarcowe i rotatory, pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2 ani 2B231:

Pompy turbomolekularne o natężeniu przepływu równym lub przekraczającym 400 l/s

Pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekraczającej 200 m3/h

Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące).

0B006

II.A0.013

"Uran naturalny" lub "uran zubożony" lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, niewyszczególnione w pozycji 0C001.

0C001


A1   Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A1.001

Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %

II.A1.002

Fluor gazowy (numer w bazie Chemical Abstracts (CAS) 7782-41-4) o czystości przekraczającej 95 %

II.A1.003

Uszczelnienia i uszczelki wykonane z któregokolwiek z poniższych materiałów:

a)

kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub większej proporcji strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;

b)

poliimidy fluorowane zawierające w masie 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

c)

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych albo więcej związanego fluoru;

d)

polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®);

e)

fluoroelastomery Viton;

f)

politetrafluoroetylen (PTFE).

 

II.A1.004

Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, w tym dozymetry osobiste

Uwaga: Pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji, o których mowa w pozycji 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych, o których mowa w pozycji 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatory platynowe niewyszczególnione w pozycji 1A225, specjalnie zaprojektowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody albo w celu produkcji ciężkiej wody, i ich substytuty.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium i jego stopy, niewyszczególnione w pozycji 1C002b.4 ani 1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właściwości:

a)

zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 460 MPa lub większej w temperaturze 293 °K (20 °C); lub

b)

posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą 415 MPa lub więcej w temperaturze 298 °K(25 °C).

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

Następujące "materiały włókniste lub włókienkowe" lub prepregi:

a)

węglowe lub aramidowe "materiały włókniste lub włókienkowe" posiadające przynajmniej jedną z następujących właściwości:

1)

"moduł właściwy" przekraczający 10 × 106 m; lub

2)

"wytrzymałość właściwa na rozciąganie" przekraczająca 17 × 104 m;

b)

szklane "materiały włókniste lub włókienkowe" posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:

1)

"moduł sprężystości właściwy" przekraczający 3,18 × 106 m; lub

2)

"wytrzymałość właściwa na rozciąganie" przekraczająca 76,2 × 103 m;

c)

termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe "przędze", "niedoprzędy", "kable" lub "taśmy" o szerokości nie przekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych "materiałów włóknistych lub włókienkowych" niewyszczególnionych w pozycjach IIA1.010.a. ani IIA1.010.b.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje materiałów włóknistych ani włókienkowych określonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a i 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a 1C210.b

II.A1.010

Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub "preformy włókien węglowych":

a)

wykonane z "materiałów włóknistych lub włókienkowych" określonych w pozycji IIA1.009 powyżej;

b)

węglowe "materiały włókniste lub włókienkowe" impregnowane "matrycą" z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 × 90 cm;

c)

prepregi określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 °K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą niż temperatura zeszklenia.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje materiałów włóknistych lub włókienkowych, o których mowa w pozycji 1C010.e.

1C010.e 1C210

II.A1.011

Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w ‧pociskach rakietowych‧, niewyszczególnione w pozycji 1C107.

1C107

II.A1.012

Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 2 050 MPa lub większej przy temperaturze 293 °K (20 °C).

Uwaga techniczna:

Wyrażenie ‧stale maraging … »zdolne do osiągania«‧ obejmuje stale maraging przed obróbką cieplną lub po niej.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z poniższych właściwości:

a)

w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 do 300 mm; oraz

b)

masa powyżej 5 kg.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje wolframu, węgliku wolframu i stopów określonych w pozycji 1C226.

1C226


A2   Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A2.001

Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy z nimi związane, niewyszczególnione w pozycji 2B116:

a)

układy do badań wibracyjnych wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g w przedziale między 0,1 a 2 kHz i przekazujące siły równe 50 kN lub większe, mierzone na ‧stole bez utwierdzenia‧;

b)

sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do badań wibracyjnych, cechujące się ‧pasmem czasu rzeczywistego‧ powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w układach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji II.A2.001.a;

c)

mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większych, mierzonych na ‧stole bez utwierdzenia‧, używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji II.A2.001.a;

d)

konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonych na ‧stole bez utwierdzenia‧, i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji II.A2.001.a.

Uwaga techniczna:

Pojęcie ‧stół bez utwierdzenia‧ oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących.

2B116

II.A2.002

Szlifierki o dokładności ustalania położenia z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji", równą lub mniejszą (lepszą) niż 15 μm, stosownie do ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnych norm krajowych, wzdłuż dowolnej osi liniowej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje szlifierek określonych w pozycjach 2B201.b oraz 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Części i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub II.A2.002 niniejszego wykazu.

 

II.A2.003

Następujące maszyny do wyważania i powiązane z nimi urządzenia:

a)

maszyny do wyważania zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące właściwości:

1)

nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;

2)

nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min.

3)

nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub większej ilości płaszczyzn; oraz

4)

nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 g mm na kilogram masy wirnika;

b)

głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji II.A2.003.a powyżej.

Uwaga techniczna:

Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie do wyważania.

2B119

II.A2.004

Niewyszczególnione w pozycji 2B225 zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz do wykonywania prac w komorach gorących, posiadające jedną z następujących właściwości:

a)

możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub

b)

zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).

Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przenoszą działanie człowieka – operatora, na ramię robocze i końcowy chwytak. Mogą występować manipulatory typu ‧master/slave‧ lub sterowane drążkiem lub przyciskami.

2B225

II.A2.005

Następujące piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą:

Piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.006

Piece do utleniania zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.007

‧Przetworniki ciśnienia‧, inne niż zdefiniowane w 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa i mające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a)

czujniki ciśnień wykonane z ‧materiałów odpornych na korozję wywołaną przez UF6‧ lub chronione przez nie; oraz

b)

mające którąś z poniższych cech charakterystycznych:

1)

pełny zakres mniejszy niż 200 kPa i ‧dokładność‧ lepsza niż ± 1 % całego zakresu; lub

2)

pełny zakres wynoszący 200 kPa lub więcej i ‧dokładność‧ lepsza niż 2 kPa.

Uwaga techniczna:

Do celów 2B30 ‧dokładność‧ obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.

2B230

II.A2.008

Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszalniki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi są wykonane z jednego z następujących materiałów:

1)

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2)

fluoropolimerów;

3)

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4)

grafitu lub ‧grafitu węglowego‧;

5)

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6)

tantalu lub stopów tantalu;

7)

tytanu lub stopów tytanu;

8)

cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub

9)

stali nierdzewnej.

Uwaga techniczna:

"Grafit węglowy" jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa składnika, jakim jest grafit, wynosi 8 % lub więcej.

2B350.e

II.A2.009

Następujące wyposażenie i części przemysłowe, inne niż te wymienione w 2B350d:

wymienniki ciepła lub kondensatory o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:

1)

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2)

fluoropolimerów;

3)

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4)

grafitu lub ‧grafitu węglowego‧;

5)

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6)

tantalu lub stopów tantalu;

7)

tytanu lub stopów tytanu;

8)

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

9)

węglika krzemu;

10)

węglika tytanu; lub

11)

stali nierdzewnej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.

2B350.d

II.A2.010

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż wymienione w 2B350i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h (mierzonym w warunkach znormalizowanej temperatury 273 °K (0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)); obudowy (korpusy) pomp, wstępnie uformowane obudowy, wirniki, rotory lub dysze pomp strumieniowych zaprojektowane dla takich pomp, w których wszystkie powierzchnie wchodzące w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi lub znajdującymi się w nich środkami chemicznym, wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1)

stali nierdzewnej;

2)

stopu aluminium.

2B350.i

II.A2.011

Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane ze:

1)

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2)

fluoropolimerów;

3)

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4)

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5)

tantalu lub stopów tantalu;

6)

tytanu lub stopów tytanu; lub

7)

cyrkonu lub stopów cyrkonu.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych, o których mowa w pozycji 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje filtrów, o których mowa w pozycji 2B352.d.

2B352.d


A3   Elektronika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A3.001

Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy:

a)

zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie 8 godzin, napięcia o wartości 10 kV lub większego o mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyleniami oscylującymi lub bez; oraz

b)

stabilność prądu lub napięcia, w czasie 4 godzin, lepsza niż 0,1 %.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu, o których mowa w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227.

3A227

II.A3.002

Spektrometry masowe, inne niż wymienione w 2A233 lub 0B002g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:

a)

plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);

b)

jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

c)

termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d)

spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, mające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z materiałów odpornych na UF6, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

e)

następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:

1)

mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami, wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 °K (– 80 °C) lub poniżej; lub

2)

mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z materiałów odpornych na UF6, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

f)

spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

3A233


A6   Czujniki i lasery

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A6.001

Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG)

 

II.A6.002

Materiały optyczne dla promieniowania podczerwonego w zakresie długości fali 9–17 μm i części do nich, w tym części z tellurku kadmu (CdTe).

Uwaga: Pozycja nie obejmuje kamer i części, o których mowa w pozycji 6A003.

6A003

II.A6.003

Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz części specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i "odkształcalne" zwierciadła, także zwierciadła bimorficzne.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zwierciadeł, o których mowa w pozycjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Lasery na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub większej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje "laserów" na jonach argonu, o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

"Lasery" półprzewodnikowe i części do nich, w tym:

a)

pojedyncze "lasery" półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW każdy, w ilościach większych niż 100;

b)

baterie "laserów" półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W.

1.

"Lasery" półprzewodnikowe są zwykle nazywane diodami "laserowymi".

2.

Pozycja nie obejmuje "laserów", o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

3.

Pozycja nie obejmuje diod "laserowych"o długości fali w zakresie 1 200–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

"Lasery" półprzewodnikowe przestrajalne i matryce przestrajalnych "laserów" półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce "laserów" półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną matrycę przestrajalnych "laserów" półprzewodnikowych o tej długości fali.

1.

"Lasery" półprzewodnikowe są zwykle nazywane diodami "laserowymi".

2.

Pozycja nie obejmuje "laserów" półprzewodnikowych, o których mowa w pozycjach 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Następujące "przestrajalne""lasery" na ciele stałym oraz części zaprojektowane specjalnie do nich:

a)

lasery tytanowo-szafirowe;

b)

lasery aleksandrytowe.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje laserów tytanowo-szafirowych i aleksandrytowych, o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

"Lasery" z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje "laserów" z domieszką neodymową (inną niż szkło), o których mowa w pozycji 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Elementy akustyczno-optyczne, w tym:

a)

przetworniki obrazu i urządzenia obrazowe na ciele stałym, mające częstotliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej;

b)

urządzenia związane z częstotliwością powtarzania;

c)

komórki Pockela.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w 6A203c, skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych.

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę silikonową wystawioną na promieniowanie jonizujące.

6A203.c

II.A6.011

Wzmacniacze i oscylatory do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych mające wszystkie następujące właściwości:

1)

pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;

2)

średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nie przekraczająca 30 W;

3)

częstotliwość powtarzania powyżej 1 Hz; oraz

4)

szerokość impulsu poniżej 100 ns.

1.

Pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie.

2.

Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych, o których mowa w pozycjach 6A205.d, 0B001.g.5 oraz 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulsowe "lasery" na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:

1)

pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;

2)

częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;

3)

średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W; oraz

4)

szerokość impulsu poniżej 200 ns.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych, o których mowa w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 oraz 6A005.

6A205.d


A7   Nawigacja i awionika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.A7.001

Następujące układy bezwładnościowe i elementy specjalnie zaprojektowane:

I.

Następujące bezwładnościowe systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w "cywilnych statkach powietrznych" przez władze cywilne państwa strony Porozumienia z Wassenaar oraz specjalnie zaprojektowane elementy:

a)

bezwładnościowe układy nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla "samolotów", pojazdów lądowych, jednostek pływających (powierzchniowych lub podwodnych) lub "statków kosmicznych" do pomiarów wysokości, naprowadzania lub sterowania oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły, mające jedną z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:

1)

błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji, przy prędkości 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę (nm/hr) równy wartości CEP (Circular Error Probable) lub mniejszej (lepiej); lub

2)

zgodnie ze specyfikacjami przewidziane do pracy przy przyspieszeniu liniowym przekraczającym 10 g;

b)

hybrydowe bezwładnościowe układy nawigacyjnie współpracujące z globalnymi satelitarnymi systemami nawigacyjnymi (GNSS) lub z systemami "Nawigacji opartej na bazach danych" ("DBRN") do ustalania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestrojeniu, cechujące się dokładnością pozycyjną nawigacji bezwładnościowego układu nawigacyjnego, po utracie kontaktu z GNSS lub "DBRN"przez okres do czterech minut, mniejszą (lepszą) niż CEP wynoszący 10 metrów;

c)

bezwładnościowe urządzenia do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania północy, mające jedną z poniższych właściwości, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1)

zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na szerokości 45 stopni; lub

2)

zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 900 g lub większy przez okres 1 milisekundy albo większy.

Uwaga: Parametry pozycji I.a i I.b mają zastosowanie wraz z jednym z poniższych warunków środowiskowych:

1)

wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze pół godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z trzech prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają następujące warunki:

a)

stała gęstość widmowa mocy o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 15 do 1 000 Hz; oraz

b)

gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 2 000 Hz;

2)

przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 stopni/s); lub

3)

zgodnie z normami krajowymi równoważnymi pkt 1 lub 2 powyżej.

1.

I.b odnosi się do układów, w których bezwładnościowe układy nawigacyjne lub inne niezależne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jedno urządzenie w celu uzyskania poprawy parametrów.

2.

CEP – w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów albo promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo.

II.

Systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie przeznaczone do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na szerokości 45 stopni oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane.

III.

Urządzenia bezwładnościowe lub inne zawierające przyspieszeniomierze określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIE

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 394/2006

II.B.001

Technologia potrzebna do opracowania, produkcji lub wykorzystania towarów wymienionych w części A powyżej.

 


ZAŁĄCZNIK III

Strony internetowe zawierające informacje na temat właściwych organów, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 3, art. 6, 8, 9, 10 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 17 oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRECJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przysyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska

DG ds. Stosunków Zewnętrznych

Directorate A. Platforma kryzysowa i koordynacja polityki w ramach WPZiB

Jednostka A.2. Zarządzanie kryzysowe i zapobieganie konfliktom

CHAR 12/106

B-1049 Bruksela/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 1

A.

Osoby prawne, podmioty i organy

1.

Atomic Energy Organisation of Iran, (AEOI). Dalsze informacje: organizacja zaangażowana w program jądrowy Iranu.

2.

Defence Industries Organisation (DIO). Dalsze informacje: a) nadrzędny podmiot kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (ang. Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL), którego pewne podmioty zależne były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program pocisków; b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

3.

Fajr Industrial Group. Dalsze informacje: a) podmiot wcześniej znany jako Instrumentation Factory Plant; b) podmiot zależny AIO; c) zaangażowany w irański program pocisków balistycznych.

4.

Farayand Technique. Dalsze informacje: a) zaangażowana w program jądrowy Iranu (program wirówek); b) wskazana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

5.

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Dalsze informacje: a) dostawca PFEP – Natanz; b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

6.

Mesbah Energy Company. Dalsze informacje: a) dostawca reaktora badawczego A40 – Arak; b) podmiot zaangażowany w program jądrowy Iranu.

7.

Pars Trash Company. Dalsze informacje: a) zaangażowana w program jądrowy Iranu (program wirówek); b) wskazana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

8.

7th of Tir. Dalsze informacje: a) podmiot zależny DIO, ogólnie uważany za podmiot bezpośrednio zaangażowany w program jądrowy Iranu; b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

9.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Dalsze informacje: a) podmiot zależny AIO; b) zaangażowany w irański program pocisków balistycznych.

10.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Dalsze informacje: a) podmiot zależny AIO; b) zaangażowany w irański program pocisków balistycznych.

B.

Osoby fizyczne

1.

Dawood Agha-Jani. Funkcja: Stanowisko: szef PFEP (Natanz). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

2.

Behman Asgarpour. Funkcja: kierownik ds. operacyjnych (Arak). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcja: szef departamentu finansów i budżetu w AIO. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w irański program pocisków balistycznych.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcja: szef AIO. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w irański program pocisków balistycznych.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcja: szef departamentu handlu i spraw międzynarodowych w AIO. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w irański program pocisków balistycznych.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcja: Dyrektor Generalny Mesbah Energy Company. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

7.

Jafar Mohammadi. Funkcja: doradca techniczny przy AEOI (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

8.

Ehsan Monajemi. Funkcja: kierownik projektów konstrukcyjnych w Natanz. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Ashtara. Dalsze informacje: wydział chemii tej szkoły jest związany z MODALF i prowadził eksperymenty z berylem. osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

10.

Mohammad Qannadi. Funkcja: wiceprezes AEOI ds. badań naukowych i rozwoju. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

11.

Yahya Rahim Safavi. Tytuł: generał broni. Funkcja: dowódca IRGC – Pasdaran. Dalsze informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy i program pocisków balistycznych Iranu.

12.

Hosein Salimi. Tytuł: generał. Funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Dalsze informacje: osoba zaangażowana w irański program pocisków balistycznych.


ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2