14.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/1


REZOLUCJI RADY

z dnia 31 Maja 2007

w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE (2007-2013)

(2007/C 162/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINA, że zgodnie z art. 153 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:

a)

Wspólnota przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów oraz do propagowania ich prawa do informacji, kształcenia i do zrzeszania się w celu ochrony swoich interesów,

b)

wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane przy określaniu i realizacji innych polityk i działań Wspólnoty.

UZNAJE znaczenie polityki konsumenckiej przy kształtowaniu rynku wewnętrznego i jego synergii z politykami rynku wewnętrznego. Zaufanie konsumentów i podmiotów gospodarczych stanowi warunek wstępny sprawnego działania rynku wewnętrznego, pobudzający konkurencję, innowacje i rozwój gospodarczy. Dobrze poinformowani i mający silną pozycję konsumenci, którzy skutecznie korzystają z praw i wierzą w ich rolę, są siła napędową sukcesu gospodarczego i zmian gospodarczych.

UZNAJE potencjał detalicznego rynku wewnętrznego, który w dużym stopniu pozostaje rozdrobniony wzdłuż granic poszczególnych krajów, zapewniający korzyści dla konsumentów i podmiotów gospodarczych przez usuwanie barier, a w związku z tym zwiększanie możliwości rynkowych dostępnych konsumentom i detalistom.

UZNAJE możliwości wiążące się z nowymi technologiami, w szczególności środowiskiem cyfrowym, oraz innowacjami w zakresie reagowania na wybory konsumentów i zwiększenia dostępu do nowych rynków; jest również świadoma wyzwań związanych z zapewnieniem odpowiednich, jasnych, przejrzystych i zagwarantowanych praw konsumentów, oraz dalszego rozwoju mechanizmów zrównoważonej konsumpcji i poznawania postaw konsumentów.

PODKREŚLA, z uwzględnieniem zasady pomocniczości ustanowionej w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, znaczenie prawa wspólnotowego w zapewnianiu wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz potrzebę opracowania skutecznych mechanizmów egzekwowania prawa, także względem zawieranych przez konsumentów transakcji transgranicznych.

ZGADZA SIĘ, że interesy konsumentów powinny zostać uwzględnione we wszystkich dziedzinach polityki europejskiej. Stanowi to warunek wstępny dla skutecznej polityki konsumenckiej i dobrą podstawę do osiągnięcia celów wytyczonych w Lizbonie. Obawy dotyczące interesów gospodarczych konsumentów, a w szczególności informowania konsumentów, odnoszą się do wielu specjalistycznych polityk. Uwzględnienie interesów konsumentów w innych dziedzinach polityki, w tym usługach użyteczności publicznej, jest wspólnym zadaniem dla wszystkich instytucji UE i państw członkowskich.

I.

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE opracowanie przez Komisję strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (1), która koncentruje się na maksymalizacji wyboru i wzmocnieniu pozycji konsumenta, jak również ochronie konsumenta, promowaniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego oraz rozszerzaniu zasięgu konkurencyjnych rynków, a także ma na celu osiągnięcie bardziej zintegrowanego i wydajnego detalicznego rynku wewnętrznego.

II.

WZYWA KOMISJĘ do wdrożenia tej strategii i jej trzech głównych celów, a w szczególności:

1.

do dalszego prowadzenia polityki konsumenckiej nakierowanej na przejrzystość rynku oraz na zwiększanie potencjału rynku wewnętrznego w celu wypełnienia oczekiwań konsumentów. Polityka konsumencka dążąca do osiągnięcia wydajnych rynków przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zwiększa dobrobyt konsumentów,

2.

do uznania wysokiego poziomu ochrony, wyboru i dostępu konsumentów w ramach Wspólnoty za kwestie pierwszorzędne i zapewnienia zaufania konsumentów przy zakupach lub umowach transgranicznych oraz do przywiązywania szczególnej wagi do dalszego rozwijania polityki konsumenckiej oraz środków ochrony konsumentów w dziedzinie usług,

3.

do zapewnienia spójności celów operacyjnych z celami decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Decyzja 1926/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013) (2)

4.

do wspierania i ochrony interesów konsumentów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie oraz do ich propagowania w kontekście stosunków międzynarodowych oraz za pomocą umów międzynarodowych,

5.

do poddania przeglądowi dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie ochrony konsumentów w celu uproszczenia, unowocześnienia, zastosowania lepszych rozwiązań, usunięcia istniejących niespójności oraz przestrzegania wymogów nowych technologii, z należytym uwzględnieniem zasady pomocniczości ustanowionej w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; oraz do przedstawienia, w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem wyników konsultacji na temat Zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta, wniosków dotyczących odpowiednich dostosowań dorobku prawnego, pod warunkiem że odnośne prawa i obowiązki zapewnią wysoki poziom ochrony konsumentów i usprawnią działanie rynku wewnętrznego,

6.

do ponownego przeanalizowania sytuacji, w których mechanizmy samoregulacji i regulacji wspólnych mogłyby uzupełniać istniejące przepisy prawne,

7.

do wspierania wszechstronnych badań nakierowanych na konsumentów oceniających działania rynku, oczekiwania i postawy konsumentów, w celu ustanowienia skupiających się na konsumentach mechanizmów monitorowania umożliwiających ukierunkowanie i ocenę polityki konsumenckiej oraz w celu opracowania odpowiednich wskaźników na podstawie stosownych ekspertyz,

8.

do wspierania współpracy pomiędzy instytucjami egzekwowania praw konsumentów i przepisów regulujących bezpieczeństwo produktów, do wspierania prowadzonych przez nie działań sieciowych, do dalszego rozwijania systemów informatycznych i do rozszerzania zakresu międzynarodowych umów w sprawie współpracy administracyjnej pomiędzy UE a państwami trzecimi,

9.

do stałego monitorowania wydajności obowiązujących zaleceń, zawierających konkretne gwarancje minimalne dla alternatywnych procedur rozstrzygania sporów oraz do prowadzenia działań w celu szerszego zastosowania i wzmocnienia zasad w nich zawartych, a także do zapewnienia powiązań pomiędzy obowiązującymi alternatywnymi mechanizmami rozstrzygania sporów i do zapewnienia lepszego informowania na temat istniejących narzędzi informacyjnych,

10.

do dokładnego przeanalizowania mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych oraz opracowania wyników prowadzonych obecnie analiz, mając na względzie wszelkie ewentualne wnioski lub działania,

11.

do przywiązywania szczególnej wagi do wymaganej ochrony konsumentów, wyboru i wygody przy realizacji usług finansowych na rynku wewnętrznym w świetle szczególnego znaczenia decyzji dotyczących produktów finansowych dla konsumentów, np. w odniesieniu do przepisu dotyczącego zabezpieczenia emerytalnego lub finansowania nieruchomości.

12.

do nadania większego znaczenia dogłębnym ocenom wpływu przeprowadzanym w odniesieniu do wszystkich polityk, które mają wpływ na długoterminowe interesy konsumentów,

13.

do większego zaangażowania podmiotów związanych z polityką konsumencką w proces konsultacji prowadzonych w ramach innych polityk Wspólnoty dotyczących wniosków, które mają znaczny wpływ na konsumentów.

III.

WZYWA KOMISJĘ I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:

14.

do dalszego usprawniania koordynacji i jej dostosowywania do obaw i priorytetów poszczególnych dziedzin polityki i do lepszego dostosowania ich polityk konsumenckich do innych specjalistycznych polityk, w szczególności polityk dotyczących gospodarki, transportu, środowiska, energii i telekomunikacji,

15.

do prowadzenia we wszystkich państwach członkowskich działań mających na celu skuteczną ochronę i edukację konsumentów, w tym edukację na temat zrównoważonej konsumpcji, zapewniając tym samym, że konsumenci na całym rynku wewnętrznym będą równie aktywni i skłonni do działania,

16.

do dalszego wzmocnienia systemów egzekwowania prawa w państwach członkowskich oraz współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie ochrony konsumentów, przy jednoczesnym wspieraniu współpracy przy wprowadzaniu w życie przepisów dotyczących ochrony konsumentów,

17.

do dalszej ochrony interesów konsumentów w zakresie usług użyteczności publicznej oraz do stosownego zwiększenia praw konsumentów w tym zakresie,

18.

do uwzględniania interesów konsumentów w systemach standaryzacji i etykietowania na szczeblu europejskim i krajowym oraz do podejmowania wysiłków na rzecz ochrony interesów konsumentów na szczeblu międzynarodowym,

19.

do uznania ogromnego znaczenia skutecznych i reprezentatywnych stowarzyszeń konsumentów, tak by mogły one niezależnie reprezentować interesy konsumentów na szczeblu Wspólnoty i w państwach członkowskich,

20.

do zapewniania stałego wsparcia dla Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) i do zapewnienia punktów kontaktowych we wszystkich państwach członkowskich w celu udzielania konsumentom pomocy w zakresie skutecznego rozstrzygania sporów transgranicznych.

IV.

WZYWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE do dopilnowania, by cele strategii dla polityki konsumenckiej były uwzględniane także w ich politykach krajowych.

V.

WZYWA Komisję:

a)

do prowadzenia regularnych konsultacji z państwami członkowskimi mających na celu ocenę wdrażania strategii, a w razie potrzeby wprowadzenie zmian lub dostosowań na drugim etapie oraz

b)

do informowania o postępach osiągniętych w zakresie polityki konsumenckiej i dodatkowo do przedstawienia do marca 2011 r. — sprawozdania śródokresowego z wykonania strategii dla polityki konsumenckiej, a do grudnia 2015 r. — sprawozdania z oceny ex post.


(1)  Dok. 7503/07.

(2)  (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 39).