16.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I.   PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 18 października 2005 r. władze włoskie zawiadomiły Komisję o wyżej wymienionej pomocy państwa. Pismami z dnia 20 grudnia 2005 r., 13 marca 2006 r. i 27 marca 2006 r. władze włoskie przekazały Komisji dodatkowe informacje, odpowiadając tym samym na prośbę Komisji o dodatkowe wskazówki, wyrażoną w pismach z dnia 10 listopada 2005 r. i 8 lutego 2006 r.

(2)

Pismem z dnia 16 maja 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o swej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w kwestii wyżej wymienionej pomocy.

(3)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.

(4)

Włochy przekazały swoje uwagi pismem z dnia 23 czerwca 2006 r., w którym zapowiedziały przesłanie w późniejszym terminie dalszych, bardziej szczegółowych uwag.

(5)

W trakcie postępowania nie otrzymano innych uwag.

(6)

Pismami z dnia 21 września 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje.

(7)

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 2 lutego 2007 r., Włochy powiadomiły Komisję o wycofaniu zgłoszonego środka pomocy.

II.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

(8)

Środek pomocy był przeznaczony na promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które powstały w następstwie konsolidacji (koncentracji lub połączenia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw) przy wykorzystaniu ulg podatkowych. Wartość zgłoszonego środka miała wynieść 120 mln EUR w 2006 r., 242 mln EUR w 2007 r. i 122 mln EUR w 2008 r.

(9)

Podstawę prawną środka stanowi art. 2 dekretu z mocą ustawy nr 106 z dnia 17 czerwca 2005 r. przekształconego w ustawę nr 156 w dniu 31 lipca 2005 r. Podstawa ta obejmuję klauzulę zawieszającą. Programu pomocy nie wprowadzono.

(10)

Włochy zastosowały już podobny środek w 2005 r. (3) w myśl rozporządzenia przewidującego wyłączenie pewnych kategorii pomocy dla MŚP (4). Tego rodzaju środek pomocy ogranicza pułap ulgi podatkowej do 50 % kosztów doradztwa związanego z procesem koncentracji lub połączenia. Władze włoskie wskazały, że ze względu na wyżej wymieniony pułap zainteresowanie środkiem było niewielkie – otrzymano jedynie 132 wnioski o całkowitej kwocie ulgi podatkowej wynoszącej 3 442 261 EUR. Ostatecznie zatwierdzono jedynie 46 spośród nich, przy czym całkowita kwota ulgi podatkowej wyniosła 415 261 EUR.

III.   UWAGI WŁOCH

(11)

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r. władze włoskie poinformowały Komisję, że dotacje z tytułu omawianego środka pomocy zostały wykorzystane na inne cele, w związku z czym środek nie został wprowadzony w życie i został wycofany.

IV.   OCENA

(12)

W następstwie wycofania zgłoszenia dalsze postępowanie staje się bezzasadne.

V.   WNIOSEK

(13)

W związku z powyższym Komisja postanowiła zakończyć postępowanie na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE, które w następstwie wycofania przez Włochy omawianego środka pomocy stało się bezzasadne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wskutek wycofania przez Włochy zgłoszonego środka pomocy bezzasadne stało się postępowanie w jego sprawie. Komisja postanowiła zatem zakończyć postępowanie wszczęte na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, 21 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 18.

(2)  Patrz: przypis 1.

(3)  Podstawę stanowił art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 35/2005 przekształconego w ustawę nr 80/2005, zarejestrowaną w Komisji w dniu 21 kwietnia 2005 r. pod numerem referencyjnym XS 89/05.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33).