25.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1739/2006

z dnia 23 listopada 2006 r.

kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2229/2003 (2) zostały nałożone ostateczne środki antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji. Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do przywozu z SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kameńsk, obwód uralski, Rosja i powiązanego z nim przedsiębiorstwa ZAO KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja, wynosi 22,7 %. Komisja decyzją 2004/445/WE (3) przyjęła zobowiązanie złożoneprzez tych przedsiębiorców.

1.2.   Wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego

(2)

W dniu 6 lutego 2006 r. Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, dotyczący środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

(3)

Wniosek został złożony przez SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kameńsk, obwód uralski, Rosja i powiązane z nim przedsiębiorstwo ZAO KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja („wnioskodawca”), a jego zakres ograniczał się do określenia dumpingu mającego zastosowanie do wnioskodawcy.

(4)

Wniosek zawierał dowody prima facie, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o trwałym charakterze.

(5)

Komisja, poprzez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) zawiadomienie („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”), wszczęła odpowiednio częściowy przegląd środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu krzemu, objętego obecnie kodem CN 2804 69 00 i pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

(6)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, przedstawicieli kraju wywozu oraz stowarzyszenie producentów wspólnotowych o wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; wnioskodawcy przesłano również kwestionariusze.

(7)

Okres objęty dochodzeniem trwał od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.

2.   WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

(8)

W dniu 29 maja 2006 r., tj. przed złożeniem odpowiedzi na kwestionariusz, wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek.

(9)

Rozważano, czy byłoby uzasadnione kontynuowanie dochodzenia z urzędu pomimo wspomnianego wycofania. Jednak biorąc pod uwagę, że wniosek został wycofany na wczesnym etapie dochodzenia, dowody odnoszące się do bieżącego OD nie były dostępne i nie uzyskano również na tym etapie wstępnych ustaleń, które pozwoliłyby na kontynuowanie dochodzenia.

(10)

Informacje udzielone w złożonym wniosku nie ujawniły żadnych uwarunkowań wskazujących na to, że zakończenie przeglądu nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(11)

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze zakończenia niniejszego postępowania. Jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że wnioskodawca wciąż przywoził produkt objęty dochodzeniem do WE po cenach dumpingowych i dlatego dochodzenie powinno być kontynuowane. Niemniej jednak należy zauważyć, że zakończenie niniejszego postępowania nie powoduje zniesienia już obowiązującego środka antydumpingowego w celu przywrócenia uczciwych praktyk handlowych. W konsekwencji argument ten musiał zostać odrzucony.

(12)

Dwie inne zainteresowane strony opowiadały się również za kontynuowaniem niniejszego dochodzenia w celu usunięcia środków, ze względu na zarzucany niedobór dostaw w WE. Argument ten wykracza jednak poza zakres niniejszego dochodzenia, które ogranicza się do ponownej oceny marginesu dumpingu w przypadku jednego eksportera. Stąd też kontynuowanie niniejszego dochodzenia w żadnym wypadku nie zmieniłoby poziomu środków, jakim podlegają inni eksporterzy. W związku z tym dochodzenie nie mogłoby rozwiązać kwestii niedoboru dostaw w sposób niedyskryminacyjny.

(13)

Uznano więc, że należy zakończyć bieżący przegląd okresowy ostatecznych środków antydumpingowych stosowanych do przywozu do Wspólnoty krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Środki antydumpingowe obecnie obowiązujące w odniesieniu do wnioskodawcy powinny zostać utrzymane, niezależnie od okresu ich trwania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym zakończony zostaje częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w odniesieniu do środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2229/2003.

2.   Obowiązujące aktualnie środki w odniesieniu do SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kameńsk, obwód uralski, Rosja i ZAO KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja zostają utrzymane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 821/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 114.

(4)  Dz.U. C 82 z 5.4.2006, str. 64.