15.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/40


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/101/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa obszary zapowietrzone i obszary zagrożone oraz zakaz opuszczania tych obszarów przez zwierzęta.

(2)

Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których państwa członkowskie mają ustanawiać obszary zapowietrzone i obszary zagrożone („obszary objęte ograniczeniami”) w związku z chorobą niebieskiego języka.

(3)

Dnia 7 grudnia 2006 r. Portugalia poinformowała Komisję o oznakach występowania wirusa w kilku nowych peryferyjnych miejscach na obszarze objętym ograniczeniami.

(4)

W rezultacie obszar objęty ograniczeniami w odniesieniu do Portugalii należy powiększyć z uwzględnieniem obecnej sytuacji meteorologicznej w tym regionie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/393/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do załącznika I do decyzji 2005/393/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2)  Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/28/WE (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 51).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany:

Wykaz obszarów objętych ograniczeniami w strefie E (serotyp 4) odnoszący się do Portugalii otrzymuje następujące brzmienie:

„Portugalia:

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Algarve: wszystkie gminy

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: wszystkie gminy

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: wszystkie gminy

Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Beira Interior: gminy Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão i Mação.”.