29.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/20


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2014/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 (1). W związku z tym, że wspólnotowy popyt na określone produkty ma zostać zaspokojony na jak najbardziej korzystnych warunkach, konieczne jest przedłużenie lub skorygowanie niektórych istniejących kontyngentów taryfowych oraz otwarcie nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, bez zakłócenia rynków tych produktów.

(2)

W związku z tym, że wielkość jednego z kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu wspólnotowego w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu, powinna ona zostać zwiększona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

(3)

Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 2007 r. na niektóre wyroby, na które cła zawieszono w 2006 r., nie leży już w interesie Wspólnoty. Wyroby te powinny zatem zostać usunięte z tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(4)

Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(7)

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 ustala się wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2981 na 260 000 sztuk.

Artykuł 3

Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2002 ustala się na 1 000 ton,

wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2030 ustala się na 1 000 ton,

wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2612 ustala się na 1 900 ton,

wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2620 ustala się na 1 000 000 sztuk,

wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2727 ustala się na 15 000 ton.

Artykuł 4

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 dodaje się kontyngenty taryfowe dla numerów porządkowych 09.2920, 09.2970, 09.2972 i 09.2977 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 5

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. zamyka się kontyngenty taryfowe dla numerów porządkowych 09.2026, 09.2853, 09.2976 i 09.2981.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 962/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Nr zamówienia

Kod CN

Kod taryfowy

Wyszczególnienie

Kwota kontyngentu

Stawka celna

(%)

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenylohydrazyna

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych na obwodzie drukowanym, w obudowie, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają 30 × 30 mm

1 400 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorotalonil

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca:

2,0-4,0 % masy N,N-dimetylo-1-oktanoaminy

minimum 94 % masy N,N-dimetylo-1-dekanoaminy

maksymalnie 2 % masy N,N-dimetylo-1-dodekanoaminy i więcej

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylenodiamina

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Tetrasiarczek bis (3-trietoksysilylopropylu)

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(alkohol winylowy) częściowo acetalizowany solą sodową 5-(4-azydo-2-sulfobenzylideno)-3-(formylopropylo)-rodaniny

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

Chlorek (chlorometyleno)dimetyloamonu

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorek wapnia, o całkowitej zawartości glinu, magnezu i sodu 0,25 mg/kg lub mniejszej, w postaci proszku

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorowodorek 3,3′-dichlorobenzydyny

1 900 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kwas rybonukleinowy

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800 (± 100) jednostek monomeru

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

Kwas (R)-2-chloromigdałowy

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienyloacetonitryl

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Zespoły do systemów GPS posiadające funkcję określania pozycji

1 000 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd)

425 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, o grubości 3,5 μm lub większej, ale mniejszej niż 15 μm, o szerokości 490 mm lub większej, ale nie przekraczającej 620 mm, do produkcji kondensatorów warstwowych (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Szklane osłony o wymiarze pomiędzy skrajnymi brzegami 814,8 mm (± 1,5 mm) i o przepuszczalności światła wynoszącej 51,1 % (± 2,2 %) w odniesieniu do szkła o grubości znormalizowanej 12,5 mm

500 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Włókna szklane o splocie płóciennym pokrytym tworzywem sztucznym, o masie 120 g/m2 (±10 g/m2), do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z mocowaną ramą

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Uchwyt teleskopowy z aluminium, do produkcji toreb bagażowych (1)

240 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Tlenki i wodorotlenki wanadu, wyłącznie do produkcji stopów (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Czereśnie, zakonserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, drylowane, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych:

o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy

o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Wiśnie (Prunus cerasus), zakonserwowane alkoholem, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych:

o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy

o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości nie mniejszej niż 38 × 10-6m2 s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100°C określonej metodą ASTM D 445

15 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kwaśny aktywowany montmorylonit, do produkcji papieru samokopiującego (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych uzyskany w trakcie ekstrakcji żywicy z drewna, o następującej charakterystyce:

o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy

o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110 i

o temperaturze topnienia 100°C lub wiekszej

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorometan

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów o długości łańcucha 20 i 22 atomy węgla

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha, niegotowane lub gotowane w wodzie lub na parze, mrożone, do produkcji gotowych dań (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezol o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichloro-3-etylo-6-nitrofenol, sproszkowany

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Lampa elektronopromieniowa płaskoekranowa kolorowa o stosunku szerokości do wysokości 4/3, o wymiarze przekątnej ekranu 79 cm lub większym, ale nieprzekraczającym 81 cm oraz o promieniu krzywizny 50 m lub większym

8 500 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 EUR za 100 kg masy netto, stosowany jako spoiwo lub zewnętrzna otoczka do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Wodny roztwór zawierający nie mniej niż 40 % masy suchego wyciągu betainowego oraz pomiędzy 5 % a 30 % masy soli organicznych lub nieorganicznych

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystyna

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Łącznik-harmonia do produkcji autobusów przegubowych (1)

2 600 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Cykloheksanol izobornylu

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych

200 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksyloza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygotowywania farb lub lakierów do nakładania powłok na metale (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroetanol, do produkcji płynnych tioplastów, objętych podpozycją 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Kolorowa lampa elektronopromieniowa z maską szczelinową, wyposażona w wyrzutnię elektronową oraz zespół cewek odchylających, o stosunku szerokości do wysokości ekranu wynoszącym 4/3 i przekątnej ekranu równej 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 sztuk

0

1.1.–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Bezwodnik octowy

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dibezwodnik benzofenono-3,3′:4,4′-tetrakarboksylowy

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitryl

12 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Płyta czołowa szklana o wymiarze poprzecznym pomiędzy skrajnymi brzegami 81,5 cm (± 0,2 cm) i o przepuszczalności światła wynoszącej 80 % (± 3 %) w odniesieniu do szkła o grubości 11,43 mm

800 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca:

60 % masy lub więcej dodecylodimetyloaminy

20 % masy lub więcej dimetylo(tetradecylo)aminy

0,5 % masy lub więcej heksadecylodimetyloaminy

do produkcji aminokwasów (1)

14 315 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolimer propylenowo-butylenowy, zawierający nie mniej niż 60 % masy, ale nie więcej niż 68 % masy propylenu oraz nie mniej niż 32 % masy, ale nie więcej niż 40 % masy butylenu, o lepkości stopu nieprzekraczającej 3 000 mPa w temperaturze 190°C określonej metodą ASTM D 3236, do stosowania jako klej do produkcji wyrobów objętych podpozycją 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Bloki klawiszy:

składające się z warstwy silikonu i poliwęglanu na górnej powierzchni klawiszy lub

w całości zrobione z silikonu lub z poliwęglanu,

w tym z drukowanymi klawiszami, do produkcji lub naprawy radio-telefonów komórkowych objętych podpozycją 8517 12 00 (1)

20 000 000 sztuk

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (zob. art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 – Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 71 ze zmianami).

(2)  Zawieszenie nie jest dozwolone w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

(3)  Stosowane jest specjalne cło dodatkowe.”.