27.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/33


DYREKTYWA KOMISJI 2007/49/WE

z dnia 26 lipca 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2003/91/WE (2) została przyjęta w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z wytycznymi ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania odmian, w stopniu, w jakim takie wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywa stanowi, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2)

Od tamtej pory CPVO i UPOV wydały kolejne wytyczne dotyczące pewnej liczby innych gatunków oraz zaktualizowały dotychczasowe wytyczne.

(3)

W związku z tym dyrektywę 2003/91/WE należy odpowiednio zmienić.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2007 r. państwa członkowskie mogą stosować wersję dyrektywy 2003/91/WE mającą zastosowanie przed jej zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Najpóźniej do dnia 31 października 2007 r. państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 listopada 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 12).

(2)  Dz.U. L 254 z 8.10.2003, str. 11. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/127/WE (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, str. 82).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołem w sprawie badań CPVO

Nazwa naukowa

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa)

Cebula i Echalion

TP 46/1 z 14.6.2005

Allium cepa L. (grupa Aggregatum)

Szalotka

TP 46/1 z 14.6.2005

Allium porrum L.

Por

TP 85/1 z 15.11.2001

Allium sativum L.

Czosnek pospolity

TP 162/1 z 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Szparagi

TP 130/1 z 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Kalafior

TP 45/1 z 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brokuły

TP 151/2 z 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brukselka

TP 54/2 z 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kalarepa

TP 65/1 z 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwona

TP 48/2 z 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chili lub papryka

TP 76/2 z 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endywia kędzierzawa i endywia eskariola

TP 118/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria przemysłowa

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria liściowa

TP 173/1 z 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai

Kawon (arbuz)

TP 142/1 z 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 z 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Ogórek

TP 61/1 z 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

TP 119/1 z 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Karczoch zwyczajny i karczoch

TP 184/1 z 25.3.2004

Daucus carota L.

Marchew jadalna i marchew pastewna

TP 49/2 z 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski

TP 183/1 z 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sałata

TP 13/3 z 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomidor

TP 44/3 z 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pietruszka – nać

TP 136/1 z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna

TP 12/2 z 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny łuskowy, groch siewny gładki i groch siewny cukrowy

TP 7/1 z 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Rzodkiewka

TP 64/1 z 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Szpinak

TP 55/1 z 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszpunka warzywna

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bób

TP Bobik/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 2/2 z 15.11.2001

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa naukowa

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

TG/161/3 z 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

TG/198/1 z 9.4.2003

Apium graveolens L.

Seler

TG/82/4 z 17.4.2002

Apium graveolens L.

Seler

TG/74/4 sprost. z 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Burak liściowy

TG/106/4 z 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Burak ćwikłowy, w tym Cheltenham beet

TG/60/6 z 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Jarmuż

TG/90/6 z 31.3.2004

Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

TG/105/4 z 9.4.2003

Brassica rapa L.

Rzepa

TG/37/10 z 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cykoria podróżnik

TG/154/3 z 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

TG/155/4 z 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Rzodkiew

TG/63/6 z 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

TG/62/6 z 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

TG/116/3 z 21.10.1988

Solanum melongena L.

Oberżyna

TG/117/4 z 17.4.2002

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).