29.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/15


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zezwalająca Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo i wprowadzoną do obrotu w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/880/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, w związku z jej załącznikiem II, Francja uzyskała zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do konsumpcji na Korsyce. Zezwolenie to zostało przyznane do dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

W piśmie z dnia 16 października 2006 r. władze francuskie zwróciły się o zezwolenie na stosowanie, w zakresie podatku od energii, obniżonej stawki jedynie na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo, co stanowi kontynuację praktyki stosowanej w ramach odstępstwa, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu jego obowiązywania. Obniżka wynosi 1 EUR na hektolitr. Wniosek o zezwolenie dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Na Korsyce dostawa benzyny bezołowiowej do dystrybutorów pociąga za sobą znacznie wyższe koszty niż dostawa na kontynencie, a ceny końcowe są od 4 do 7 EUR/hl wyższe od cen stosowanych na kontynencie.

(3)

Poprzez obniżenie podatku od benzyny bezołowiowej, ponoszonego przez konsumentów na Korsyce, ich sytuacja stanie się porównywalna z sytuacją odbiorców na kontynencie. Środek ten spełnia więc cele polityki regionalnej i polityki spójności.

(4)

Obniżenie podatku nie przekracza poziomu koniecznego ze względu na dodatkowe koszty transportu i dystrybucji ponoszone przez konsumentów na Korsyce.

(5)

Ostateczny poziom opodatkowania jest zgodny z poziomami minimalnymi przewidzianymi dyrektywą 2003/96/WE – obecnie 359 EUR/1 000 l (lub 35,90 EUR/hl). Jest tak nawet po uwzględnieniu zezwolenia przyznanego decyzją Rady 2005/767/WE (2), którego skutki mogą łączyć się ze skutkami niniejszej decyzji.

(6)

Ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter departamentów, do których decyzja ma zastosowanie, a także na niewielką wysokość obniżki stawki, która jest zresztą bardzo wysoka w porównaniu do minimum wspólnotowego, środek ten nie spowoduje przemieszczeń szczególnie związanych z dostawą paliw.

(7)

W związku z tym środek, o którym mowa, z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji, jest dopuszczalny i nie jest niezgodny z polityką wspólnotową w dziedzinie środowiska, energii i transportu.

(8)

Należy więc zezwolić Francji, zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE, na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo i wprowadzonej do obrotu na Korsyce do dnia 31 grudnia 2012 r.

(9)

Należy zapewnić Francji możliwość zastosowania obniżki, będącej przedmiotem niniejszej decyzji, na podstawie odstępstwa określonego w art. 18 dyrektywy 2003/96/WE w związku z jej załącznikiem II, z zachowaniem ciągłości w stosunku do przepisów stosowanych przed dniem 1 stycznia 2007 r. Należy więc przyznać zezwolenie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zezwala się Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo i wprowadzanej do obrotu w departamentach Korsyki.

Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, obniżka nie może przekroczyć dodatkowych kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji w stosunku do Francji kontynentalnej.

Obniżona stawka musi być zgodna z obowiązkami przewidzianymi w dyrektywie 2003/96/WE, a w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w art. 7.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. i wygasa dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 283 z 31.10.2003 r., str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004 r., str. 100).

(2)  Dz.U. L 290 z 4.11.2005 r., str. 25.