2.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/80


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 czerwca 2007 r.

ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2272)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim i rumuńskim jest autentyczny)

(2007/381/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2).

(2)

Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji, ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000, przewidują, że odniesienia do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października a 15 października roku następnego.

(3)

Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. i od tej daty mają prawo korzystać z systemu restrukturyzacji i konwersji, gdyż spełniły również warunek sporządzenia spisu potencjału produkcyjnego, co potwierdzają decyzje Komisji 2007/223/WE (3) oraz 2007/234/WE (4).

(4)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przydziały finansowe dla państw członkowskich dokonywane są z odpowiednim uwzględnieniem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w danym państwie członkowskim.

(5)

Na potrzeby stosowania art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 istotne jest, aby przydziały finansowe dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby hektarów.

(6)

Należy uwzględnić środki wyrównawcze za straty w dochodach, jakie ponoszą plantatorzy winorośli w okresie, kiedy winnica nie produkuje jeszcze win.

(7)

Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotacja początkowa zostanie dostosowana w zależności od rzeczywistych wydatków oraz od prognoz skorygowanych wydatków, przekazanych przez państwa członkowskie, z uwzględnieniem celu programu oraz w granicach dostępnych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Orientacyjne przydziały finansowe dla Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 znajdują się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii i Rumunii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1216/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 32).

(3)  Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 53.

(4)  Dz.U. L 100 z 17.4.2007, str. 27.


ZAŁĄCZNIK

Orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2006/2007

Państwo członkowskie

Powierzchnia (ha)

Przydział finansowy

(EUR)

Bułgaria

2 131

6 700 516

Rumunia

1 060

8 299 484

Ogółem

3 191

15 000 000