7.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 listopada 2007 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/718/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgłoszono ogniska pryszczycy na Cyprze.

(2)

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy na Cyprze może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z handlem żywymi zwierzętami parzystokopytnymi i wprowadzaniem do obrotu niektórych otrzymanych z nich produktów.

(3)

Cypr powziął środki w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (3), oraz wprowadził dalsze środki na obszarach dotkniętych chorobą.

(4)

Sytuacja epidemiologiczna na Cyprze stwarza konieczność wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy powziętych przez Cypr.

(5)

Należy obecnie określić stały środek w obszarach wysokiego i niskiego ryzyka w państwach członkowskich dotkniętych chorobą i wprowadzić zakaz wysyłania podatnych zwierząt z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz wysyłania produktów pochodzących z podatnych zwierząt z obszarów wysokiego ryzyka. Decyzja powinna także ustanowić zasady mające zastosowanie do wysyłania z tych obszarów bezpiecznych produktów, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(6)

Wielkość wyznaczonych obszarów ryzyka bezpośrednio zależy od rezultatów prześledzenia możliwych kontaktów ze skażonym gospodarstwem, a przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę możliwość wdrożenia dostatecznej kontroli przemieszczania zwierząt i produktów. W obecnym momencie, na podstawie informacji przekazanych przez Cypr, całe terytorium Cypru powinno pozostać obszarem wysokiego ryzyka.

(7)

Zakaz wysyłania powinien obejmować wyłącznie produkty pochodzące ze zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę, pochodzące z lub uzyskane ze zwierząt z obszarów wysokiego ryzyka wymienionych w załączniku I; zakaz ten nie powinien wpływać na tranzyt przez te obszary takich produktów pochodzących z lub uzyskanych ze zwierząt z innych obszarów.

(8)

Dyrektywa Rady 64/432/EWG (4) dotyczy problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną.

(9)

Dyrektywa Rady 91/68/EWG (5) dotyczy warunków dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami.

(10)

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 90/425/EWG (6) dotyczy, między innymi, handlu innymi parzystokopytnymi oraz handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz oraz zarodkami świń.

(11)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (7) dotyczy, między innymi, warunków dotyczących zdrowia zwierząt odnośnie produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, przetworów mięsnych, mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit oraz przetworów mlecznych.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (8) dotyczy, między innymi, znaków jakości zdrowotnej dla żywności pochodzenia zwierzęcego.

(13)

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (9) przewiduje specyficzną obróbkę wyrobów mięsnych, której celem jest zapewnienie inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach pochodzenia zwierzęcego.

(14)

Decyzja Komisji 2001/304/WE z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie oznaczania i wykorzystania niektórych produktów zwierzęcych w związku z decyzją 2001/172/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (10) dotyczy specyficznego znaku jakości zdrowotnej, który ma być stosowany do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, którymi obrót jest ograniczony do rynku krajowego. Wskazane jest określenie w odrębnym załączniku podobnego oznaczania w przypadku pryszczycy na Cyprze.

(15)

Dyrektywa Rady 92/118/EWG (11) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, dyrektywą 90/425/EWG.

(16)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (12) przewiduje szereg procesów obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nadających się do inaktywacji wirusa pryszczycy.

(17)

Dyrektywa Rady 88/407/EWG (13) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym zamrożonym nasieniem bydła domowego oraz w jego przywozie.

(18)

Dyrektywa Rady 89/556/EWG (14) dotyczy warunków dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywozu z państw trzecich zarodków bydła domowego.

(19)

Dyrektywa Rady 90/429/EWG (15) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem świń domowych oraz w jego przywozie.

(20)

Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (16) przewiduje mechanizm wypłacania gospodarstwom odszkodowań za straty poniesione w wyniku zastosowania środków zwalczania choroby.

(21)

Produkty lecznicze określone w dyrektywie 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (17), w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (18) oraz w dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka, które nie są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 (19), nie podlegają ograniczeniom związanym ze zdrowiem zwierząt ustanowionym w niniejszej decyzji.

(22)

Artykuł 6 decyzji Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (20) przewiduje odstępstwo od kontroli weterynaryjnych w przypadku niektórych produktów zawierających produkty zwierzęce. Należy zezwolić na wysyłanie takich produktów z obszarów wysokiego ryzyka w ramach uproszczonego systemu poświadczania.

(23)

Państwa członkowskie inne niż Cypr powinny wesprzeć środki zwalczania choroby wprowadzane na obszarach dotkniętych chorobą, gwarantując, że żywe podatne zwierzęta nie będą wysyłane na te obszary.

(24)

Aby lepiej zrozumieć tę sytuację epidemiologiczną i ułatwić wykrywanie możliwych zakażeń, konieczne jest wprowadzenie dłuższego zakazu przemieszczania zwierząt gospodarskich na Cyprze, umożliwiając jednocześnie ubój i transport koniowatych w warunkach kontrolowanych.

(25)

Sytuacja zostanie poddana przeglądowi na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, zaplanowanym na dzień 3 grudnia 2007 r. W miarę potrzeby środki zostaną dostosowane.

(26)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Żywe zwierzęta

1.   Bez uszczerbku dla środków powziętych przez Cypr w ramach dyrektywy 2003/85/WE, w szczególności wprowadzenia obszaru kontroli tymczasowej zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz zakazu przemieszczania przewidzianego w art. 7 ust. 3 tej dyrektywy, Cypr gwarantuje spełnienie warunków określonych w ust. 2 - 7 niniejszego artykułu.

2.   Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są przemieszczane między obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II.

3.   Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku II ani nie przemieszczają się przez te obszary.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 3 właściwe organy Cypru mogą zezwolić na bezpośredni i nieprzerwany tranzyt zwierząt parzystokopytnych głównymi drogami i liniami kolejowymi przez obszary wymienione w załączniku I i załączniku II.

5.   Świadectwa zdrowia określone w dyrektywie 64/432/EWG dla żywego bydła i świń oraz w dyrektywie 91/38/EWG dla żywych owiec i kóz, towarzyszące zwierzętom wysyłanym z części terytorium Cypru niewymienionych w załączniku I i załączniku II do innych państw członkowskich, zawierają następujące sformułowanie:

„Zwierzęta zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

6.   Świadectwa zdrowia towarzyszące parzystokopytnym innym niż objęte świadectwami zdrowia, o których mowa w ust. 5, wysyłanym z części terytorium Cypru niewymienionych w załączniku I i załączniku II do innych państw członkowskich, zawierają następujące sformułowanie:

„Żywe parzystokopytne zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   Zwierzęta, którym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w ust. 5 i 6, mogą przemieszczać się do innych państw członkowskich jedynie po powiadomieniu przez lokalny organ weterynaryjny na Cyprze centralnych i lokalnych organów weterynaryjnych w państwie członkowskim przeznaczenia z trzydniowym wyprzedzeniem przed przemieszczeniem.

8.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 właściwe organy Cypru mogą zezwolić na transport zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę z gospodarstw położonych na obszarach wskazanych w załączniku II do rzeźni zlokalizowanych na obszarach wskazanych w załączniku I.

Artykuł 2

Mięso

1.   Dla celów niniejszego artykułu „mięso” oznacza „świeże mięso”, „mięso mielone”, „mięso odkostnione mechanicznie” i „przetwory mięsne”, określone w pkt. 1.10, 1.13, 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2.   Cypr nie wysyła mięsa bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych pochodzącego z lub uzyskanego ze zwierząt pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I.

3.   Mięso niekwalifikujące się do wysłania z Cypru zgodnie z niniejszą decyzją oznacza się zgodnie z art. 4 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2002/99/WE lub zgodnie z załącznikiem IV.

4.   Zakaz określony w ust. 2 nie ma zastosowania do mięsa opatrzonego znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że:

a)

mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz było transportowane i przechowywane od daty produkcji oddzielnie od mięsa, które zgodnie z niniejszą decyzją nie kwalifikuje się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

b)

mięso spełnia jeden z następujących warunków:

(i)

zostało uzyskane przed dniem 15 września 2007 r., lub

(ii)

pochodzi ze zwierząt chowanych przez co najmniej 90 dni lub od narodzin, jeżeli zwierzęta mają mniej niż 90 dni, przed datą uboju i poddanych ubojowi, lub w przypadku mięsa uzyskanego ze zwierząt łownych podatnych na pryszczycę („zwierzęta łowne”) – ze zwierząt zabitych, poza obszarami wymienionymi w załączniku I i II; lub

(iii)

spełnia warunki określone w lit. c), d) i e);

c)

mięso zostało uzyskane z gospodarskich zwierząt kopytnych lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka podatnych na pryszczycę („zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka”), zgodnie z wyszczególnieniem właściwej kategorii mięsa w jednej z odpowiednich kolumn od 4 do 7 w załączniku III, i spełnia następujące warunki:

(i)

zwierzęta były chowane przez co najmniej 90 dni lub od narodzin, jeżeli zwierzęta mają mniej niż 90 dni, przed datą uboju w gospodarstwach znajdujących się na obszarach wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III, na których nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu co najmniej 90 dni poprzedzających datę uboju;

(ii)

przez 21 dni przed datą transportu do rzeźni lub w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka przed datą uboju na terenie gospodarstwa, zwierzęta pozostawały pod nadzorem właściwych organów weterynaryjnych na terenie jednego gospodarstwa znajdującego się w środku okręgu o promieniu co najmniej 10 km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu co najmniej 30 dni poprzedzających datę załadunku;

(iii)

żadne zwierzę z gatunku podatnego na pryszczycę nie zostało wprowadzone na teren gospodarstwa, o którym mowa w pkt (ii), w ciągu 21 dni przed datą załadunku lub w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka przed datą uboju na terenie gospodarstwa, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego spełniającego warunki określone w ppkt (ii), w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni;

Jednakże właściwy organ może zezwolić na wprowadzenie do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii), zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę spełniających warunki określone w ppkt (i) i (ii), jeśli zwierzęta te:

pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 21 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii) nie wprowadzono żadnego zwierzęcia z gatunku podatnego na pryszczycę, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego, w którym to przypadku okres 21 dni może zostać skrócony do 7 dni;

poddano, z wynikiem negatywnym, testowi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi pryszczycy, przeprowadzonego na próbce krwi pobranej w ciągu 10 dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii); lub

pochodzą z gospodarstwa poddanego, z wynikiem negatywnym, badaniu serologicznemu zgodnie z procedurą pobierania próbek umożliwiającą wykrycie chorobowości pryszczycy wynoszącej 5 %, przy co najmniej 95 % poziomie ufności;

(iv)

zwierzęta lub, w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, których uboju dokonano na terenie gospodarstwa, tusze, zostały przetransportowane pod urzędowym nadzorem środkami transportu, które zostały wyczyszczone i zdezynfekowane przed załadunkiem w gospodarstwie, o którym mowa w ppkt (ii), do wyznaczonej rzeźni;

(v)

uboju zwierząt dokonano w ciągu mniej niż 24 godzin od chwili przywiezienia do rzeźni, oddzielnie od zwierząt, których mięso nie kwalifikuje się do wysyłki z obszaru wymienionego w załączniku I;

d)

mięso, jeśli jest oznaczone znakiem (+) w kolumnie 8 załącznika III, zostało uzyskane ze zwierząt łownych zabitych na obszarach, na których nie wystąpiło ognisko pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed datą zabicia i w odległości co najmniej 20 km od obszarów niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III;

e)

Mięso, o którym mowa w lit. c) i d), musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

(i)

zgoda na wysyłkę takiego mięsa jest wydawana przez właściwy organ weterynaryjny Cypru wyłącznie, jeśli

zwierzęta, o których mowa w lit. c) ppkt (iv), zostały przetransportowane do zakładu niemającego kontaktu z gospodarstwami znajdującymi się na obszarach niewymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 załącznika III; oraz

zakład nie znajduje się poza strefą ochrony;

(ii)

mięso jest przez cały czas wyraźnie zidentyfikowane, przenoszone, przechowywane i transportowane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania z obszaru wymienionego w załączniku I;

(iii)

w czasie badania poubojowego prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie dokonującym wysyłki lub w przypadku uboju zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka na terenie gospodarstwa, o którym mowa w lit. c) ppkt (ii), lub w przypadku zwierząt łownych w zakładzie przetwórstwa dziczyzny, nie stwierdzono objawów klinicznych pryszczycy ani nie znaleziono pośmiertnych dowodów na jej obecność;

(iv)

mięso pozostawało w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit e) ppkt (iii), przez co najmniej 24 godziny od badania poubojowego zwierząt, o których mowa w lit. c) i d);

(v)

wstrzymuje się dalsze przygotowywanie mięsa do wysyłki poza obszar wymieniony w załączniku I:

w przypadku zdiagnozowania pryszczycy w zakładach lub gospodarstwach, o których mowa w lit. e) ppkt (iii), do chwili zakończenia uboju wszystkich obecnych tam zwierząt oraz usunięcia całego mięsa i wszystkich martwych zwierząt oraz do upływu co najmniej 24 godzin od zakończenia czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów i gospodarstw pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, oraz

w przypadku uboju w tym samym zakładzie zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się w obszarach wymienionych w załączniku I, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4 lit. c) lub d), do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych zakładów pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

(vi)

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów i gospodarstw zatwierdzonych do celów stosowania lit. c), d) i e).

5.   Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w ust. 3 i 4 pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

6.   Zakaz przewidziany w ust. 2 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do świeżego mięsa uzyskanego ze zwierząt chowanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II, transportowanych w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 i 3 bezpośrednio i pod urzędową kontrolą bez kontaktu z gospodarstwami położonymi na obszarach wskazanych w załączniku I do rzeźni położonej na obszarze wskazanym w załączniku I poza strefą ochrony w celu natychmiastowego uboju, o ile tego rodzaju świeże mięso jest wprowadzane do obrotu tylko na obszarach wymienionych w załączniku I i załączniku II i spełnia następujące warunki:

a)

każda taka partia mięsa jest oznaczona zgodnie z art. 4 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2002/99/WE lub zgodnie z załącznikiem IV do niniejszej decyzji;

b)

rzeźnia

(i)

działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

(ii)

zawiesza jakiekolwiek dalsze przygotowanie mięsa do wysyłki poza obszary wskazane w załączniku I w przypadku uboju w tej samej rzeźni zwierząt podatnych na pryszczycę pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w załączniku I, do chwili zakończenia uboju wszystkich takich zwierząt oraz czyszczenia i dezynfekcji tych rzeźni pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

c)

świeże mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mięsa kwalifikującego się do wysłania poza Cypr.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują Komisji i innym państwom członkowskim wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

7.   Do świeżego mięsa uzyskanego z zakładów rozbioru mięsa położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz przewidziany w ust. 2 pod następującymi warunkami:

a)

w danym dniu przetwarza się w tym zakładzie rozbioru mięsa wyłącznie świeże mięso określone w ust. 4. lit. b). Po przetworzeniu mięsa niespełniającego tego wymogu przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję;

b)

każda partia mięsa jest opatrzona znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

c)

zakład rozbioru mięsa działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

d)

świeże mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mięsa niekwalifikującego się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

8.   Mięsu wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Mięso zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

Artykuł 3

Wyroby mięsne

1.   Cypr nie wysyła wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, otrzymanych z bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych („wyroby mięsne”), pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I lub wyprodukowanych przy użyciu mięsa uzyskanego ze zwierząt pochodzących z tych obszarów.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do wyrobów mięsnych, w tym przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, opatrzonych znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że te wyroby mięsne:

a)

są wyraźnie zidentyfikowane oraz były transportowane i przechowywane od daty produkcji oddzielnie od wyrobów mięsnych, które zgodnie z niniejszą decyzją nie kwalifikują się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

b)

spełniają jeden z następujących warunków:

(i)

są wytworzone z mięsa określonego w art. 2 ust. 4 lit. b), lub

(ii)

zostały poddane przynajmniej jednemu ze stosownych zabiegów ustanowionych w odniesieniu do pryszczycy w części 1 załącznika III do dyrektywy 2002/99/WE.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

3.   Wyrobom mięsnym wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Wyroby mięsne, w tym przetworzone żołądki, pęcherze i jelita, zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku wyrobów mięsnych zgodnych z wymogami ust. 2, które zostały przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie zgodności z warunkami wymaganymi w zakresie przetwarzania, określonymi w ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii), w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

5.   W przypadku wyrobów mięsnych, które zostały poddane obróbce termicznej zgodnej z ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii) w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej im odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 4

Mleko

1.   Cypr nie wysyła mleka przeznaczonego lub nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do mleka uzyskanego od zwierząt utrzymywanych na obszarach wymienionych w załączniku I, które zostało przetworzone zgodnie z:

a)

częścią A załącznika IX do dyrektywy 2003/85/WE, jeżeli mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi; lub

b)

częścią B załącznika IX do dyrektywy 2003/85/WE, jeżeli mleko nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi lub jest przeznaczone do żywienia zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę.

3.   Do mleka przetworzonego w zakładach położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz określony w ust. 1 pod następującymi warunkami:

a)

każda partia mleka wykorzystanego w zakładzie musi być zgodna z warunkami określonymi w ust. 2 lub pochodzić od zwierząt chowanych i dojonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

b)

zakład działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

c)

mleko musi być wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mleka i przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I;

d)

transport surowego mleka z gospodarstw położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I do zakładów położonych na obszarami wymienionych w załączniku I, jest wykonywany w pojazdach, które zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed rozpoczęciem przewozu i nie miały następnie kontaktu z gospodarstwami w obszarach wymienionych w załączniku I, utrzymującymi zwierzęta z gatunków podatnych na pryszczycę;

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

4.   Mleku wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Mleko zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

5.   W przypadku mleka zgodnego z wymogami ust. 2, które zostało przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 4 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

6.   W przypadku mleka zgodnego z wymogami ust. 2 lit. a) lub b), które zostało poddane obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej mu odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 4 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 5

Przetwory mleczne

1.   Cypr nie wysyła z obszarów wymienionych w załączniku I przetworów mlecznych przeznaczonych lub nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do przetworów mlecznych, które:

a)

wyprodukowano przed dniem 15 września 2007 r.; lub

b)

otrzymano z mleka zgodnego z przepisami art. 4 ust. 2 lub 3, lub

c)

są przeznaczone na wywóz do kraju trzeciego, którego warunki przywozu pozwalają na poddanie takich produktów innemu zabiegowi niż ustanowione w art. 4 ust. 2, a zapewniającemu inaktywację wirusa pryszczycy.

3.   Bez uszczerbku dla rozdziału II sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zakaz określony w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do następujących przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

a)

przetwory mleczne wyprodukowane z mleka o kontrolowanym pH poniżej 7,0 i poddane obróbce termicznej w temperaturze co najmniej 72 °C przez co najmniej 15 sekund, przyjmując, że taka obróbka nie była potrzebna w przypadku produktów gotowych, których składniki są zgodne z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w art. 2, 3 i 4 niniejszej decyzji;

b)

przetwory mleczne wyprodukowane z surowego mleka krów, owiec lub kóz, które przez co najmniej 30 dni przebywały w gospodarstwie położonym w obrębie obszaru wymienionego w załączniku I, w środku okręgu o promieniu co najmniej 10 km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu 30 dni przed wyprodukowaniem surowego mleka, które to przetwory poddano procesowi dojrzewania trwającemu co najmniej 90 dni, w czasie którego pH zostało obniżone poniżej 6.0 w całej substancji, a skórkę tych przetworów poddano działaniu 0,2 % roztworu kwasu cytrynowego bezpośrednio przed ich zawinięciem lub opakowaniem.

4.   Do przetworów mlecznych wyprodukowanych w zakładach położonych na obszarach wymienionych w załączniku I nie ma zastosowania zakaz określony w ust. 1 pod następującymi warunkami:

a)

każda partia mleka wykorzystanego z zakładzie jest zgodna z warunkami określonymi w art. 4 ust. 2 lub pochodzi od zwierząt spoza obszarów wymienionych w załączniku I;

b)

wszystkie przetwory mleczne wykorzystane do uzyskania produktów końcowych są zgodne z warunkami określonymi w ust. 2 lit a) i b) lub w ust. 3 lub zostały wyprodukowane z mleka uzyskanego od zwierząt spoza obszarów wymienionych w załączniku I;

c)

zakład działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

d)

przetwory mleczne są wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od mleka i przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza obszary wymienione w załączniku I.

Właściwy organ kontroluje przestrzeganie warunków określonych w akapicie pierwszym pod nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

5.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do przetworów mlecznych wyprodukowanych w zakładach położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I przy wykorzystaniu mleka uzyskanego przed dniem 15 września 2007 r., pod warunkiem że te przetwory mleczne są wyraźnie zidentyfikowane oraz transportowane i przechowywane oddzielnie od przetworów mlecznych niekwalifikujących się do wysłania poza te obszary.

6.   Przetworom mlecznym wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich towarzyszy urzędowe świadectwo, zawierające następujące sformułowanie:

„Przetwory mleczne zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   W przypadku przetworów mlecznych zgodnych z wymogami ust. 2 lit. a) i b) oraz z ust. 3 i 4, które zostały przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą przestrzeganie i zapis standardów w zakresie przetwarzania, w drodze odstępstwa od ust. 6 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

8.   W przypadku przetworów mlecznych zgodnych z wymogami ust. 2 lit. a) i b) oraz z ust. 3 i 4, które zostały poddane obróbce termicznej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, zapewniającej im odporność na przechowywanie, w drodze odstępstwa od ust. 6 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie obróbki termicznej.

Artykuł 6

Nasienie, komórki jajowe i zarodki

1.   Cypr nie wysyła nasienia, komórek jajowych ani zarodków bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych („nasienie, komórki jajowe i zarodki”) z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku II.

2.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do:

a)

nasienia, komórek jajowych i zarodków wyprodukowanych przed dniem 15 września 2007 r.;

b)

zamrożonego nasienia i zarodków bydła, zamrożonego nasienia świń oraz zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywiezionych na Cypr zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków niekwalifikujących się do wysłania zgodnie z ust. 1;

c)

zamrożonego nasienia i zarodków, uzyskanych od bydła, świń, owiec lub kóz utrzymywanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II przez przynajmniej 90 poprzedzających datę pobrania oraz w trakcie pobrania, oraz które:

(i)

były przechowywane w zatwierdzonych warunkach przez przynajmniej 30 dnia przed datą wysłania, oraz

(ii)

zostały pobrane od zwierząt dawców znajdujących się w ośrodkach lub w gospodarstwach wolnych od pryszczycy przez przynajmniej trzy miesiące przed datą pobrania nasienia lub zarodków i 30 dni po dacie ich pobrania oraz położonych w środku obszaru o promieniu 10 kilometrów, w którym nie wystąpił przypadek pryszczycy przez przynajmniej 30 dni poprzedzających datę pobrania.

Przed wysłaniem nasienia lub zarodków, o których mowa w lit. a), b) i c), centralne organy weterynaryjne przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz ośrodków i zespołów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

3.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 88/407/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu bydła wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie bydła zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 90/429/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu świń wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie świń zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

5.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 89/556/EWG towarzyszące zarodkom bydła wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zarodki bydła zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

6.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu owiec lub kóz wysyłanemu z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone nasienie owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

7.   Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG towarzyszące zamrożonym zarodkom owiec lub kóz wysyłanym z Cypru do innych państw członkowskich zawiera następujące sformułowanie:

„Zamrożone zarodki owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

Artykuł 7

Skóry i skórki

1.   Cypr nie wysyła skór i skórek bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych („skóry i skórki”) z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do skór i skórek, które:

a)

wyprodukowano na Cyprze przed dniem 15 września 2007 r., lub

b)

są zgodne z wymogami określonymi w pkt. 2 lit. c) lub d) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002; lub

c)

wyprodukowano poza obszarami wymienionymi w załączniku I zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od skór i skórek, które zgodnie z ust. 1 nie kwalifikują się do wysłania.

Przetworzone skóry i skórki są oddzielane od nieprzetworzonych skór i skórek.

3.   Cypr dopilnowuje, aby skórom i skórkom wysyłanym do innych państw członkowskich towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:

„Skóry i skórki zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku skór i skórek zgodnych z wymogami pkt. 1 lit. b)–e) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zgodność z tymi wymogami.

5.   W przypadku skór i skórek zgodnych z wymogami pkt. 2 lit. c) lub d) części A rozdziału VI załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie zgodności z tymi wymogami w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

Artykuł 8

Inne produkty zwierzęce

1.   Cypr nie wysyła produktów zwierzęcych otrzymanych z bydła, owiec, kóz i świń oraz innych parzystokopytnych, niewymienionych w art. 2-7, wyprodukowanych po dniu 15 września 2007 r., pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I lub uzyskanych ze zwierząt pochodzących z obszarów wymienionych w załączniku I.

Cypr nie wysyła obornika i gnoju bydła, owiec, kóz i świń lub innych parzystokopytnych z obszarów wymienionych w załączniku I.

2.   Zakaz określony w ust. 1 akapit pierwszy nie ma zastosowania do:

a)

produktów zwierzęcych, które:

(i)

poddano obróbce termicznej

w hermetycznie zamkniętym pojemniku o wartości Fo wynoszącej 3,00 lub więcej, lub

podczas której temperatura w środku produktu jest podniesiona do co najmniej 70 °C; lub

(ii)

wyprodukowano poza obszarami wymienionymi w załączniku I zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, i które od chwili wprowadzenia na Cypr były przechowywane i transportowane oddzielnie od produktów zwierzęcych, które zgodnie z ust. 1 nie kwalifikują się do wysłania;

b)

krwi i produktów z krwi określonych w pkt. 4 i 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, które zostały poddane co najmniej jednemu z zabiegów przewidzianych w pkt 3 lit. a) ppkt (ii) części A rozdziału IV załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, po którym przeprowadzono kontrolę skuteczności, lub które przywieziono zgodnie z częścią A rozdziału IV załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

c)

smalcu i wytopionych tłuszczy, które poddano obróbce termicznej przewidzianej w pkt 2 lit. d) ppkt (iv) części B rozdziału IV załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

d)

osłonek zwierzęcych zgodnych z częścią A rozdziału 2 załącznika I do dyrektywy 92/118/EWG, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonek;

e)

wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które poddano praniu fabrycznemu lub uzyskano w procesie garbowania, i nieprzetworzonej wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które są zamknięte w bezpiecznym opakowaniu i suche;

f)

karmy dla zwierząt domowych zgodnej z wymogami pkt. 2, 3 i 4 części B rozdziału II załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

g)

produktów złożonych, które nie są poddawane dalszej obróbce, zawierających produkty zwierzęce, przyjmując, że taka obróbka nie była potrzebna w przypadku produktów gotowych, których składniki są zgodne z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w niniejszej decyzji;

h)

trofeów myśliwskich zgodnych z pkt. 1, 3 lub 4 części A rozdziału VII załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

i)

paczkowanych produktów zwierzęcych przeznaczonych do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro lub odczynniki laboratoryjne;

j)

produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/83/WE, wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanki zwierzęcej uznanej za niezdolną do życia w myśl art. 1 ust. 5 lit. g) dyrektywy 93/42/EWG, weterynaryjnych produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/82/WE i badanych produktów leczniczych określonych w dyrektywie 2001/20/WE.

3.   Cypr dopilnowuje, aby produktom zwierzęcym, o których mowa w ust. 2, wysyłanym do innych państw członkowskich, towarzyszyło urzędowe świadectwo zawierające następujące sformułowanie:

„Produkty zwierzęce zgodne z decyzją Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze”.

4.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. a)-d) oraz f) niniejszego artykułu, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by stwierdzenie zgodności z warunkami w zakresie przetwarzania w dokumencie handlowym wymaganym zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi było zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 1.

5.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. e), w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. 1 i 4 części A rozdziału VIII załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

6.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. g), które zostały wyprodukowane lub przetworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP oraz stosującym dającą się skontrolować standardową procedurę działania, zapewniającą zgodność wstępnie przetworzonych składników z odpowiednimi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w niniejszej decyzji, w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy stwierdzenie tej zgodności w dokumencie handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym zgodnie z art. 9 ust. 1.

7.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. i) i j), w drodze odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający, że produkty te przeznaczone są do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro, odczynniki laboratoryjne, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, pod warunkiem wyraźnego oznakowania tych produktów jako „wyłącznie do użytku jako środki do diagnostyki in-vitro” lub „wyłącznie do użytku laboratoryjnego”, jako „produkty lecznicze” lub jako „wyroby medyczne”.

8.   W przypadku produktów złożonych spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 decyzji Komisji 2007/275/WE, w drodze odstępstwa od przepisów ust. 3 wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy zawierający następujące sformułowanie:

„Te produkty złożone są odporne na przechowywanie w temperaturze otoczenia lub z pewnością przeszły w toku procesu produkcji pełny proces gotowania lub obróbki termicznej w całej swojej substancji, w taki sposób, że wszelkie ich surowe składniki uległy denaturacji”.

Artykuł 9

Poświadczenie

1.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu właściwe organy Cypru dopilnowują, aby dokument handlowy wymagany przez przepisy wspólnotowe w handlu wewnątrzwspólnotowym był zatwierdzony poprzez dołączenie kopii urzędowego świadectwa stwierdzającego, że:

a)

przedmiotowe produkty zostały wyprodukowane

(i)

w procesie produkcji, który został skontrolowany i uznany za zgodny z odpowiednimi wymogami przepisów wspólnotowych dotyczących zdrowia zwierząt, a także za nadający się do zniszczenia wirusa pryszczycy, lub

(ii)

ze wstępnie przetworzonych materiałów, które otrzymały odpowiednie świadectwa; oraz

b)

wprowadzono zabezpieczenia zapobiegające możliwemu ponownemu skażeniu wirusem pryszczycy tych produktów po przetworzeniu.

Takie poświadczenie procesu produkcji zawiera odniesienie do niniejszej decyzji, jest ważne przez 30 dni, określa datę swojego wygaśnięcia i podlega przedłużeniu po inspekcji zakładu.

2.   W przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu właściwe organy Cypru mogą zezwolić na to, by skonsolidowanym ładunkom produktów innych niż świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie i przetwory mięsne, z których każdy kwalifikuje się do wysłania zgodnie z niniejszą decyzją, towarzyszył dokument handlowy zatwierdzony przez załączenie kopii urzędowego świadectwa weterynaryjnego potwierdzającego, że:

a)

obiekt, z którego wysłano ładunek, posiada system, dzięki któremu towary są wysyłane tylko wtedy, gdy istnieje możliwość ich powiązania z dokumentami dowodzącymi ich zgodności z niniejszą decyzją, oraz

b)

system, o którym mowa w lit. a), został skontrolowany i uznany za wystarczający.

Takie poświadczenie systemu zapewniającego ustalenie powiązań produktów z dokumentami zawiera odniesienie do niniejszej decyzji, jest ważne przez 30 dni, określa datę swojego wygaśnięcia i podlega przedłużeniu wyłącznie po kontroli zakładu, której wyniki były zadowalające.

Właściwe organy Cypru przekazują innym państwom członkowskim i Komisji wykaz zakładów zatwierdzonych dla celów stosowania niniejszego ustępu.

Artykuł 10

Czyszczenie i dezynfekcja

1.   Cypr dopilnowuje, aby pojazdy, których użyto do transportu żywych zwierząt na obszarach wymienionych w załączniku I i załączniku II były czyszczone i dezynfekowane po każdym przewozie, oraz aby takie czyszczenie dezynfekcja były rejestrowane zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d) dyrektywy 64/432/EWG.

2.   Cypr dopilnowuje, aby operatorzy portów wyjścia na Cyprze zapewnili dezynfekcję opon pojazdów drogowych wyjeżdżających z Cypru.

Artykuł 11

Niektóre wyłączone produkty

Ograniczenia ustanowione w art. 3, 4, 5 i 8 nie mają zastosowania do wysłania z części obszarów wymienionych w załączniku I produktów zwierzęcych, o których mowa w tych artykułach, jeśli produkty te:

a)

nie zostały wyprodukowane na Cyprze i pozostawały w ich oryginalnym opakowaniu wskazującym kraj pochodzenia tych produktów, lub

b)

zostały wyprodukowane w zatwierdzonym zakładzie położonym na jednym z obszarów wymienionych w załączniku I z wstępnie przetworzonych produktów niepochodzących z tych obszarów, oraz:

(i)

które od chwili wprowadzenia na terytorium Cypru były przechowywane, transportowane i przetwarzane oddzielnie od produktów niekwalifikujących się do wysłania z obszarów wymienionych w załączniku I,

(ii)

którym towarzyszy dokument handlowy lub urzędowe świadectwo wymagane niniejszą decyzją.

Artykuł 12

Zakaz przemieszczania

1.   Bez uszczerbku dla środków podejmowanych przez Cypr zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2003/85/WE, Cypr wprowadza tymczasowy zakaz przemieszczania zwierząt należących do gatunków bydła, świń, owiec, kóz oraz koniowatych do dnia 12 listopada 2007 r.

2.   W drodze odstępstwa od zakazu przemieszczania, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy mogą zezwolić na przemieszczanie

a)

bydła, świń, owiec i kóz, pod warunkiem że:

(i)

wszystkie podatne zwierzęta w gospodarstwie pochodzenia przeszły badanie kliniczne z zadawalającymi wynikami, oraz

(ii)

zwierzęta są transportowane bezpośrednio do rzeźni w celu natychmiastowego uboju;

b)

koniowatych, pod warunkiem że są one transportowane zgodnie z pkt 2 załącznika VI do dyrektywy 2003/85/WE.

Artykuł 13

Środki, które mają powziąć państwa członkowskie inne niż Cypr

1.   Państwa członkowskie inne niż Cypr dopilnowują, aby żywe zwierzęta z gatunków podatnych na pryszczycę nie były wysyłane na obszary wymienione w załączniku I.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 decyzji Rady 90/424/EWG i środków powziętych już przez państwa członkowskie, państwa członkowskie inne niż Cypr wprowadzają właściwe środki ostrożności w odniesieniu do podatnych zwierząt wysłanych z Cypru po dniu 15 września 2007 r., w tym izolację i badania kliniczne, w miarę potrzeby połączone z testami laboratoryjnymi mającymi na celu wykrycie lub wykluczenie zakażenia wirusem pryszczycy, oraz w miarę potrzeby środki określone w art. 4 dyrektywy 2003/85/WE.

Artykuł 14

Współpraca między państwami członkowskimi

Państwa członkowskie współpracują w zakresie monitorowania bagażu osobistego pasażerów podróżujących z obszarów wymienionych w załączniku I oraz w zakresie kampanii informacyjnych prowadzonych w celu zapobieżenia wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego na terytoria państw członkowskich innych niż Cypr.

Artykuł 15

Wykonanie

Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 16

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 grudnia 2007 r.

Artykuł 17

Adresaci

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(4)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(5)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

(6)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 17).

(7)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(8)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

(9)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(10)  Dz.U. L 104 z 13.4.2001, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/49/WE (Dz.U. L 21 z 24.1.2002, str. 30).

(11)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60).

(12)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 (Dz.U. L 191 z 21.7.2007, str. 1).

(13)  Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/16/WE (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 21).

(14)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(15)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(16)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

(17)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(18)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 1).

(19)  Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(20)  Dz.U. L 116 z 4.5.2007, str. 9.


ZAŁĄCZNIK I

Następujące obszary Cypru:

Cypr


ZAŁĄCZNIK II

Następujące obszary Cypru:

Cypr


ZAŁĄCZNIK III

Następujące obszary Cypru:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Jednostka administracyjna

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE)

B

=

mięso pochodzące z bydła

S/G

=

mięso owiec i kóz

P

=

mięso wieprzowe

FG

=

mięso zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, podatnych na pryszczycę

WG

=

mięso zwierząt łownych, podatnych na pryszczycę


ZAŁĄCZNIK IV

Znak jakości zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 3:

Wymiary:

 

CY = 7 mm

 

Nr zakładu = 10 mm

 

Zewnętrzna średnica okręgu = 50 mm

 

Grubość linii okręgu = 3 mm

Image