26.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/6


DYREKTYWA KOMISJI 2007/28/WE

z dnia 25 maja 2007 r.

wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na środki ochrony roślin stosowane do określonych upraw. Takie zezwolenia muszą być udzielane na podstawie oceny wywoływanych przez nie skutków w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt oraz ich wpływu na środowisko. Elementy, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania ocen, obejmują narażenie użytkowników i osób postronnych oraz wpływ na środowisko lądowe, wodne i powietrzne, jak również wpływ na ludzi i zwierzęta poprzez konsumpcję pozostałości zalegających w uprawach, wobec których je zastosowano.

(2)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) odzwierciedlają minimalne ilości pestycydów zużyte w celu zapewnienia skutecznej ochrony roślin, stosowane w taki sposób, aby pozostałości były możliwie jak najmniejsze i mieściły się w granicach dopuszczalnych z toksykologicznego punktu widzenia, zwłaszcza pod względem szacunkowego pobrania z dietą.

(3)

NDP dla pestycydów objętych dyrektywami 86/363/EWG i 90/642/EWG powinny być poddawane przeglądowi i mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia nowych lub zmienionych zastosowań. Informacje na temat nowych lub zmienionych zastosowań zostały przekazane Komisji, co powinno doprowadzić do zmian w poziomach pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny.

(4)

Długotrwałe narażenie konsumentów na działanie tych pestycydów za pośrednictwem produktów spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi we Wspólnocie, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (4). W oparciu o wspomniane oceny i oszacowania należy ustalić NDP tych pestycydów, aby zapobiec przekraczaniu akceptowanego dziennego pobrania.

(5)

W przypadku chlorfenapyru, folpetu oraz lambda-cyhalotryny, dla których obowiązuje ostra dawka referencyjna, ostre narażenie konsumentów za pośrednictwem każdego z produktów spożywczych mogących zawierać pozostałości tych pestycydów zostało oszacowane i ocenione zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi obecnie we Wspólnocie, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Uwzględnione zostały opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności jego opinie i zalecenia dotyczące ochrony zdrowia konsumentów produktów spożywczych, wobec których stosowane są pestycydy (5). Na podstawie oceny pobrania z dietą, NDP dla tych pestycydów należy ustalić w taki sposób, aby zapewnić nieprzekraczanie ostrej dawki referencyjnej. W odniesieniu do innych substancji ocena dostępnych informacji wskazuje, że nie jest wymagana ostra dawka referencyjna, a zatem nie jest potrzebna ocena krótkoterminowa.

(6)

NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności w przypadkach, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, lub na ich powierzchni nie zostało poparte niezbędnymi danymi.

(7)

Ustalenie lub zmiana tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie Wspólnoty nie wyklucza ustalania przez państwa członkowskie tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości hydrazydu maleinowego oraz trifloksystrobiny zgodnie z art. 4. ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG i z jej załącznikiem VI. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający na dopuszczenie dalszych zastosowań tych substancji. Tymczasowe wspólnotowe NDP powinny następnie stać się poziomami ostatecznymi.

(8)

Konieczne są zatem zmiany NDP określonych w załącznikach do dyrektyw 86/363/EWG i 90/642/EWG, które zapewnią właściwy nadzór i kontrolę stosowania przedmiotowych środków ochrony roślin i posłużą ochronie konsumentów. W przypadkach gdy NDP zostały już uprzednio określone w załącznikach do wymienionych dyrektyw, należy je odpowiednio zmienić. Natomiast NDP, których nie określono do tej pory, należy ustalić po raz pierwszy.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 86/363/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 26 listopada 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 27 listopada 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/27/WE (Dz.U. L 128 z 16.5.2007, str. 31).

(2)  Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/27/WE.

(3)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/25/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 34).

(4)  Wytyczne dotyczące przewidywania pobrania z dietą pozostałości pestycydów (poprawione) opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSO/FOS/97.7).

(5)  Opinia w sprawie zmian załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG (opinia wydana przez Komitet Naukowy ds. Roślin w dniu 14 lipca 1998 r.). Opinia na temat zmiennych pozostałości pestycydów w owocach i warzywach (opinia wydana przez SCP w dniu 14 lipca 1998 r.); patrz: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ZAŁĄCZNIK I

W części B załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG dodaje się wiersz w brzmieniu:

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg

Pozostałości pestycydów

w mięsie, włączając tłuszcz, w wyrobach mięsnych, podrobach oraz w tłuszczach zwierzęcych, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 i 1602

w mleku oraz przetworach mlecznych, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0401, 0402, 0405 i 0406

w świeżych jajach w skorupkach, w jajach ptasich oraz w żółtku jaj, wymienionych w załączniku I w pozycjach nr 0407 i 0408

„Hydrazyd maleinowy (2)

mięso (oprócz drobiowego): 0,05 (3)

wątroba (oprócz drobiowej) 0,05 (3)

nerki (oprócz drobiowych) 0,5 (3)

pozostałe: 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(2)  Do pozostałości w mleku i produktach mlecznych – hydrazyd maleinowy uwzględnia się łącznie z jego konjugatami.

(3)  Wskazuje, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG.

(4)  Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo do dnia 30 czerwca 2008 r. w oczekiwaniu na przedstawienie danych przez wnioskodawcę. Jeśli do tego dnia nie zostaną dostarczone dane, NDP będzie wycofany dyrektywą lub rozporządzeniem.”


ZAŁĄCZNIK II

W części A załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG kolumny odnoszące się do azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazydu maleinowego, metalaksylu oraz trifloksystrobiny otrzymują następujące brzmienie:

 

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDP

Azoksystrobina

Chlorfenapyr

Folpet

Iprodion

Lambda-cyhalotryna

Hydrazyd maleinowy

Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych łącznie z metalaksylem-M (suma izomerów)

Trifloksystrobina

„1.

Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

(i)

OWOCE CYTRUSOWE

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grejpfruty

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Cytryny

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limonki

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi mieszańcami)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

(ii)

ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH (w Łupinach Lub Bez)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy laskowe

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Orzechy makadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeszki sosnowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacje

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

(iii)

OWOCE ZIARNKOWE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigwy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

OWOCE PESTKOWE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Morele

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Wiśnie i czereśnie

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Pozostałe

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

(v)

JAGODY I DROBNE OWOCE

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Winogrona stołowe

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Winogrona do produkcji wina

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Truskawki

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Owoce leśne (inne niż dzikie)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Jeżyny

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Jeżyna popielica

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka maliny z jeżyną

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Inne drobne owoce i jagody (inne niż dzikie)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Borówki czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

Żurawina

 

 

 

 

 

 

 

 

Porzeczka (czerwona, biała i czarna)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Agrest

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Pozostałe

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Dzikie jagody i dzikie owoce

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(vi)

OWOCE RÓŻNE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

 

Banany

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Daktyle

 

 

 

 

 

 

 

 

Figi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumkwaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczi

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Oliwki (stołowe)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Oliwki (do produkcji oliwy)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaja

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

(i)

WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Buraki

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

Seler

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Chrzan

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Karczoch jerozolimski

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasternak

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Pietruszka – korzeń

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rzodkiewka

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Salsefia

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukiew

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzepa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(ii)

WARZYWA CEBULOWE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Czosnek

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Cebula

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Szalotka

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Dymka

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

(iii)

WARZYWA O JADALNYCH OWOCACH

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Rośliny psiankowate

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Pomidory

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Papryka

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Bakłażan

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Ketmia jadalna

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Ogórek

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Korniszon

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melony

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Dynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuzy

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Kukurydza cukrowa

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(iv)

WARZYWA KAPUSTNE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Kapustne kwitnące

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokuły (w tym odmiana kalabryjska)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafior

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kapustne głowiaste

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Brukselka

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Kapusta głowiasta

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Pozostałe

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Kapustne liściowe

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kapusta pekińska

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Jarmuż

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Pozostałe

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kalarepa

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(v)

WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Sałata i podobne

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Rzeżucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Roszpunka warzywna

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Sałata

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Endywia (cykoria endywia)

 

 

 

 

 

 

1

 

Rokietta siewna (rukola)

 

 

 

 

 

 

 

 

Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Szpinak i podobne

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Szpinak

 

 

10

 

 

 

 

 

Boćwina

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Rukiew wodna

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Cykoria warzywna

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Zioła

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Trybulka

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

 

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

WARZYWA STRĄCZKOWE (ŚWIEŻE)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Fasola (w strąkach)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Fasola (bez strąków)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Groch (w strąkach)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Groch (bez strąków)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

(vii)

WARZYWA ŁODYGOWE (ŚWIEŻE)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Szparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Karczochy

 

 

 

 

 

 

 

 

Seler

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Koper włoski

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Karczochy kuliste

1

 

 

 

 

 

 

 

Por

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarbar

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(viii)

GRZYBY

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Grzyby uprawne

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Grzyby dziko rosnące

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Jadalne nasiona roślin strączkowych

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fasola

 

 

 

 

 

 

 

 

Soczewica

 

 

 

 

 

 

 

 

Groch

 

 

 

 

 

 

 

 

Łubin

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nasiona oleiste

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Siemię lnu

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Orzeszki ziemne

 

 

 

 

 

 

 

 

Mak

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna sezamu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarna słonecznika

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Nasiona rzepaku

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ziarna soi

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona bawełny

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasiona konopi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Ziemniaki

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Ziemniaki wczesne

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemniaki przechowalnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Herbata (liście i łodygi suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Chmiel (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(2)  Suma kaptanu i folpetu.

(3)  Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG.”