30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2033/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowa cena sprzedaży jest ustalana przed rozpoczęciem roku połowowego dla każdego z produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na poziomie równym co najmniej 70 % oraz nieprzekraczającym 90 % ceny orientacyjnej.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr …/… (2) ustala ceny orientacyjne na rok połowowy 2007 dla wszystkich objętych nim produktów.

(3)

Ceny rynkowe różnią się znacznie w zależności od gatunków oraz od formy prezentacji produktów, w szczególności w przypadku kalmara i morszczuka.

(4)

Dlatego wskaźniki przeliczeniowe należy ustalić dla różnych gatunków i form prezentacji produktów mrożonych wyładowanych na terenie Wspólnoty w celu ustalenia poziomu ceny, która uruchamia środek interwencyjny przewidziany w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny sprzedaży określone w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stosowane w ciągu roku połowowego 2007 do produktów wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia oraz formy prezentacji i wskaźniki przeliczeniowe, do których się one odnoszą, określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu KomisjI

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK

CENY SPRZEDAŻY I WSKAŹNIKI PRZELICZENIOWE

Gatunek

Forma prezentacji

Wskaźnik przeliczeniowy

Poziom interwencji

Cena sprzedaży

(EUR/tonę)

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 654

Morszczuk (Merluccius spp.)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 022

Pojedyncze filety

 

 

 

— ze skórą

1,0

0,85

1 243

— bez skóry

1,1

0,85

1 367

Morlesz

(Dentex dentex oraz Pagellus spp.)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

1 335

Włócznik (Xiphias gladius)

Cały albo wypatroszony, z głową lub bez głowy

1,0

0,85

3 467

Krewetki Penaeidae

Mrożone

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Inne Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma oraz Sepiola rondeletti)

Mrożone

1,0

0,85

1 605

Kalmar (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— cały, nieoczyszczony

1,00

0,85

993

— oczyszczony

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— cały, nieoczyszczony

2,50

0,85

2 482

— oczyszczony

2,90

0,85

2 879

Ośmiornica (Octopus spp.)

Mrożona

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— cały, nieoczyszczony

1,00

0,80

717

— tuby

1,70

0,80

1 219

Formy prezentacji handlowej

:

cały, nieczyszczony

:

produkt, który nie został poddany żadnej obróbce,

:

oczyszczony

:

produkt, który został co najmniej wypatroszony,

:

tuby

:

ciało kalmara, który został co najmniej wypatroszony i odgłowiony.