20.10.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 października 2007 r.

ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

(2007/675/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mając na uwadze skuteczniejsze zwalczanie handlu ludźmi na poziomie europejskim i zgodnie z deklaracją brukselską (1) (2002 r.), w której wyrażono potrzebę powołania przez Komisję grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi, grupę powołano decyzją Komisji 2003/209/WE. Grupa konsultacyjna nosi nazwę „Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi” (2).

(2)

Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi ma za zadanie przyczyniać się do dalszego rozwoju zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, umożliwić Komisji zbieranie opinii dotyczących jej inicjatyw odnoszących się do handlu ludźmi oraz przygotować sprawozdanie oparte na zaleceniach wymienionych w deklaracji brukselskiej. W grudniu 2004 r. grupa ekspertów przedłożyła sprawozdanie wraz z zaleceniami w celu opracowania kolejnych propozycji na poziomie europejskim.

(3)

Komunikat Komisji z dnia 18 października 2005 r.„Zwalczanie handlu ludźmi – spójne podejście i wnioski dotyczące planu działania” (3) był w znacznej części oparty na sprawozdaniu i zaleceniach opracowanych przez grupę ekspertów. W dniu 1 grudnia 2005 r. Rada przyjęła plan UE dotyczący najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu (4), który odzwierciedla szereg uwag zawartych w komunikacie Komisji.

(4)

W świetle cennych dokonań Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi od 2003 r., które umożliwiły Komisji dalszy rozwój polityki w tym obszarze, i biorąc pod uwagę rosnące znaczenie polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie światowym, grupa ekspertów powinna kontynuować swą pracę. W celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej konieczne jest wydanie nowej decyzji. Należy również rozszerzyć zakres działania grupy ekspertów i umożliwić jej korzystanie z szerszego zakresu wiedzy fachowej, co wymuszają zmiany zachodzące w zjawisku handlu ludźmi.

(5)

Grupa ekspertów powinna w dalszym ciągu doradzać Komisji, uwzględniając bieżące wydarzenia na poziomie europejskim, krajowym i międzynarodowym. W szczególności powinna ona wspierać Komisję we wprowadzaniu w życie i opracowywaniu działań przewidzianych w planie UE dotyczącym najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu z grudnia 2005 r., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystywania do celów pracy.

(6)

W skład grupy wchodzić powinno nie więcej niż 21 członków reprezentujących w równym stopniu organy publiczne państw członkowskich UE i organizacje nienastawione na zysk działające w Unii Europejskiej oraz Europol. Do członkostwa w grupie uprawnieni są również eksperci wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz doradcy specjalizujący się w sektorze organizacji nienastawionych na zysk.

(7)

Grupa ekspertów powinna mieć możliwość tworzenia podgrup w celu ułatwienia i przyspieszenia prac poprzez koncentrowanie się na szczególnych kwestiach. Grupa ekspertów w pełnym składzie ustala i w jasny sposób określa zakres obowiązków takich podgrup.

(8)

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, przewidzianych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (5), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów.

(9)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).

(10)

Kadencja członków wynosi trzy lata. Kadencja ta jest odnawialna.

(11)

Należy uchylić decyzję 2003/209/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Niniejszym ustanawia się „Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi”, zwaną dalej „grupą”.

Artykuł 2

Konsultacje

1.   Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

2.   Zadaniem grupy jest:

a)

ustanowienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, innymi stronami określonymi w art. 3 ust. 2 lit. b) i Komisją w zakresie kwestii związanych z handlem ludźmi;

b)

wspieranie Komisji poprzez wydawanie opinii związanych z handlem ludźmi i zapewnienie spójnego podejścia w tej dziedzinie;

c)

wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

d)

wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania możliwych istotnych środków i działań na poziomie europejskim i krajowym w ramach polityki dotyczącej zwalczania handlu ludźmi;

e)

Grupa ekspertów przekazuje Komisji na jej wniosek lub z własnej inicjatywy opinie lub sprawozdania, biorąc pod uwagę wprowadzanie w życie i dalszy rozwój na poziomie unijnym planu UE dotyczącego najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu, a także pokrewnych form wyzysku. Uwzględni ona również aspekt płci.

3.   Przewodniczący grupy może doradzić Komisji skonsultowanie się z grupą w sprawie konkretnego zagadnienia.

Artykuł 3

Skład – powoływanie

1.   Grupa składa się z 21 członków. Zaproszenie do składania wniosków do członkostwa w grupie będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym i na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

2.   Członkowie grupy ekspertów są powoływani spośród specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zwalczaniu handlu ludźmi, w tym handlu ludźmi do celów pracy. Członkowie wywodzą się z:

a)

administracji państw członkowskich UE (do jedenastu członków);

b)

organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim z udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą fachową w dziedzinie handlu ludźmi (do pięciu członków);

c)

partnerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działających na poziomie europejskim (do czterech członków);

d)

Europolu (jeden członek);

e)

członkami grupy mogą też zostać osoby z doświadczeniem wynikającym z prowadzenia badań naukowych na rzecz państwowych lub prywatnych uczelni lub instytutów w państwach członkowskich (do dwóch członków).

3.   Członkowie, o których mowa w ust. 2 lit. a), są wyznaczani i powoływani przez Komisję na wniosek państw członkowskich. Członkowie, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i e), są powoływani przez Komisję spośród osób, które odpowiedziały na zaproszenie do składania wniosków. Członek, o którym mowa w ust. 2 lit. d), jest powoływany przez Europol.

4.   Na podstawie zaproszenia do składania wniosków nazwiska kandydatów, których uznano za odpowiednich, ale których nie powołano, zostaną za ich zgodą umieszczone na liście rezerwowej. Komisja będzie korzystać z listy w celu zastąpienia członków, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

5.   Członkowie grupy pełnią swoje funkcje do chwili ich zastąpienia lub wygaśnięcia mandatu.

6.   Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w ust. 3 niniejszego artykułu lub w art. 287 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich mandatu.

7.   Członkowie powołani jako osoby prywatne składają corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym, oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów, które mogłyby zagrażać ich bezstronności.

8.   Nazwiska członków powołanych jako osoby prywatne są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

9.   Nazwiska członków są zbierane, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 4

Funkcjonowanie

1.   Grupa wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich członków zwykłą większością głosów.

2.   W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić podgrupy do zbadania szczególnych kwestii w ramach zakresu obowiązków ustalonego przez grupę. W skład podgrup wchodzi nie więcej niż dziewięciu członków i są one rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu.

3.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub jej podgrup dotyczą spraw poufnych, wówczas nie są one ujawniane.

4.   Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja prowadzi sekretariat dla prac grupy i jej podgrup. W spotkaniach grupy i jej podgrup mogą brać udział przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji.

5.   Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjętego przez Komisję.

6.   Komisja może publikować wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze przygotowane przez grupę w oryginalnym języku danego dokumentu.

Artykuł 5

Dodatkowi eksperci

1.   Komisja może zaprosić do udziału w pracach grupy zewnętrznych ekspertów lub obserwatorów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa.

2.   Komisja może zaprosić do udziału w spotkaniach grupy oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich, krajów kandydujących lub państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i pozarządowych.

Artykuł 6

Koszty posiedzeń

1.   Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków i ekspertów w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

2.   Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone przez nich usługi.

3.   Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 7

Uchylenie

Decyzja 2003/209/WE traci moc.

Artykuł 8

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres trzech lat.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r.

W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący


(1)  Deklarację brukselską uchwalono podczas Europejskiej Konferencji w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi – Globalne Wyzwanie XXI wieku, w dniach 18–20 września 2002 r., Dz.U. C 137 z 12.6.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 79 z 26.3.2003, str. 25.

(3)  COM(2005) 514 wersja ostateczna.

(4)  Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.

(5)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.