29.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/13


DYREKTYWA RADY 2007/75/WE

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2) przewiduje pewne odstępstwa w odniesieniu do stawek VAT. Okres obowiązywania niektórych z tych odstępstw kończy się w określonym terminie, podczas gdy inne obowiązują do czasu przyjęcia przepisów ostatecznych.

(2)

Odstępstwa dotyczące stawek VAT przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r., które umożliwiają łagodne dostosowanie gospodarek niektórych nowych państw członkowskich do rynku wewnętrznego, mają określony okres obowiązywania i niedługo wygasną.

(3)

Kilka z tych nowych państw członkowskich wyraziło pragnienie dalszego korzystania z tych odstępstw.

(4)

Z uwagi na oczekiwaną debatę na temat stosowania obniżonych stawek i wniosku prawodawczego, który ma przedstawić Komisja, należy przedłużyć okres stosowania niektórych odstępstw do końca 2010 roku, czyli do dnia, do którego przedłużono eksperyment dotyczący stosowania obniżonej stawki w odniesieniu do usług pracochłonnych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.:

1)

artykuł 123 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 123

Republika Czeska może do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 5 % w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych w zakresie prywatnego budownictwa mieszkaniowego, które nie są świadczone w ramach polityki społecznej, z wyłączeniem materiałów budowlanych.”;

2)

skreśla się art. 124;

3)

w art. 125 ust. 1 i 2 wyrażenie „do 31 grudnia 2007 r.” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 31 grudnia 2010 r.”;

4)

skreśla się art. 126;

5)

w art. 127 datę „1 stycznia 2010 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2010 r.”;

6)

artykuł 128 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 128

1.   Polska może do dnia 31 grudnia 2010 r. stosować zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków.

2.   Polska może utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 7 % w odniesieniu do świadczenia usług restauracyjnych do dnia 31 grudnia 2010 r. lub do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych, o których mowa w art. 402, w zależności od tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy.

3.   Polska może do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 3 % w odniesieniu do dostaw środków spożywczych, o których mowa w pkt 1 załącznika III.

4.   Polska może do dnia 31 grudnia 2010 r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej 7 % w odniesieniu do świadczenia usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, które nie są wykonywane w ramach polityki społecznej, z wyłączeniem materiałów budowlanych oraz w odniesieniu do dostaw, przed pierwszym zasiedleniem, budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a).”;

7)

w art. 129 ust. 1 i 2 wyrażenie „do 31 grudnia 2007 r.” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 31 grudnia 2010 r.”;

8)

skreśla się art. 130.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst przepisów prawa krajowego przyjętych przez nie w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92).