6.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/181


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

(2007/73/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2006/505/WE, Komisja powołuje nie więcej niż siedmiu członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości spośród niezależnych ekspertów, którzy posiadają uznaną na szczeblu Wspólnoty wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, a zwłaszcza w obszarze sprawozdawczości finansowej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Komisja powołuje niniejszym siedmiu członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości, nazwiska których zamieszczono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r..

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 33.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CZŁONKÓW GRUPY

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL