27.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowane)

(EBC/2007/9)

(2007/830/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie EBC/2001/13 z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (1),

uwzględniając rozporządzenie EBC/2003/9 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (2),

uwzględniając rozporządzenie EBC/2001/18 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (3),

uwzględniając rozporządzenie EBC/2007/8 dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (4),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r.dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (5),

uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i pozostałych instytucji finansowych (6),

uwzględniając wytyczne EBC/2002/10 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (7),

uwzględniając załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) (8),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2003/2 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczych wobec Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne danych statystycznych z dziedziny statystyki pieniężnej i bankowej kilkakrotnie ulegały istotnym zmianom. W związku z tym, że do wspomnianych wytycznych wprowadzane są nowe poprawki, dla większej jasności i przejrzystości wytyczne te należy zredagować ponownie.

(2)

W celu wyliczenia dla poszczególnych krajów oraz strefy euro zagregowanych bilansów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF), skonsolidowanego bilansu sektora MIF strefy euro oraz odpowiednich agregatów monetarnych strefy euro, Europejski Bank Centralny (EBC) potrzebuje bilans EBC, bilanse od krajowych banków centralnych (KBC) oraz od monetarnych instytucji finansowych innych niż KBC (zwanych dalej „pozostałymi MIF”) z państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”).

(3)

Rozporządzenie EBC/2007/8 dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (4) stanowi, że stany papierów wartościowych, których kody identyfikacyjne są ogólnie dostępne, są przekazywane zgodnie z metodą papier-po-papierze w ramach systemu łączonego. KBC muszą dokonać klasyfikacji oraz agregacji tych danych.

(4)

Funkcjonowanie Centralnej Bazy Papierów Wartościowych (CBPW) lub kompatybilnej krajowej bazy papierów wartościowych ma zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji statystyki aktywów i zobowiązań FI.

(5)

Krajowe i porównawcze dane dotyczące statystyki i instrumentów płatniczych stosowanych w państwach członkowskich, które przyjęły euro, są niezbędne dla identyfikowania i monitorowania rozwoju, w tym zakresu integracji ich systemów płatniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze wytyczne określają obowiązki KBC w zakresie przekazywania EBC informacji w zakresie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych.

Krajowe banki centralne przedstawiają pozycje, o których mowa w art. 3 do 18, zgodnie z systemem określonym w załączniku III oraz zgodnie ze standardami sprawozdawczości elektronicznej określonymi w załączniku IV do niniejszych wytycznych. EBC informuje KBC, do września każdego roku, o dokładnych terminach transmisji danych w formie kalendarza sprawozdawczego na następny rok.

Wymogi dotyczące przekazywania danych historycznych obejmują tylko przekazywanie danych określonych w art. 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 i 16.

(a)

Z zastrzeżeniem punktu (b), w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej i/lub przyjęcia euro stosuje się następujące zasady:

(i)

KBC państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 r., przekazują EBC dane historyczne obejmujące okres od co najmniej 2004 r.;

(ii)

KBC państw członkowskich, które przystąpiły do UE przed majem 2004 r., ale nie przyjęły euro do dnia wejścia w życie niniejszych wytycznych, przekazują EBC dane historyczne obejmujące co najmniej okres od 1999 r. oraz okres od 2003 r. w odniesieniu do statystyki stóp procentowych MIF (zwanej dalej „statystyką SSP”);

(iii)

KBC państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po maju 2004 r. przekazują EBC dane historyczne obejmujące co najmniej trzy poprzednie lata;

(iv)

W odniesieniu do pozycji wobec państw członkowskich, które przyjęły euro po wejściu w życie niniejszych wytycznych, KBC uczestniczących państw członkowskich przekazują EBC dane historyczne obejmujące co najmniej okres: (1) od 1999 r., jeśli dane państwo członkowskie przystąpiło do UE przed majem 2004 r.; lub (2) od 2004 r., jeśli dane państwo członkowskie przystąpiło do UE w maju 2004 r.; lub (3) obejmujący poprzednie trzy lata, jeśli dane państwo członkowskie przystąpiło do UE po maju 2004 r. Zasadę tę stosuje się tylko w statystyce, dla której zbiera się także dane w przekroju geograficznym.

(b)

Stosuje się następujące zasady:

(i)

odnośnie pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (PIPF), do EBC przekazywane są historyczne dane kwartalne, począwszy od danych za pierwszy dostępny okres sprawozdawczy, co najmniej jednak od czwartego kwartału 1998 r. jako okresu sprawozdawczego;

(ii)

odnośnie papierów wartościowych, szeregi czasowe przekazywane do EBC rozpoczynają się w grudniu 1989 r. w odniesieniu do stanów papierów wartościowych oraz w styczniu 1990 r. w odniesieniu do transakcji;

(iii)

odnośnie statystyki systemu płatniczego, przekazywane są dane za pięć lat, w tym za ostatni rok sprawozdawczy, na zasadzie najwyższej staranności.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych:

1.

pojęcie „rezydent” posiada takie samo znaczenie jak w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98;

2.

„Eurosystem” oznacza KBC uczestniczących państw członkowskich i EBC;

3.

pojęcie „instytucja kredytowa” posiada takie samo znaczenie jak w dziale I.2 części 1 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13.

Artykuł 3

Statystyka bilansowa monetarnych instytucji finansowych

(a)   Zasada ogólna

Krajowe banki centralne zbierają i sprawozdają, zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13, dwa odrębne zagregowane bilanse według wartości brutto: jeden zagregowany bilans podsektora MIF „bank centralny” oraz jeden zagregowany bilans podsektora „pozostałe MIF”.

KBC uzyskują wymagane dane statystyczne dotyczące bilansu banku centralnego z własnych systemów rachunkowości za pomocą tablic przejścia określonych w załączniku I do niniejszych wytycznych. Dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej EBC pobiera z własnego bilansu dane, które odpowiadają danym uzyskiwanym przez KBC z ich własnych bilansów.

KBC uzyskują wymagane dane statystyczne dotyczące bilansów pozostałych MIF poprzez agregację danych bilansowych otrzymywanych od poszczególnych MIF danego kraju z wyłączeniem KBC tego kraju.

Wymogi te obejmują stany na koniec miesiąca i na koniec kwartału (9) oraz dane dotyczące miesięcznych i kwartalnych korekt transakcji.

KBC przekazują dane bilansowe zgodnie z częścią 1 załącznika III do niniejszych wytycznych.

(b)   Korekty transakcji

KBC przekazują EBC dodatkowe miesięczne i kwartalne szeregi korekt wynikających z reklasyfikacji i szeregi korekt z tytułu aktualizacji wyceny zgodne z załącznikiem V do niniejszych wytycznych.

EBC wylicza transakcje (10) poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy stanami na koniec miesiąca, a następnie usunięcie czynników nietransakcyjnych. Czynniki nietransakcyjne są usuwane w ramach korekty transakcji. Istnieją trzy rodzaje korekt transakcji:

korekty z tytułu aktualizacji wyceny: odzwierciedlają wpływ odpisów całkowitych lub częściowych z tytułu kredytów, wahań cen rynkowych stanów posiadanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, sprzedanych lub wyemitowanych;

reklasyfikacje i pozostałe korekty: obejmują wszelkie zmiany w stanach, które wynikają: (i) ze zmiany populacji statystycznej MIF (11), (ii) z reklasyfikacji aktywów lub pasywów, (iii) z błędów sprawozdawczych, które zostały poprawione w odniesieniu do stanów tylko dla ograniczonego przedziału czasu, a także w związku ze skutkami zmian struktury (12);

różnice kursowe: obejmują wszelkie zmiany stanów wynikające z wpływu zmian kursów walut na aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych. EBC wylicza korekty z tytułu różnic kursowych, uwzględniając proporcje poszczególnych aktywów i pasywów w przekroju walutowym określone w tabeli 4 w części 2 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13.

KBC i Dyrekcja Finansów Wewnętrznych EBC przekazują EBC miesięczne dane dotyczące stanów i korekt do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego te dane dotyczą.

KBC i Dyrekcja Finansów Wewnętrznych EBC przekazują EBC kwartalne dane dotyczące stanów bilansowych i korekt do końca dwudziestego ósmego dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego te dane dotyczą.

Krajowy bank centralny może stanąć wobec konieczności korekty danych dotyczących okresu poprzedzającego bieżący okres sprawozdawczy. Mogą też wystąpić korekty dotyczące danych z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, wynikające na przykład z pomyłek, reklasyfikacji, usprawnienia procedur sprawozdawczych itp. EBC może przetwarzać korekty wyjątkowe i zwykłe jednocześnie lub zadecydować o odroczeniu przetwarzania korekt wyjątkowych do zakończenia miesięcznego okresu wyliczania agregatów monetarnych.

Zasady korekty danych są zgodne z wydanymi przez EBC Zasadami sporządzania statystyki pieniężnej i bankowej  (13). W celu zapewnienia właściwej równowagi między jakością statystyki pieniężnej a jej stabilnością oraz aby zwiększyć spójność między sprawozdaniami miesięcznymi i kwartalnymi, korekty wyjątkowe danych miesięcznych przesyła się w momencie składania sprawozdań kwartalnych.

Jeżeli KBC udziela derogacji małym MFI zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia EBC/2001/13, przy sporządzaniu miesięcznych i kwartalnych bilansów MIF dla EBC należy uzupełnić te dane do 100 % populacji sprawozdawczej.

KBC mogą dokonać wyboru sposobu uzupełnienia danych do 100 % populacji pod warunkiem, że spełnione są następujące wymogi minimalne:

a)

w przypadku brakujących danych w podziałach szczegółowych, dane szacunkowe wylicza się w oparciu o pełną populację sprawozdawczą lub jej podzbiór uważany za bardziej reprezentatywny dla MIF objętych ograniczonym obowiązkiem sprawozdawczym, oraz

b)

jeśli dane według szczegółowych podziałów są dostępne, ale z opóźnieniem lub mniejszą częstotliwością, dane sprawozdawane są przenoszone na następne okresy, za które brakuje danych, przez:

(i)

powtórzenie danych, jeśli wyniki zostaną uznane za odpowiednie; lub

(ii)

zastosowanie odpowiednich technik oszacowań statystycznych dla uwzględnienia określonych tendencji zmian danych lub trendów sezonowych.

Sporządzając bilanse banku centralnego, KBC i EBC stosują zharmonizowane zasady rachunkowości określone w wytycznych EBC/2002/10, z następującymi wyjątkami:

a)

jeśli dla potrzeb rachunkowych KBC i EBC zobowiązane są do miesięcznej, a nie kwartalnej, aktualizacji wyceny portfela papierów wartościowych;

b)

pozycje księgowe 9.5 „pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)” i 10.4 „pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)” są wykazywane w ujęciu brutto;

c)

pozycja księgowa 14 „konta rewaluacyjne” jest wykazywana w ujęciu brutto dla potrzeb rachunkowych i w ujęciu netto dla potrzeb statystycznych;

d)

niezrealizowane straty są wykazywane w pozycji 11 „pozostałe aktywa”.

Do kategorii „pozostałe MIF” stosuje się zasady wyceny i rachunkowości określone w rozporządzeniu EBC/2001/13.

KBC przekazują informacje objaśniające, w których wyjaśniają przyczyny istotnych korekt oraz korekt wyjątkowych.

Ponadto KBC przekazują EBC informacje objaśniające do korekt w pozycji „reklasyfikacje i pozostałe korekty” w trybie procedury określonej w części 2 załącznika V do niniejszych wytycznych.

Artykuł 4

Monitorowanie zgodności danych

KBC oraz EBC monitorują zgodność miedzy własnym zagregowanym bilansem miesięcznym sporządzonym dla celów statystycznych przekazywanym na podstawie rozporządzenia EBC/2001/13 a pozycjami księgowymi przekazywanymi dla potrzeb tygodniowych sprawozdań finansowych Eurosystemu na podstawie wytycznych EBC/2002/10, zgodnie z procedurą określoną w załączniku II do niniejszych wytycznych.

KBC oraz EBC przeprowadzają co miesiąc kontrolę zgodności danych. Wyniki kontroli są przekazywane EBC przed przekazaniem danych bilansowych lub razem z nimi do 15 dnia roboczego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, zgodnie z rocznym kalendarzem sporządzanym przez EBC i przekazywanym KBC do końca września każdego roku. W okresach sprawozdawczych, w których terminy przekazywania miesięcznych zagregowanych bilansów Eurosystemu dla potrzeb statystycznych i pozycji rachunkowych dla tygodniowych sprawozdań finansowych Eurosystemu nie pokrywają się, KBC mogą porównać dane statystyczne z bilansem dziennym sporządzanym na ostatni dzień roboczy miesiąca. EBC stosuje te same procedury przy sporządzaniu własnego bilansu.

KBC oraz EBC przesyłają do Departamentu statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych informacje objaśniające wszelkie stwierdzone rozbieżności: pełne informacje objaśniające i uproszczone informacje objaśniające. Pełna informacja objaśniająca jest sporządzana raz w roku w terminie określonym przez EBC razem z informacjami, o których mowa w części 3 załącznika II do niniejszych wytycznych. W pozostałych miesiącach sporządzana jest tylko uproszczona wersja informacji objaśniającej zgodnie ze wzorem znajdującym się w części 2 załącznika II do niniejszych wytycznych. Wszystkie KBC oraz EBC przesyłają pełne informacje objaśniające w tym samym czasie w trakcie roku.

Artykuł 5

Statystyka pieniądza elektronicznego

EBC we współpracy z KBC co roku określa i ewidencjonuje charakterystyczne cechy systemów pieniądza elektronicznego w UE, dostępność właściwych informacji statystycznych oraz metody ich zestawienia. KBC przekazują dane statystyczne dotyczące pieniądza elektronicznego emitowanego przez MIF zależnie od ich dostępności, zgodnie z listą pozycji określoną w części 2 załącznika III do niniejszych wytycznych.

Dane miesięczne są przekazywane EBC co najmniej dwa razy w roku, najpóźniej ostatniego dnia roboczego marca i września. Jeżeli odpowiednie dane są dostępne, możliwa jest większa częstotliwość sprawozdawczości KBC. W takim przypadku sprawozdania należy przekazywać do ostatniego roboczego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Za okres sprawozdawczy uznaje się ostatni miesiąc kwartału lub okres sześciu miesięcy, których dotyczy dana pozycja. Jeżeli bilanse pieniądza elektronicznego nie są dostępne w wyznaczonym terminie, KBC mogą przekazywać ostatnie dostępne dane najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

Artykuł 6

Statystyka bilansowa instytucji rządowych szczebla centralnego

(a)   Zasada ogólna

Dla potrzeb wyliczenia agregatów monetarnych KBC przekazują dane statystyczne dotyczące depozytów instytucji rządowych szczebla centralnego, tj. bliskie odpowiedniki zobowiązań depozytowych, oraz gotówki w kasie i portfela papierów wartościowych zgodnie z częścią 3 załącznika III do niniejszych wytycznych.

Jeżeli dane zjawisko nie występuje lub nie ma znaczenia, wówczas zgodnie z zasadą de minimis sprawozdanie nie jest wymagane. Pozycja „banknoty i monety euro w kasie instytucji rządowych szczebla centralnego” jest wykazywana jako pozycja uzupełniająca o wysokim priorytecie. Można też przekazywać dane szacunkowe uzyskane na podstawie dostępnych danych, takich jak roczne i kwartalne dane dotyczące rachunków finansowych unii walutowej.

(b)   Korekty transakcji

Dane dotyczące korekt transakcji są przekazywane w zgodzie z art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszych wytycznych.

Szeregi są przesyłane co miesiąc, w tych samych terminach, które zostały określone w art. 3 ust. 2 dla miesięcznej statystyki bilansowej.

Artykuł 7

Pozycje uzupełniające

(a)   Zasada ogólna

W zakresie dostępności danych, włączając w to dane na podstawie najlepszych oszacowań, lub jeżeli dana działalność jest istotna z punktu widzenia polityki pieniężnej, KBC przekazuje dalsze dane statystyczne zgodnie z listą pozycji pomocniczych określoną w części 4 załącznika III do niniejszych wytycznych jako dodatek do statystyki pozycji bilansowej, o której mowa w art. 3 ust. 2, i z taką samą częstotliwością. EBC we współpracy z KBC określa i rejestruje dostępność tych danych oraz powiązane z nimi metody wyliczenia. Pozycje uzupełniające o wysokim priorytecie, zaznaczone pogrubioną ramką, stanowią informacje potrzebne do wyliczenia agregatów monetarnych strefy euro oraz rachunków finansowych unii walutowej (MUFA).

Na podstawie umowy między EBC a określonym KBC, KBC może nie przekazywać danych dotyczących pozycji zaznaczonych pogrubioną ramką i strzałką (↑), jeżeli EBC korzysta w tym zakresie z alternatywnych źródeł danych.

KBC mogą nie wymagać pełnej sprawozdawczości w odniesieniu do pozycji w tabelach 3 i 4 w części 2 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13 odnoszących się do państw członkowskich, które nie przyjęły euro, jeśli dane zbierane na wyższym poziomie nie wskazują takiej potrzeby. W takiej sytuacji KBC oceniają w równych odstępach czasu, co najmniej raz w roku, czy dane w polach odnoszących się do państw członkowskich, które nie przyjęły euro są istotne, a następnie informują EBC i MIF o wszelkich zmianach w wymogach dotyczących przekazywania informacji w tych polach. Jeśli dane dotyczące pól odnoszących się do państw członkowskich, które nie przyjęły euro, są nieistotne i KBC zdecydują, że nie będą wymagać ich pełnego przesyłania, dokonają one oszacowania tych danych, korzystając z istniejących informacji zgodnie z metodami określonymi poniżej, i przekazują je jako pozycje uzupełniające z częstotliwością kwartalną.

(b)   Korekty transakcji

Dane dotyczące transakcji mogą być przekazywane na podstawie dwustronnej umowy między EBC a KBC. Dane dotyczące korekt transakcji są przekazywane w zgodzie z art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszych wytycznych.

Szeregi są przekazywane z częstotliwością miesięczną (pozycje z sekcji 1 i 2 części 4 załącznika III do niniejszych wytycznych) lub kwartalną (pozycje z sekcji 3 części 4 załącznika III do niniejszych wytycznych), w tych samych terminach, co obowiązkowa miesięczna i kwartalna statystyka bilansowa monetarnych instytucji finansowych (MIF), zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13.

Dane dotyczące pól z tabel 3 i 4 części 2 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13 odnoszących się do państw członkowskich, które nie przyjęły euro, szacowane przez KBC i wykazywane jako pozycje uzupełniające, mogą być przesyłane do EBC z miesięcznym opóźnieniem wobec końca dwudziestego ósmego dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dotyczą.

Pozycje uzupełniające wymagane na mocy tego artykułu są przekazywane zgodnie z tymi samymi zasadami wyceny i rachunkowości, co dane przekazywane zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13.

Jeśli dane dotyczące pól w tabelach 3 i 4 w części 2 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13 odnoszących się do państw członkowskich, które nie przyjęły euro nie są wymagane przez KBC, to podlegają oszacowaniu zgodnie z poniższymi zasadami.

Jeśli KBC szacują dane, używając istniejących informacji, przekazują te dane do EBC jako pozycje uzupełniające. O ile nie uzgodniono inaczej z EBC, należy stosować następujące metody oszacowań:

dane kwartalne są szacowane na podstawie danych zgłaszanych przez MIF z mniejszą częstotliwością. Dane te są następnie przenoszone na okresy, dla których dane nie zostały przekazane, przez ich powtórzenie lub zastosowanie w razie potrzeby odpowiednich metod statystycznych dla uwzględnienia wszelkich tendencji zmian danych lub trendów sezonowych;

dane kwartalne są szacowane w oparciu o dane na wyższym poziomie agregacji przekazywane przez MIF lub na podstawie określonych przekrojów, które KBC uważają za miarodajne;

dane kwartalne są szacowane na podstawie danych kwartalnych zbieranych od dużych MIF, na które przypada co najmniej 80 % transakcji z państwami, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r.;

dane kwartalne są szacowane na podstawie alternatywnych źródeł danych takich jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych lub dane bilansu płatniczego, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych korekt wynikających z różnic pojęć i definicji stosowanych przez te alternatywne źródła w stosunku do pojęć i definicji przyjętych w statystyce pieniężnej i bankowej; lub

dane kwartalne są szacowane na podstawie danych dotyczących państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r., przesyłanych co kwartał przez MIF w postaci kwoty ogółem.

Artykuł 8

Statystyka podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej

Miesięczna statystyka zagregowanej podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej w podziale na rodzaje zobowiązań jest wyliczana jako stany na koniec miesiąca zgodnie z rozporządzeniem EBC/2003/9 oraz z kategoryzacją określoną w rozporządzeniu EBC/2001/13. Dane stosowane przy sporządzaniu tej statystyki wywodzą się z danych przekazywanych do KBC przez instytucje kredytowe objęte wymogiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej, zgodnie z częścią 5 załącznika III do niniejszych wytycznych.

Statystyka podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej dla instytucji kredytowych obejmuje sześć szeregów czasowych dotyczących stanów na koniec miesiąca, które mają być przekazywane EBC za pośrednictwem systemu wymiany danych ESBC z częstotliwością miesięczną, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem okresu utrzymywania rezerwy. Instytucje kredytowe z grupy najmniejszych (tzn. te, które są zwolnione z pełnej sprawozdawczości miesięcznej) przesyłają do KBC ograniczone zestawienia z częstotliwością kwartalną. Dla tych małych instytucji stosuje się uproszczoną statystykę podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej za trzy okresy utrzymywania rezerwy. W zestawieniach miesięcznych przekazywanych EBC krajowe banki centralne używają danych kwartalnych dotyczących podstawy naliczania rezerwy, otrzymanych od małych instytucji kredytowych, wykazując je w trzech kolejnych przesyłkach od momentu ich otrzymania.

Korekty wprowadzane przez instytucje sprawozdające do danych dotyczących podstawy naliczania i wysokości rezerwy obowiązkowej, które wystąpią po rozpoczęciu okresu utrzymywania rezerwy, nie mogą prowadzić do korekt statystyki podstawy naliczania rezerwy i wysokości rezerwy obowiązkowej.

Artykuł 9

Statystyka makroekonomiczna

EBC monitoruje z częstotliwością miesięczną, wykorzystując dane statystyczne przekazywane KBC przez instytucje kredytowe zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13, dokładność bieżących odliczeń standardowych od podstawy rezerwy obowiązkowej, które instytucje kredytowe mogą stosować wobec stanów dłużnych papierów wartościowych o terminie pierwotnym do dwóch lat. KBC wyliczają wymagane agregaty zgodnie z częścią 6 załącznika III do niniejszych wytycznych i przekazują je do EBC.

W przypadku instytucji kredytowych, EBC otrzymuje z częstotliwością miesięczną, najpóźniej w dniu roboczym KBC poprzedzającym rozpoczęcie okresu utrzymywania rezerwy, trzy szeregi czasowe dotyczące stanów na koniec miesiąca.

Szeregi te są przesyłane również, gdy związane z nimi pozycje bilansowe nie obowiązują w danym państwie członkowskim.

Artykuł 10

Statystyka bilansowa instytucji kredytowych

(a)   Zasada ogólna

KBC przekazują EBC osobno pozycje bilansowe dotyczące sektora instytucji kredytowych zgodnie z tabelami 1, 2 i 4 rozporządzenia EBC/2001/13 oraz częścią 7 załącznika III do niniejszych wytycznych. Z uwagi na to, że dane dotyczące całego sektora MIF są już przekazywane zgodnie z rozporządzeniem EBC/2001/13, wymogi określone w tym artykule dotyczą tylko tych państw członkowskich, w których na populację sprawozdawczą pozostałych MIF składają się zarówno instytucje kredytowe, jak i fundusze rynku pieniężnego, i w których wpływ tych funduszów jest uważany za istotny, ponieważ spełnione są jednocześnie następujące kryteria:

(i)

różnica między sumą bilansową sektora MIF a sumą bilansową podzbioru instytucji kredytowych zawsze przekracza 5 000 mln EUR oraz

(ii)

MIF inne niż instytucje kredytowe, tzn. fundusze rynku pieniężnego, mają wpływ na więcej niż jedną pozycję po obu stronach bilansu sektora MIF.

Pomimo że w niektórych państwach członkowskich niewielka liczba innych instytucji klasyfikowana jest jako MIF, instytucje te uznaje się za nieistotne z perspektywy ilościowej.

(b)   Korekty transakcji

Dane dotyczące korekt transakcji są przekazywane zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszych wytycznych.

Dane są przekazywane z częstotliwością kwartalną w terminie dwudziestu ośmiu dni roboczych od zakończenia kwartału sprawozdawczego.

Dane wymagane dla tablicy 3 części 7 załącznika III do niniejszych wytycznych są przekazywane od marca 2005 r. jako miesiąc sprawozdawczy.

Przekazywane dane dotyczące bilansów instytucji kredytowych obejmują 100 % instytucji sklasyfikowanych w tym sektorze. Jeżeli rzeczywista populacja sprawozdawcza nie obejmuje 100 % populacji z uwagi na zasadę ograniczania obowiązku statystycznego wobec małych MIF, KBC uzupełniają przekazywane dane do 100 % populacji.

Artykuł 11

Finansowe wskaźniki strukturalne

(a)   Zasada ogólna

KBC przekazują dane bilansowe dotyczące pozostałych wskaźników strukturalnych zgodnie z częścią 8 załącznika III do niniejszych wytycznych.

KBC przekazują dane dotyczące 18 wskaźników określonych w części 8 załącznika III do niniejszych wytycznych zgodnie z określonymi w nich zasadami logicznymi i metodologicznymi. Należy przestrzegać następujących zasad statystycznych przyjętych do wyliczania statystyki pozycji bilansowej:

(a)

dane powinny być agregowane, a nie konsolidowane; oraz

(b)

za kraj siedziby (kraj, którego dana instytucja jest rezydentem) należy przyjąć kraj goszczący; oraz

(c)

dane bilansowe należy wykazywać w ujęciu brutto.

(b)   Korekty transakcji

Dane dotyczące korekt transakcji są przekazywane zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszych wytycznych.

Dane do wyliczenia wskaźników strukturalnych dotyczących instytucji kredytowych są przekazywane do końca marca każdego roku w odniesieniu do poprzedniego roku. Wskaźnik „liczba pracowników instytucji kredytowych” jest przekazywany do końca maja każdego roku w odniesieniu do poprzedniego roku.

KBC stosują następujące zasady ogólne przy wprowadzaniu korekty do przekazywanych danych:

(a)

podczas wszystkich regularnych transmisji danych rocznych, obok danych za ostatni rok, przesyłane są w razie potrzeby zarówno skorygowane dane za poprzedni rok, jak również korekty wyjątkowe; oraz

(b)

w trakcie roku mogą być przesyłane korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych.

Dane gromadzone zgodnie z art. 3 ust. 4 niniejszych wytycznych obejmują 100 % instytucji sklasyfikowanych jako instytucje kredytowe zgodnie z sekcją I.2 części 1 załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13. Jeżeli rzeczywista populacja sprawozdawcza nie obejmuje 100 % populacji z uwagi na zasadę ograniczania obowiązku statystycznego wobec małych MIF, KBC uzupełniają przekazywane dane zgodnie z art. 3 ust. 4 niniejszych wytycznych do 100 % populacji.

Aby umożliwić monitorowanie praktyk stosowanych w poszczególnych krajach, KBC przekazują EBC informacje o wszelkich odstępstwach od powyższych definicji i reguł. KBC przekazują informacje objaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 12

Dane dla potrzeb Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Niezależnie od ustawowych obowiązków KBC wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), KBC mogą przekazywać MFW uzupełniające dane w zakresie statystyki pozycji bilansowej MIF za pośrednictwem EBC zgodnie z następującymi regułami technicznymi.

Pozycje bilansowe MIF zgodne z częścią 9 załącznika III do niniejszych wytycznych są przekazywane EBC przez KBC w ramach regularnych miesięcznych przesyłek danych dotyczących pozycji bilansowych. Dane te przekazywane są EBC wraz z regularną statystyką pozycji bilansowej, to jest piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszych wytycznych. Częstotliwość i terminy przesyłania pozycji uzupełniających o wysokim priorytecie określonych w art. 7 ust. 2 niniejszych wytycznych mają zastosowanie również do omawianych tu szeregów.

Artykuł 13

Statystyka sekurytyzacji oraz innych operacji przenoszenia kredytów MIF pierwotnie udzielonych niemonetarnym instytucjom finansowym

KBC przesyłają, w razie ich dostępności, w tym na podstawie najlepszych szacunków, dane statystyczne dotyczące sprzedaży oraz przenoszenia kredytów i pożyczek MIF na osoby trzecie zgodnie z częścią 10 załącznika III niniejszych wytycznych.

Transmisja danych do EBC obejmuje: (i) transakcje brutto, (ii) transakcje netto w stosunku do kredytów udzielonych przez MIF i sprzedanych osobom trzecim, jeśli nie są dostępne dane dotyczące transakcji brutto, oraz (iii) w obu przypadkach przekazywane są dane dotyczące stanów, o ile są dostępne. Dla każdego z trzech rodzajów danych oddzielnie przekazywane są kredyty sprzedane podmiotom specjalnego przeznaczenia, tzn. sekurytyzowane za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia, oraz kredyty przeniesione na inne podmioty, niezależnie od tego, czy to przeniesienie jest powiązane z sekurytyzacją. Z uwagi na to, że kredyty uważa się za sprzedane instytucjom sektora niemonetarnego, sprawozdawczość jest wymagana wyłącznie z tego względu, że nie są one wykazywane w bilansie tej MIF, która pierwotnie udzieliła kredytu pozostałym sektorom strefy euro, ani też w bilansie żadnych pozostałych MIF.

Dane są przekazywane piętnastego dnia roboczego następującego po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

Artykuł 14

Statystyka pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego

(a)   Zasada ogólna

KBC przekazują dane statystyczne dotyczące pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego zgodnie z częścią 11 załącznika III do niniejszych wytycznych. Dane są przekazywane odrębnie dla każdej z następujących czterech podkategorii pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego: (i) funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego); oraz (ii) dealerów papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych; oraz (iii) finansowych przedsiębiorstw kredytowych; oraz (iv) innych pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego.

Dane dotyczące pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego przekazywane są w oparciu o aktualnie dostępne dane krajowe. Jeśli nie można uzyskać lub obliczyć dokładnych danych, przekazywane są szacunki na poziomie krajowym. Jeśli określone zjawisko ekonomiczne występuje, ale nie jest ono monitorowane statystycznie i w związku z tym nie jest możliwe przedstawienie oszacowań na poziomie krajowym, KBC może zdecydować o nieprzekazywaniu określonych szeregów lub przekazać je, zgłaszając brak wartości. Każdy nieprzekazany szereg czasowy jest traktowany jako „dane, które istnieją, ale nie są zbierane”, a EBC może przyjąć odpowiednie założenia i szacunki dla wyliczenia agregatów krajów strefy euro. Populacja sprawozdawcza obejmuje wszystkie kategorie pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego będących rezydentami uczestniczących państw członkowskich — instytucje znajdujące się na tym obszarze, łącznie z podmiotami zależnymi jednostek dominujących znajdujących się poza tym obszarem oraz znajdującymi się na tym obszarze oddziałami instytucji, których centrale znajdują się poza tym obszarem.

Sprawozdawczością objęte są następujące wskaźniki kluczowe oraz dane uzupełniające:

podlegające transmisji wskaźniki kluczowe służące do wyliczania agregatów strefy euro: wszystkie uczestniczące państwa członkowskie przesyłają szczegółowe dane w miarę ich dostępności. Jeśli faktyczne dane są niedostępne dla wymaganych podziałów szczegółowych lub z wymaganą częstotliwością, w danych terminach lub przedziale czasowym, w miarę możliwości przekazywane są dane szacunkowe;

dane uzupełniające przesyłane jako „pozycje uzupełniające”; tego rodzaju dane są przesyłane przez państwa, dla których w danym momencie nie są dostępne bardziej szczegółowe dane.

(b)   Korekty transakcji

Dane dotyczące korekt transakcji mogą być przekazywane w przypadku istotnych załamań szeregów stanów lub w przypadku wystąpienia reklasyfikacji bądź pozostałych korekt. W szczególności dane dotyczące korekt transakcji mogą być przekazywane w wyniku reklasyfikacji związanych z wdrożeniem systemu ESA 95.

Jeśli transakcje są szacowane na podstawie różnicy stanów w dwóch kolejnych okresach, szeregi czasowe nie są zgłaszane lub są zgłaszane jako brak wartości.

Dane dotyczące korekt transakcji są przekazywane zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 lit. b niniejszych wytycznych.

Sprawozdania są przekazywane do EBC z częstotliwością kwartalną. Statystyka pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego jest przekazywana do EBC najpóźniej ostatniego dnia kalendarzowego trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli ostatni dzień kalendarzowy miesiąca nie jest dniem roboczym KBC — poprzedniego dnia roboczego KBC. KBC są informowane z wyprzedzeniem o dokładnych terminach przekazywania danych w formie kalendarza sprawozdawczego przesyłanego przez EBC w terminie do września każdego roku.

Krajowy bank centralny może stanąć wobec konieczności korekty danych przekazanych w poprzednim kwartale. Ponadto mogą też wystąpić korekty danych dotyczących wcześniejszych kwartałów.

W takiej sytuacji stosuje się następujące zasady ogólne:

(a)

przy okazji przesyłce danych kwartalnych w trybie zwykłym, z wyłączeniem danych dotyczących ostatniego kwartału, mogą zostać przekazane tylko „zwykłe” korekty, tzn. korekty danych przesłanych za poprzedni kwartał; oraz

(b)

korekty wyjątkowe są ograniczone i przesyłane w innym terminie niż sprawozdania zwykłe. Drobne standardowe korekty historyczne danych są przesyłane raz w roku, razem z danymi za czwarty kwartał; oraz

(c)

korekty wyjątkowe, które znacznie podnoszą jakość danych, mogą być przyjęte w trakcie roku poza zwykłymi cyklami sprawozdawczymi.

Zasady rachunkowości stosowane przez pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 86/635/EWG oraz z wszystkimi obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Z zastrzeżeniem obowiązujących w państwach członkowskich zasad rachunkowości, wszystkie aktywa i zobowiązania są wykazywane dla celów statystycznych w ujęciu brutto. Metody wyceny wskazuje się przy opisie poszczególnych kategorii.

KBC przekazują EBC informacje objaśniające zgodnie z postanowieniami sekcji 3 części 11 załącznika III do niniejszych wytycznych. KBC przekazują informacje objaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

KBC zaprzestają przekazywania informacji statystycznych odnoszących się do statystyki funduszy inwestycyjnych w kontekście statystyki pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, gdy Rada Prezesów, uwzględniając stanowisko Komitetu Statystyki, postanowi, że jakość dostępnej statystyki aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych przekazywanych na podstawie art. 18 niniejszych wytycznych pozwala na ich publikację na poziomie strefy euro, a najpóźniej do czwartego kwartału 2009 r. KBC mogą uzyskiwać statystykę funduszy inwestycyjnych zgodnie z częścią 11 załącznika III z właściwych informacji statystycznych zebranych na potrzeby statystyki aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych zgodnie z częścią 14 załącznika III.

Artykuł 15

Statystyka emisji papierów wartościowych

KBC przekazują dane statystyczne obejmujące całość emisji papierów wartościowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, realizowanych przez rezydentów strefy euro w dowolnej walucie zgodnie z zapisami części 12 załącznika III do niniejszych wytycznych.

Sprawozdania są przekazywane do EBC z częstotliwością miesięczną. Statystyka emisji papierów wartościowych jest przekazywana EBC nie później niż pięć tygodni po zakończeniu miesiąca, którego te dane dotyczą. Krajowe banki centralne otrzymują od EBC z wyprzedzeniem informacje o dokładnych terminach transmisji danych w formie kalendarza sprawozdawczego.

Krajowe banki centralne przekazują informacje objaśniające zgodnie z zapisami sekcji 3 części 12 załącznika III do niniejszych wytycznych.

Artykuł 16

Statystyka stóp procentowych MIF

KBC przekazują dla celów statystyk SSP zagregowane miesięczne dane dotyczące stanów na koniec okresu oraz nowych umów zgodne z zapisami dodatku 1 i 2 do załącznika II do rozporządzenia EBC/2001/18.

Dane są przekazywane zgodnie z rocznym kalendarzem określanym przez EBC i przekazywanym KBC w terminie do końca września każdego roku.

Krajowy bank centralny może stanąć wobec konieczności korekty danych dotyczących poprzedniego miesiąca sprawozdawczego. Ponadto mogą też wystąpić korekty wynikające na przykład z pomyłek, reklasyfikacji, usprawnienia procedur sprawozdawczych itp. obejmujących dane sprzed ostatniego miesiąca sprawozdawczego.

Stosuje się następujące zasady ogólne:

(a)

jeśli KBC dokonuje korekty danych za okres wcześniejszy niż ostatni okres sprawozdawczy, przesyła EBC informacje objaśniające; oraz

(b)

KBC przekazuje także informacje objaśniające dla istotnych korekt; oraz

(c)

przy przesyłce danych dotyczących korekt, KBC bierze pod uwagę ustalone terminy regularnego przesyłania statystyki stóp procentowych. Korekty wyjątkowe powinny być zgłaszane poza miesięcznymi okresami sporządzania sprawozdań.

Jeśli rzeczywista populacja sprawozdawcza SSP nie obejmuje 100 % populacji z uwagi na próbkowanie, KBC uzupełniają otrzymane dane dotyczące wielkości transakcji do 100 % populacji.

Artykuł 17

Statystyka płatności

KBC przekazują dane statystyczne dotyczące płatności zgodnie z częścią 13 załącznika III do niniejszych wytycznych. Obejmują one: (i) dane dotyczące transakcji i struktury systemów płatniczych zgodnie z tablicą 6 oraz (ii) związane z tym dane dotyczące pozycji bilansowych MIF i instytucji kredytowych oraz dane strukturalne dotyczące instytucji kredytowych zgodnie z tablicami 2, 3 i 5.

Dane dotyczące stanów są przekazywane dla wszystkich pozycji w tablicach 1 do 6 oraz 9. Wszystkie stany dotyczą danych na koniec okresu, z wyjątkiem tablicy 3, która dotyczy „średniej za ostatni okres utrzymywania rezerwy”. Transakcje brutto są przekazywane dla tablic 7 do 8 oraz tablic 10 do 11, które zawierają dane dotyczące transakcji płatniczych.

KBC przekazują dane historyczne dla wszystkich pozycji danych.

Szeregi są przekazywane do EBC z częstotliwością roczną, niezależnie od częstotliwości zbierania danych. Dane dotyczące wszystkich pozycji w tablicach 6 do 11 są przekazywane z częstotliwością roczną. Dane bilansowe dotyczące MIF w tablicy 2 są przekazywane z częstotliwością miesięczną. Dane bilansowe dotyczące instytucji kredytowych zawarte w tabelach 3 i 5 są przekazywane z częstotliwością kwartalną, z wyłączeniem danych dotyczących rozliczeń wzajemnych KBC oraz danych dotyczących instytucji pieniądza elektronicznego, które są przekazywane z częstotliwością roczną. Dane strukturalne dotyczące instytucji kredytowych znajdujące się w tablicy 5 są przesyłane z częstotliwością roczną. Jeśli dostępność danych w przypadku tablic 2, 3 oraz 5 jest poważnie ograniczona, KBC mogą przesyłać minimalny zbiór danych, aby zapewnić terminowe i poprawne opublikowanie danych.

Minimalny zbiór danych zawiera:

szeregi miesięczne: jedną obserwację dotyczącą stanu rozliczeń wzajemnych na koniec grudnia,

szeregi kwartalne: jedną obserwację dotyczącą czwartego kwartału danego roku,

szeregi roczne: jedną obserwację dotyczącą stanu rozliczeń wzajemnych na koniec grudnia.

EBC przekazuje KBC co roku dokładne terminy przekazywania danych dla każdej tury sprawozdawczej. KBC mogą przesłać faktyczne dane albo przed pierwszą turą sprawozdawczą, pod warunkiem potwierdzenia przez EBC gotowości do przyjęcia danych, albo w dowolnym innych czasie w trakcie tury sprawozdawczej.

W przypadku braku faktycznych danych KBC w miarę możliwości sprawozdają dane szacunkowe lub dane tymczasowe.

Podmioty sprawozdające lub KBC mogą dokonywać korekt w oparciu o ponowne obliczenia lub szacunki. KBC przekazuje korekty do EBC w ramach tur sprawozdawczych, najlepiej w ramach pierwszej tury sprawozdawczej.

Przed rozpoczęciem pierwszej tury sprawozdawczej EBC przesyła KBC informacje objaśniające z poprzedniego roku w postaci pliku programu Word, które należy wypełnić lub poprawić i odesłać z powrotem do EBC. W informacjach tych KBC szczegółowo wyjaśniają odstępstwa od wymogów, w miarę możliwości określając ich wpływ na dane.

Artykuł 18

Statystyka aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych

(a)   Zasada ogólna

KBC przekazują dane statystyczne dotyczące aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych zgodnie z częścią 14 załącznika III dla każdego z następujących podsektorów: fundusze akcyjne, fundusze obligacyjne, fundusze mieszane, fundusze nieruchomości, fundusze hedgingowe oraz pozostałe fundusze, tzn. według rodzaju inwestycji, z których każdy jest następnie dzielony na fundusze otwarte i fundusze zamknięte, tzn. według rodzaju funduszu inwestycyjnego. Dla celów dokonania podziału funduszy inwestycyjnych według rodzaju inwestycji środki funduszy zostają sklasyfikowane do kategorii funduszy, w które głównie inwestują.

Powyższe wymogi obejmują stany na koniec miesiąca i na koniec kwartału oraz miesięczne i kwartalne korekty transakcji (14).

(b)   Korekty transakcji

KBC przekazują do EBC jednostkowe dane dotyczące korekt związanych z aktualizacją wyceny z tytułu zmian cen oraz zmian kursów walut oraz korekt wynikających z reklasyfikacji, w sposób określony w części 14 załącznika III oraz w zgodzie zapisami z załącznika V do niniejszych wytycznych.

Tam, gdzie to możliwe, transakcje finansowe, a tym samym korekty, są uzyskiwane z zgodzie z ESA 95, określaną jako „metoda ESA 95”. KBC mogą odstąpić od ESA 95 z uwagi na odmienne praktyki krajowe w zgodzie z rozporządzeniem EBC/2007/8. Tam, gdzie dostępna jest informacja o stanach papier-po-papierze, korekty wynikające z aktualizacji wyceny mogą być uzyskane w zgodzie z powszechną metodą Eurosystemu, tj. metodą wyliczania korekt, o której mowa w załączniku V.

(c)   Jednostki uczestnictwa na okaziciela

Jeśli dane dotyczące jednostek uczestnictwa na okaziciela przekazywane przez fundusze inwestycyjne, MIF lub pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego inne niż fundusze inwestycyjne zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia EBC/2007/8 są niekompletne lub nie są jeszcze dostępne, KBC przesyła dane o jednostkach uczestnictwa na okaziciela na podstawie najlepszych szacunków według podziału geograficznego oraz sektorowego zawartego w tabeli I w części 14 załącznika III.

(d)   Pozycje uzupełniające

W zakresie, w jakim dane są dostępne, w tym na podstawie najlepszych szacunków, KBC przekazują z częstotliwością miesięczną pozostałe dane statystyczne zgodnie z tabelą 3 w części 14 załącznika III.

KBC przesyłają do EBC dane miesięczne dotyczące stanów funduszy inwestycyjnych, korekt wynikających z aktualizacji wyceny oraz reklasyfikacji do końca 28 dnia roboczego następującego po zakończeniu miesiąca, do którego odnoszą się te dane. Ten sam termin stosuje się do przesyłania pozycji uzupełniających.

KBC przesyłają do EBC dane kwartalne dotyczące stanów funduszy inwestycyjnych, korekt wynikających z aktualizacji wyceny oraz reklasyfikacji do końca 28 dnia roboczego następującego po zakończeniu kwartału, do którego odnoszą się te dane.

W stosunku do danych miesięcznych oraz danych kwartalnych obowiązują następujące zasady ogólne:

(a)

korekty danych są dokonywane tak, aby dane miesięczne i kwartalne były ze sobą zgodne;

(b)

w czasie zwykłych okresów sporządzania sprawozdań, tzn. od 28 dnia roboczego następującego po zakończeniu miesiąca lub kwartału sprawozdawczego do dnia, kiedy dane są przekazywane z powrotem do KBC, KBC mogą dokonać korekty danych odnoszących się do poprzednich kwartałów sprawozdawczych do dwóch miesięcy poprzedzających, jak również do miesięcy następujących po poprzednim kwartale sprawozdawczym;

(c)

poza zwykłymi okresami sporządzania sprawozdań, KBC mogą dokonać korekty danych odnoszących się do okresów sprawozdawczych przed dwoma miesiącami poprzedzającymi poprzedni kwartał sprawozdawczy, między innymi w przypadku pomyłek, reklasyfikacji lub usprawnienia procedur sprawozdawczych.

W celu zapewnienia jakości statystyki funduszy inwestycyjnych strefy euro, w przypadku gdy KBC udziela derogacji najmniejszym funduszom inwestycyjnym na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia EBC/2007/8, KBC przy sporządzaniu miesięcznych i kwartalnych danych bilansowych dotyczących aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych dla EBC, należy uzupełnić te dane do 100 % populacji sprawozdawczej, zarówno dla korekt stanów jak i korekt wynikających z aktualizacji wyceny.

KBC mogą dokonać wyboru sposobu uzupełnienia danych do 100 % populacji pod warunkiem, że spełnione są następujące wymogi minimalne:

(a)

w przypadku brakujących danych w podziałach szczegółowych, dane szacunkowe wylicza się przez zastosowanie współczynników opartych na odpowiednim podsektorze funduszu inwestycyjnego, np. jeśli otwarty fundusz obligacyjny należy do grupy małych MIF, wobec których stosuje się ograniczone wymogi sprawozdawcze, a wymogowi sprawozdawczemu podlegają jedynie jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny, brakujące podziały szczegółowe wylicza się przez zastosowanie struktury kategorii otwartych funduszy obligacyjnych;

(b)

żaden z podsektorów funduszy inwestycyjnych (np. otwarte fundusze nieruchomości, zamknięte fundusze nieruchomości itd.) nie jest w całości wykluczony.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia ECB/2007/8 funduszowi inwestycyjnemu, który ze względu na krajowe zasady rachunkowości dokonuje wyceny swoich aktywów rzadziej niż raz na kwartał, mogą być udzielone derogacje. Jednakże bez względu na te derogacje, dane miesięczne i kwartalne dotyczące funduszy inwestycyjnych przekazywane przez KBC do EBC obejmują zawsze dane odnoszące się do takich funduszy inwestycyjnych.

W przypadku stosowania metody łączonej określonej w załączniku I do rozporządzenia EBC/2007/8, KBC uzyskują zagregowane aktywa i zobowiązania podsektorów funduszy inwestycyjnych zgodnie z tabelą 1 części 14 załącznika III w następujący sposób:

(a)

w przypadku papierów wartościowych, których kody identyfikacyjne są powszechnie dostępne, KBC dopasowuje dane przekazane według metody papier-po-papierze do informacji uzyskanej z Centralnej Bazy Papierów Wartościowych lub kompatybilnej krajowej bazy papierów wartościowych. Do obliczenia wartości aktywów i zobowiązań w euro oraz uzyskania niezbędnych podziałów szczegółowych dla każdego papieru wartościowego funduszu inwestycyjnego wykorzystuje się dopasowaną informację papier-po-papierze. Jeśli identyfikatory papierów wartościowych nie są dostępne w Centralnej Bazie Papierów Wartościowych lub w kompatybilnej krajowej bazie papierów wartościowych lub gdy informacja konieczna do zestawienia aktywów i zobowiązań zgodnie z tablicą 1 części 14 załącznika III nie jest dostępna w Centralnej Bazie Papierów Wartościowych lub kompatybilnej krajowej bazie papierów wartościowych, KBC oszacuje brakujące dane. KBC może również gromadzić z zastosowaniem metody papier-po-papierze dane o papierach wartościowych nie posiadających powszechnie dostępnych kodów identyfikacyjnych, stosując wewnętrzne identyfikatory papierów wartościowych KBC;

(b)

KBC dokonuje agregacji danych dotyczących papierów wartościowych uzyskanych na podstawie postanowień pkt (a) powyżej oraz dodaje je do przekazanych informacji dotyczących papierów wartościowych nie posiadających publicznie dostępnych kodów identyfikacyjnych w celu uzyskania agregatów dla: (i) dłużnych papierów wartościowych w podziale według terminu pierwotnego, waluty oraz partnera operacji; oraz (ii) papierów z prawem do kapitału i udziałów w podziale według instrumentu i partnera operacji; oraz (iii) sumy wyemitowanych jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych;

(c)

KBC uzyskują wymagane dane o aktywach i zobowiązaniach funduszy inwestycyjnych dodając dane dotyczące papierów wartościowych uzyskane na podstawie postanowień (b) powyżej oraz aktywa i zobowiązania inne niż papiery wartościowe zebrane od poszczególnych funduszy inwestycyjnych z danego kraju;

(d)

KBC agregują aktywa i zobowiązania wszystkich funduszy inwestycyjnych z danego państwa członkowskiego i należących do tego samego podsektora.

Powyższe zasady stosuje się również wtedy, gdy KBC z częstotliwością miesięczną zbiera dane o aktywach i zobowiązaniach funduszy inwestycyjnych na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia EBC/2007/8.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia EBC/2007/8, KBC zbierają z częstotliwością miesięczną dane o jednostkach uczestnictwa/certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych. W przypadku miesięcy sprawozdawczych nie będących ostatnimi miesiącami kwartału, KBC dokonują oszacowania miesięcznych danych dotyczących aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych innych niż jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne, w oparciu o zebrane dane miesięczne i kwartalne, chyba że dane są zbierane z częstotliwością miesięczną w sposób określony w art. 6 ust. 3 rozporządzenia EBC/2007/8.

W miarę możliwości KBC sporządza szacunki na poziomie danego funduszu. KBC może alternatywnie dokonać szacunków według podsektorów funduszy inwestycyjnych lub zwrócić się do EBC o dokonanie szacunków. W takim przypadku EBC może poprosić o dodatkowe informacje, takie jak jednostkowe dane dla każdego funduszu (fundusz-po-funduszu) lub papieru wartościowego (papier-po-papierze).

Zasady dotyczące wyceny oraz księgowania zawarte w wytycznych EBC/2007/8 mają również zastosowanie w przypadku, gdy KBC składa EBC sprawozdania dotyczące danych o funduszach inwestycyjnych. W odniesieniu jednak do pozycji podlegających naliczaniu odsetek, zastosowanie mają następujące zasady:

(a)

„dłużne papiery wartościowe” obejmują również naliczone odsetki;

(b)

„kredyty, pożyczki i inne należności” oraz „otrzymane kredyty i pożyczki” nie obejmują naliczonych odsetek, objętych sprawozdaniami w ramach pozostałych aktywów/zobowiązań.

KBC przekazują informacje objaśniające, w których wyjaśniają przyczyny istotnych korekt. Ponadto KBC przekazują EBC informacje objaśniające do korekt wynikających z reklasyfikacji. KBC przekazują również informacje wyjaśniające dotyczące korekt, o których mowa w art. 18 ust. 3 lit. c).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia EBC/2007/8, KBC mogą udzielić funduszom inwestycyjnym zgody na przekazywanie danych dotyczących ich aktywów i zobowiązań jako grupy pod warunkiem, że wyniki zastosowania takiej metody są zbliżone do wyników przekazywania danych osobno dla poszczególnych funduszy. Fundusze inwestycyjne, które przekazują dane jako grupa, należą do tego samego podsektora, na przykład: zamknięte fundusze nieruchomości lub otwarte fundusze nieruchomości.

NBC przekazują do EBC z częstotliwością roczną: (i) wskaźniki opisujące populację sprawozdawczą oraz jakość danego zbioru papierów wartościowych w Centralnej Bazie Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadami Postępowania CBPW albo (ii) właściwą informację niezbędną do uzyskania wskaźników dotyczących populacji sprawozdawczej oraz jakości.

KBC w oparciu o krajowe bazy papierów wartościowych przekazują raz do roku do EBC zagregowane wyniki obejmujące jeden kwartał i co najmniej dwa podsektory funduszy inwestycyjnych mające znaczenie statystyczne. Te zagregowane wyniki nie mogą się różnić o więcej niż 5 % od wyników, które zostałyby uzyskane przy wykorzystaniu Centralnej Bazy Papierów Wartościowych. Powyższe postanowienie ma zastosowanie w przypadku danych nie sprawozdawanych przez fundusze inwestycyjne.

Informacja, o której mowa, jest przesyłana do EBC do końca lutego każdego roku, biorąc jako punkt odniesienia datę końca grudnia poprzedniego roku.

Artykuł 19

Lista MIF do celów statystycznych

Zmienne zbierane w celu sporządzenia i prowadzenia listy MIF do celów statystycznych, o której mowa w art. 3 Rozporządzenia EBC/2001/13, zostały określone w części 1 niniejszych Wytycznych.

KBC przekazują aktualizacje zmiennych określonych w części 1 załącznika VI do niniejszych wytycznych, kiedy wystąpią zmiany w sektorze MIF lub kiedy zmianie ulegną atrybuty dotychczasowych MIF. Zmiany w sektorze MIF następują, kiedy instytucja jest włączana do sektora (tzn. w wypadku utworzenia MIF w wyniku fuzji, utworzenia nowych podmiotów prawnych w wyniku podziału istniejącej MIF, utworzenia nowej MIF lub zmiany statusu instytucji, która dotąd nie była klasyfikowana jako MIF, a teraz uzyskała taki status) lub istniejąca MIF opuszcza ten sektor (tzn. w przypadku udziału MIF w fuzji, zakupu MIF przez inną instytucję, podziału MIF na odrębne podmioty prawne, zmiany statusu instytucji, która dotąd była klasyfikowana jako MIF, a teraz traci ten status, lub likwidacji MIF).

Przy przesyłaniu danych dotyczących nowej instytucji lub modyfikacji istniejącej instytucji KBC wypełniają wszystkie pola obowiązkowe. Przy zgłaszaniu instytucji, która opuszcza sektor MIF, a nie uczestniczy w fuzji, KBC przekazują co najmniej następujące informacje: rodzaj zgłoszenia, tj. usunięcie, oraz identyfikator MIF, tj. zmienną „mfi_id”.

KBC nie przydzielają kodów identyfikacyjnych MIF usuniętych z listy nowym MIF. W przypadku gdy jest to nieuniknione, KBC przekazuje EBC pisemne uzasadnienie równocześnie z rekordem odpowiadającym danej MIF (za pomocą zmiennej object_request z wartością „mfi_req_realloc”).

Przy przekazywaniu aktualizacji, KBC mogą stosować krajowy zbiór znaków i liter pod warunkiem, że stosują alfabet łaciński. KBC stosują kod Unicode w celu poprawnego odzwierciedlenia wszystkich zbiorów znaków specjalnych przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez system wymiany danych RIAD (Baza Danych Rejestru Instytucji i Aktywów).

Przed przesłaniem do EBC aktualizacji KBC przeprowadzają weryfikację zmiennych w sekcjach 1 do 10 części 2 załącznika VI do niniejszych wytycznych.

W miarę możliwości KBC przesyłają do EBC aktualizacje zmiennych określonych w części 1 załącznika VI do niniejszych wytycznych, bezpośrednio po wystąpieniu zmian w sektorze MIF lub w atrybutach istniejących MIF.

Jeśli nie jest to możliwe, KBC przedstawia pisemne wyjaśnienie zwłoki między wystąpieniem zdarzenia a jego zgłoszeniem do EBC.

KBC przekazują aktualizacje w formacie XML za pośrednictwem systemu wymiany danych RIAD, zgodnie z dokumentem „Specyfikacja wymiany danych dla systemu RIAD”. W przypadku awarii systemu RIAD aktualizacje zostają przesłane w formacie XML przez konto pocztowe N13 Cebamail. Jeżeli system Cebamail uniemożliwia przesłanie plików z aktualizacjami lub korektami dotyczącymi MIF, KBC przesyłają te pliki w wiadomości e-mail w formacie XML na następujący adres: birs@ecb.int.

W przypadku manualnego wprowadzania danych KBC dysponują odpowiednim zestawem mechanizmów kontrolnych, aby zminimalizować ewentualne błędy oraz zapewnić dokładność i spójność aktualizacji danych dotyczących MIF przesyłanych przez system wymiany danych RIAD.

Z chwilą otrzymania aktualizacji EBC niezwłocznie przeprowadza weryfikację zmiennych w sekcjach 1 do 11 części 2 załącznika VI do niniejszych wytycznych.

EBC niezwłocznie odsyła KBC: (i) potwierdzenie otrzymania zawierające skrót informacji dotyczących aktualizacji danych o MIF, które zostały przetworzone i skutecznie wprowadzone do zbioru danych MIF; lub (ii) informację o błędzie zawierającą szczegółowe informacje o aktualizacji danych o MIF i o nieudanej weryfikacji zmiennych. W zgodzie z sekcjami 1 do 11 części 2 załącznika VI do niniejszych wytycznych, EBC uwzględnia w całości lub w części zgłoszenie aktualizacji, które jest niekompletne, błędne lub w którym brakuje danych, lub odrzuca zgłoszenie.

Z chwilą otrzymania informacji o błędzie KBC podejmują natychmiastowe działania w celu przesłania poprawnych informacji. Jeśli poprawność informacji zależy od aktualizacji danych przesyłanych przez inne KBC w trakcie ostatniego miesiąca (a dane te nie są dostępne na stronie internetowej EBC), KBC kontaktują się z EBC przez konto N13 Cebamail, podając konkretne szczegóły dotyczące potrzebnych informacji.

EBC sporządza kopię wszystkich zmian wprowadzonych na bieżącej liście MIF każdego dnia roboczego EBC o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) i przesyła ją do wszystkich KBC. Przesyłane dane zawierają pełne informacje na temat każdej z poniższych zmian zgłaszanych przez KBC: (i) nowe MIF; (ii) aktualizowane MIF; (iii) usunięte MIF; (iv) ponowny przydział identyfikatorów MIF; (v) zmiana identyfikatorów MIF; oraz (vi) zmiana identyfikatorów MIF związana z ponownym ich przydziałem.

O godzinie 17.00 czasu CET każdego dnia roboczego EBC, EBC sporządza kopię zbioru danych dotyczących MIF i udostępnia ją na stronie internetowej EBC. Wykazywane są wszystkie rejestry MIF niezależnie od tego, czy są one zgodne lub nie z danymi partnerów uprawnionych do uczestnictwa w operacjach polityki pieniężnej (MPEC — monetary policy eligible counterparties).

Ostatniego dnia roboczego EBC każdego miesiąca kalendarzowego EBC sporządza według stanu na godz. 17.00 czasu CET kopię zbioru danych MIF razem z jedną zmienną ze zbioru danych MPEC, tj. zmienną „rezerwa” wskazującą, czy instytucje kredytowe z krajów strefy euro są objęte wymogiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej. Kopia ta nie uwzględnia rekordów, które nie są zgodne na listach MIF i MPEC, tzn. w sytuacji, w której instytucja kredytowa z kraju strefy euro jest wymieniona w zbiorze danych MIF, ale nie figuruje w zbiorze danych MPEC lub odwrotnie. EBC upublicznia listę MIF i instytucji objętych wymogiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej następnego dnia po sporządzeniu kopii. Jeśli kopia została sporządzona o godz. 17.00 czasu CET w piątek, EBC udostępnia uaktualnione informacje w sobotę o godz. 12.00 czasu CET.

Jednocześnie z udostępnieniem na stronie internetowej listy MIF i instytucji objętych wymogiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej EBC przesyła ją do KBC za pomocą systemu wymiany danych RIAD.

Artykuł 20

Lista funduszy inwestycyjnych dla celów statystycznych

Zmienne zbierane w celu opracowania i prowadzenia listy funduszy inwestycyjnych dla celów statystycznych, o której mowa w art. 4 rozporządzenia EBC/2007/8, zostały określone w załączniku VII do niniejszych wytycznych.

KBC przekazują aktualizacje zmiennych określonych w części 1 załącznika VII do niniejszych wytycznych, kiedy wystąpią zmiany w sektorze funduszy inwestycyjnych lub kiedy zmianie ulegną atrybuty dotychczasowych funduszy inwestycyjnych. Zmiany w sektorze funduszy inwestycyjnych następują, kiedy instytucja jest włączana do sektora funduszy inwestycyjnych lub istniejący fundusz inwestycyjny opuszcza sektor funduszy inwestycyjnych.

KBC uzyskują aktualizacje przez porównanie krajowych list funduszy inwestycyjnych na końcu dwóch następujących po sobie okresów kwartalnych, tzn. nie uwzględniają zmian w trakcie kwartału.

Przy przekazywaniu danych dotyczących nowej instytucji lub modyfikacji istniejącej instytucji, KBC wypełniają wszystkie pola obowiązkowe.

Przy zgłaszaniu instytucji, która opuszcza sektor funduszy inwestycyjnych, KBC przekazują co najmniej następujące informacje: typ zgłoszenia, tj. usunięcie, oraz identyfikator funduszu inwestycyjnego, tj. zmienną „if_id”.

Raz do roku, w odniesieniu do daty sprawozdawczej 31 grudnia, KBC przesyłają plik XML w szczególności w celu przekazania wartości netto aktywów funduszu inwestycyjnego. Oznacza to, że wartość netto aktywów jest przekazywana niezależnie od zmian w innych atrybutach funduszy inwestycyjnych. Dla wszystkich funduszy inwestycyjnych przekazywane są następujące informacje dotyczące wartości netto aktywów: typ zgłoszenia, tj. if_req_nav, niepowtarzalny identyfikator funduszu inwestycyjnego, wartość aktywów netto, oraz data wartości netto aktywów, która ma zastosowanie.

Dla każdej daty sprawozdawczej informacja o nowych funduszach inwestycyjnych lub zmianach identyfikatorów istniejących funduszy inwestycyjnych jest przekazywana najpierw do EBC, przed przekazaniem informacji dotyczącej wysokości aktywów netto.

Jeśli jest to możliwe, KBC nie przydzielają identyfikatorów funduszy inwestycyjnych usuniętych z listy nowym funduszom inwestycyjnym. Tam, gdzie jest to nieuniknione, KBC przekazuje EBC pisemne uzasadnienie przez konto pocztowe N13 Cebamail w tym samym czasie, co rejestr funduszy inwestycyjnych (za pomocą zmiennej object_request z wartością „if_req_realloc”).

Przy przekazywaniu aktualizacji KBC mogą stosować krajowy zbiór znaków i liter pod warunkiem, że stosują alfabet łaciński. KBC stosują kod Unicode w celu poprawnego odzwierciedlenia wszystkich zbiorów znaków specjalnych przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez system wymiany danych RIAD (Baza Danych Rejestru Instytucji i Aktywów).

Przed przesłaniem do EBC aktualizacji KBC przeprowadzają weryfikację zmiennych w części 3 załącznika VII do niniejszych wytycznych.

KBC przekazują do EBC co najmniej raz na kwartał, w terminie dwóch miesięcy po dacie sprawozdawczej, aktualizację zmiennych określonych w części 1 załącznika VII do niniejszych wytycznych. Zmienna dotycząca wartości netto aktywów jest aktualizowana w odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych raz do roku, z opóźnieniem maksymalnie dwóch miesięcy następujących po dacie sprawozdawczej końca grudnia.

KBC przekazuje aktualizacje w formacie XML poprzez kanał transmisji ESCB-Net, zgodnie z wskazówkami zawartymi w dokumencie „Specyfikacja wymiany danych dla systemu RIAD”. EBC dokona następnie przetworzenia danych poprzez system wymiany danych RIAD. W razie awarii ESCB-Net i/lub systemu wymiany danych RIAD aktualizacje zostają przesłane w formacie XML przez konto pocztowe N13 Cebamail. Jeżeli system Cebamail uniemożliwia przesyłanie plików z aktualizacjami lub korektami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych, KBC przesyłają te pliki w wiadomości e-mail w formacie XML na następujący adres: birs@ecb.int.

W przypadku manualnego wprowadzania danych KBC dysponują odpowiednim zestawem mechanizmów kontrolnych, aby zminimalizować ewentualne błędy oraz zapewnić dokładność i spójność aktualizacji danych dotyczących funduszy inwestycyjnych przesyłanych przez system wymiany danych RIAD.

Z chwilą otrzymania aktualizacji EBC niezwłocznie przeprowadza weryfikację zmiennych w części 3 załącznika VII do niniejszych wytycznych.

EBC niezwłocznie odsyła KBC: (i) potwierdzenie otrzymania zawierające skrót informacji dotyczących aktualizacji danych o funduszach inwestycyjnych, które zostały przetworzone i skutecznie wprowadzone do zbioru danych funduszy inwestycyjnych; lub (ii) informację o błędzie zawierającą szczegółowe informacje o aktualizacji danych o funduszach inwestycyjnych i nieudanej weryfikacji zmiennych. W zgodzie z częścią 3 załącznika VII EBC uwzględnia w całości lub w części zgłoszenie aktualizacji, które jest niekompletne, błędne lub w którym brakuje danych, lub odrzuca zgłoszenie.

Z chwilą otrzymania informacji o błędzie KBC podejmują natychmiastowe działania w celu przesłania poprawnych informacji. Jeśli podjęcie natychmiastowych działań nie jest wykonalne, przesłanie poprawionej informacji nastąpi maksymalnie w terminie czterech dni roboczych, to znaczy do godziny 17.59 czasu CET w czwartym dniu roboczym, następującym po ustalonym dniu sprawozdawczym.

EBC sporządza kopię zbioru danych funduszy inwestycyjnych, wyłączając wartości oznaczone jako poufne oraz zmienną dotyczącą wartości netto aktywów, o godzinie 18.00 czasu CET czwartego dnia roboczego następującego po ustalonej dacie aktualizacji. Zaktualizowana informacja jest udostępniana o godzinie 12.00 czasu CET dnia następnego. Jeśli kopia została sporządzona o godz. 18.00 czasu CET w piątek, EBC udostępnia uaktualnione informacje w sobotę o godz. 12.00 czasu CET.

EBC nie publikuje wartości oznaczonych jako poufne.

EBC nie publikuje wartości netto aktywów dla danego funduszu inwestycyjnego. Zamiast tego w oparciu o wartości netto aktywów EBC tworzy szereg klas wielkości i odpowiednią klasę wielkości dla danego funduszu inwestycyjnego.

Jednocześnie z udostępnieniem na stronie internetowej listy funduszy inwestycyjnych, EBC przesyła ją do KBC za pomocą systemu wymiany danych RIAD.

Artykuł 21

Weryfikacja

Z zastrzeżeniem prawa EBC do weryfikacji danych przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 2533/98 i rozporządzeniem EBC/2001/13, KBC monitorują oraz zapewniają właściwą jakość i wiarygodność danych statystycznych przekazywanych EBC.

Artykuł 22

Standardy przekazywania informacji

KBC korzystają z sieci łączności ESCB-Net udostępnianej przez ESBC przy przekazywaniu drogą elektroniczną informacji statystycznych wymaganych przez EBC. Format wiadomości statystycznych opracowany dla potrzeb wymiany danych statystycznych za pomocą tej elektronicznej sieci łączności stanowi standardowy format zatwierdzony przez Komitet Statystyki. Wymóg ten nie wyklucza wykorzystania innych awaryjnych środków przekazu danych statystycznych, pod warunkiem uprzedniej zgody EBC.

Artykuł 23

Uproszczona procedura dokonywania zmian

Uwzględniając stanowisko Komitetu Statystyki, Zarząd EBC ma prawo wprowadzić dowolne zmiany techniczne w załącznikach do niniejszych wytycznych, które nie spowodują zmiany ich koncepcji logicznej lub wpłyną na obciążenia sprawozdawcze instytucji sprawozdawczych w państwach członkowskich.

Artykuł 24

Publikacja danych

KBC publikują krajowe dane stanowiące część agregatów monetarnych krajów strefy euro dopiero po opublikowaniu tych agregatów przez EBC. Wszelkie tego typu dane opublikowane przez KBC muszą być takie same jak dane przekazane do wyliczenia ostatnio opublikowanych agregatów strefy euro. Jeśli KBC powielają agregaty strefy euro opublikowane przez EBC, robią to wiernie.

Artykuł 25

Utrata mocy

Wytyczne EBC/2003/2 niniejszym tracą moc.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie trzeciego dnia po wejściu w życie rozporządzenia EBC/2007/8.

Artykuł 27

Adresaci

Niniejsze wytyczne adresowane są do krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 1 sierpnia 2007 r.

Za Radę Prezesów EBC

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem EBC/2006/20 (Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3).

(2)  Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10.

(3)  Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem EBC/2004/21 (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).

(4)  Dz.U. L 211 z 11.8.2007, str. 8.

(5)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(6)  Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, str. 1).

(7)  Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 1.

(8)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(9)  Co do zasady bilans sporządzany jest według stanu na ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca/kwartału bez względu na miejscowe dni wolne od pracy. W wielu przypadkach, gdy nie jest to możliwe, bilans sporządza się pod koniec ostatniego dnia roboczego zgodnie z zasadami rynku krajowego lub krajowymi zasadami rachunkowości.

(10)  Tj. transakcje.

(11)  Tj. włączenie lub wyłączenie nowych instytucji w następstwie przeniesienia ich działalności z/do sektora MIF.

(12)  Tj. fuzje, przejęcia.

(13)  Europejski Instytut Walutowy, „Zasady sporządzania statystyki pieniężnej i bankowej — wytyczne dla KBC w zakresie zbierania danych dla potrzeb statystyki pieniężnej i bankowej przekazywanych EBC”, dostępne na stronie www.ecb.int.

(14)  Co do zasady aktywa i zobowiązania są sporządzane według stanu na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca lub kwartału, bez uwzględniania miejscowych dni wolnych od pracy. Jednakże w wielu przypadkach nie będzie to możliwe, wobec czego aktywa i zobowiązania zostają sporządzone pod koniec ostatniego dnia roboczego zgodnie z zasadami rynku krajowego lub krajowymi zasadami rachunkowości.


ZAŁĄCZNIK I

TABLICE PRZEJŚCIA

Tablice przejścia stanowią powiązanie między pozycjami bilansu sporządzonego dla celów księgowych i statystycznych.

Lewa strona tablic przedstawia, dla każdego pola Tablicy 1, 2, 3 i 4 Załącznika I do rozporządzenia EBC/2001/13, numer pozycji, opis i przekrój analityczny; natomiast prawa strona tablic podaje numer pozycji, opis i wymagany przekrój dla każdej pozycji księgowej. Pewne pozycje bilansowe, których wymaga rozporządzenie EBC/2001/13, nie mają zastosowania do bilansów EBC/KBC (są one oznaczone „nd.”).

TABLICE PRZEJŚCIA

(dane miesięczne)

Tablica przejścia. Odpowiedniki poszczególnych pozycji

PASYWA

Stany

Rozporządzenie EBC/2001/13 — Załącznik 1 — Tablica 1

Wzór bilansu księgowego

Pozycja

Opis

Przekrój analityczny

Pozycja

Opis

Szczegółowy przekrój analityczny

Siedziba

Sektor

Podsektor

Termin pierwotny

Siedziba

Rodzaj

Waluta

Sektor

Podsektor

Termin pierwotny

8

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

1

Banknoty w obiegu

 

 

 

 

 

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Kraj

MIF

 

 

 

2,1

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — rachunki bieżące (obejmujące system rezerwy obowiązkowej)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty na koniec dnia

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty terminowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans EBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania związane z wekslami własnymi gwarantującymi emisję certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans KBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — pozostałe zobowiązania Eurosystemu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Depozyty

Wszystkie waluty

MIF

 

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

 

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

 

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Depozyty

Wszystkie waluty

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

2,1

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — rachunki bieżące (obejmujące system rezerwy obowiązkowej)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty na koniec dnia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans EBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania związane z wekslami własnymi gwarantującymi emisję certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans KBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — pozostałe zobowiązania Eurosystemu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Depozyty

Wszystkie waluty

MIF

 

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Depozyty

Wszystkie waluty

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Reszta świata

 

 

 

 

6

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — depozyty, rozliczenia i inne zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Zobowiązania wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Reszta świata

Depozyty

Wszystkie waluty

 

 

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Reszta świata

 

 

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

6

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro

 

 

 

 

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — depozyty, rozliczenia i i pozostałe zobowiązania

 

 

 

 

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Zobowiązania wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM II

 

 

 

 

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Reszta świata

Depozyty

Wszystkie waluty

 

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

9e

Depozyty (euro)

Kraj

MIF

 

 

 

2,1

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — rachunki bieżące (obejmujące system rezerwy obowiązkowej)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty na koniec dnia

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty terminowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans EBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania związane z wekslami własnymi gwarantującymi emisję certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans KBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — pozostałe zobowiązania Eurosystemu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Depozyty

Euro

 

 

 

9e

Depozyty (euro)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

2,1

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — rachunki bieżące (obejmujące system rezerwy obowiązkowej)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty na koniec dnia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — depozyty terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczące operacji polityki pieniężnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans EBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania związane z wekslami własnymi gwarantującymi emisję certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans KBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — pozostałe zobowiązania Eurosystemu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Depozyty

Euro

MIF

 

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Bieżące

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Bieżące

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

9.1e

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Bieżące

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.1e

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Terminowe

 

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Terminowe

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Terminowe

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Terminowe

 

 

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Terminowe

 

 

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2e

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Euro

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

5,1

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

5,2

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — pozostałe zobowiązania

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Euro

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Euro

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.1x

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.1x

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje krajowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

 

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.2x

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

 

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Według terminów pierwotnych (2 przedziały)

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Przedsiębiorstwa

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Gospodarstwa domowe

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Waluty obce

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

10

Jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP)

 

 

 

 

 

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

11e

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Do 1 roku

4

Emisja certyfikatów dłużnych

 

 

 

 

 

Do 1 roku

11e

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Od 1 roku do 2 lat

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

11e

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Powyżej 2 lat

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

11x

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Do 1 roku

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

11x

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Od 1 roku do 2 lat

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

11x

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

Powyżej 2 lat

nd.

nd.

 

 

 

 

 

 

12

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

(11)

(Pozostałe aktywa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

 

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rezerwy

 

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rachunek rewaluacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

13

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

10,3

Wzajemne zobowiązania Eurosystemu — zobowiązania netto związane z alokacją banknotów euro w ramach Eurosystemu

 

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Koszty i przychody rozliczane w czasie

 

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

 

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rezerwy

 

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

CB3

Kontrpozycja dla SDR (1)

 

 

 

 

 

9

Kontrpozycje dla SDR przydzielonych przez MFW

 

 

 

 

 

 

Rozliczenia wzajemne Eurosystemu dotyczą tylko EBC i Deutsche Bundesbank.


TABLICE PRZEJŚCIA

(dane miesięczne)

Tablica przejścia. Odpowiedniki poszczególnych pozycji

AKTYWA

Stany

Rozporządzenie EBC/2001/13 — Załącznik 1 — Tablica 1

Wzór bilansu księgowego

Pozycja

Opis

Przekrój analityczny

Pozycja

Opis

Szczegółowy przekrój analityczny

Siedziba

Sektor

Podsektor

Cel

Termin pierwotny

Siedziba

Rodzaj

Sektor

Podsektor

Cel

Termin pierwotny/waluta

1

Gotówka (Wszystkie waluty)

 

 

 

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

Gotówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

1e

Gotówka, w tym euro

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

MIF

 

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — podstawowe operacje refinansowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — długoterminowe operacje refinansowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — operacje strukturalne z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — kredyty na koniec dnia

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Wzajemne należności Eurosystemu — należności równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans KBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Wzajemne należności Eurosystemu — należności związane z wekslami zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans EBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Wzajemne należności Eurosystemu — pozostałe należności wzajemne Eurosystemu

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

MIF

 

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Kredyt konsumpcyjny

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — podstawowe operacje refinansowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — długoterminowe operacje refinansowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — operacje dostrajające z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — operacje strukturalne z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — kredyty na koniec dnia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredyty i pożyczki udzielone instytucjom kredytowym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej związane z operacjami polityki monetarnej wyrażone w euro — zabezpieczenie dodatkowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Wzajemne należności Eurosystemu — należności równe wysokości transferu rezerw zagranicznych (tylko bilans KBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Wzajemne należności Eurosystemu — należności związane z wekslami zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC (tylko bilans EBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Wzajemne należności Eurosystemu — pozostałe należności wzajemne Eurosystemu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

MIF

 

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Kredyt konsumpcyjny

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

Inne (wartość rezydualna)

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

 

 

 

 

 

2,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od MFW

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków, z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i kredytów

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

 

 

 

 

Do 1 roku

2,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od MFW

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

 

 

 

 

 

Do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków, z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i kredytów

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

Do 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

Do 1 roku

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

 

 

 

 

Powyżej 1 roku

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

 

 

 

 

 

Powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków, z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i kredytów

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

Powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

Powyżej 1 roku

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Przedsiębiorstwa

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

Gospodarstwa domowe

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Przedsiębiorstwa

 

Euro

2e

Kredyty, pożyczki i inne należności, w tym w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

Gospodarstwa domowe

 

Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Kraj

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały) / Euro

3e

Dłużne papiery wartościowe — euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały) / Euro

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Waluty obce

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

Waluty obce

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

Waluty obce

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

Waluty obce

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Kraj

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały) / Waluty obce

3x

Dłużne papiery wartościowe — waluty obce

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Dłużne papiery wartościowe

MIF

 

 

 

Według terminów pierwotnych (3 przedziały) / Waluty obce

3

Dłużne papiery wartościowe

Reszta świata

 

 

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków, z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i kredytów

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

4

Jednostki uczestnictwa w FRP

Kraj

MIF

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

4

Jednostki uczestnictwa w FRP

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

5

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Kraj

MIF

 

 

 

 

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Kraj

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Należności wzajemne Eurosystemu — udziały w EBC (tylko bilans EBC)

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

MIF

 

 

 

 

5

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Kraj

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajowe

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Instytucje niemonetarne

 

 

 

 

5

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

MIF

 

 

 

 

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Należności wzajemne Eurosystemu — udziały w EBC (tylko bilans EBC)

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

MIF

 

 

 

 

5

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Instytucje niemonetarne

 

 

 

 

5

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

Reszta świata

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Papiery wartościowe z prawem do kapitału

 

 

 

 

 

6

Aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

 

Aktywa trwałe

 

 

 

 

 

7

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

9,4

Należności wzajemne Eurosystemu — należności netto związane z alokacją banknotów euro w ramach Eurosystemu

 

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Koszty i przychody rozliczane w czasie

 

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

 

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

CB1

Złoto i należności w złocie (tylko złoto monetarne)

 

 

 

 

 

 

1

Złoto i należności w złocie

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Należności od MFW — prawa ciągnienia, SDR, pozostałe należności

 

 

 

 

 

 

2,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od MFW

 

SDR

 

 

 

 

 

Rozliczenia wzajemne Eurosystemu dotyczą tylko EBC i Deutsche Bundesbank.


TABLICE PRZEJŚCIA

Przekrój analityczny według sektorów (dane kwartalne)

Tablica przejścia. Odpowiedniki poszczególnych pozycji

PASYWA

Stany

Rozporządzenie EBC/2001/13 — Załącznik 1 — Tablica 2

Wzór bilansu księgowego

Pozycja

Opis

Przekrój analityczny

Pozycja

Opis

Szczegółowy przekrój analityczny

Siedziba

Sektor

Podsektory

Siedziba

Rodzaj

Sektor

Podsektory

Termin pierwotny

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Reszta świata

Banki

 

 

 

6

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro

 

 

Banki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — depozyty, rozliczenia i pozostałe zobowiązania

 

 

Banki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — zobowiązania wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Systemu Walutowego ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Reszta świata

 

Banki

 

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Reszta świata

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

6

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro

 

 

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — depozyty, rozliczenia i pozostałe zobowiązania

 

 

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Reszta świata

 

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

9

Depozyty (wszystkie waluty)

Reszta świata

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

6

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro

 

 

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — depozyty, rozliczenia i pozostałe zobowiązania

 

 

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Reszta świata

 

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

9,1

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Bieżące

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,1

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Bieżące

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,1

Bieżące

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Bieżące

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Bieżące

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

9,1

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,1

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,1

Bieżące

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Bieżące

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

9,2

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Terminowe

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,2

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Terminowe

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,2

Terminowe

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Terminowe

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Terminowe

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

9,2

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,2

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,2

Terminowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Terminowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

9,3

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

nd.

nd.

 

 

 

 

 

9,3

Z terminem wypowiedzenia

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

nd.

nd.

 

 

 

 

 

9,3

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

nd.

nd.

 

 

 

 

 

9,3

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

nd.

nd.

 

 

 

 

 

9,3

Z terminem wypowiedzenia

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

nd.

nd.

 

 

 

 

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje stanowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Kraj

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje stanowe

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Instytucje samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje samorządowe

 

9,4

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

5,1

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w euro — instytucje rządowe i samorządowe

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zobowiązania wobec instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe pasywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

 


TABLICE PRZEJŚCIA

Przekrój analityczny według sektorów (dane kwartalne)

Tablica przejścia. Odpowiedniki poszczególnych pozycji

AKTYWA

Stany

Rozporządzenie EBC/2001/13 — Załącznik 1 — Tablica 2

Wzór bilansu księgowego

Pozycja

Opis

Przekrój analityczny

Pozycja

Opis

Szczegółowy przekrój analityczny

Siedziba

Sektor

Podsektor

Siedziba

Rodzaj

Sektor

Podsektor

Termin pierwotny

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Kraj

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Kraj

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Instytucje niemonetarne

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

3

Należności od instytucji krajów Unii Gospodarczej i Walutowej wyrażone w walutach obcych

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Pozostałe uczestniczące Państwa Członkowskie

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje rządowe szczebla centralnego

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

Banki

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Banki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe oraz kredytów i pożyczek

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Banki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności wynikające z kredytów w ramach Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Kredyty, pożyczki i inne należności

Banki

 

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

2,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od MFW

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

 

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe oraz kredytów i pożyczek

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pozostałe aktywa

Reszta świata

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

 

2

Kredyty, pożyczki i inne należności

Reszta świata

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej

 

 

2,2

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w walutach obcych — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych aktywów zagranicznych

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje tych krajów

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Należności od instytucji krajów reszty świata wyrażone w euro — należności od banków i z tytułu inwestycji w papiery wartościowe oraz kredytów i pożyczek

 

Kredyty, pożyczki i inne należności

Instytucje niebankowe

Pozostałe instytucje tych krajów