15.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/71


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2451)

(2007/410/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE, jeśli państwo członkowskie stwierdzi, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu wymienionego w załączniku I lub w załączniku II do tej dyrektywy, podejmuje wszelkie środki niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

(2)

W związku z obecnością wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka dnia 14 lutego 2007 r. Niderlandy poinformowały państwa członkowskie i Komisję, że w dniu 14 lutego 2007 r. przyjęły urzędowe środki w celu zapobiegania dalszemu wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się tego szkodliwego organizmu na ich terytorium.

(3)

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka jest wymieniony w sekcji I części A załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE jako organizm, którego wprowadzenie i rozprzestrzenienie we wszystkich państwach członkowskich powinno być zabronione.

(4)

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka został wykryty w roślinach Solanum jasminoides Paxton i Brugmansia Pers. spp. Odnośnie do szkodliwego organizmu obecnie nie ma szczególnych wymogów dotyczących tych roślin pochodzących ze Wspólnoty.

(5)

Zachodzi konieczność podjęcia środków przeciwko wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwego organizmu we Wspólnocie, ponieważ dostępne informacje naukowe wykazały, że jego obecność na powyższych roślinach może prowadzić do jego dalszego rozprzestrzeniania.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do wprowadzania i rozprzestrzeniania organizmu szkodliwego, przywozu, produkcji i przemieszczania roślin rodzaju Brugmansia Pers. spp. oraz gatunków Solanum jasminoides Paxton, przeznaczonych do sadzenia, w tym nasion, na terytorium Wspólnoty. Ponadto należy przygotować badania na obecność lub trwałą nieobecność tego szkodliwego organizmu w państwach członkowskich.

(7)

Właściwa jest ocena skutków podjętych środków, w szczególności w oparciu o informacje przedłożone przez państwa członkowskie, jako podstawa dla potencjalnych przyszłych środków.

(8)

Jeśli to konieczne, państwa członkowskie powinny dostosować swoje ustawodawstwo celem spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji.

(9)

Skutki stosowania środków należy poddać przeglądowi do dnia 29 lutego 2008 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przywóz określonych roślin

Rośliny rodzaju Brugmansia Pers. spp. oraz gatunków Solanum jasminoides Paxton przeznaczone do sadzenia, w tym nasiona (zwane dalej „określonymi roślinami”), mogą być wprowadzone do Wspólnoty, wyłącznie jeśli:

a)

są zgodne z wymogami ustanowionymi w pkt 1 załącznika; oraz

b)

przy wprowadzaniu do Wspólnoty zostaną poddane kontroli przez właściwy organ urzędowy oraz badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, zgodnie z art. 13a ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, i zostaną na podstawie tego badania uznane za wolne od tego szkodliwego organizmu.

Artykuł 2

Przemieszczanie określonych roślin we Wspólnocie

Określone rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywożone do Wspólnoty na mocy art. 1 mogą być przemieszczane na terytorium Wspólnoty, wyłącznie jeśli spełniają warunki ustanowione w pkt 2 załącznika.

Artykuł 3

Badania i powiadomienia

1.   Państwa członkowskie przeprowadzają urzędowe badania i, jeśli to konieczne, testy na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka na roślinach żywicielskich lub w celu potwierdzenia zakażenia tym szkodliwym organizmem na ich terytorium.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 16 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, o wynikach tych badań należy powiadomić Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie do dnia 10 stycznia 2008 r.

2.   Właściwe organy urzędowe należy niezwłocznie powiadomić o podejrzeniu wystąpienia lub o potwierdzonej obecności wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

Artykuł 4

Zgodność

Państwa członkowskie, jeśli to konieczne, zmieniają środki, które przyjęły w celu ochrony swojego terytorium przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, w sposób zapewniający ich zgodność z niniejszą decyzją. Państwa członkowskie niezwłocznie informują o tych środkach Komisję.

Artykuł 5

Przegląd

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 29 lutego 2008 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

Dodatkowe środki, o których mowa w art. 1 i 2 niniejszej decyzji

1.   Szczególne wymogi przywozowe

Bez uszczerbku dla przepisów w załączniku III część A pkt 13 do dyrektywy 2000/29/WE, określonym roślinom pochodzącym z krajów trzecich powinno towarzyszyć świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) tej dyrektywy; w świadectwie tym, w rubryce „dodatkowa deklaracja” umieszcza się informacje, że określone rośliny pochodzą z miejsca produkcji i były cały czas uprawiane w miejscu produkcji, zgodnie z definicją w Międzynarodowym Standardzie FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 5 (1) (zwanym dalej „miejscem produkcji”), które jest zarejestrowane i nadzorowane przez państwową organizację ochrony roślin w kraju pochodzenia:

a)

w krajach, gdzie nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)

na obszarze wolnym od szkodników ustanowionym przez państwową organizację ochrony roślin w danym państwie członkowskim zgodnie z Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych. Nazwa obszaru wolnego od szkodników jest podana na świadectwie w rubryce „miejsce pochodzenia”; lub

c)

w którym przed przemieszczeniem przeprowadzono testy wszystkich partii określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

d)

w którym przed przemieszczeniem określonych roślin przeprowadzono testy wszystkich roślin matecznych określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. Po przeprowadzeniu testów należy zapewnić takie warunki uprawy, aby przed przemieszczeniem rośliny mateczne i określone rośliny pozostały wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

2.   Warunki przemieszczania

Wszystkie określone rośliny pochodzące ze Wspólnoty lub przywiezione do Wspólnoty na mocy art. 1 niniejszej decyzji, z wyjątkiem niewielkich ilości roślin przemieszczanych w celu wykorzystania ich przez właściciela lub odbiorcę dla celów niekomercyjnych, mogą być przemieszczane na terytorium Wspólnoty pod warunkiem braku ryzyka rozprzestrzenienia szkodliwego organizmu – tylko jeśli towarzyszy im paszport roślin, przygotowany i wydany zgodnie z przepisami dyrektywy Komisji 92/105/EWG (2), i jeśli były cały czas lub od czasu ich wprowadzenia do Wspólnoty uprawiane w miejscu produkcji:

a)

w państwie członkowskim, w którym nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)

na obszarze wolnym od szkodników ustanowionym przez właściwy organ urzędowy w danym państwie członkowskim, zgodnie z odnośnymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych; lub

c)

w którym przed przemieszczeniem przeprowadzono testy wszystkich partii określonych roślin i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

d)

w którym przed przemieszczeniem określonych roślin przeprowadzono testy wszystkich ich roślin matecznych i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka. Po przeprowadzeniu testów należy zapewnić takie warunki uprawy, aby przed przemieszczeniem rośliny mateczne i określone rośliny pozostały wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.


(1)  Słownik terminów fitosanitarnych – Standard odniesienia ISPM nr 5 przygotowany przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, Rzym.

(2)  Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/17/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 23).