19.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 1248/2006

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 183,

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą, Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nałożony na Komisję obowiązek powiadomienia władzy budżetowej do 15 kwietnia o anulowaniu środków przeniesionych na dany rok, które nie zostały przyznane do dnia 31 marca, okazał się zbyt trudny do spełnienia, dlatego termin powinien zostać przedłużony o dwa tygodnie, do dnia 30 kwietnia.

(2)

Należy sprecyzować, że w przypadku zastosowania systemu podziału środków tymczasowych na dwanaście części za całkowite środki przyznane na poprzedni rok budżetowy uważa się wartość środków przeznaczonych na ten rok budżetowy po skorygowaniu o przesunięcia dokonane w trakcie tego roku budżetowego.

(3)

Należy wyjaśnić, że zasady dotyczące kursów wymiany euro na inne waluty, określone w art. 7 i 8 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (2), odnoszą się wyłącznie do przeliczeń dokonywanych przez intendentów, nie zaś do przeliczeń dokonywanych przez wykonawców zamówień lub beneficjentów na podstawie szczególnych zasad uzgodnionych w zamówieniach lub umowach na dotacje. Dla usprawnienia procedury księgowy Komisji powinien posiadać upoważnienie do ustalania miesięcznego kursu księgowego euro, używanego do celów związanych z rachunkowością. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania urzędników wspólnotowych należy ustanowić szczegółowy przepis dotyczący kursów wymiany stosowanych do rozliczania wydatków poniesionych przez pracowników w walucie innej niż euro.

(4)

Jeżeli chodzi o zasadę należytego zarządzania finansami, należy wyjaśnić treść oceny ex ante, natomiast zakres ocen ex ante, przejściowej i ex post należy lepiej ukierunkować, mając na względzie zasadę proporcjonalności. W ocenach powinno w ten sposób nastąpić przeorientowanie priorytetów, tak by skupiały się one na wnioskach, które wpływają na działalność gospodarczą i/lub obywateli oraz obejmowały projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, których realizacja będzie kontynuowana w przyszłości. Ponadto należy zapewnić komplementarność, jeżeli projekty lub działania podlegają już ocenie (na przykład zadania realizowane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie).

(5)

Urząd intendenta odpowiedzialny za weryfikację ex ante procesu zatwierdzania wydatków może dla celów takiej weryfikacji uznać, że kilka podobnych transakcji indywidualnych związanych z rutynowymi wydatkami personalnymi, takimi jak: wynagrodzenia, emerytury, zwrot kosztów podróży służbowych i kosztów leczenia, stanowi pojedynczą operację. W takim przypadku właściwy intendent powinien zgodnie z dokonaną przez siebie oceną ryzyka przeprowadzić odpowiednią weryfikację ex post.

(6)

Wskazane jest, aby w sprawozdaniach z procedur negocjacyjnych uwzględniać jedynie takie przypadki, które stanowią odstępstwo od normalnych procedur przetargowych.

(7)

Od dnia 1 stycznia 2005 r. w następstwie wprowadzenia rachunkowości memoriałowej dane rachunkowe dostępne są w każdej chwili w systemie komputerowym. Od tego czasu logiczniejszym i szybszym rozwiązaniem jest sporządzanie zestawienia obrotów i sald z dniem zakończenia obowiązków przez księgowego. Jeśli zakończy on swoje obowiązki dnia 31 grudnia, zestawienie obrotów i sald można przygotować tego samego dnia, nie czekając na zamknięcie rachunków tymczasowych.

(8)

Aby księgowy mógł skutecznie wykonywać swoje obowiązki w zakresie zarządzania finansami, powinien posiadać upoważnienie do przekazania instytucjom finansowym, w których otworzył rachunki, nazwisk i wzorów podpisów urzędników uprawnionych do sygnowania operacji bankowych.

(9)

Należy zwiększyć maksymalną kwotę, jaką może wypłacić administrator środków zaliczkowych, z 30 000 EUR do 60 000 EUR, kiedy wypłata przy wykorzystaniu procedur budżetowych jest fizycznie niemożliwa lub mniej skuteczna.

(10)

W świetle art. 21a Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich intendent delegowany lub subdelegowany powinien mieć prawo niezastosowania się do wcześniej potwierdzonej instrukcji, jeżeli jest ona w sposób oczywisty niezgodna z prawem.

(11)

Biorąc pod uwagę fakt, że role intendenta i księgowego w procedurze windykacji przez potrącenie wzajemnie się uzupełniają, jest uzasadnione, by konsultowali się oni ze sobą przed dokonaniem odpowiednich potrąceń.

(12)

W przypadku gdy dłużnik jest organem krajowym lub jedną z jego jednostek administracyjnych, w celu uwzględnienie procedur obowiązujących na szczeblu krajowym księgowy powinien poinformować zainteresowane państwa członkowskie przynajmniej 10 dni roboczych przed zamiarem windykacji przez potrącenie. W porozumieniu z państwem członkowskim lub zainteresowaną jednostką administracyjną księgowy powinien jednak mieć możliwość przystąpienia do windykacji przez potrącenie przed tym terminem.

(13)

W przypadku gdy spłata zadłużenia następuje przed terminem, nie nalicza się odsetek za zwłokę (okres karencji), a windykacja przez potrącenie przed tym terminem powinna ograniczać się do przypadków, w których księgowy ma uzasadnione powody, aby sądzić, że zagrożony jest interes finansowy Wspólnot.

(14)

W celu ochrony interesów finansowych Wspólnot gwarancje bankowe, które zabezpieczają roszczenie Wspólnoty do czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego w sprawie grzywny, powinny być całkowicie niezależne od zobowiązań wynikających z umowy.

(15)

Należy dokładniej określić treść decyzji w sprawie finansowania. Należy dokładnie zdefiniować pojęcie „istotnych składników” działania powodującego wydatki z budżetu w kontekście dotacji i zamówień publicznych. Ponadto wyjaśnić należy, że program pracy, o którym mowa w art. 110 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, nazywanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, może stanowić decyzję w sprawie finansowania, pod warunkiem że zapewnia on dostatecznie szczegółową podstawę działań.

(16)

W wyniku zaciągnięcia globalnego zobowiązania budżetowego każdy intendent – a nie tylko intendent delegowany – może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania prawne służące realizacji takich zobowiązań globalnych.

(17)

Terminy płatności w ramach zamówień i umów na dotacje, które uzależnione są od zatwierdzenia sprawozdania lub poświadczenia, należy ustalić na nowo, tak by realizacja płatności faktycznie odbywała się na podstawie zatwierdzonych sprawozdań lub zaświadczeń. Ponadto termin zatwierdzenia sprawozdań dotyczących umów na dotacje, które przewidują działania szczególnie trudne w ocenie, powinien odpowiadać terminom obowiązującym obecnie dla złożonych umów na usługi.

(18)

Nie zmieniając obowiązujących terminów i nie naruszając praw beneficjentów, w celu uproszczenia procedur właściwy intendent powinien móc również podjąć decyzję, że zatwierdzenie sprawozdania lub poświadczenia oraz dokonanie płatności możliwe są w jednym terminie.

(19)

Progi dla umów o niskiej wartości, zawartych przed 1994 r., należy zaktualizować i podnieść odpowiednio z 50 000 EUR do 60 000 EUR oraz z 13 800 EUR do 25 000 EUR. Należy ponadto uściślić, że wszelkie zamówienia o wartości mniejszej lub równej 60 000 EUR mogą być udzielane na podstawie procedury negocjacyjnej.

(20)

Ponadto zasady wykonawcze powinny dokładniej określić procedurę obowiązującą dla niektórych rodzajów zamówień na usługi z dziedziny badań naukowych i rozwoju oraz niektórych rodzajów zamówień na usługi nadawcze, nieobjętych zakresem dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (3). W świetle zasady przejrzystości zamówień tych można udzielać na podstawie procedury negocjacyjnej po wcześniejszym opublikowaniu ogłoszenia o przetargu.

(21)

W celu dalszego uproszczenia zarządzania procedurami przyznawania zamówień podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość uczestniczenia w procedurze przyznawania zamówień na podstawie honorowego oświadczenia, że nie dotyczy ich żadna z okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia z takiej procedury; nie dotyczy to procedury ograniczonej, dialogu konkurencyjnego oraz procedury negocjacyjnej po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, gdy instytucja zamawiająca ogranicza liczbę kandydatów zaproszonych do negocjacji lub do złożenia ofert. Jednak zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/18/WE oraz aby lepiej chronić interesy finansowe Wspólnot, w przypadku umów objętych dyrektywą 2004/18/WE oraz o dużej wartości, należących do obszaru działań zewnętrznych, podmiot gospodarczy, któremu ma być przyznane zamówienie, powinien być zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających jego pierwotne oświadczenie. Ilekroć kandydat lub oferent zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, instytucja zamawiająca powinna wziąć pod uwagę dowody przedstawione przez danego kandydata lub oferenta w trakcie innej procedury przyznawania zamówień wszczętej przez tę samą instytucję zamawiającą, pod warunkiem jednak, że od daty wystawienia stosownych dokumentów nie upłynął więcej niż jeden rok i że są one nadal ważne.

(22)

W obszarze działań zewnętrznych powinna poprawić się skuteczność konkurencyjnej procedury negocjacyjnej, natomiast procedura negocjacyjna powinna być dopuszczalna w przypadku dwukrotnego niepowodzenia w zastosowaniu konkurencyjnej procedury negocjacyjnej oraz w przypadku pojedynczego niepowodzenia, gdy konkurencyjna procedura negocjacyjna następuje po nieudanym wykorzystaniu umowy ramowej. Możliwość zniesienia wymogu udokumentowania możliwości technicznych i gospodarczych powinna być dopuszczalna w zakresie ograniczonym progami obowiązującymi w danej dziedzinie polityki dla poszczególnych rodzajów zamówień. W takim przypadku właściwy intendent powinien mieć również możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Komitet oceniający lub instytucja zamawiająca powinny mieć możność zwrócenia się do kandydatów lub oferentów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, tak jak ma to miejsce w przypadku zamówień udzielanych samodzielnie przez instytucje.

(23)

W obszarze działań zewnętrznych należy również uprościć ramy prawne zamówień publicznych tam, gdzie regulują one kwestię publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych na temat międzynarodowych zaproszeń do składania ofert, oraz kwestię wymogu przedstawienia gwarancji. Wstępne ogłoszenie informacyjne powinno zostać opublikowane jak najszybciej, niekoniecznie jednak przed dniem 31 stycznia. Ponadto gwarancji dobrego wykonania należy wymagać jedynie w przypadku zamówień o dużej wartości, a intendent powinien, w zależności od przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka, mieć możliwość zniesienia wymogu udzielania gwarancji, w przypadku gdy adresatem prefinansowania jest instytucja publiczna.

(24)

W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego przy udzielaniu dotacji należy przyjąć, że w decyzji o przyznaniu dotacji możliwe jest uzasadnienie pozycji monopolistycznej beneficjenta, wynikającej z mocy prawa lub faktycznie występującej.

(25)

Wymóg załączania do wniosku zaświadczenia o kontroli zewnętrznej powinien dotyczyć wyłącznie wniosków o dotacje opiewających na kwotę równą lub wyższą niż 500 000 EUR w przypadku działań i równą lub wyższą niż 100 000 EUR w przypadku dotacji operacyjnych.

(26)

Gdy jest to stosowne lub konieczne, należy ułatwić beneficjentom możliwość współfinansowania w formie rzeczowej, a do instytucji działających w ogólnym interesie europejskim, objętych dotacjami operacyjnymi, powinny być zaliczone instytucje europejskie zaangażowane w promowanie obywatelstwa europejskiego i innowacji.

(27)

Wnioskodawcy powinni zostać możliwie jak najszybciej zawiadomieni o odrzuceniu ich wniosku.

(28)

W przypadku dotacji operacyjnych udzielanych instytucjom, które działają w ogólnym interesie europejskim, zastosowanie zasady braku zysku powinno się ograniczać do takiego odsetka współfinansowania, jaki odpowiada wkładowi finansowemu Wspólnoty do danego budżetu operacyjnego, tak aby uwzględnić prawa innych organów publicznych wnoszących udział finansowy, które to organy same są zobowiązane do odzyskania określonego odsetka zysków odpowiadającego ich wkładowi. Przy obliczaniu kwoty podlegającej zwrotowi nie należy brać pod uwagę udziału procentowego, jaki stanowią w budżecie operacyjnym wkłady rzeczowe.

(29)

Aby chronić interesy finansowe Wspólnot, wymóg gwarancji na prefinansowanie powinien mieć zastosowanie w każdym przypadku gdy przekracza ono 80 % całkowitej kwoty dotacji i 60 000 EUR.

(30)

W przypadku gdy prefinansowanie jest podzielone i gdy wykorzystanie wszelkiego wcześniejszego prefinansowania jest poniżej 70 %, nowe prefinansowanie powinno być możliwe, przy czym kwota nowej płatności powinna zostać zmniejszona o niewykorzystane kwoty poprzedniej płatności.

(31)

Należy sprecyzować, że w przypadku instytucji publicznych załączane do wniosków o dotacje lub do wniosków o płatność sprawozdania z kontroli zewnętrznej lub poświadczenia mogą zostać sporządzone przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego.

(32)

Po tym, jak w grudniu 2004 r. księgowy Komisji zgodnie z art. 133 rozporządzenia finansowego przyjął zasady i metody rachunkowości oraz ujednolicony plan kont, należy uaktualnić tytuł poświęcony prezentacji sprawozdań, tak by usunąć z niego przepisy, które nie są już konieczne.

(33)

Aby uwzględnić decyzję 2005/118/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ustanawiającą Europejską Szkołę Administracji (4), wykaz europejskich urzędów należy uzupełnić tak, by uwzględniał fakt, że Europejska Szkoła Administracji jest połączona administracyjnie z Biurem Doboru Kadr Wspólnot Europejskich.

(34)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 3 akapit drugi wyrazy: „15 kwietnia” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia”;

2)

dodaje się art. 6a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 6a

Dwunaste części środków tymczasowych

(art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego)

Za całkowite środki przyznane na poprzedni rok budżetowy, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego, należy uznawać środki na ten rok budżetowy, o których mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, po skorygowaniu o przesunięcia dokonane w ciągu tego roku budżetowego.”;

3)

artykuły 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie:

„Artykuł 7

Kurs przeliczenia między euro a innymi walutami

(art. 16 rozporządzenia finansowego)

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych, wynikających ze stosowania regulacji sektorowych, przeliczenie między euro a inną walutą jest dokonywane przez właściwego intendenta przy wykorzystaniu dziennego kursu wymiany euro, publikowanego w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W przypadku gdy przeliczenia między euro a innymi walutami dokonują wykonawcy lub beneficjenci, zastosowanie mają szczególne uzgodnienia dotyczące przeliczenia określone w warunkach zamówienia, umowach w sprawie dotacji lub umowach w sprawie finansowania.

2.   Jeżeli dzienny kurs wymiany euro nie jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w odniesieniu do danej waluty, właściwy intendent wykorzystuje kurs księgowy określony w ust. 3.

3.   Do celów związanych z prowadzeniem kont, o których mowa w art. 132–137 rozporządzenia finansowego oraz z zastrzeżeniem art. 213 niniejszego rozporządzenia, przeliczanie euro na inną walutę odbywa się za pomocą miesięcznego kursu księgowego wymiany euro. Kurs księgowy ustalany jest przez księgowego Komisji przy wykorzystaniu wszelkich źródeł informacji, jakie uzna on za wiarygodne, na podstawie kursu na przedostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się ustalenia.

Artykuł 8

Kurs, który ma być wykorzystany do przeliczenia między euro a innymi walutami

(art. 16 rozporządzenia finansowego)

1.   Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych wynikających ze stosowania regulacji sektorowych lub ze szczególnych umów dotyczących zamówień publicznych, umów na dotacje lub umów w sprawie finansowania, przy przeliczeniu euro na inne waluty właściwy intendent stosuje kurs obowiązujący w dniu, w którym departament zatwierdzający wystawił zlecenie płatnicze lub zlecenie windykacji.

2.   W przypadku kont zaliczkowych w euro kurs stosowany do przeliczania euro na inne waluty ustala się według dnia, w którym bank dokonuje płatności.

3.   W przypadku operacji prowadzonych w walutach krajowych przy wykorzystaniu kont zaliczkowych, jak określono w art. 16 rozporządzenia finansowego, przy przeliczaniu euro na inne waluty stosuje się kurs obowiązujący w miesiącu, w którym dokonuje się wydatków z danego konta zaliczkowego.

4.   W celu zwrotu wydatków ryczałtowych lub wydatków wynikających z regulaminu pracowniczego urzędników oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (zwanych dalej „regulaminem pracowniczym”), których pułap jest ustalony i które wypłacane są w walucie innej niż euro, należy przyjąć kurs obowiązujący w dniu powstania należności.”;

4)

artykuł 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 21

Ocena

(art. 27 rozporządzenia finansowego)

1.   Wszystkie wnioski dotyczące programów i działań pociągających za sobą wydatki z budżetu są przedmiotem oceny ex ante, w której uwzględnia się:

a)

potrzebę, która ma być spełniona w krótkim lub długim terminie;

b)

wartość dodaną wynikającą z zaangażowania wspólnotowego;

c)

cele do osiągnięcia;

d)

dostępne warianty polityczne, łącznie z towarzyszącym im ryzykiem;

e)

oczekiwane wyniki i skutki, szczególnie skutki gospodarcze i społeczne oraz wpływ na środowisko, jak również wskaźniki oraz ustalenia dotyczące oceny potrzebne do ich zmierzenia;

f)

najodpowiedniejszą metodę realizacji wybranego(-ych) wariantu(-ów);

g)

spójność wewnętrzną proponowanego programu lub działania i jego związek z innymi instrumentami;

h)

wielkość środków, zasoby ludzkie i inne przeznaczone na ten cel wydatki administracyjne, z należytym uwzględnieniem zasady gospodarności;

i)

doświadczenia zebrane z podobnych sytuacji w przeszłości.

2.   Wnioski takie zawierają ustalenia dotyczące nadzoru, sprawozdawczości i oceny, w których uwzględnia się zakres odpowiedzialności na wszystkich szczeblach rządu zaangażowanych w realizację proponowanego programu lub działania.

3.   Wszystkie programy i działania, w tym projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, w przypadku których uruchomione zasoby przekraczają 5 000 000 EUR, są przedmiotem oceny przejściowej i/lub oceny ex post w zakresie przydzielonych zasobów ludzkich i finansowych oraz uzyskanych wyników w celu sprawdzenia ich zgodności z ustalonymi celami, w tym:

a)

wyniki uzyskane przy realizacji wieloletniego programu są okresowo poddawane ocenie zgodnie z harmonogramem, co umożliwia uwzględnienie wyników tej oceny przy każdej decyzji w sprawie przedłużenia, modyfikacji lub zawieszenia programu;

b)

działania finansowane na zasadach rocznych poddawane są ocenie co najmniej raz na sześć lat.

Przepisów akapitu pierwszego lit. a) i b) nie stosuje się do tych projektów lub działań, w odniesieniu do których wymóg określony w wyżej wymienionych przepisach może zostać spełniony za sprawą sprawozdań końcowych przesyłanych przez organy realizujące działanie.

4.   Oceny, o których mowa w ust. 1 i 3, muszą być proporcjonalne w stosunku do uruchomionych zasobów i oddziaływania danego programu czy działania.”;

5)

w art. 45 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Właściwy intendent może być wspomagany w wykonywaniu swoich obowiązków przez osoby wymienione w regulaminie pracowniczym (dalej zwane »personelem«), którym powierza on w ramach swoich kompetencji realizację niektórych operacji wymaganych do wykonania budżetu i przedstawienia informacji dotyczących finansów i zarządzania.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Każda instytucja powiadamia władzę budżetową za każdym razem, gdy intendent delegowany podejmuje obowiązki, zmienia ich zakres lub kończy ich pełnienie.”;

6)

w art. 47 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 3 dodaje się akapity w następującym brzmieniu:

„Właściwy intendent może uznać dla celów weryfikacji ex ante, że kilka podobnych transakcji indywidualnych związanych z rutynowymi wydatkami na wynagrodzenia, emerytury, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i kosztów leczenia, stanowi pojedynczą operację.

W przypadku, o którym mowa w akapicie drugim, właściwy intendent zgodnie z art. 4 przeprowadza odpowiednią weryfikację ex post na podstawie dokonanej przez siebie oceny ryzyka.”;

b)

ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.   Członkowie personelu odpowiadający za weryfikacje, o których mowa w ust. 2 i 4, są innymi osobami niż członkowie personelu wykonujący zadania w zakresie wszczęcia operacji, o którym mowa w ust. 1, i nie są podwładnymi tych ostatnich.”;

7)

w art. 54 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Intendenci delegowani rejestrują w odniesieniu do każdego roku budżetowego umowy zawarte w ramach procedur negocjacyjnych, określonych w art. 126 ust. 1 lit. a)–g), 127 ust. 1 lit. a)–d), 242, 244 i 246.”;

8)

artykuł 56 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 56

Zakończenie pełnienia obowiązków przez księgowego

(art. 61 rozporządzenia finansowego)

1.   Zestawienie obrotów i sald sporządza się natychmiast po zakończeniu pełnienia obowiązków przez księgowego.

2.   Księgowy kończący pełnienie swych obowiązków lub – w przypadku gdy jest to niemożliwe – urzędnik z tego samego departamentu przekazuje zestawienie obrotów i sald wraz z protokołem przekazania obowiązków nowemu księgowemu.

Nowy księgowy podpisuje przyjęcie zastawienia obrotów i sald w ciągu miesiąca od daty jego przekazania, mając prawo do zgłoszenia zastrzeżeń.

Protokół przekazania obowiązków zawiera również wyniki zestawienia obrotów i sald oraz wszelkie zastrzeżenia.

3.   Każda instytucja powiadamia władzę budżetową o wyznaczeniu lub zakończeniu pełnienia obowiązków przez księgowego.”;

9)

w art. 60 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„W tym celu księgowy każdej instytucji przekazuje wszystkim instytucjom finansowym, w których dana instytucja otworzyła rachunek, nazwiska i wzory podpisów upoważnionych członków personelu.”;

10)

w art. 64 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 64

Akta dotyczące osób prawnych

(art. 61 rozporządzenia finansowego)”;

b)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Księgowy może dokonywać płatności przelewem bankowym, wyłącznie jeżeli szczegółowe dane rachunku bankowego płatnika oraz informacje potwierdzające tożsamość płatnika, czy też modyfikacja takich danych zostały uprzednio zamieszczone przez instytucję we wspólnych aktach.

Wszelkie zamieszczane w aktach szczegółowe dane prawne oraz dane rachunku bankowego płatnika lub modyfikacja tych szczegółowych danych potwierdzone są w dokumencie uzupełniającym, którego formę określa księgowy Komisji.”;

c)

w ust. 2 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Intendenci sprawdzają, czy szczegółowe dane prawne oraz dane rachunku bankowego przekazane przez płatnika zachowują ważność przez cały czas obowiązywania umowy w sprawie finansowania, zamówienia lub umowy na dotacje zawartej z beneficjentem.”;

11)

w art. 66 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Administrator środków zaliczkowych może tymczasowo uznawać i dokonywać płatności wydatków na podstawie szczegółowych zasad określonych w instrukcjach przekazanych przez właściwego intendenta. Instrukcje takie powinny określać zasady i warunki wstępnego zatwierdzenia i realizacji płatności oraz, gdzie to stosowne, warunki składania podpisu pod zobowiązaniami prawnymi w rozumieniu art. 94 ust. 1 lit. e).”;

12)

w art. 67 ust. 2, akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Maksymalna kwota, jaką może wypłacić administrator środków zaliczkowych, w przypadku gdy dokonanie płatności w ramach procedur budżetowych jest fizycznie niemożliwe lub nieskuteczne, nie przekracza dla żadnej pozycji wydatków 60 000 EUR.”;

13)

w art. 68 pierwsze dwa zdania otrzymują następujące brzmienie:

„Administratorzy środków zaliczkowych wybierani są spośród urzędników, a w razie potrzeby i wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach – spośród innych członków personelu.”;

14)

w art. 70 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Deklaracje w sprawie tych rachunków są dostępne w każdym momencie dla właściwego intendenta. Administrator środków zaliczkowych sporządza natomiast co najmniej raz w miesiącu wykaz transakcji i wysyła go w następnym miesiącu wraz z dokumentami towarzyszącymi właściwemu intendentowi w celu rozliczenia operacji zaliczkowych.”;

b)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Księgowy przeprowadza samodzielnie kontrole lub zleca ich przeprowadzenie specjalne do tego celu uprawnionemu członkowi personelu z jego własnego departamentu lub z departamentu zajmującego się zatwierdzaniem wydatków. Kontrole takie muszą z zasady być wykonywane na miejscu i bez uprzedzenia, aby zweryfikować istnienie środków finansowych, przydzielonych administratorom środków zaliczkowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz aby sprawdzić, czy transakcje zaliczkowe są rozliczane w ustalonym terminie.”;

15)

w art. 73 ust. 1, zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli instrukcje są potwierdzone pisemnie, a potwierdzenie takie przychodzi w odpowiednim czasie i jest wystarczająco jasne, w taki sposób, że odnosi się wyraźnie do punktów, które intendent delegowany lub subdelegowany zakwestionował, intendent nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu wykonania takich instrukcji. Musi on wykonać takie instrukcje, chyba że są one w sposób oczywisty niezgodne z prawem lub stanowią naruszenie norm bezpieczeństwa.”;

16)

w art. 78 ust. 3, lit. b)–e) otrzymują następujące brzmienie:

„b)

jeżeli spłata zadłużenia następuje przed określonym terminem, nie nalicza się odsetek za zwłokę;

c)

w przypadku niedokonania spłaty w terminie, o którym mowa w lit. b), dług obciążony jest odsetkami w wysokości określonej w art. 86, bez uszczerbku dla wszelkich mających zastosowanie przepisów szczególnych;

d)

w przypadku niedokonania spłaty w terminie, o którym mowa w lit. b), instytucja dokonuje windykacji przez potrącenie lub wyegzekwowanie wszelkich uprzednio złożonych gwarancji;

e)

księgowy może po uprzednim zawiadomieniu dłużnika o przyczynach i terminie windykacji przez potrącenie dokonać takiej windykacji przed upływem terminu, o którym mowa w lit. b), jeśli jest to konieczne do ochrony interesów finansowych Wspólnot i gdy ma on uzasadnione powody, aby przypuszczać, że kwota należna Komisji zostałaby w przeciwnym razie utracona;”;

17)

w art. 81 ust. 1, lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f)

termin, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b);”;

18)

artykuł 83 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 83

Windykacja przez potrącenie

(art. 73 rozporządzenia finansowego)

1.   W przypadku gdy dłużnik posiada również roszczenie względem Wspólnot, które jest potwierdzone, opiewa na ustaloną kwotę i jest wymagalne, a także odnosi się sumy określonej w zleceniu płatności, księgowy po upływie terminu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), dokonuje windykacji ustalonych kwot wierzytelności przez potrącenie.

W wyjątkowych okolicznościach księgowy dokonuje windykacji przez potrącenie przed upływem terminu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), jeśli jest to konieczne do ochrony interesów finansowych Wspólnot i gdy ma on uzasadnione powody, aby przypuszczać, że kwota należna Komisji zostałaby w przeciwnym razie utracona.

2.   Każdorazowo przed dokonaniem tego rodzaju windykacji zgodnie z ust. 1 księgowy konsultuje się z właściwym intendentem oraz informuje o tym zainteresowanych dłużników.

W przypadku gdy dłużnik jest organem krajowym lub jedną z jego jednostek administracyjnych, księgowy informuje zainteresowane państwo członkowskie o zamiarze windykacji przez potrącenie z przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. W porozumieniu z państwem członkowskim lub zainteresowaną jednostką administracyjną księgowy może jednak przystąpić do windykacji przed upływem tego terminu.

3.   Potrącenie, o którym mowa w ust. 1, musi mieć taki sam skutek, jak płatność, zapewniając w stosownych przypadkach Wspólnotom kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami.”;

19)

w art. 84 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Bez uszczerbku dla art. 83, jeżeli nie dokonano windykacji pełnej kwoty w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), określonym w nocie debetowej, księgowy powiadamia właściwego intendenta oraz bezzwłocznie wszczyna procedurę mającą na celu windykację przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych prawnie sposobów, w tym przez wyegzekwowanie w stosownych przypadkach wszelkich uprzednio złożonych gwarancji.”;

20)

w art. 85 akapit pierwszy, lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

dłużnik zobowiązuje się zapłacić odsetki według stopy określonej w art. 86 za cały przyznany dodatkowo okres, począwszy od terminu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b);”;

21)

dodaje się art. 85a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 85a

Windykacja grzywien, okresowych kar pieniężnych i innych kar

(art. 73 i 74 rozporządzenia finansowego)

1.   W przypadku wniesienia do sądu wspólnotowego sprawy przeciwko Komisji w związku z nałożeniem przez nią grzywny, okresowej kary pieniężnej lub innej kary zgodnie z Traktatem WE lub Traktatem Euratom i do czasu, kiedy wykorzystane zostaną wszystkie środki odwoławcze, księgowy tymczasowo pobiera kwoty należne od dłużnika lub zwraca się do niego o dostarczenie gwarancji finansowej. Wymagana gwarancja jest niezależna od zobowiązania do zapłaty grzywny, okresowej kary pieniężnej lub innej kary i jest płatna na pierwsze żądanie. Gwarancja obejmuje kwotę główną roszczenia wraz z należnymi odsetkami, określonymi w art. 86 ust. 5.

2.   Po wykorzystaniu wszystkich środków odwoławczych tymczasowo pobrane kwoty wraz z uzyskanymi z nich odsetkami zapisywane są w budżecie lub zwracane dłużnikowi. W przypadku gwarancji finansowej są one realizowane lub uwalniane.”;

22)

w art. 86 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustępy 1, 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„1.   Bez uszczerbku dla wszelkich przepisów szczególnych, wynikających ze stosowania zasad sektorowych, wszelkie należności niespłacone w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), są obciążone odsetkami zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Stopa procentowa dla należności niespłaconych w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), równa jest stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowania, publikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującej pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększonej o:

a)

siedem punktów procentowych, w przypadku gdy zdarzeniem tworzącym zobowiązanie jest zamówienie publiczne na dostawy lub usługi, określone w tytule V;

b)

trzy i pół punktu procentowego we wszystkich innych przypadkach.

3.   Odsetki obliczane są od dnia kalendarzowego następującego po terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b) i określonego w nocie debetowej do dnia kalendarzowego, w którym zadłużenie zostanie spłacone w całości.”;

b)

ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.   W przypadku grzywien, jeżeli dłużnik zapewnia gwarancję finansową, która zostaje przyjęta przez księgowego zamiast spłaty tymczasowej, stopa procentowa stosowana od terminu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 lit. b), jest stopą określoną w ust. 2 niniejszego artykułu, powiększoną wyłącznie o jeden i pół punktu procentowego.”;

23)

artykuł 90 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 90

Decyzja w sprawie finansowania

(art. 75 rozporządzenia finansowego)

1.   Decyzje w sprawie finansowania określają istotne składniki działania powodujące wydatki z budżetu.

2.   W przypadku dotacji decyzję o przyjęciu rocznego programu prac, o którym mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, uznaje się za decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego, pod warunkiem że stanowi on dostatecznie szczegółową podstawę działań.

W przypadku zamówień publicznych, w których środki wykorzystywane są zgodnie z rocznym programem prac, stanowiącym dostatecznie szczegółową podstawę działań, program taki również uznaje się za decyzję w sprawie finansowania w odniesieniu do danego zamówienia.

3.   Aby zostać uznanym za dostatecznie szczegółową podstawę działań, program prac przyjęty przez Komisję określa:

a)

w przypadku dotacji:

i)

odniesienie do aktu podstawowego i linii budżetowej;

ii)

priorytety na dany rok, cele do osiągnięcia i przewidywane wyniki przy określonej wartości środków przyznanych na rok budżetowy;

iii)

najważniejsze kryteria stosowane przy selekcji wniosków;

iv)

maksymalny, możliwy poziom współfinansowania, a jeśli przewiduje się różne poziomy – kryteria stosowane dla każdego z nich;

v)

harmonogram i orientacyjną kwotę zaproszeń do składania wniosków;

b)

w przypadku zamówień publicznych:

i)

całkowity roczny budżet przeznaczony na dane zamówienia;

ii)

orientacyjną liczbę i typ przewidzianych umów oraz, jeśli to możliwe, ich ogólnie rozumiany przedmiot;

iii)

orientacyjny termin rozpoczęcia procedury udzielania zamówień.

Jeśli roczny program prac nie zapewnia takiej szczegółowej podstawy dla jednego lub większej liczby działań, należy go odpowiednio zmienić lub też przyjąć szczegółową decyzję w sprawie finansowania, w której zawarte będą informacje dla danych działań określone w lit. a) i b) akapitu pierwszego.

4.   Bez uszczerbku dla żadnego przepisu szczególnego aktu podstawowego, każda istotna zmiana w przyjętej już decyzji w sprawie finansowania wymaga zastosowania tej samej procedury, co w przypadku początkowej decyzji.”;

24)

w art. 94 ust. 1, lit. d) i e) otrzymują następujące brzmienie:

„d)

jeżeli zobowiązanie globalne jest wykonywane przez szereg zobowiązań prawnych, w odniesieniu do których odpowiedzialność ponoszą różni intendenci;

e)

jeżeli, w związku z kontami zaliczkowymi dostępnymi na działania zewnętrzne, zobowiązania prawne muszą być podpisywane przez pracowników jednostek lokalnych, określonych w art. 254, zgodnie z instrukcjami właściwego intendenta, który zachowuje jednak pełną odpowiedzialność za transakcję podstawową.”;

25)

w art. 100 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litery b) i c) otrzymują następujące brzmienie:

„b)

w odniesieniu do innych rodzajów wynagrodzenia, takich jak wynagrodzenie pracowników opłacanych za godziny lub dni: oświadczenie podpisane przez upoważnionego członka personelu, zawierające informacje o przepracowanych dniach lub godzinach;

c)

w odniesieniu do nadgodzin: oświadczenie podpisane przez upoważnionego członka personelu, potwierdzające liczbę przepracowanych nadgodzin;”;

b)

w lit. d) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„ii)

zestawienie kosztów wyjazdów służbowych, podpisane przez członka personelu odbywającego wyjazd i przez jego administracyjnego przełożonego, któremu przekazano odpowiednie uprawnienia, wskazujące w szczególności miejsce wykonania określonego zadania, daty i godziny wyjazdu i przyjazdu na miejsce wykonania określonego zadania, koszty podróży, koszty utrzymania oraz inne wydatki należycie zatwierdzone po przedstawieniu dokumentów towarzyszących;”;

26)

artykuł 101 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 101

Forma materialna »dopuszczenia płatności«

(art. 79 rozporządzenia finansowego)

W systemie nieskomputeryzowanym »dopuszczenie płatności« przyjmuje formę pieczęci, obejmującej podpis właściwego intendenta lub upoważnionego przez niego członka personelu o odpowiednich kompetencjach technicznych, zgodnie z art. 97. W systemie skomputeryzowanym »dopuszczenie płatności« przyjmuje formę zatwierdzenia przy użyciu bezpiecznego hasła, dokonanego przez właściwego intendenta lub upoważnionego przez niego członka personelu o odpowiednich kompetencjach technicznych.”;

27)

w art. 106 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   W odniesieniu do zamówień i umów na dotacje, w ramach których płatność jest uzależniona od zatwierdzenia sprawozdania lub poświadczenia, termin do celów okresów płatności, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpoczyna swój bieg z chwilą zatwierdzenia danego sprawozdania lub zaświadczenia. Beneficjent zostaje bezzwłocznie poinformowany.

Termin przyznany na zatwierdzenie nie może przekroczyć:

a)

20 dni kalendarzowych w odniesieniu do bezpośrednich zamówień odnoszących się do dostaw towarów i usług;

b)

45 dni kalendarzowych w odniesieniu do innych zamówień i umów na dotacje;

c)

60 dni kalendarzowych w odniesieniu do zamówień i umów na dotacje dotyczących usług technicznych, które są szczególnie trudne do oceny.

Właściwy intendent powiadamia beneficjenta oficjalnym pismem o wszelkich przypadkach zawieszenia okresu przeznaczonego na zatwierdzenie sprawozdania lub poświadczenia.

Właściwy intendent może również podjąć decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania lub poświadczenia i płatności w jednym terminie. Termin ten nie może przekraczać stosownych łącznych maksymalnych terminów na zatwierdzenie sprawozdania lub poświadczenia oraz dokonanie płatności.”;

28)

w art. 114 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie sprawozdania i przesłuchania instytucja przyjmuje uzasadnioną decyzję kończącą procedurę lub uzasadnioną decyzję zgodnie z art. 22 i 86 oraz załącznikiem IX regulaminu pracowniczego. Decyzje nakładające środki dyscyplinarne lub kary finansowe zgłaszane są zainteresowanym stronom i przekazywane do celów informacyjnych innym instytucjom oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.”;

29)

w art. 116 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Zamówienia dotyczące budynków obejmują kupno, długoterminową dzierżawę, prawo użytkowania, leasing, wynajem lub kupno na raty, z opcją zakupu lub bez, ziemi, istniejących budynków i innych nieruchomości.”;

30)

w art. 118 ust. 3 akapit pierwszy, zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Bez uszczerbku dla zamówień podpisanych w wyniku procedury negocjacyjnej, o której mowa w art. 126, ogłoszenie o zamówieniu jest obowiązkowe w odniesieniu do następujących zamówień: zamówień, których wartość szacunkowa jest równa lub wyższa niż progi określone w art. 158 ust. 1 lit. a) i c); zamówień związanych z badaniami naukowymi i rozwojem, wymienionych w kategorii 8 załącznika II A do dyrektywy 2004/18/WE, których szacunkowa wartość jest równa lub wyższa niż próg określony w art. 158 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zamówień na badania i rozwój.”;

31)

w art. 119 ust. 1, lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

roczną publikację listy wykonawców, określającą przedmiot i wartość udzielonego zamówienia dla umów o wartości równej lub większej niż 25 000 EUR.”;

32)

w art. 126 ust. 1, akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Instytucje zamawiające mogą również stosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku zamówień o wartości mniejszej lub równej 60 000 EUR.”;

33)

w art. 127 ust. 1 dodaje się następujące lit. f) i g):

„f)

w przypadku usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem, innych niż te, które przynoszą korzyści wyłącznie instytucji zamawiającej, służąc jej własnym potrzebom, pod warunkiem że świadczona usługa opłacana jest przez instytucję zamawiającą;

g)

w przypadku zamówień na usługi polegające na pozyskiwaniu, opracowaniu, produkcji lub koprodukcji programów przeznaczonych do nadawania w radiu lub telewizji oraz zamówień, których przedmiotem jest czas antenowy.”;

34)

w art. 128 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Zaproszenie do składania ofert stanowi środek wstępnej selekcji kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert w odpowiedzi na przyszłe ograniczone zaproszenia do składania ofert o wartości przewyższającej 60 000 EUR, z zastrzeżeniem przepisów art. 126 i 127.”;

35)

artykuł 129 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 129

Zamówienia o niskiej wartości

(art. 91 rozporządzenia finansowego)

1.   Procedura negocjacyjna obejmująca konsultacje z co najmniej pięcioma kandydatami może być stosowana w odniesieniu do zamówień o wartości niższej lub równej 60 000 EUR.

Jeżeli w wyniku konsultacji z kandydatami instytucja zamawiająca otrzymuje tylko jedną ważną pod względem administracyjnym i technicznym ofertę, zamówienie takie może być udzielone, pod warunkiem że spełnione są niezbędne do tego kryteria.

2.   W przypadku zamówień o wartości mniejszej lub równej 25 000 EUR zastosować można procedurę, o której mowa w ust. 1, obejmującą konsultacje z co najmniej trzema kandydatami.

3.   Zamówienia o wartości mniejszej lub równej 3 500 EUR mogą być przyznawane na podstawie jednej oferty.

4.   Płatności dotyczące pozycji wydatków na kwotę mniejszą lub równą 200 EUR mogą polegać na zwykłym opłaceniu faktury bez konieczności wcześniejszego przyjęcia oferty przetargowej.”;

36)

artykuł 134 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 134

Dowody

(art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego)

1.   Kandydaci i oferenci przedstawiają oświadczenie honorowe, opatrzone odpowiednimi podpisami i datą, w którym stwierdzają oni, że nie dotyczy ich żadna z sytuacji, o których mowa w art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego.

Jednakże w przypadku procedury ograniczonej, dialogu konkurencyjnego oraz procedury negocjacyjnej po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, gdy instytucja zamawiająca ogranicza liczbę kandydatów zaproszonych do negocjacji lub do złożenia ofert, wszyscy kandydaci zobowiązani są złożyć poświadczenia, o których mowa w ust. 3.

2.   Oferent, któremu ma zostać udzielone zamówienie, dostarcza dowody określone w ust. 1 w terminie wyznaczonym przez instytucję zamawiającą w następujących przypadkach:

a)

zamówień udzielanych samodzielnie przez instytucje o wartości równej lub wyższej niż progi, o których mowa w art. 158;

b)

zamówień w dziedzinie działań zewnętrznych, których wartość jest równa lub wyższa niż progi, o których mowa w art. 241 ust. 1 lit. a), art. 243 ust. 1 lit. a) lub art. 245 ust. 1 lit. a).

W przypadku zamówień o wartości poniżej progów, o których mowa w lit. a) i b), i w razie wątpliwości, czy oferent, któremu ma zostać udzielone zamówienie, nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, instytucja zamawiająca może zażądać od niego dowodów, o których mowa w ust. 3.

3.   Instytucja zamawiająca przyjmuje jako wystarczający dowód, że oferenta, któremu ma zostać udzielone zamówienie, nie dotyczy żadna z sytuacji opisanych w art. 93 ust. 1 lit. a), b) lub e) rozporządzenia finansowego, przedstawienie aktualnego zaświadczenia o niekaralności, a w razie jego braku – inny aktualny i równoważny dokument wystawiony niedawno przez organ sądowy lub administracyjny kraju siedziby lub pochodzenia, wskazujący, że wymogi te są spełnione. Instytucja zamawiająca przyjmuje jako wystarczający dowód, że oferenta nie dotyczy żadna z sytuacji, opisanych w art. 93 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego, ostatnie poświadczenie wydane przez właściwy organ danego państwa.

Jeżeli dokument lub poświadczenie określone w akapicie pierwszym nie zostało wydane w danym kraju, a także w innych przypadkach wykluczenia określonych w art. 93 rozporządzenia finansowego, może ono zostać zastąpione zaprzysiężonym lub, jeżeli to niemożliwe, uroczystym oświadczeniem, złożonym przez zainteresowaną osobę przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub wykwalifikowanym organem zawodowym kraju siedziby lub pochodzenia.

4.   W zależności od ustawodawstwa kraju, w którym oferent ma zarejestrowaną działalność, dokumenty określone w ust. 1 i 3 dotyczą osób prawnych i/lub osób fizycznych, włączając, gdzie jest to uznane za niezbędne przez instytucję zamawiającą, dyrektorów spółek lub jakiekolwiek osoby o uprawnieniach do reprezentowania, podejmowania decyzji i prowadzenia kontroli w odniesieniu do kandydata lub oferenta.

5.   W razie wątpliwości, czy kandydaci lub oferenci nie znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia, instytucje zamawiające mogą samodzielnie zwrócić się do właściwych władz, określonych w ust. 3, w celu uzyskania informacji na temat tej sytuacji, które ich zdaniem są niezbędne.

6.   Instytucja zamawiająca może zwolnić kandydata lub oferenta z obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, jeżeli dowody takie zostały jej już wcześniej złożone w trakcie innej procedury udzielania zamówienia i pod warunkiem, że od chwili wystawienia stosownych dokumentów nie upłynął więcej niż jeden rok oraz że dokumenty te są nadal ważne.

W takim przypadku kandydat lub oferent składa honorowe oświadczenie, że złożył już wymagane dowody w trakcie poprzedniej procedury udzielania zamówienia, oraz potwierdza, że w jego sytuacji nie zaszła od tej pory żadna zmiana.”;

37)

w art. 135 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Kryteria wyboru stosuje się w każdej procedurze przetargowej w celu dokonania oceny finansowych, gospodarczych, technicznych i zawodowych możliwości kandydata lub oferenta.

Instytucja zamawiająca może ustanowić minimalny poziom możliwości, poniżej którego kandydaci nie mogą być wybierani.”;

b)

ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.   Instytucja zamawiająca może na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka zrezygnować z wymogu przedstawiania dowodu finansowych, gospodarczych, technicznych i zawodowych możliwości kandydatów lub oferentów w przypadku następujących rodzajów zamówień:

a)

zamówienia udzielone samodzielnie przez instytucje, których wartość jest niższa lub równa 60 000 EUR;

b)

zamówienia przyznane w dziedzinie działań zewnętrznych, których wartość jest niższa niż progi, o których mowa w art. 241 ust. 1 lit. a), art. 243 ust. 1 lit. a) lub art. 245 ust. 1 lit. a).

W przypadku gdy instytucja zamawiająca rezygnuje z wymogu udokumentowania finansowych, gospodarczych, technicznych i zawodowych możliwości kandydatów lub oferentów, prefinansowanie nie zostanie wypłacone, chyba że zostanie złożona gwarancja finansowa na równoważną kwotę.”;

38)

w art. 138 ust. 1, wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 94 rozporządzenia finansowego, zamówienia są udzielane w jeden z następujących dwóch sposobów:”;

39)

w art. 145 ust. 2, akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza próg ustanowiony w art. 129 ust. 1, właściwy intendent wyznacza komitet do otwierania ofert.”;

40)

w art. 146 ust. 1, akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Komitet wyznaczany jest przez właściwego intendenta w celu wydania opinii w sprawie zamówień o wartości powyżej progu, określonego w art. 129 ust. 1.”;

41)

artykuł 152 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 152

Gwarancja na prefinansowanie

(art. 102 rozporządzenia finansowego)

Gwarancja jest wymagana w zamian za płatność prefinansowania przekraczającą 150 000 EUR lub w przypadku określonym w art. 135 ust. 6 akapit drugi.

Jeżeli jednak wykonawcą jest instytucja publiczna, właściwy intendent może na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka znieść taki wymóg.

Gwarancja zostaje zwrócona w trakcie lub po odliczeniu prefinansowania od płatności zaliczkowych lub płatności sald wykonawcy, zgodnie z warunkami zamówienia.”;

42)

tytuł art. 155 otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 155

Zamówienia odrębne i zamówienia podzielone na części

(art. 91 i 105 rozporządzenia finansowego)”;

43)

w art. 157 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

5 278 000 EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane.”;

44)

w art. 158 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Progi określone w art. 105 rozporządzenia finansowego są następujące:

a)

137 000 EUR w odniesieniu do zamówień na dostawy i usługi wymienionych w załączniku II A do dyrektywy 2004/18/WE, z wyjątkiem zamówień na badania i rozwój wymienionych w ramach kategorii 8 tego załącznika;

b)

211 000 EUR w odniesieniu do zamówień na usługi wymienionych w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w odniesieniu do zamówień na badania i rozwój wymienionych w kategorii 8 załącznika II A do dyrektywy 2004/18/WE;

c)

5 278 000 EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane.”;

45)

w art. 162 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

podmiot europejski działający w dziedzinie w edukacji, szkolenia, informacji, innowacji lub badań i studiów nad polityką europejską, wszelkich działań na rzecz promowania obywatelstwa lub praw człowieka, lub też europejski organ normalizacyjny.”;

46)

w art. 164 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a.   Umowa na dotację może określać ustalenia i terminy zawieszenia, zgodnie z art. 183.”;

47)

w art. 165 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3.   W przypadku dotacji operacyjnych udzielanych instytucjom, które działają w ogólnym interesie europejskim, Komisja posiada prawo do windykacji określonego odsetka rocznego zysku, który odpowiada wkładowi finansowemu Wspólnoty do budżetu operacyjnego danych instytucji, o ile instytucje te są również finansowane przez organy publiczne, które same są zobowiązane do odzyskania określonego odsetka zysków odpowiadającego ich wkładowi. Przy obliczaniu kwoty podlegającej zwrotowi nie należy brać pod uwagę udziału procentowego, jaki stanowią w budżecie operacyjnym wkłady rzeczowe.”;

48)

w art. 168 ust. 1, lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

organom, które mają monopol z mocy prawa lub faktycznie, właściwie wykazany w decyzji o przyznaniu dotacji;”;

49)

w art. 172 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Właściwy intendent może wyrazić zgodę na współfinansowanie w formie rzeczowej, jeżeli zostanie ono uznane za konieczne lub stosowne.”;

b)

dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3.   W przypadku dotacji, których całkowita wartość jest mniejsza lub równa 25 000 EUR, właściwy intendent może na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka znieść obowiązek dostarczania dowodów w odniesieniu do współfinansowania, o których mowa w ust. 1.

W przypadku gdy w danym roku budżetowym jednemu beneficjentowi przyznano wiele dotacji, próg 25 000 EUR ma zastosowanie do całkowitej kwoty tych dotacji.”;

50)

w art. 173 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   We wniosku wskazuje się status prawny wnioskodawcy oraz jego zdolność finansową i operacyjną, pozwalające na realizację oferowanego działania lub programu prac, z zastrzeżeniem art. 176 ust. 4.

W tym celu wnioskodawca składa honorowe oświadczenie, a w przypadku wniosków o dotację przekraczającą 25 000 EUR – wszelkie dokumenty, których zażąda właściwy intendent na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka. Wniosek o złożenie wyżej wymienionych dokumentów zostanie wskazany w zaproszeniu do składania wniosków.

Dokumenty wspierające mogą obejmować w szczególności rachunek zysków i strat, a także bilans za ostatni rok obrachunkowy, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.”;

b)

w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

i)

akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli wniosek dotyczy dotacji na działania, w przypadku których kwota przekracza 500 000 EUR, lub dotacji operacyjnych przekraczających 100 000 EUR, wnioskowi takiemu towarzyszy sprawozdanie z kontroli zewnętrznej sporządzone przez wyznaczonego audytora zewnętrznego. Sprawozdanie takie poświadcza dostępne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.”;

ii)

akapity czwarty i piąty otrzymują następujące brzmienie:

„W przypadku partnerstwa, o którym mowa w art. 163, kontrola zewnętrzna, o której mowa w akapicie pierwszym, obejmująca ostatnie dwa dostępne lata obrachunkowe, musi zostać przeprowadzona przed zawarciem umowy ramowej.

Właściwy intendent może na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka zwolnić z obowiązku kontroli zewnętrznej, o którym mowa w akapicie pierwszym, instytucje szkolnictwa średniego i wyższego oraz tych beneficjentów, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność solidarną w przypadku umów z kilkoma beneficjentami.”;

iii)

dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Akapitu pierwszego nie stosuje się do instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.”;

51)

w art. 176 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   Zdolność finansowa i operacyjna weryfikowana jest w szczególności na podstawie analizy dokumentów towarzyszących określonych w art. 173, których zażądał właściwy intendent w zaproszeniu do składania wniosków.”;

b)

w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Weryfikacji zdolności finansowej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się do osób fizycznych otrzymujących stypendia ani do instytucji publicznych czy też organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.”;

52)

artykuł 179 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 179

Informacje dla kandydatów

(art. 116 rozporządzenia finansowego)

Kandydaci są informowani w najkrótszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż 15 dni kalendarzowych od wysłania do beneficjentów decyzji o przyznaniu dotacji.”;

53)

w art. 180 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Dla każdej dotacji prefinansowanie może zostać podzielone na kilka rat.

Warunkiem wypłaty pełnej kwoty nowego prefinansowania jest wykorzystanie przynajmniej 70 % całkowitej kwoty jakiegokolwiek wcześniejszego prefinansowania.

W przypadku, gdy wykorzystanie poprzedniego prefinansowania jest niższe niż 70 %, kwotę nowego prefinansowania zmniejsza się o niewykorzystane kwoty poprzedniej płatności prefinansowania.

Na poparcie wszelkich wniosków o nową płatność należy przedstawić deklarację dotyczącą nakładów beneficjenta.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i)

akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka właściwy intendent może zażądać poświadczenia sprawozdania finansowego i stanowiących jego podstawę ksiąg, sporządzonego przez wyznaczonego audytora lub, w przypadku instytucji publicznych, przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, na poparcie wszelkich płatności. W przypadku dotacji na działania lub dotacji operacyjnych poświadczenie załączone jest do wniosku o płatność. Poświadczenie zaświadcza, zgodnie z metodologią zatwierdzoną przez właściwego intendenta, że koszty zadeklarowane przez beneficjenta w sprawozdaniu finansowym, na którym oparty jest wniosek o płatność, są rzeczywiste, prawidłowo ujęte oraz kwalifikowane zgodnie z umową na dotację.”;

ii)

w akapicie drugim wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„Z wyłączeniem płatności ryczałtowych lub finansowania poprzez stawki ryczałtowe, w przypadku płatności okresowych w danym roku budżetowym oraz płatności sald poświadczenie sprawozdania finansowego i stanowiących jego podstawę ksiąg jest obowiązkowe w następujących przypadkach:”;

iii)

w akapicie trzecim wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„W zależności od przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka właściwy intendent może również znieść obowiązek dostarczenia takiego poświadczenia sprawozdania finansowego oraz stanowiących jego podstawę ksiąg w przypadku:”;

54)

w art. 182 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   W celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą prefinansowania, na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka właściwy intendent może zażądać od beneficjenta wniesienia gwarancji z góry na kwotę prefinansowania lub podzielić płatności na kilka rat.

Jednakże w przypadku dotacji o wartości niższej niż 10 000 EUR właściwy intendent może zażądać od beneficjenta złożenia z wyprzedzeniem gwarancji wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach.

Gwarancja taka może również być wymagana przez właściwego intendenta, w zależności od wyników jego analizy ryzyka, przy uwzględnieniu metody finansowania przyjętej w umowie na dotację.

W przypadku gdy gwarancja jest wymagana, podlega ona ocenie i akceptacji przez właściwego intendenta.”;

b)

w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeśli prefinansowanie stanowi ponad 80 % całkowitej kwoty dotacji i jeśli przekracza ono 60 000 EUR, wymagana jest gwarancja.”;

55)

skreśla się art. 195, 196, 197, 198, 200 i 202;

56)

artykuł 211 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 211

Uzgodnienie kont

(art. 135 rozporządzenia finansowego)

1.   Dane w księdze głównej przechowywane są i zorganizowane w taki sposób, aby uzasadnić zawartość każdego konta zawartego w zestawieniu obrotów i sald.

2.   Jeżeli chodzi o wykaz aktywów trwałych, stosuje się przepisy art. 220–227.”;

57)

skreśla się art. 212;

58)

w art. 213 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

„Stopa stosowana do przeliczenia między euro a inną walutą w celu sporządzenia bilansu na dzień 31 grudnia roku N to stopa ostatniego dnia roboczego roku N.”;

b)

dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3.   Zasady rachunkowości przyjęte zgodnie z art. 133 rozporządzenia finansowego zawierają zasady przeliczania i aktualizacji wprowadzone do celów rachunkowości memoriałowej.”;

59)

artykuł 222 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 222

Wprowadzanie pozycji do spisu

(art. 138 rozporządzenia finansowego)

Wszystkie nabyte pozycje o terminie użytkowania dłuższym niż jeden rok, które nie są produktami konsumpcyjnymi i których cena zakupu lub koszt produkcji są wyższe niż podany w zasadach rachunkowości przyjętych na mocy art. 133 rozporządzenia finansowego, zostają wprowadzone do spisu i zapisane na kontach aktywów trwałych.”;

60)

w art. 240 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Ogłoszenie wstępne o międzynarodowym zaproszeniu do składania ofert przesyłane jest do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich najwcześniej jak to możliwe w odniesieniu do zamówień na dostawy i usługi oraz jak najszybciej po podjęciu decyzji dopuszczającej program zamówień na roboty budowlane.”;

61)

w art. 241 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w akapicie pierwszym lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

dla zamówień o wartości 200 000 EUR i więcej: międzynarodowe ograniczone zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. a);”;

ii)

akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienia o wartości mniejszej lub równej 5 000 EUR mogą być przyznawane na podstawie jednej oferty.”;

b)

w ust. 2 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria selekcji lub wykazujących minimum wymaganych zdolności jest mniejsza niż liczba minimalna, instytucja zamawiająca może zaprosić do składania ofert tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria składania oferty.”;

c)

ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.   Na podstawie procedury określonej w ust. 1 lit. b) instytucja zamawiająca sporządza listę co najmniej trzech wybranych oferentów. Procedura dotyczy ograniczonego przetargu konkurencyjnego bez publikacji ogłoszenia i jest znana jako konkurencyjna procedura negocjacyjna, nieobjęta art. 124.

Oferty są otwierane i oceniane przez komitet oceniający, którego członkowie posiadają niezbędne doświadczenie techniczne i administracyjne. Członkowie komitetu oceniającego muszą podpisać oświadczenie o bezstronności.

Jeżeli w wyniku konsultacji z oferentami instytucja zamawiająca otrzymuje tylko jedną ważną pod względem formalnym i merytorycznym ofertę, zamówienie takie może być udzielone, pod warunkiem że spełnione są niezbędne do tego kryteria.”;

62)

w art. 242 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany:

wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zamówień na usługi instytucje zamawiające mogą stosować procedurę negocjacyjną z pojedynczym oferentem w następujących przypadkach:”,

dodaje się lit. g) w następującym brzmieniu:

„g)

w przypadku nieudanej próby zastosowania konkurencyjnej procedury negocjacyjnej następującej po nieudanej próbie wykorzystania umowy ramowej. W takim przypadku po anulowaniu konkurencyjnej procedury negocjacyjnej instytucja zamawiająca może negocjować z jednym lub wieloma oferentami wybranymi spośród tych, którzy wzięli udział w zaproszeniu do składania ofert, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie zostały w znacznym stopniu zmienione.”;

ii)

dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku gdy Komisja nie jest instytucją zamawiającą, stosowanie procedury negocjacyjnej uwarunkowane jest uprzednią zgodą właściwego intendenta.”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i)

litera b) w akapicie pierwszym otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

usługi dodatkowe polegające na powtarzaniu podobnych usług powierzonych wykonawcy, świadczącemu usługi na podstawie pierwszego zamówienia, pod warunkiem że:

i)

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odniesieniu do pierwszej usługi oraz możliwość zastosowania procedury negocjacyjnej na nowe usługi projektu i szacowane koszty zostały wyraźnie wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, opublikowanym w odniesieniu do pierwszej usługi;

ii)

rozszerzenie zamówienia ma charakter jednorazowy i odnosi się do wartości i czasu trwania nieprzekraczających wartości i czasu trwania zamówienia początkowego.”;

ii)

skreśla się akapit drugi;

63)

w art. 243 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w akapicie pierwszym lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

„a)

dla zamówień o wartości 150 000 EUR i więcej: międzynarodowe otwarte zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. a);

b)

dla zamówień o wartości 30 000 EUR i większej, ale mniejszej niż 150 000 EUR: lokalne otwarte zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. b);”;

ii)

akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienia o wartości mniejszej lub równej 5 000 EUR mogą być przyznawane na podstawie jednej oferty.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Na podstawie procedury określonej w ust. 1 lit. c) instytucja zamawiająca sporządza listę co najmniej trzech wybranych dostawców. Procedura dotyczy ograniczonego przetargu konkurencyjnego bez publikacji ogłoszenia i jest znana jako konkurencyjna procedura negocjacyjna, nieobjęta art. 124.

Oferty są otwierane i oceniane przez komitet oceniający, którego członkowie posiadają niezbędne doświadczenie techniczne i administracyjne. Członkowie komitetu oceniającego muszą podpisać oświadczenie o bezstronności.

Jeżeli w wyniku konsultacji z dostawcami instytucja zamawiająca otrzymuje tylko jedną ważną pod względem administracyjnym i technicznym ofertę, zamówienie takie może być udzielone, pod warunkiem że spełnione są niezbędne do tego kryteria.”;

64)

w art. 244 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienia na dostawy mogą być udzielane na podstawie procedury negocjacyjnej z pojedynczym oferentem w następujących przypadkach:”;

b)

dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e)

jeżeli konkurencyjna procedura negocjacyjna nie powiodła się dwukrotnie, to znaczy, jeżeli nie otrzymano żadnej oferty ważnej pod względem administracyjnym i technicznym ani też żadnej wartościowej oferty pod względem ilościowym i/lub finansowym. W takich przypadkach, po anulowaniu konkurencyjnej procedury negocjacyjnej, instytucja zamawiająca może negocjować z jednym lub wieloma wybranymi oferentami spośród tych, którzy wzięli udział w zaproszeniu do składania ofert, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie zostały w znaczny sposób zmienione.”;

c)

dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku gdy Komisja nie jest instytucją zamawiającą, stosowanie procedury negocjacyjnej uwarunkowane jest uprzednią zgodą właściwego intendenta.”;

65)

w art. 245 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

w akapicie pierwszym lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

„a)

dla zamówień o wartości 5 000 000 EUR i więcej:

i)

zasadniczo międzynarodowe otwarte zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. a);

ii)

w sytuacjach wyjątkowych, ze względu na cechy niektórych robót i po uzgodnieniu z właściwym intendentem, o ile instytucją zamawiającą nie jest Komisja, międzynarodowe ograniczone zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. a);

b)

dla zamówień o wartości 300 000 EUR i większej, ale mniejszej niż 5 000 000 EUR: lokalne otwarte zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 122 ust. 2 i art. 240 ust. 2 lit. b);”;

ii)

akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienia o wartości mniejszej lub równej 5 000 EUR mogą być przyznawane na podstawie jednej oferty.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   Na podstawie procedury określonej w ust. 1 lit. c) instytucja zamawiająca sporządza listę co najmniej trzech wybranych wykonawców. Procedura dotyczy ograniczonego przetargu konkurencyjnego bez publikacji ogłoszenia i jest znana jako konkurencyjna procedura negocjacyjna, nieobjęta art. 124.

Oferty są otwierane i oceniane przez komitet oceniający, którego członkowie posiadają niezbędne doświadczenie techniczne i administracyjne. Członkowie komitetu oceniającego muszą podpisać oświadczenie o bezstronności.

Jeżeli w wyniku konsultacji z wykonawcami instytucja zamawiająca otrzymuje tylko jedną ważną pod względem administracyjnym i technicznym ofertę, zamówienie takie może być udzielone, pod warunkiem że spełnione są niezbędne do tego kryteria.”;

66)

w art. 246 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany:

i)

wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamówienia na roboty mogą być udzielane na podstawie procedury negocjacyjnej z pojedynczym oferentem w następujących przypadkach:”;

ii)

dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

„d)

jeżeli konkurencyjna procedura negocjacyjna nie powiodła się dwukrotnie, to znaczy, jeżeli nie otrzymano żadnej oferty ważnej pod względem administracyjnym i technicznym ani też żadnej wartościowej oferty pod względem ilościowym i/lub finansowym. W takich przypadkach, po anulowaniu konkurencyjnej procedury negocjacyjnej, instytucja zamawiająca może negocjować z jednym lub wieloma wybranymi oferentami spośród tych, którzy wzięli udział w zaproszeniu do składania ofert, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie zostały w znaczny sposób zmienione.”;

b)

dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku gdy Komisja nie jest instytucją zamawiającą, stosowanie procedury negocjacyjnej uwarunkowane jest uprzednią zgodą właściwego intendenta.”;

67)

w art. 250 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3.   Jeżeli prefinansowanie przekracza 150 000 EUR, wymagana jest gwarancja. Jeżeli jednak wykonawcą jest instytucja publiczna, właściwy intendent może na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka znieść taki wymóg.

Gwarancja zostaje zwrócona w trakcie lub po odliczeniu prefinansowania od płatności okresowych lub płatności sald dokonanych na rzecz wykonawcy, zgodnie z warunkami zamówienia.

4.   Instytucja zamawiająca może wymagać gwarancji dobrego wykonania opiewającej na kwotę określoną w dokumentacji przetargowej, odpowiadającą 5 do 10 % całkowitej wartości zamówienia. Gwarancję określa się na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak rodzaj i wartość zamówienia.

Gwarancja wykonania wymagana jest jednak w przypadku przekroczenia następujących progów:

i)

345 000 EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane;

ii)

150 000 EUR w odniesieniu do zamówień na dostawy.

Gwarancja zachowuje ważność co najmniej do czasu ostatecznego odbioru dostaw lub robót. Jeżeli zamówienie nie jest właściwie zrealizowane, całość gwarancji zostaje zatrzymana.”;

68)

w art. 252 ust. 3 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Jednakże komitet oceniający lub instytucja zamawiająca mogą zwrócić się do kandydatów lub oferentów z prośbą o dostarczenie dodatkowych materiałów lub o objaśnienie dokumentów towarzyszących złożonych w związku z kryteriami wyłączenia i kryteriami wyboru w terminie przez siebie wyznaczonym i w zgodzie z zasadą równego traktowania.”;

69)

w art. 257 akapit pierwszy, lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich i administracyjnie połączona z nim Europejska Szkoła Administracji;”;

70)

w art. 260 skreśla się akapit drugi;

71)

w art. 262 dodaje się akapity w następującym brzmieniu:

„Zobowiązania budżetowe zarządzane globalnie i odpowiadające środkom administracyjnym w rodzaju wspólnym dla wszystkich tytułów mogą być zapisywane globalnie na kontach budżetowych po uprzednim dokonaniu klasyfikacji podsumowującej według typu, zgodnie z art. 27.

Odpowiadające temu wydatki księguje się w ramach linii budżetowych każdego tytułu i rozdziela tak samo jak środki.”;

72)

w art. 264 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Jeżeli jednak w odniesieniu do transakcji dokonywanych w państwach trzecich niemożliwe jest zastosowanie żadnej z wymienionych form gwarancji najmu, intendent może przyjąć inne formy gwarancji, pod warunkiem że zapewniają one równoważny poziom ochrony interesów finansowych Wspólnot.”;

73)

w art. 271 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1.   Progi i kwoty określone w art. 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 i 250 aktualizuje się co trzy lata zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we Wspólnocie.

2.   Progi, o których mowa w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1, w odniesieniu do zamówień są aktualizowane co dwa lata zgodnie z art. 78 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE.”.

Artykuł 2

Procedury udzielania zamówień publicznych i przyznawania dotacji rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia w dalszym ciągu podlegają przepisom mającym zastosowanie w chwili rozpoczęcia tych procedur.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).

(4)  Dz.U. L 37 z 10.2.2005, str. 14.