17.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1546/2006

z dnia 4 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie w razie konieczności środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem określającym takie środki.

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które bardziej precyzyjnie określą wspólne podstawowe standardy, w szczególności w zakresie zwiększonego zagrożenia powodowanego przez płynne materiały wybuchowe, które mogą być wniesione na pokład statku powietrznego. Środki te należy poddawać weryfikacji co 6 miesięcy pod kątem postępu technicznego, implikacji operacyjnych dla portów lotniczych oraz wpływu na pasażerów.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2320/2002 oraz w celu zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji, środki ustanowione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 powinny pozostać tajne i nie powinny być publikowane. Taką samą zasad bezwzględnie stosuje się do wszelkich aktów zmieniających. Niezależnie od powyższego pasażerowie są wyraźnie informowani o przepisach dotyczących przedmiotów, których przewóz statkiem powietrznym jest zabroniony.

(4)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru Załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 240/2006 (Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 Załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.