16.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/104/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens  (2) ustanawia w załączniku wykaz obszarów we Wspólnocie uznanych za wolne od chorób małża Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens.

(2)

Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję pismem otrzymanym w lipcu 2006 r. o tym, że stwierdzono przypadek Bonamia ostreae w Loch Sunart. Uprzednio strefę tę uznano za wolną od Bonamia ostreae, nie może być już jednak dłużej uznawana za wolną od tej choroby.

(3)

Irlandia poinformowała Komisję pismem otrzymanym w listopadzie 2006 r., że rozpoznano przypadek Bonamia ostreae w Lough Swilly. Uprzednio strefę tę uznano za wolną od Bonamia ostreae, nie może być już jednak dłużej uznawana za wolną od tej choroby.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/300/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2002/300/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 103 z 19.4.2002, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/559/WE (Dz.U. L 219 z 10.8.2006, str. 28).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

STREFY ZATWIERDZONE DLA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z CHORÓB MAŁŻA BONAMIA OSTREAE I MARTEILIA REFINGENS

1.A.   Strefy w Irlandii zatwierdzone w odniesieniu do B. ostreae

Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących ośmiu obszarów:

zatoka Cork

zatoka Galway

zatoka Ballinakill

zatoka Clew

Achill Sound

Loughmore, Zatoka Blacksod

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B.   Strefy w Irlandii zatwierdzone w odniesieniu do M. refringens

Cała linia brzegowa Irlandii.

2.A.   Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man zatwierdzone w odniesieniu do B. ostreae

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem pięciu następujących obszarów:

południowe wybrzeże Kornwalii od Lizard do Start Point

obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland Bill do Selsey Bill

obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point

obszar wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Walii od Wooltack Point do St. Govan's Head, w tym Milford Heaven oraz wody przyujściowe rzek Eastern Cleddau i Western Cleddau

obszar obejmujący wody Loch Sunart na wschód od linii biegnącej w kierunku południowo-wschodnim od najdalej na północ wysuniętej części Maclean’s Nose do Auliston Point.

Cała linia brzegowa Irlandii Pólnocnej, z wyłączeniem następującego obszaru:

Lough Foyle.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje przybrzeżny obszar międzypływowy pomiędzy średnim znakiem wody wysokiej na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego znaku wody niskiej na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man.

2.B.   Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man zatwierdzone w odniesieniu do M. refringens

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii.

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej.

Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje przybrzeżny obszar międzypływowy pomiędzy średnim znakiem wody wysokiej na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego znaku wody niskiej na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche.

Cała linia brzegowa wyspy Man.

3.   Strefy w Danii zatwierdzone w odniesieniu do B. ostreae I M. refringens

Limfjorden od Thyborøn na zachodzie do Hals na wschodzie.”.